Page 1

8

Den fynske Efterskole for Musik, Dans og Teater

Nyhedsbrev Å r g a n g

1 ,

N u m m e r

3

J u n i

2 0 0 7

SE HER: •

Få tilsendt fremtidige nyhedsbreve på mail - send en mail til: viby@vibyefterskole.dk

HUSK: Afslutningsdagen for elevholdet 2006/07 lørdag d. 30/6

Velkommen til elevholdet 2007/08 søndag d. 19/8

Billedtekst, som beskriver billede eller grafik.

I dette nummer:

Vesterdal-festivalen er et af forårets store højdepunkter— Jens modtager her hyldest for sin solo

Skoleåret slutter…..

2

Glæd jer

3

Af Ole Faber

4

de gerne vil optræde med,

trædener kan man besøge en

men da hvert band max. får

af de mange forskellige bo-

Siden sidste nyhedsbrev har

tildelt 15-20 min at optræde i

der, som jo også hører med til

sammenspilseleverne været i

pga. det store antal tilmeldte

en festival, deriblandt en da-

Vibys eget studie for at ind-

bands, er det ikke muligt at

ting-bod, en massage-bod og

spille en demo-cd, som bliver

nå at spille alle de sange, de

hvis nogen skulle have lyst til

færdiggjort i løbet af denne

har lært i løbet af året.

at få lavet fletninger, var der

6

måned.

Herefter aftales rækkefølgen

også mulighed for det.

Herefter har man siden star-

af de valgte numre, evt. over-

Igen i år var festivalen en stor

Glemmer I, så husker vi.

7

ten af maj rettet fokus mod et

gange fra det ene til det an-

succes, vejret var flot, elever-

af efterskoleårets tilbageven-

det nummer bliver øvet, og

ne optrådte med stor koncen-

Betydningen

8

dende højdepunkter: Musikfe-

de sidste detaljer bliver pud-

tration, gå-på-mod og spille-

stivalen på Vesterdal Efter-

set af.

glæde. De var gode til at give,

skole.

På selve festivalen er der en

ikke bare vennerne, men alle

Musikfestivalen afholdes hvert

stor udendørs scene samt en

der optrådte en god opbak-

år i midten af maj, hvor ca.

mindre

ning.

800 elveer fra 7 efterskoler

koncerter med sammenspils-

For alle sammenspilshold og

deltager og hvor eleverne får

hold og fritidsbands.

fritidsbands vedkommende vil

mulighed for at optræde for

Derudover er der en semi-

der være mulighed for at gen-

hinanden med dans, sang og

akustisk

indendørs-scene,

opleve dagen, da alle koncer-

musik.

hvor Viby efterskole bl.a. op-

terne er blevet optaget og vil

Ugerne op til festivalen er

trådte med Storekor og Lille-

blive samlet på en cd der kan

præget af hektisk aktivitet på

kor samt de forskellige danse-

købes sammen med demo-

de forskellige danse- og mu-

hold.

cd’en inden vi går på som-

sikhold.

Festivalen strækker sig over

merferie.

På musikholdene er eleverne

10 timer fra kl.12.00-20.00

(Læs mere og se flere billeder

med til at udvælge de sange

og foruden de forskellige op-

på side 6)

Budapest Hilsen fra bestyrelsen Viby-korene Vesterdalfestival

5 5

Seriøsitet skaber fællesskab

10

Fortæl din historie

11

Tvivlen

11

Skolekredsmedlemsskab

12

indendørs-scene

til


Side

2

Skoleåret slutter….. Af Kari og René Holm

gør bare som de plejer -

dagens lys. I den forbindel-

Hansen

uden mere at tænke over;

se ønskede vi - netop for at

hvorfor.

understrege ånden på Viby

Samtidig udgør hverdagen

- at finde et kunstnerisk

også den helt nødvendige

udtryk for de 3 hovedlinjer:

tryghed, hvor man kan fin-

musik, dans og teater.

de ro og få overskud til nye

I

tiltag. Det handler altså ikke

samarbejdet med kunstne-

om et enten eller, men om

ren Karsten Auerbach. Han

et både og.

har kreeret de 3 kunstvær-

den

forbindelse

har

vi

ker med følelse for og ind-

Ved afsløringen af de nye malerier, der skal være et kunstnerisk udtryk for de 3 linjefag på Viby Efterskole: musik, dans og teater, fortalte kunstneren Karsten Auerbach

For eleverne opleves den

sigt i skolens ånd – bl.a. har

forudsigelige hverdag ofte

han som et element valgt at

kedelig og lang, mens de er

bruge

elever på skolen. Det er

rød, gul og blå, som symbol

først, når de nogle måneder

efter at have afsluttet efter-

kunstarter på Viby Eftersko-

skoleopholdet, opdager hvor

le.

mange

Søndag d. 3. juni blev de 3

muligheder

denne

N y h e d s b r e v

de

3

3

grundfarver;

grundlæggende

hverdag havde, at de sav-

kunstværker

Så nærmer vi os afslutnin-

ner den. Vi hører ofte, når

kunstneren fortalte her om

gen af et skoleår - ikke hvil-

elever kommer tilbage til

tankerne bag. Den blå farve

ket som helst år - men vo-

skolen

med

blev valgt til musikken ud

res første skoleår på Viby

gensynsdage m.m., at de

fra en personlig følelse af,

Efterskole som forstander-

savner

at musik ER blåt og den

par.

voksne

i

forbindelse

morgensangen, der

vil

tale

med

mest

afsløret

abstrakte

af

de

og

3

dem, det et synge og ånde

kunstarter. Som hovedmo-

Hverdagen - Udvikling

sammen med mange andre,

tiv på hvert billede er der

Det har været et år fyldt

der alle vil det samme.

bevidst valgt at illustrere

med oplevelser og udvikling

Vi håber, at de som Dan

fællesskabet

- en dannelsesrejse for både

Turell ”holder af hverdagen”

Alle har en partner, som de

elever, lærere og ledelse.

- da det er her grundlaget

læner sig op ad. På Viby

Ideelt set burde hvert ene-

og overskuddet til udvikling

Efterskole

ste år byde på en sådan

gemmer sig.

vigtigere end solisten.

krævende rejse, men som

Et af de store ”højdepunkter” har måske været rengøringen. Alle har i hvert fald lært det og med Grundtvig i baggrunden hænger det hele menneske sammen.

de

om

er

kunsten.

fællesskabet

Rundt om hovedmotiverne

vi alle ved, bliver det ofte

Viby Efterskole skal på til-

er der ridset mange små

for hurtigt hverdag, og alle

svarende vis altid være i

historier ind, hvilket giver

udvikling - men på bag-

en fornemmelse af liv og

grund af en tryg hverdag.

mangfoldighed.

Det har derfor været mere

Vi har været meget glade

vigtig for os at finde helt ind

for samarbejdet og er sær-

i ånden på stedet end at

deles tilfredse med resulta-

foreslå alle mulige forskelli-

tet. Malerierne lyser op i

ge udviklingstiltag. Når vi så

vores foyer.

i samarbejde med alle de

Vi vil nu bruge disse kunst-

ansatte har fået skabt en

neriske udtryk i forbindelse

fælles

med

hverdag,

bag-

fornyelsen

af

vores

grund af fælles værdier, kan

skolebrochure og hjemme-

vi

side.

med

dette

som

sammen

finde

de

basis udvik-

lingsmuligheder, der er på

Tak til alle elever og foræl-

Viby Efterskole.

dre for samarbejdet i dette skoleår, vi glæder os til at

Dans, musik og teater

se jer igen på Viby Eftersko-

Et af de områder, hvor vi

le.

har arbejdet med ånden på

Husk at I kan melde jer ind

Viby, har været i forbindelse

i skolekredsen, hvis I fortsat

med udvikling af en ny sko-

vil bakke op omkring sko-

lebrochure, der snart ser

len.


Årgang

1,

Nummer

3

Side

3

Kalender August

September

Til 18/8 Sommerferie

19/8

Elevholdet 2007/08 starter

Oktober

5—7/9 Naturtur

3/10

Løvfaldstur

8/9

Gensynsdag for 06/07

5/10

Forlænget weekend

13/9

Intern fest

9/10

Foredrag om Alkohol og stoffer v/Ung til ung og konsultenter

20 - 24/8 Introuge

24/9

28/8

29/9

Foredrag v/Lars Thorkild Bjørn ”Grundtvig”

29/8

Besøg hos Kontaktlæreren

30/9

Forlænget weekend

13 - 21/10 Efterårsferie

Orienteringsmøde for

23/10

Foredrag om Kærlighed, sex

elevholdet 2008/09

og kønssygdomme v/Sexolog

Efterskolernes Dag - Åbent hus 25/10

Spil dansk dag

Glæd jer! Af Line Saltoft Steen, 9.kl.

Jeg kom ind på et rigtig godt værelse, og de var/er virkelig

Da jeg først fik at vide, at jeg

søde mod mig.

skulle starte på Viby Efterskole,

I starten var det selvfølgelig

vidste jeg ikke helt, hvor jeg

mærkeligt for os alle 4, og den

skulle gøre af mig selv. Jeg gik i

første nat sov jeg da heller ikke

9.klasse

ret meget, fordi tankerne kørte

i

min

folkeskole

og

havde gået der i ca. 6 måneder.

rundt oppe i hovedet. Den første

Jeg vidste ikke om jeg skulle

uge var meget lang, men jeg

sige ja eller nej til chancen, for

havde sagt til mig selv allerede

det ville blive så underligt at

inden jeg kom, at jeg ville have

starte 6 måneder inde i et sko-

en slags lille ”facade” på de

leår på en efterskole, hvor alle

første par dage, så jeg kunne

at man skal selv være en åben

Line sammen med sine

kender hinanden rigtig godt.

holde ud at være åben og snak-

person og turde overtræde sine

værelseskammerater til

ke med alle hele tiden. Mange af

egne grænser lidt. Men eleverne

fastelavn.

Jeg besluttede mig til sidst efter

mine fritimer gik også med at

her på skolen er nogle virkelig

mange lange snakke med fami-

banke på forskellige døre til

fantastiske mennesker, der gi-

lie og venner at prøve skolen.

værelserne. For når man har

ver plads til alle, og den måde

Da bilen så var pakket og som-

snakket tæt med en eller to,

de modtog mig på med varme

merfuglene i maven var godt på

føler man pludselig at man kan

og glade smil, vil jeg aldrig

vej til at flyve ud af munden på

komme tæt på mange andre.

glemme. Jeg glæder mig meget

mig, gik turen til Fyn. Hele biltu-

Efterhånden som dagene gik, fik

til at komme igen næste år og

ren snakkede vi om, hvordan

jeg snakket mere og mere med

være her fra starten.

det ville blive over på skolen.

de forskellige, og da der var

Min mor og far var helt oppe og

gået 2 uger, var der ekstern fest

køre og kunne slet ikke holde op

og det var virkelig en aften, der

med at snakke af begejstring.

fik

Da jeg så endelig kom på skolen

mange mennesker, og det var

blev jeg taget rigtig godt imod,

rigtig hyggeligt.

det var vildt forvirrende, og jeg

Nu har jeg gået her i lidt over 3

blev helt rundt på gulvet, men

måneder, og jeg føler, at jeg er

alle var rigtig søde og hilste og

ligeså meget del af efterskolen

smilede.

og sammenholdet som alle de

Der var så mange nysgerrige

andre. Jeg kan snakke med alle

nye ansigter der alle ville vide,

nu, og jeg glæder mig hver

hvem den nye pige var, og det

gang det bliver søndag. Jeg vil

var mærkeligt at være midt-

ikke lægge skjul på, at de første

punktet hele tiden.

2 uger var nogle hårde uger, og

bragt

mig

sammen

med

Da bilen så var pakket og sommerfuglene i

Line startede som elev i februar måned. Hun har også valgt at gå i 10. kl. på

maven var godt på vej til at flyve

Viby Efterskole.

ud af munden på

Hendes oplevelser af, hvad

mig, gik turen til

det vil sige at starte på en

Fyn.

efterskole, er en særdeles god beskrivelse af de følelser, som alle har, når de starter - også i august. Vi glæder os til at modtage elevholdet 2007/08 i august. På gensyn!

N y h e d s b r e v


Side

4

Budapest Terese, hvorefter hun fortalte om

mon nogensinde ville nå frem.

livet i Budapest og studierne på Alle dage var der morgenmad på

akademiet, der kan sammenlignes

vores hotel, Ventura, hvor vi alle

med vores musikkonservatorium

sammen var blevet indlogeret på

herhjemme. Efter at være blevet

3 eller 4 mandsværelser, som

slæbt rundt til adskillige af de

også var stedet hvor vi de fleste

andre seværdigheder Pest-siden

af dagene fik vores aftensmad. Så

havde at byde på, blev vi endelig

kunne vi ellers sidde og kigge

sluppet

langt

butiksgade.

efter

lækre

som også er kendte herhjemme, men, især på sidegaderne, også

”Continental breakfast”, sammen

specielle,

Af Anne-Mai Keldsen,9.kl &

med en, heldigvis, super lækker

tøjbutikker.

Mira Woo, 10.kl.

varm kakao. Hotel Ventura, var

Tirsdag vågende vi trætte efter at

også stedet, hvor vi opdagede, at

have

Fredag den 20. april lidt senere

man i Ungarn ikke spiser salat

koncert i den ungarnske opera,

end forventede drog Viby Efter-

med dressing, men dressing med

men blev alligevel hevet op af

skole

dages

salat! Ikke ligefrem en forret vi er

sengen før klokken 7, og så var

hovedstad,

vant til herhjemme. Så var det

det ellers af sted med busserne til

toogtyvetimers

alligevel

vores ”ud af byen” dag i bjergene.

bar

udleveret penge, og selv skulle

Dagen

finde en cafe.

middelalderborge,

afsted i

mod

syv

Ungarns Den

busrejse

præg

af

bedre,

når

vi

fik

afsluttet

fløj

anderledes

mandagen

af

med

sted

med

panorama-

udsigter, forstads-byer, Budapest by night i busser, og lige pludselig

blev

afgang

var det blevet onsdag, og dermed

vi

trods

nattens

elendige

mod

Kongepaladset

og

søvn, med det samme kastet ud i

Mathiaskirken, der begge ligger på

også sidste dag i Budapest.

Budapests gader. Turen gik fra

Buda-siden. Vi blev sat af ved

Det var ikke til at forstå, at turen

hotellet

foden af Fiskerbastionen,

og

videre

til

”Gellert

hvor

bjregkildevand

termiske badeanstalter Ungarn er

eventyrlige

kendt for. Her ventede os noget af

tårnede sig op for an os.

en oplevelse i den flotte gamle

Byggeriet

bygning, og det var virkelig skønt

forsvarsanlæg

at ligge i det 36 grader varme

Mathiaskirken, det er dog

bjregkildevand

over

aldrig blevet brugt og er

Donau og Pest-bydelens silhuet,

nok mere blevet bygget til

kun få timer efter at vi havde

turisternes fornøjelse. Fra

siddet i en lunken bus på en

Kongepaladset var der en

Østrigsk motorvej og tænkt om vi

fantastisk udsigt ud over

silhuet..”

og

Klokken ni søndag morgen var der

badet”, det mest berømte af de

bydelens

fede

vi ankom til den østeuropæiske by

varme

Donau og Pest-

både

tørre boller der hørte til vores

hotellets

luft af indelukkede teenagere. Da

og se ud over

største på

Mango, Zara og andre butikker,

underholdning, ballade og en tung

36 grader

bød

væggen, mens vi måtte gnave de

lange

at ligge i det

byens

gæster fik på den anden side af

Budapest.

virkelig skønt

på Den

internationale butikker, som H&M,

kulturtur

“..det var

fri

andre

morgenbuffet

På kun 15 min. kunne man komme fra storbyens larm til bjergenes flotte natur og rolige stemning.

den

og

se

ud

hovedstadens

mest

bygningsværk er

et for

Donau og Pest-siden hvor det engelsk inspireret Parlament

allerede var ved at være forbi, da

ligger. Om aftenen stod den på en

vi om morgenen checkkede ud af

moderne 80-disko udgave af ”En

hotellet

skærsommernats

tandhjulsbane

N y h e d s b r e v

og

begav og

os

stolelift

med op

i

kan

Buda-bjergene, for en sidste gang

man vel ikke sige andet end at det

at se ned over byen, der tårnede

var

sig op under os, fra vores picnic-

ungarsk,

Fiskebastionen ligner noget fra en Disney-film.

drøm”.

en

selvfølgelig. oplevelse

Her

udover

det

sædvanlige.

tilholdssted

Mandag krydsede vi Donau for at

aften spiste hele skolen sammen

opleve Pest-siden, hvor vi blev

på en rigtig ungarsk restaurant

modtaget af farvestrålende sex-

med

shops

hjemm esyl ted e

skilte

hvert

eneste

i

bjergparken.

levende

Til

musik,

agu rk er

og

b l and t

gullasch. Alle var ved at være

drengene vakte stor begejstring. I

godt trætte efter en hel uges

Skt Stefans Basilika var det guld,

oplevelser da busserne hentede

ædelsten og marmor der prydede

os, og det skulle blive helt rart at

væggene, og bag de faldefærdige

komme tilbage til Danmark. Alli-

vægge der skjulte Litzt Akademiet

gevel var det dog lidt trist, da vi

viste udsmykningen sig at være

for sidste gang kørte over Donau,

næsten lige så smuk. Her hørte vi

og så Budapest ligge og funkle i

en koncert af den danske violinist

den sidste aftensol.

g a d eh jø rn e,

h vi lk et


Årgang

1,

Nummer

3

Side

5

Hilsen fra Bestyrelsen Af John Carstens

ikke mindst menneskelige, og her

og borde, er blevet vel modtaget

kan bestyrelsen med glæde kon-

af eleverne.

Et langt, men dejligt skoleår nær-

statere at alle fra vores nye besty-

Bestyrelsen har i de senere år

generalforsam

mer sig sin afslutning, sådan kan

rerpar til lærerstaben og persona-

været enige om at det var vigtigt

-lingen takket

indledningen til en årsberetning

let

i

løf-

at vi i fællesskab fortsatte vores

af bestyrelses-

lyde år efter år, men netop skole-

tet

opgaven på utrolig flot vis.

arbejde og havde lagt lederskiftet

formanden for

året

Bestyrelsen vil gerne sige jer alle

godt bag os ,før der skulle ske

hendes

rigtig mange tak!

nybesættelser.

mangeårige

2006/07

fortjener

den-

ne overskrift.

fællesskab,

har

Birthe Knudsen der var på valg i

Birthe blev på

arbejde i

Selom bestyrelsen ikke har sin

Efter udskiftningen af vinduerne i

år, valgte derfor at trække sig

daglige gang på skolen så har

elevfløjene, var vores næste pro-

nu. Birthe blev på generalforsam-

tilbagemeldinger fra lærere samt

jekt de resterende vinduer, lærer-

lingen takket af bestyrelsesfor-

forstanderparret og vores person-

værelset,

spisesalen

Tv-

manden for hendes mangeårige

lige kontakt med eleverne, f. eks

stuen

forbindelsesgangen.

arbejde i bestyrelsen, og vi øvrige

spiser bestyrelsen ofte før vores

Alt er nu blevet skiftet her i det

bestyrelsesmedlemmer

møder

eleverne,

tidlige forår, til alles tilfredshed.

bakke op om hans ord. Som nyt

op om hans

klart givet os det indtryk, det har

Den konstante træk fra døre og

bestyrelsesmedlem

ord.

været et godt hold i år.

vinduer skulle nu gerne være af-

Erling Hisselholm. Erling har alle-

Bestyrelsen har naturligvis været

løst af et behageligere indeklima.

rede deltaget i adskillige af det

meget spændte på, hvordan vores

Det lille såkaldte amfiteater eller

forløbne års bestyrelsesmøder, så

valg

bålplads er blevet etableret og

vi i bestyrelsen føler os godt ru-

forløbe.

gårdhaverne, ikke endeligt færdi-

stet til at tage fat på de opgaver

Utrolig mange faktorer spiller ind,

ge, idet der endnu mangler stole

der må vise sig i det nye skoleår.

sammen

af

nyt

med

forstanderpar

ville

samt

kan

kun

indtræder

bestyrelsen, og vi øvrige bestyrelsesmedlemmer kan kun bakke

Viby-korene og de fynske efterskolers korstævne. Af Morten Garnæs

det har jo vist sig, at rigtig mange gerne vil prøve kræfter med svæ-

Igennem snart en del år har Vibys

rere ting. Også drenge, såmænd!

storekor været obligatorisk.

45

Derfor har dette fag de sidste år

minutters fælles rytmisk sang med

rummet omkring fyrre elever – og

tre-fire stemmer. Fra Tim C. over

sværere ting med mange stemmer

Queen

blev

og solister bliver prøvet af. I år

Herefter bevægede kæmpekoret

egentlig gjort obligatorisk af den

har Bohemian Rhapsody af Queen

sig igennem I Wish og As af Stevie

grund,

med

i arrangement af Jens Johansen

Wonder, Freedom af George Mi-

egentlig gode stemmer ”gemte”

været en af hurdlerne, som efter

chael og Lanternen og Bag dugge-

sig – holdt sig ude af koret, og det

lang og sej kamp foldede sig ud til

de ruder af TV2. Midt på dagen

var en skam – både for skolen, de

en stor musikalsk oplevelse.

sluttede et band bestående af

Det viste sig

øvrige elever og drengene selv.

Netop Jens Johansen, som er en

studerende fra rytmisk linie på

imidlertid

Derfor forsvandt det som valgfag,

af pionererne indenfor rytmisk kor

Det Jydske Musikkonservatorium

også at

og alle skulle deltage. Det viste

i Danmark, var dirigent ved årets

sig til, og med det fremragende

sig imidlertid også at rumme den

korstævne, som blev afholdt på

lydanlæg til hjælp skabtes en flot

rumme den

indlysende fordel, at alle var i

Bernstorffsminde

den

atmosfære, klang og gejst – som

sving på samme tid. Fælles ople-

18. april. 10 fynske efterskoler

også blev forsøgt formidlet til det

velse, fælles glæde – og fælles

checkede ind lidt før 9 – vi var dog

naturligt nok ikke så korinteresse-

start og slut ved diverse optræde-

flovt nok lidt sent på den, da vo-

de publikum om aftenen (de ele-

samme tid.

ner, ikke at forglemme. Tilmed

res buschauffører valgte at køre

ver, der ikke har valgt kor på sko-

Fælles

lyder det jo de fleste gange godt –

over Assens-Fåborg frem for over

lerne).

oplevelse,

og, når alle tager sig sammen,

Odense. Vi listede derfor op under

med omkring 65 sangere i koret.

rigtig godt! Vores topoplevelse i år

opvarmningen

og blandede os i

Efter korkoncerten optrådte for-

til at

have

Abba. mange

været

Storekor drenge

optrædenen

Efterskole

Viby

var

repræsenteret

i

den store opstilling – et kæmpe-U,

skellige skolebands på to andre

Stjernehuset på den nyligt over-

der efterhånden rummede om-

scener, inden turen gik hjemad.

ståede Vesterdal Festival.

kring 250 sangere. Opvarmningen

Allerede to dage senere var vi på

Hertil kommer jo valgfaget Lille-

afsluttedes med kanon af Jens

vej mod Budapest og nye oplevel-

kor. Egentlig beregnet til de ruti-

Johansen, der også blev indlednin-

ser…

nerede udi flerstemmighed, men

gen til aftenens lidt korte koncert.

indlysende fordel, at alle var i sving på

fælles glæde

N y h e d s b r e v


Side

6

Vesterdal-festival stille, fordi der blev fremført

strålede ud af dem, hvor me-

akustiske numre. Det var også

get de nød det, og hvor sjovt

her Viby optrådte med Store

de havde det med at optræde.

Kor, hvor vi sang 4 sange. Den præsentation gav vores lærer

Stemningen på Vesterdalfesti-

os meget ros for. Da danserne

valen var helt i top. Imens man

fra Viby indtog scenen, blev

vandrede frem og tilbage mel-

Stjernehuset fyldt til randen.

lem

Her fik både begyndere, letø-

hundredvis af imødekommende

vede og øvede lov til at vise

ansigter. Det var ligesom at

hvad de dur til. Publikum klap-

starte på efterskole igen, men

pede glad i takt til de forskelli-

bare med mange flere menne-

ge danse. Det blev til et show

sker. Der var ingen, der bare

på syv danse med noget for

lukkede af. Alle var åbne for at

enhver smag. Der indgik bl.a.

snakke med nye mennesker.

musicaldans,

hiphop,

Man kunne også stille op med

”Tampen Brænder mødes ved

break og funk. Det var fedt, at

en bod, hvis man havde lyst til

mit værelse LIGE efter stilleti-

så mange forskellige eftersko-

det. Desværre var der ingen

men.”, ”Begynder dans, husk

ler blev og så hele showet. Da

fra Viby, der havde overskud til

vi

hus!”,

der, efter min mening, var en

at bikse noget sammen. En af

”Bambis venner, nede i musik

tendens til, at det mest var ens

de populære boder var date-

efter stilletimen.”. Sådan lød

egen efterskole der kom og

boden. Det gik ud på, at man

størstedelen af fællesbeskeder-

bakkede en op. Der var selvføl-

skulle skrive en seddel med

ne op til Vesterdalfestivalen.

gelig også folk fra andre efter-

noget info om sig selv, og så

Øve, øve, øve, så Viby Efter-

skoler der så på, men det var

kunne det være man fandt den

skole stolt kunne levere deres

de optrædendes efterskole der

perfekte match. Jeg har ikke

del til Vesterdalfestivalen.

dominerede

Men

rigtig noget indtryk af, om der

Det strålede ud

Den 24. maj kom dagen hvor

sådan er det, når alle vil rundt

overhoved var nogle der fandt

af dem, hvor

samtlige musik- og dansehold

og bakke deres egen efterskole

hinanden. Jeg så bare rigtig

fik lov til at nyde rampelyset

op.

mange gå rundt med et hjerte

for en stund. Festivalen var

Den sidste scene var skovsce-

på kinden, hvilket betød man

delt op i tre scener: Kometsce-

nen. Det var den eneste uden-

ledte efter en anden single.

nen, stjernescenen, og skov-

dørsscene, og det var der festi-

Udover den, var der en bod

blablascenen.

Kometscenen

valen både startede og slutte-

hvor man kunne blive tegnet,

var en indendørsscene specielt

de. Det var den scene Viby

en hvor man kunne få flettet

lavet til metal-musik. Her fyre-

tilbragte mest tid på. Det var

sit hår, en hvor man kunne

de alle de langhårede den af.

nemlig her alle musikholdende

snakke om problemer og man-

Trods vi har langhårede men-

og de fleste af fritidsbandene

ge flere.

nesker her på Viby, var der

fik givet den gas. Der blev

ingen herfra der optrådte på

spillet alt fra ”Løgn & Latin” til

Da vi kom hjem, slog træthe-

den scene.

”Rock Steady”. Selv var jeg

den ned som et lyn. Efter en

i

ikke med i nogle bands, men

lang dag og en kort aftendrik

Vesterdals Stjernehus. Det var

det var fedt at se hvor meget

lullede Viby Efterskole hurtigt i

et sted, hvor man skulle tie

de hyggede sig på scenen. Det

søvn.

Både storekor og lillekor optrådte, samt alle danseholdene.

meget de nød det, og hvor sjovt de havde det med at optræde.

Af Merete Lindahl, 10.kl.

skal

øve

Stjernescenen

Det er noget helt andet at stå på en rigtig scene med publikum end hjemme i øvelokalet.

N y h e d s b r e v

i

åbent

var

inde

salsa,

publikum.

scenerne

mødte

man


Årgang

1,

Nummer

3

Side

”Glemmer I, så husker vi” Af Mette Oscar

osv. Selvfølgelig blev der ikke på

Den første weekend i juni præ-

samme måde mulighed for at

senterede dramaholdet resulta-

kæle for detaljen, når alle ele-

tet af forårets anstrengelser:

ver skulle holdes i gang samti-

musicalen "Glemmer I, så hu-

dig, og selvfølgelig gik det lidt

sker vi".

ud over flowet, at der skulle

Musicalen var blevet til i elever-

skiftes musikere flere gange i

nes ugentlige dramatimer på 3

løbet af forestillingen. Og selv-

forskellige hold, men blev først

følgelig

endeligt samlet de sidste afte-

brugt flere dage til at samle det

ner + lørdag inden premieren

hele. Men alt taget i betragtning

søndag d. 3.juni.

var vi lærere meget stolte over

Dette kunne kun lade sig gøre,

elevernes indsats.

kunne

vi

godt

have

fordi eleverne havde fået store ansvarsområder

i

forbindelse

med opsætningen. Strukturen var således meget anderledes, end da vi opsatte "Fame". Nu skulle eleverne bruge de erfaringer, de havde fået i netop denne opsætning, og de påtog sig opgaver som koreografi,

musikarrangementer,

lysdesign, syopgaver og scenografiopgaver. Mange arbejdede hårdt og oplevede, hvordan det er at skulle instruere

sine

kammerater.

Være selvsikre nok til at få kammeraterne til at føle, at projektet kunne holde, og samtidig være modtagelig for kritik. Det var helt sikkert en lærerig proces. Den helt store fordel ved denne forestilling var, at der var plads til alle. Alle der ville danse, kom til at danse, der var roller til alle

N y h e d s b r e v

7


Side

8

Betydningen Af

Laura

Fuglsang,

9.kl.

anden måde er det ubeha-

Nørrebro, der nu er blevet

geligt at sige.

solgt, og måske står til at

Jeg

tror,

det

”betydning”

er

er

fordi,

sådan

et

stort ord. Det er uendeligt, og

mennesket

kan

ikke

forestille sig noget endeløst. Betydningen med livet kan være alt. Og samtidig måske intet. Vi ved ikke hvad betydningen er.

uvidenhed, måske er det derfor, at ”betydning” er så mange

Jeg tror, at

ubevidst

frygter

betydningen. Sådan kan jeg i hvert fald selv have det. Jeg ved ikke, om jeg overhoved har lyst til, at finde ”Skønt er det vi ser, skøn-

Jeg tror, det er fordi, ”betydning” er sådan et stort ord. Det er uendeligt, og mennesket kan ikke forestille sig noget endeløst.

nere er det vi forstår, men langt det skønneste er det vi

ikke

fatter.”

Niels Steensen

Er der et endeligt svar? Er der nogen som ingen betydning finder i livet?

tydning. Lige meget hvor gange

man

siger

dette ord, bliver det ikke lettere at sige. Det er nærmest som om, det ligger dårligt i munden. Ord som krusemynte ligger utroligt godt i munden, men betydning … Krusemynte, betyd-

Dette er en stil, som Laura skrev i forbindelse med klassen arbejde med forfatter Janne Teller’s bog: ”Intet”

betydningen er. Personligt vil jeg helst have, at noget bliver overladt til det uvisse. Man kan komme med er betydningen. Men man kan aldrig vide, hvilke af disse bud der er det rigtige. Nogen vil mene, at betyd-

Betydning. Betydning. Bemange

et endeligt svar på hvad

masser af bud på, hvad der

Hvad er betydningen i livet?

ning,

krusemynte,

betyd-

ning,

betydning.

Ordet

smager ubestemmeligt; på en måde godt, men på en

ningen er noget individuelt. Noget man holder af i hverdagen, noget der ikke har lige så stort omfang som for eksempel samtidig betydning

kærlighed. har for

Men

meget lige

stor netop

denne person. For eksempel en bamse. En bamse lyder

umiddelbart

meget

materialistisk, men det er nok ikke bamsen i sig selv, der er betydningen for personen. Det er de følelser, der er knyttet til den. Oplevelser personen har

haft

med bamsen. Måske er den en gave fra en afdød mor, eller måske var bamsen den eneste trøst for personen under forældrenes skilsmisse. Det er den ”sjæl”, der er lagt i bamsen og ikke bamsen i sig selv. Det er præcis det samme med

N y h e d s b r e v

set har eksisteret i cirka 25 år. Huset blev tildelt de unge af kommunen i 1982. Dette skete, efter at BZ’ere havde besat det daværende gamle

Ungdomshuset

Folkets

Hus,

der

havde stået tomt i over 20 år.

(Ungdomshuset

besat

Frygt er ofte baseret på

svært at sige.

skal rives ned. Ungdomshu-

under

blev

(punk)

ungdomsoprøret i starten af 1980’erne. Dette har selvfølgelig haft stor betydning for, hvordan Ungdomshuset er,

og

altid

har

Ungdomshuset

været.)

styres

af

dets brugere, og er altid blevet det. Der er ingen ledelse eller bestyrelse. Alle beslutninger, der skal tages, diskuteres på et møde en gang om ugen for aktivister og brugere. For brugere af Ungdomshuset giver dette en større følelse af at være en del af noget. Og det er nok her, at den største forskel ligger mellem Ungdomshuset

og

”ungdomssteder”

andre

som

di-

skoteker, barer og så videre. På grund af at huset selv er blevet indtaget, og altid har været styret af de unge, er der også forgået en masse ting. Der har været mange musikbegivenheder, og

hus e t

er

b le v e t

”indrettet” og malet af brugere og aktivister gennem årenes løb. På de ugentlige møder er der blevet planlagt masser af arrangementer og løst konflikter. I selve huset er der i det hele taget forgået en masse, og har været en masse mennesker. Derfor er der en bestemt stemning, når man kommer ind i Ungdomshuset. Nærmest som at huset har en sjæl. Man kan derfor ikke bare flytte Ungdomshuset. Selv-


Årgang

1,

Nummer

3

Side

9

følgelig vil det være bedre med

at hjælpe. Til sidst kommer en

ligt svar på, hvad betydningen

et nyt Ungdomshus end med

samaritaner forbi. Samaritanere

er, og det tror jeg, er godt. For

intet Ungdomshus, men det vil

var betragtet som fremmede af

hvis der er én betydning for hele

aldrig være rigtig godt. Brugere

hebræerne

Denne

verdens befolkning, og man ved

og aktivister fra Ungdomshuset

fremmede samaritaner hjælper

hvad den er, ved man alt. Og så

har et bestemt forhold til dette

hebræeren. Samaritaneren gør

er det som om, mystikken for-

hus. Husets historie og sjæl har

dette ud fra kærlighed til sin

svinder. Jeg tror, at grunden til,

en stor betydning for dem. Nog-

næste. Det er hans pligt at hjæl-

at mange finder betydningen så

ikke bamsen i

le af dem, der har haft allermest

pe, hvis han kan. Også selvom

fascinerende, er, at der er in-

at gøre med Ungdomshuset, vil

det er en fremmed, der ligger i

gen, der kan give det fuldstæn-

sig selv,

nok mene, at det er selve be-

vejkanten.

dige svar på, hvad den er. Der-

tydningen i deres liv. Det har givet

deres

liv

perspektiv.

I

”ungeren” har de måske fundet den tryghed og det fællesskab, som de ikke fandt andre steder. Argumenter for og imod om Ungdomshuset skal ryddes eller ej, er et kompliceret politisk spørgsmål, som jeg ikke kan diskutere her.

Dette er en kærlighed, man kan give til alle man møder på sin vej, og som kan findes mellem alle mennesker. En anden slags kærlighed er kærligheden mellem to mennesker. Denne kærlighed er lidt mere egoistisk, men også noget alle har brug for. Kærligheden

Selv tror jeg, at det at være i Ungdomshuset

eller

have

en

bamse kan have stor betydning og indflydelse i vores liv. Men jeg tror ikke, det er betydningen

her er mere intim. Derved er den

små og store betydninger i livet kan måske tilsammen udgøre betydningen og meningen med livet. Derved vil alle mennesker skabe sig forskellige betydninger. Egentlig er dette en rar tanke, da det gør verden nuanceret og spændende. Men hvis alle skaber sig en forskellig betydning, kan man så overhovestille

spørgsmålstegn

til

betydningen? Hvis der skulle være én betydning for alle, ville mit bedste bud være kærlighed. Kærlighed kan forstås på forskellige måder: Der er den kærlighed, man giver, til dem man møder på sin vej. Man kan også kalde det for næstekærlighed eller pligt-kærlighed. Historien om den barmhjertige samaritaner er et eksempel på dette. I denne historie bliver en hebræer, på sin vej til Jerusalem, overfaldet af nogle røvere. Hebræeren ligger slået halvt fordærvet i vejkanten. Først en præst og derefter en skriftklog passerer ham. De ser ham uden

også

en

kærlighed,

der

rækker dybt, men ikke så langt. Den forbliver mellem to mennesker.

i livet. Men en masse af disse

det

dengang.

give, og alle kan opnå, hvis man har viljen. Kærlighed er den gode side, der er i alle mennesker. Samtidig er kærlighed ikke ting,

der er

for har jeg skrevet Niels Steen-

betydningen

sens citat som det første i stilen.

for personen.

For skønnest er det, vi ikke fat-

Det er de

ter.

følelser, der

Skønnest, men også værst er det, vi ikke fatter. Det vi selv skal lede efter. Det skønne lig-

er knyttet til den.

ger i ikke at vide alt, ikke at have svaret på alt. Men det værste ligger i, at man altid søger svaret, og bliver besat af at skulle finde betydningen. Der er nogle mennesker, der simpelthen bliver så opslugte af

Kærlighed er noget, alle kan

én

…det er nok

men

mange

mulige

betydningen, at det nærmest bliver en besættelse for dem. Livet bliver en frustration at leve, fordi den evige jagt på at

Livet bliver en

finde meningen med livet opslu-

frustration at

ger selve livet.

leve, fordi den

oplevelser. Derfor vil jeg sige, at

Derfor tror jeg godt, at man

evige jagt på at

hvis der er en betydning, en

kan spekulere over betydningen,

mening med livet for alle, ville

men det er vigtigste er at leve

finde meningen

mit bud være kærlighed.

livet. For hvad er det værd at

Men egentlig kan man selv bestemme, om der er én større

med livet

lede efter betydningen i livet,

opsluger selve

hvis man ikke har levet?

livet.

betydning i livet. Der er nogen, der mener, at der slet ikke er nogen større betydning. Og det kan jo også være rigtigt. For behøver der være én betydning med livet? Behøver vi alle have en mening med livet? Man kan jo bare bestemme sig for, at man ingen større betydning har i livet. Hvis man tror fuldt og fast på det, så har man vel ingen mening med livet. Det lyder måske barskt, slet ingen mening med livet at have. Men det betyder vel bare, at der ikke er én bestemt

ting,

man

synes

er

meget vigtigere end alt andet. Jeg tror ikke, at der er et ende-

N y h e d s b r e v


Side

10

Seriøsitet skaber fællesskab Selvom ambi-

niveauet efterhånden ikke kan

ser kommer til udtryk, og så er

komme højere, mener skolens

det, man skal man lære at ar-

forstander René Holm Hansen,

bejde sammen”, forklarer Ama-

høje, er fæl-

der i dette års musicalforløb har

lie.

lesskabet det

dansk og matematik. – Et pro-

Fritidsinteresse frem for

jekt, som alle 95 elever

professionel karriere

tionerne er

indført almindelig undervisning i

vigtigste på

skal

deltage i på lige fod i modsæt-

Viby Eftersko-

ning til det normale musicalfor-

le for musik,

løb, hvor der er stor forskel på,

dans og teater

hvor meget tid der bliver brugt på den enkelte elev. For selvom skolen skal undervise eleverne i, hvordan man gebærder sig på en scene, er det stadig fælles-

Af Laura Bøge Mortensen,

skabet, som kommer først. Og

Gl. elev, Journaliststuderende

det kan være en hård opgave

Det er som at stå i en teaterindgang på Broadway – altså lige bortset

fra

plakaten

med

Grundtvig, som hænger over trappen. Gennem en dør kan man se en enorm teatersal. Der må være 870 personer derinde,

Faktisk mener hun, at den rigtige fællesskabsfølelse først rigtig kan mærkes, når det bliver hårdt.

står der på brandvæsnets godkendelse. På væggene hænger glittede fotografier fra tidligere musical-produktioner.

West

Side Story, Cabaret, Grease og Atlantis. Fælles for dem alle er den gennemførte stil.

Viby Efterskole i Nørre Åby på Fyn, og skuespillerne på billederne er 9. og 10. klasses elever fra hele landet. Efterskole

er en

boglig

efterskole, som tilbyder seriøs niveauinddelt

ses og høres, siger René Holm Hansen ”Hovedrolleindehaveren

skal

opdage: at hvis der ingen lys er på mig, jamen så er der ingen, der kan se mig”, siger René Holm Hansen og tilføjer, at det kan godt være et selvmodsigende projekt at undervise elever i fællesskab på en skole, hvor talentet bliver dyrket så meget. Alligevel mener han, at størstedelen af eleverne på skolen når at komme frem til den erkendel-

Stedet er ikke Broadway men

Viby

på en skole, hvor alle gerne vil

undervisning

i

musik, dans og teater til unge, som vil arbejde målrettet med

se. Dels fordi skoleåret indeholder mange forskellige arrangementer, hvor alle får mulighed for at stå på en scene, men også fordi skolen gør noget ud af ting, som ikke har noget med musik, dans og teater at gøre fx en naturtur i starten af året.

Seriøsitet skaber fælles-

Anne Katrine Engstrøm på 15 år, som går i 9. klasse på skolen fik tildelt en statistrolle i musicalen, selvom hun førhen har arbejdet på H. C. Andersens Teaterskole

i

Odense.

Derfor

blev hun i første omgang lidt skuffet. Men som ugerne gik blev hun mere opmærksom på, at hendes egen rolle ikke var uden betydning. ”Jeg kunne snakke med nogen af dem, jeg normalt ikke snakkede med, og jeg havde tid til at opleve andre sider af skolen”, fortæller hun. Siden musicalen er hun også blevet opmærksom på, at det med at blive professionel skuespiller ikke er det vigtigste. I øjeblikket har Anne Katrine en større rolle i en mindre produktion, som skolens dramahold sætter op i slutningen af skoleåret. Det er et stykke, hvor eleverne selv får lov at arbejde med

skuespil,

koreografi

og

musik. Og selvom hun bare gerne vil have teater som en fritidsinteresse, tager hun det stadig meget seriøst. ”Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide det, men jeg vil også gerne have tid til andre ting. Jeg vil gerne have tid til mine venner

deres drømme som performere.

skab

og tid til at lave mine lektier

Derfor har skolen ansat konser-

Amalie Højgaard på 16 år var

ordentligt”

vatorieuddannede

lærere,

netop en af dem, som fik en

Lige netop den overvejelse er

koreograf

professionel

stor

enorm vigtig, mener René Holm

og

en

en

rolle

i

årets

musical

instruktør til at få eleverne op

”FAME”, og fællesskabsfølelsen

Hansen.

på et niveau, som de ikke har

var noget hun kunne mærke.

”Det er bedre, at eleverne fin-

prøvet før. Og hvert år bliver

Selvom Amalie fandt skolens

der ud af nu, hvad det er, de

der sat cirka 110.000 kroner og

krav hårde under musicalperio-

ikke vil, i stedet for at de bruger

fem uger af til en musicalpro-

den, synes hun stadig,

at de

en masse tid på det fremover.

duktion, som skal give eleverne

var

mener

Vi mener, at efterskolen skal

et

hun, at den rigtige fællesskabs-

være som en erkendelsesrejse.

følelse først rigtig kan mærkes,

Kommer de unge hjem med en

når det bliver hårdt.

helt anden opfattelse af, hvor-

”Man ser hinanden på en anden

dan tingene er i forhold til,

måde, fordi man kommer ud i

hvordan de var, da de tog af

nogle situationer, hvor man er

sted, ja så har vi nået vores

stresset og træt. Alle ens følel-

mål.”

indblik i,

hvordan teatret

fungerer i den virkelige verden.

Det vigtigste er fællesskabet Det er et ambitiøst projekt, hvor

N y h e d s b r e v

rimelige.

Faktisk


Årgang

1,

Nummer

3

Side

Bliv aldrig tvivlens træl Brug tvivl hvor tvivl behøves Find de svar Som gør dig fri Løs de bånd Der holder dig fast I tvivlens ånd.

Af Astrid Reggelsen Bloch, 10.kl. 05-06-07

Tegnet af Sara Vennekilde, 10.kl.

Fortæl din historie! Af René Hansen Dette er en opfordring til alle jer gamle elever eller andre med tilknytning til Viby Efterskole. Vi vil meget gerne have din historie med i et af vore nyhedsbreve eller i det kommende årsskrift. Skriv om hvordan livet har formet sig - hvilke oplevelser du har haft, og hvordan Viby Efterskole har haft indflydelse på din livsbane indtil nu. Vi ved, at der er mange gode historier og erfaringer ude blandt jer, som andre ville have gavn af at læse. Har du været på langtur, rejst jorden rundt eller bare været på Bornholm, udgivet en cd, gået på teaterskole, arbejdet som roadie, hygget dig på gymnasiet eller ….?

Skriv til:

Alle har en god historie - fortæl den!

viby@viby-efterskole.dk

N y h e d s b r e v

11


Søndag d. 3. juni blev skolens nye kunstværk afsløret. Kunstværket består af 3 malerier, der hver især beskriver henholdsvis musikken, dansen og teateret på Viby Efterskole. Kunstneren hedder Karsten Auerbach og er bosiddende på Sydfyn. Der har de sidste år været et godt samarbejde med Karsten i flere forskellige sammenhænge - bl.a. har han flere gange brugt danserne som modeller, og sidst har han været gæstelærer på Viby. Herover ses plakaten som blev uddelt i forbindelse med afsløringen.

Bliv medlem af Skolekredsen! Nyhedsbrevet udgives af:

Hvis man ønsker at blive medlem af Viby Efterskoles skolekreds, og dermed være med til at udgøre baglandet for skolens virke og udvikling, kan man kontakte os på kontoret. Et medlemskab koster 100 kr. om året og dækker 2 voksVibyvej 26A 5580 Nørre Aaby Telefon 64 42 12 41 E-mail: viby@viby-efterskole.dk Redaktion: René Holm Hansen Foto: Viby Efterskole

ne i husstanden. Ud over generalforsamlingen modtager man invitationer til diverse arrangementer og nyhedsbreve. Vel mødt på Viby Efterskole. Den fynske efterskole for musik, dans og teater.

nyhedsbrev_nr3_juni2007  

12 11 Skolekreds- medlemsskab Glemmer I, så husker vi. Af Ole Faber Betydningen Budapest Vesterdal- festival Viby-korene Hilsen fra bestyrel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you