Page 1

Nyhedsbrev Å r g a n g

7 ,

N u m m e r

2 1

j u n i

2 0 1 3

SE HER: •

Første skoledag for elevholdet 13/14 er søndag d. 11. august kl. 14:00

I dette nummer: Nyd det! Den sidste dans

Af Christinna Ladegaard, 9.kl.

1 2

Hilsen fra bestyrelsen

3

Et efterskoleår svarer til 7 menneskeår

4

At synge i kor, med nogen man har kær

5

Musikfestival 2013

6

Mættet Et efterskoleår … et hjem... Et eventyr

Så er året snart gået. Tanken er ulidelig, men alligevel velkommen. Året på Viby Efterskole har budt på udfordringer, oplevelser, op- og nedture og ikke mindst venner for livet. Det har været et krævende og spændende år, og det har været alt det, jeg havde drømt om. Jeg startede med en nervøsitet og spænding uden lige. Alle de nye mennesker og de nye omgivelser var overvældende på mange måder, men det var også

8

spændende, at det var sådan en

9

derhjemme. Her på Viby var alt

10

Tak for i år årgang 13/14

11

Musik, Dans, Teater

12

drastisk ændring fra ens hverdag nyt. Som uger blev til måneder og månederne gik, blev de nye og spændende omgivelser til vante omgivelser. Man vænnede sig til værelserne, gangene, spisesalen, klasseværelserne og opholdsstuen. Man begyndte endda at kalde Viby for sit hjem. Man ænsede ikke at tiden gik, men havde for travlt med at nyde det hele. Lige

pludselig kigger man op, og så er

det virkelig passe, at eventyret

der kun 4 uger tilbage. Hvor blev

stopper her?

året dog af? Spørgsmålet giver genlyd i hovedet på en. Kan det virkelig passe, at der allerede er gået ni måneder? Som jeg sidder og skriver dette, kan jeg ikke lade være med at tænke på de nye Viby’er. Altså dem der skal gå her efter sommerferien. De kommer snart til at kalde Viby efterskole for deres hjem, og vi ender som endnu et elevhold i den lange række af elevhold. På den ene side er tanken fed. Vi giver skolen videre til nogle nye mennesker, som kan få lov til at nyde et ophold på Viby. Vi ved selv, hvor fed den oplevelse er, så man er helt stolt over at kunne give stafetten videre. På den anden side er det en trist tanke. Nu er det nogle andre, der kommer til at løbe på gangene og grine højt om aftenen. Det er nogle nye, der skal sidde i klasselokalerne og blive undervist af de lærere, vi nu kalder for venner. Tanken gør mig svimmel, og giver mig en knude i maven. Kan

Den 29. juni bliver Viby-eleverne 12/13 spredt for alle vinde. Nogle skal tilbage til Sjælland, andre til Jylland og nogle helt tredje bliver her på Fyn. Der bliver geografisk langt i mellem os, men vi vil altid være knyttet til dette sted. Viby vil altid være et sted, vi alle kan relatere til, så selvom vi fysisk er langt væk fra hinanden, er vi det måske ikke psykisk. Jeg har fået venner for livet. Venner, som jeg kommer til at holde kontakt med, selvom de bor i Aarhus, Odense, København eller et helt fjerde sted. Det gør tanken lidt nemmere at bære. Lige meget hvad der sker d. 29. juni, vil jeg altid kunne regne med dem, og det er jeg evigt taknemmelig over. Til sidst vil jeg sige til alle kommende Viby-elever, om det så er om mange år frem i tiden, nyd året, der er ikke tid til andet!


Side

Den sidste dans

2

måtte vi smilende opgive at

stille og rolig aften, og at vi alle

gøre andet end at gå rundt i en

3 var trætte efter en lang, men

firkant. Vi nåede frem til de

virkelig, virkelig dejlig aften.

sidste sekunder af dansen, og

Men det viste sig, at min dejlige

dermed aftenen, og pludselig

aften langt fra var forbi. Vi hav-

lød et lille ”bang,” og sølvstjer-

de alle 3 alt muligt at fortælle

ner dryssede ned fra loftet.

og alt muligt at spørge om, og

Som i slowmotion så jeg kon-

vi

fettien dale mod jorden. Fra

grinede og snakkede. Vi drillede

mine fødder og hele vejen op

hinanden, legede, pjattede. Og

gennem kroppen boblede en

hvis ingen siger det til nogen,

vidunderlig følelse. Stjernerne,

så tror jeg også vi kom til at

lysene, musikken, en god ven i

fortsætte lidt efter vi egentlig

hånden og 100 gode venner

skulle slukke lyset. Men vi hav-

inden for 24 kvadratmeter gjor-

de det bare så fantastisk, og vi

de øjeblikket magisk, og tiden

kunne slet ikke stoppe igen.

stod stille. På alles ansigter

Da vi endelig lå i vores senge

strålede store smil, og jeg er

og var helt mættede af latter og

den

stadigvæk helt sikker på, at

snak og sprøjten med vand og

mørke nattehimmel over vores

verdens smukkeste mennesker

en magisk aften, var jeg lykke-

hoveder. Eller også var det bare

var samlet i det lokale. Jeg

lig. Jeg kunne ikke forestille mig

lyskæderne

ønskede, at det ville vare for

noget, der kunne gøre mit liv

evigt.

bedre. Alt var perfekt.

Af Stine Nyhus Larsen,10.kl. Stjernerne

Vi sagde ikke noget, for der var ikke noget at sige. Det er det, der

strålede

i

loftet.

10-

mandsorkestret med flere blæsere spillede en langsom melo-

snakkede

værelset

og

har

grinede,

vi

en

og

lille

di. Eller også var det bare Mor-

Men det gjorde det ikke. Få

”godnat-vane”. Det er ikke no-

ten G, der satte musik på. Om-

minutter senere havde nogen

get specielt, og der er sikkert

sker, når man er

kring hundrede mennesker, jeg

fundet en kost og var i gang

mange andre, der også gør det,

blevet tætte.

holder utrolig meget af, danse-

med at med at feje stjernerne

men det er alligevel noget, jeg

de langsomt rundt iført lange

op, og musikken var ved at

kommer til at savne. Én siger

kjoler og jakkesæt. Alle lignede

blive pakket væk. En god ven-

det første ”godnat”, og de an-

lige så dejligt som

en million. Det var ikke noget,

inde og jeg tog hinanden i hån-

dre svarer hver sit godnat. De

samtale. Nogle

jeg drømte. Det var virkelighe-

den, og så gik vi op på bakker-

kommer hurtigt efter hinanden,

den. Det var den 5. og sidste

ne bag ved skolen. Foran os lå

og det tager vel 1½ sekund i

dans

Lanciersfest.

en helt gul rapsmark som et

alt. Men det er kommet til at

Stemningen var intens og loka-

tæppe - det lignede, at man

betyde så meget, og det er

let varmt. Vi havde danset Lan-

kunne

blevet noget, der gør, at jeg

ciers nede i multisalen - hold

blomsterne, så tæt var den.

sover trygt. At jeg falder i søvn

op, hvor var det sjovt! Vi svin-

Solen var ved at gå ned, og

vel vidende, at alt er, som det

gede hinanden rundt og grinte

himlen var helt lyserød. Det var

skal være. For anden gang den

til tårerne tril-

så flot, og vi kunne slet ikke

aften løb mine øjne i vand. Det

lede.

at

tage øjnene fra den smukke

er den vildeste kliché, men det

danset

verden, der lå for vores fødder.

er de små ting, der betyder

aftenen,

Med armene om hinanden og

noget. Det dér lille godnat, der

også efter Lan-

en befriende stilhed stod vi. Vi

er blevet en del af mig. Jeg

ciers’en,

hvor

sagde ikke noget, for der var

ønskede endnu engang, at det

vi dog fortsatte

ikke noget at sige. Det er det,

ville vare evigt.

den højtidelige

der sker, når man er blevet

stemning

Stilhed kan være

gange bedre.

ved

vores

Efter

have hele

noget

oven

med

tætte. Stilhed kan være lige så

Og selvom vi en dag om alt for

balkort og Big

dejligt som samtale. Nogle gan-

kort tid siger vores ”godnat” -

Band-musik,

ge bedre. Jeg stod og tænkte

”godnat” - ”godnat” for sidste

var vi nået til

på, at der kun var 4 uger tilba-

gang, og det ikke varer for

den

sidste

ge. Der kan ske meget på 4

evigt, så gør det alligevel. Jeg

dans.

En

af

uger, men det føltes som om

har så mange minder herfra,

mine gode ven-

det kun var et enkelt sekund.

jeg har så mange oplevelser fra

ner og jeg for-

En lille tåre trillede ned ad min

det her år. Det vil vare ved på

søgte os forsig-

kind, og jeg holdt tættere om

en eller anden måde alligevel.

tigt

min veninde. Endnu et øjeblik,

Det har betydet så meget for så

jeg ønskede ville vare for evigt.

mange af os, og det kan ikke

med

en

vals der passede

N y h e d s b r e v

stille

til

musik-

bare holde op med at være. Det

ken, men som

Men også det stoppede. Tiden

de

begynder-

fløj, og vi måtte ind og i seng.

dansere, vi er,

Jeg troede, at vi skulle have en

vil vare ved for evigt.


Årgang

7,

Nummer

21

Side

Kalender August/September 11/8

Velkommen til et nyt skoleår

Oktober Uge 40 Boglige dage og

November 31/10

Spil-dansk-dag (Flashmob)

”Det rullende gymnasium” 12-16/8 Introuge

4-6/10 Forlænget weekend

01/11

”Garagerock” i Middelfart

04/9

Intern fest

9-11/10 København

02/11

5– og 10 års jubilæum

12/9

Foredrag om Handlede kvinder Uge 42 Efterårsferie

03/11

Forældredag (samtaler)

28/9

Gensynsdag for 2012/13

04/11

Foredrag v/ Jacob Holdt:

24/10

Obligatorisk weekend 29/9

Foredrag: Forfølg din drøm! Intern fest

Efterskolernes Dag - Åbent hus 28/10

”Amerikanske billeder”

Børnehaverock i Multisalen

Uge 46 10.kl. Brobyg./9.kl. Skema

Aften - Koncert m/ Bo Stief

Uge 47 Projektopgave

Hilsen fra bestyrelsen Af Leif Andersson, bestyrelsesmedl.

har taget det. Det er vigtigt for bestyrel-

sen Miriam Keitum som ny suppleant og

sen, at rammerne på Viby er I topkvali-

da der ikke var andre kandidater, så

Kære elever – ja, så rinder tiden snart

tet og det arbejder vi hele tiden på.

blev Miriam og Peter valgt for 1 år.

ud på Viby Efterskole.

Vi vil hele tiden bestræbe os på, at Viby

Bestyrelsen blev efter generalforsamlin-

Desværre blev slutningen ikke som vi

er en moderne og levende efterskole og

gen konstitueret. Henning Mejer Mor-

gerne ville have det. Lockout’en gjorde

en af de mest attraktive.

tensen og Niels Erik Jespersen fortsæt-

det svært at opfylde de krav, som vi i

ter som hhv. formand og næstformand.

bestyrelsen forventer, at skolen skal

Vores store flagskib musical’en blev igen

kunne opfylde overfor eleverne.

i år opført af nogle fantastiske skuespil-

Her på falderebet vil jeg gerne på besty-

Heldigvis har vi et forstanderpar, der

lere. HAIR var en musikalsk oplevelse

relsens vegne opfordre jer forældre om

sammen med det personale, som ikke

og en flot performance.

at bakke op om Viby Efterskole ved at

var ramt af lockout’en, planlagde dage-

Resultatet er igen med til at bevise, at

melde jer ind i skolekredsen. Pris for et

ne således, at den enkelte elev fik en

VIBY er en Danmarks bedste eftersko-

medlemskab er KUN kr. 100,-

lærerig hverdag på Viby.

ler.

Det er meget vigtigt, at vi har en stor

De gennemførte også den planlagte tur

I 2012 har vi indført noget nyt nemlig

skolekreds. I kan være med til at beva-

Berlin og arrangerede også en tur til

soloundervisning i musik og det har 40-

re Viby som en

København. Stor tak og ros for denne

50 elever benyttet sig af.

attraktiv efterskole.

indsats.

meget efterspurgt og

På vegne af bestyrelsen vil jeg ønske jer Skolen havde i år til generalforsamlin-

alle en rigtig god sommer og tak fordi vi

I forbindelse med personalets årlige tur

gen inviteret direktør Morten Albæk fra

måtte låne jeres børn, det har været en

havde jeg sammen med min kone for-

Vestas. Det var et meget inspirerende

positiv oplevelse.

nøjelsen at passe eleverne.

foredrag. Han tog virkelig eleverne samt

Kære elever – vi håber, I har nydt det

Ligesom sidste år var det en meget

os andre med storm. Så meget, at han

på Viby, og at I kan bevare/fastholde de

positiv oplevelse. En sjov dag hvor alt

bagefter brugte en del tid på at svare på

gode venskaber, som I har fået bygget

var omvendt. Tænk at starte med en

yderligere spørgsmål fra eleverne.

op i årets løb og at I kan gøre brug af

chokolademousse til morgenmad, men

På generalforsamlingen i år kunne for-

den boglige/faglige viden I har fået i

det blev spist.

manden Henning Mejer Mortensen igen

rygsækken.

med glæde konstatere, at skolen i 2012

Held og lykke ønsker vi Jer alle på jeres

På byggefronten – ja, så sker der sta-

kommer ud med et positivt resultat på

videre færden.

digvæk noget. I øjeblikket er vi i gang

kr. 700.944.

med

kr. 350.000 til senere investering, re-

at

istandsætte

elevværelserne.

Af dette beløb overføres

Værelserne på gangen op til spisesalen

sten lægges oveni egenkapitalen.

er ved at være færdige med et flot re-

På valg i år i bestyrelsen var Niels Erik

sultat.

Jespersen, Finn Nabe-Nielsen og Erling

Da dette sker i hverdagen, hvor elever-

Hisselholm. Alle tre ønskede at genop-

ne er der, så vil der være perioder, hvor

stille og de blev valgt.

den enkelte elev skal flytte ud. Vi vil fra

Som suppleant var Lene Juul og Peter

bestyrelsens side sige tak for den måde

Henriksen på valg. Lene ønskede ikke

I elever, der har været påvirket af det,

genvalg, så derfor anbefalede bestyrel-

N y h e d s b r e v

3


Side

4

Et efterskoleår svarer til 7 menneskeår kørte ind på Vibys grund, og jeg

re hjemme en weekend i ny og

gik ind af døren og blev vist hen

næ, men helt hjem. Jeg er slet

til mit værelse. Jeg så mig om-

ikke det samme menneske, som

kring, og der stod det helt klar

da jeg tog af sted på efterskole.

for mig, at her skal jeg bo i et

Jeg tror noget af det, der bliver

helt år. Dér havde jeg ingen

sværest for mig, er ikke at have

anelse

kunne

alle de mennesker omkring mig

forvente af et efterskoleår. Ville

mere. Alle dem, som jeg er

det være sådan, at alle rendte

kommet til at holde så utrolig

rundt i nattøj dagen lang eller

meget af. De ting, som at give

ville alle være sorthårede pun-

hinanden

kere med piercinger over alt?

gangen, før vi går i seng, eller

Jeg havde ingen anelse. Det

når min roomie og jeg ligger og

viste sig, at et efterskoleår ikke

spiser en masse slik fra vores

var nogen af delene.

slikskab og snakker eller ser en

Jeg tror ikke, man kan sætte et

film i stilletimen. Jeg tænker

efterskoleår i en kasse på den

sommetider på, hvad jeg kom-

måde, for alle, hver og én, har

mer til at savne, og jeg tænker

en forskellig oplevelse af lige

ikke bare på alle værdierne, vi

netop sit eget efterskoleår, men

har sammen, men jeg tænker

Et efterskoleår svarer til 7 men-

vi har dog nogle ting til fælles,

også ned i de små ting, de helt

neskeår, det fik vi alle at vide

noget, der er ens for alle. En af

små, som for eksempel når der

kan vi ikke sige,

den første dag, og nu er mine 7

mine veninder og jeg har snak-

bliver sagt ”samler” inde i spi-

at der ikke er en

år snart gået. Jeg sidder i op-

ket meget om, når vi fx sidder i

sesalen, eller når der synges

holdsstuen og hører på en flok,

foredragssalen

morgensang.

der sidder og skriver i mindebø-

kan vi ikke sige, at der ikke er

vænnet sig til noget helt andet,

Når vi fx sider i foredragssalen alle sammen,

person inde i det rum, som vi

Af Louise Jørgensen, 10. kl.

om,

hvad

jeg

alle

sammen,

et

godnatkram

Man

har

bare

ger. Der er én, der så smukt

en person inde i det rum, som

man har vænnet sig til at gå på

ikke holder af

siger: ”Det er så svært, alle har

vi ikke holder af eller har et

Viby, man har vænnet sig til at

eller har et

jo haft en eller anden form for

forhold til på en eller anden

leve sammen med 108 mand og

betydning, det er bare så svært

måde. Det er noget af det, jeg

til

at

papir.”

synes er det mest fantastiske

stillet én ud fra det. Det er

forhold til på en eller anden

formulere ned

de

præmisser,

der

bliver

Hvor blev tiden dog af? Det ved

ved efterskolen. I denne uge er

overhovedet

måde. Det er

jeg stadig ikke, det virker som

vi begyndt på vores sidste al-

blem at fortælle alt det, jeg

noget af det, jeg

om, det var i går, vi alle var i

mindelige skoleuge, og jeg bli-

kommer til at savne ved ikke at

Berlin, eller da alle lærerne var

ver overrasket over hver dag

gå på efterskole, det tror jeg

lockout’ede, men så, når man

hvor meget det påvirker mig,

allerede jeg kunne fortælle 2

tænker tilbage, ser man lige

og hvor meget det påvirker alle

uger inde i skoleåret, men det

pludselig, at det

mine venner, men på vidt for-

er først nu, tror jeg, at jeg

er meget længe-

skellige måder. I den her uge

egentlig ved, hvad det betyder,

re tid siden, end

har vi alle sammen haft vores

alt det, jeg kommer til at savne.

man lige gik og

sidste storekortime, og da den

Jeg tror ikke at det går op for

troede. I dag er

var forbi, gik jeg ud med en

mig, at jeg er startet på efter-

der 28 dage til-

mærkelig følelse i kroppen. Nu

skole, før det slutter.

bage, det vil sige

var der noget, der var slut, jeg

at

synes er det mest fantastiske

672

skulle aldrig have en

timer 40320 mi-

der

er

storekortime på Viby

nutter

og

igen, og jeg vidste, at

sekun-

det kun var det første.

kan

Fra nu af vil der kom-

bedst lide at høre

me rigtig mange ”for

tallet i sekunder!

sidste gang”.

2419200 der.

Jeg

I dag til vores kontaktJeg

husker

gruppemøde snakkede

12.

vi om, hvordan det vil

august, da mine

være at komme hjem,

forældre og jeg

altså ikke bare at væ-

tydeligt

N y h e d s b r e v

d.

ikke

noget

pro-


Årgang

7,

Nummer

21

Side

At synge i kor, med nogen man har kær. Af Petra Clemensen, 10. kl.

sted i sangen, alter går ned og sopraner op og vi går over i et omkvæd.

Jeg står på min sædvanlige plads, det er sådan cirka de samme der står ved

Pludselig snurrer det i min mave og min

siden af mig, som for et år siden. Den

læbe bævrer. Det går op for mig, at det

første mandag, hvor

vi diskret listede

er vores sidste time. Lige da vi holder

ind og prøvede at finde en plads. Mor-

tonen op til omkvædet, begynder tårer-

ten sidder ved flygelet og Ole tosser

ne at trille. Det bliver simpelthen for

man synger i kor holder man vejret og

som altid rundt. Vi snakker helt vildt,

meget for mig. Jeg kan slet ikke finde

trækker vejret samtidig. Jeg kommer til

selvom vi alle ved, vi burde være stille.

ud af, at jeg er så glad og lykkelig, men

at savne at stå i et proppet dramalokale

Vi skal til at indspille den sidste sang.

samtidig så ked af og skræmt over, at

eller på en scene sammen med de godt

Der er ekstra varmt i rummet, for det

vi snart er færdige her. Jeg sørger for

hundrede andre og vide at vi er sam-

er sommer udenfor. Der plejer altid at

at synge videre og ramme tonerne, jeg

men om det her og vide at jeg har min

være tæt, det kan ikke undgås, når der

vil nyde øjeblikket. Jeg har stadig luk-

plads i vores store fællesskab.

skal sådan cirka 100 mand ind i et lille

ket øjnene og kan mærke melodien helt

rum.

Der bliver langt om længe ro i

ned i maven. Jeg holder min hulken

Det bliver svært at sige farvel og det

lokalet, Morten giver toner, som han

tilbage, for jeg vil ikke ødelægge opta-

komme til at kræve mod, mod til at

altid gør "sopraner, alt, tenor, bas". Ole

gelsen. Jeg ved folk kigger på mig og

komme videre. Jeg skal ud af min tryg-

rykker lidt på mikrofonen og smiler. Så

stiller spørgsmål til min gråd. Jeg ved,

ge lille glasklokke, hvor jeg har oplevet

begynder lyden fra flyglet.

de vil mig det så godt alle sammen. Vi

så meget både stort og småt de sidst

er i gang med sidste omkvæd og jeg

10 måneder. Det bliver svært at vende

Vi har sunget sangen mange gange og

mærker en hånd i min og en arm om-

tilbage til mit tomme værelse, gymnasi-

kan den udenad, selvom vi alter altid

kring mig. Det er to af mine veninder,

et og kedelige madpakker.

har lidt problemer til sidst i omkvædet.

og jeg kigger på dem. Den ene har jeg

Men jeg glæder mig også, jeg er split-

Drengene starter ud med første vers,

holdt i hånden til alle kor-optrædener

tet. Jeg tror, Viby har givet mig alt det

jeg kan høre, hvordan de gør sig lidt

igennem året. Den anden har jeg lige

skolen kunne, og jeg tror ikke, citronen

ekstra umage i dag. Vi går glidene over

siddet sammen med i solen inden ti-

kan presses mere. Jeg er glad for alle

i et omkvæd, alle stemmer i og mærker

men. Morten løfter hænderne, vi holder

oplevelser, selvom jeg lige nu knapt

lydstyrken og energien stige i rummet.

tonen og stopper alle samtidig på hans

nok kan huske dem alle og jeg er især

Jeg kan slet ikke tørre smilet af mit

tegn, der går et splitsekund og vi træk-

glad for hverdagsminder.

ansigt.

ker vejret i kor.

Tak, fordi jeg fik lov til at synge i kor

Musikken dæmpes helt ned igen og

Denne stund betyder meget for mig,

drengene forsætter koncentreret med

alle kortimerne har betydet meget for

deres luftige klang. Alter og sopraner

mig. At synge i kor har været det bed-

bygger op med lange harmonier og jeg

ste i år. Man har sin plads i et kor og er

lukker mine øjne, det er mit yndlings-

fælles om at få det til at lyde godt. Når

med dem, jeg holder af.

N y h e d s b r e v

5


Side

6

Musikfestival 2013 Af Ole Faber, lærer

Viby Efterskole bl.a. optrådte med storekor og lillekor samt de

Siden

sidste

nyhedsbrev

sammenspilseleverne

har

været

i

Festivalen strækker sig over 8

Vibys eget studie for at indspille

timer

en democd, som bliver færdig-

foruden de forskellige optræde-

gjort i løbet af denne måned.

ner kan man besøge en af de

Herefter har man siden starten

mange forskellige boder, som jo

af maj rettet fokus mod et af

også hører med til en festival.

efterskoleårets tilbagevendende højdepunkter:

Musikfestivalen

på Vesterdal efterskole. Musikfestivalen

fra

kl.12.00-20.00,

og

Igen i år var festivalen en stor succes. Viby-eleverne optrådte med stor koncentration, gå-på-

afholdes

hvert

mod og spilleglæde og var gode

år i midten af maj, hvor ca. 500

til at give ikke bare vennerne,

elever fra 4-6 efterskoler delta-

men alle, der optrådte, en god

ger og hvor eleverne får mulig-

opbakning.

hed for at optræde for hinanden

For

med dans, sang og musik.

fritidsbands

Ugerne op til festivalen er præ-

der være mulighed for at genop-

get af hektisk aktivitet på de

leve dagen, da alle koncerterne

forskellige danse- og musikhold.

er blevet optaget og vil blive

eleverne

samlet på en cd, der kan købes

med til at udvælge de sange, de

sammen med democd’en, inden

gerne vil optræde med, men da

vi går på sommerferie.

musikholdene

er

hvert band max. får tildelt 1520 min at optræde i, er det ikke muligt at nå at spille alle de sange, de har lært i løbet af året pga. det store antal tilmeldte bands. Herefter aftales rækkefølgen af de valgte numre. Evt. overgange fra det ene til det andet nummer bliver øvet og de sidste detaljer bliver pudset af. På selve festivalen er der en stor udendørs scene samt en semiakustisk indendørs scene, hvor

N y h e d s b r e v

forskellige dansehold.

alle

sammenspilshold vedkommende

og vil


Ă…rgang

7,

Nummer

21

Side

N y h e d s b r e v

7


Side

8

Mættet stort fællesskab, som jeg gør nu,

dag ud på nettet. Det gør helt

og jeg elsker det. Vi er en fami-

ondt at se på, men alligevel kan

lie, og vores viden om, at vi snart

jeg ikke lade være med at smile,

stopper, gør os kun tættere. Det

for egentlig er jeg mættet. Jeg

er sidste chance for at føle det,

har virkelig nydt året, og jeg

kun efterskolen giver.

kommer til at savne det, men jeg

Vi bruger tiden. Vi går ture i den

er ved at være klar til at tage

lille, hyggelige skov nede ved

videre. Jeg har grådigt ædt af

Rema 1000 med åen, der slanger

efterskolens kvaliteter og er nu

sig i det grønne. Vi udnytter hin-

fyldt og klar til nye udfordringer.

andens kreative sjæle og øver

Jeg ved, at jeg vil græde sidste

os, så vores sidste optræden

skoledag. For jeg elsker stedet,

bliver en fest. Vi sidder i opholds-

som er endt med at være mit

stuen og skriver koncentreret i

hjem.

hinandens mindebøger, for der er så meget at sige. Af Pernille Sørensen, 10.kl. Viby efterskole har givet os Når jeg snakker med mine ven-

alle noget. Jeg kan mærke,

ner, kan jeg høre, at de har op-

at jeg har forandret mig. I

fattet starten af året på mange

starten ville jeg aldrig have

meget en del

forskellige måder. Nogle hadede

turdet så meget som at

af ét stort

det, fordi de ikke var vant til at

stryge en streng på celloen

starte et nyt sted uden at kende

foran et andet menneske.

nogen, og nogle elskede det og

Nu har jeg optrådt i en duo

tog imod fællesskabet med åbne

på Vesterdal Festival, hvor

arme.

tre andre efterskoler del-

Nu er vi ved at være ved enden.

tog.

Det er svært at se i øjnene, at

Inden havde jeg svært ved

det snart er slut. Selve tanken

at være mig selv, men nu

og vores

kan få folk til at græde. Det er

føler jeg mig accepteret,

viden om, at

forbudt så meget som at nævne,

for

hvor få uger vi har tilbage, for så

Året har lært mig meget.

bliver

Jeg har aldrig følt mig så

fællesskab, som jeg gør nu, og jeg elsker det. Vi er en familie,

vi snart

helt

jeg

er.

emotionel.

Ikke kun om andre menne-

Men på trods af tanken, der hele

sker, men også mig selv.

os kun

tiden er i baghovedet, er den

Jeg ved ikke, hvad det er,

tættere.

sidste tid på Viby Efterskole også

der får én til at tænke me-

den bedste. Nu kender man hin-

re på, hvem man egentlig

anden og har vænnet sig til hin-

er

andens særheder. Jeg har aldrig

opdaget

følt mig så meget en del af ét

selv, jeg ikke engang vid-

stopper, gør

man

den

indeni,

men

jeg

har

afkroge

af

mig

ste, jeg havde. Nu er der kun 3 uger tilbage, før det er slut. Det er så tæt på, at de har lagt programmet for den sidste

N y h e d s b r e v


Årgang

7,

Nummer

21

Side

9

Et efterskoleår… et hjem... Af Thora Larsen, 9. kl. Med et efterskoleår følger en splittelse. Hvor er hjemme egentlig? Når jeg er på Viby, omtaler jeg det som hjem helt naturligt og uden at spekulere over det, men når

Græsset er grønt og svajer i vinden

Når året mod enden lakker

solen er hvid, aer min hud

Vi endnu engang vores ting står og pakker

Vis barmhjertighed hvisker vinden

Tænker på året der er gået

jeg er helt hjemme, er det jo også at tale

og stryger mit hår

om hjem, så hvor er hjem? Er det hos fami-

Lad mit hjerte svulme, giv mig vinger,

lien

Lad mig flyve mod det jeg kalder hjem

og

de

vante

omgivelser,

man

er

Hvad har jeg nået? En hel del og mere til Lige præcis som jeg gerne vil

'hjemme', eller er det de nye genkendelige omgivelser? De venner, man bor med og har en dagligdag med? Er det Viby, der er hjemme? Stormen hyler i træernes top men der er lang vej hjem. Kulden den kryber ind til min krop jeg er på vejen hjem, kun synet af lyset fra himlen giver gysende, stikninger, brusende håb det fører mig frysende frem. Jeg løber og snubler, kurrer og grubler: Er der mon lang vej igen? Natten er lang, som jeg famler mig frem ser jeg igen mit hjem? Mit hjerte det hamrer, mens mine tanker samler sig om

Tænker jeg mon om noget tid: Jeg længes efter mer', men ved ikke hvad

Det nåede jeg ej?

Mere af denne fredfyldthed

Det ved jeg ikke

fylder mit sind med lys og varme

kan kun tænke på det nye

rejser græssets brus

imod det forgangne:

Lad mit hjerte svulme, giv mig vinger,

Hvad mon der

Lad mig flyve mod det jeg kalder hjem

venter mig?

Denne dag med det lune milde vejr der luller mig mod en trance får mig til at mærke, jeg har nu nærmet mig lykken Lad mit hjerte svulme, giv mig vinger, Lad mig flyve mod det jeg kalder hjem Jeg sidder, skriver med hele min sjæl Lad lykken finde ind til den Lad mit hjerte svulme, giv mig vinger,

Mit hjem

Lad mig flyve mod det jeg kalder hjem Være alene når jeg kan være

Fordomsfuld og fuldendt. Kommer med snævert syn. Ser på dagen som i går, går mod dagen i morgen. Vidt opspærrede øjne og forandring. Et år er gået som et blink, men øjnene ser aldrig igen det samme.

med dig giver ingen mening Du fylder mig med en fred giver mig ro at være Lad mit hjerte svulme, giv mig vinger, Lad mig flyve mod det jeg kalder hjem Giver mig noget jeg føler jeg kan leve videre med lad mig ej miste denne længsels lykke Lad mig lykkelig Lad mit hjerte svulme, giv mig vinger, Lad mig flyve mod det jeg kalder hjem

N y h e d s b r e v


Side

10

Et eventyr ser de alle hurtigere og hurtigere. De lærer mere og mere af hinanden, og er begyndt at acceptere hinandens forskelligheder. For der er ingen, der er ens. Der er ingen, der vokser lige hurtigt. Nej, de vokser, når de er klar til det. Når de vil vok-

sidst springe ud og blive til

Fra frø til spire, fra spire til blomst. Alle blomster er sprunget ud

smukke blomster. Det er dog en stor udvikling, der kræver meget tålmodighed. Nogle af frøene går til under denne udvikling, men langt de fleste begynder så småt at føle sig hjemme i jorden. De begynder at slå rødder og føle sig tryg iblandt de andre

og har til-

frø. Størstedelen af frøene har

sammen skabt

det godt sammen, og er hurtigt

et blomsterbed.

blevet venner, men der kan ske meget under denne udvikling, når alle frøene hele tiden er

Et smukt

sammen. I en lang periode kan

blomsterbed

to frø have det godt sammen,

fuldt af farver, liv og glæde.

men pludselig vokser det ene frø fra det andet, og begynder at snakke med nogen af de andre spirer. Spirer som alle har taget udfordringen op, og nyder det. For hver dag der går, vok-

N y h e d s b r e v

til spire, fra spire til blomst. Alle

af farver, liv og glæde.

blomster, der mener, de kan

den, så det kunne spire og til

hvor smuk den er blevet. Fra frø

bed. Et smukt blomsterbed fuldt

men. Der er nogen af de små

ventede på at blive puttet i jor-

sprede sine blade ud, og vise

holde sammen. De bliver nødt til

kan de kun ved at holde sam-

andre små frø. Frø, der alle bare

blomst, der bare venter på at

I modvind bliver de nødt til at

regn og blæst sammen, og det

frø var bare et frø ud af 112

de små planter blevet til en

blomster er sprunget ud, og har

knækker. De må gå igennem

Der var engang et lille frø. Dette

Med alle disse ting i bagagen er

se.

at hjælpe hinanden, så de ikke

Af Stinne Schaarup, 9. kl.

fællesskab.

klare alting selv, men det kan nogle gange være svært. Sommetider er de nødt til at ty til andres hjælp. Efterhånden som tiden går, bliver de alle større og stærkere. De bliver mere selvstændige, og er blevet bedre til at tage et initiativ. Dette er kun fordi, de har holdt sammen. Det er resultatet af et stærkt

tilsammen skabt et blomster-

Det efterskoleophold, jeg har haft på Viby, har for mig været et kæmpe eventyr. Et eventyr fuldt af udfordringer, oplevelser, lærdom og ikke mindst venskaber for livet. Alle er forskellige, men i fællesskabet er der plads til alle. På Viby er der plads til alle. Vi er alle gået igennem en kæmpe

udvikling.

Den

første

dag turde vi knap nok se på hinanden, og nu, ja nu er vi nærmest blevet til en stor familie. Alle har en plads og en betydning. Alle har udviklet sig til


Årgang

7,

Nummer

Side

21

11

Tak for i år årgang 12/13 nesker, i nye omgivelser. Jeg kan lige så

ge, eller at de har for travlt med andre

godt indrømme det, jeg var skræmt. Men

venner på det tidspunkt. Men så er det

da jeg trådte ind på skolen, var det fanta-

dér, man får chancen for at snakke med

stisk. Det var et skridt ind i mit nye liv, et

nogle, som man måske ikke snakker så

liv, hvor jeg fik en ny chance. En chance

meget med til dagligt. For hvem ved?

for at udvikle mig, opdage nye sider af

Måske fører det til endnu et smukt ven-

mig selv og få nogle nye venner. Nogle

skab, man kan skrive på sin liste.

venner der kun vidste det om mig, som

Det bedste af det hele er nok, at alle har

jeg ville have de skulle vide. Ikke at jeg

en plads i fællesskabet, også selv om der

skulle gemme noget for dem, men de

er nogen, der ikke vil indrømme det. Alle

kunne ikke dømme mig ud fra min fortid,

har en rolle at spille, alle har en grund til

men kun ud fra mig her på skolen. De

at være her. Jeg ved godt, at hvis der er

havde ingen idé om, hvordan jeg er der

én, der går ud, så påvirker det ikke os

hjemme, ingen idé om hvor mærkelig og

alle sammen. Men i den store sammen-

sær jeg er, når jeg er sammen med folk,

hæng gør det.

Af Ninna Thomsen, 9. kl.

jeg kan stole på. Det var en rar følelse.

Det er noget af det, jeg kommer mest til

4 uger, det er ingen tid. 4 uger til at mit

Dagene blev til uger, ugerne blev til må-

at savne ved Viby, at vi alle hænger sam-

fantastiske år på Viby Efterskole er forbi.

neder, og før jeg fik set mig om var der

men, at vi alle har en plads, en rolle at

Tanken er skræmmende. Jeg startede

gået 9 måneder. Her sidder jeg på mit

spille. For når vi først kommer ud i er-

som en pige på 14 år. En pige med høje

værelse, med mine roomies som er blevet

hvervslivet, forandrer alt sig. Hvis vi ikke

forventninger om hvordan det hele ville

som søstre for mig, i min nye seng, som

er gode nok, bliver vi erstattet med noget

udvikle sig, hvem der ville blive mine

er blevet mit nye tilflugtssted, hvis hele

bedre. Hvis der ikke er brug for os, så

bedste venner, og hvem man mon ville

verden falder sammen. Det er mærkeligt

bliver vi fyret. Det er en kamp, der skal

holde kontakten med, når året var omme.

at tænke på. I starten af året havde jeg

vindes, en evig kamp om at være den

Da vi startede, virkede 10 måneder som

ingen idé om, at denne seng ville betyde

bedste. Sådan er det ikke på Viby. På

en ufattelig lang tid. På det tidspunkt

så meget for mig, at mine venner kunne

Viby Efterskole er det nok at være sig

havde jeg ingen idé om, hvor hurtigt tiden

føles som familie for mig eller at min bed-

selv.

ville gå. Jeg havde ingen idé om at de, jeg

ste ven skulle bo under 1 minut væk.

Så nyd det. Nyd, at vi alle er noget værd,

snakkede med i starten, som virkede som

at vi bliver værdsat af nogen, at vi alle

mine bedste venner, i slutningen af året

Men alligevel kan jeg føle mig ensom. For

har en plads. For før vi får set os om, er

ville være som fremmede for mig. Det er

det gør man, også selv om der er 108

det hele væk. Måske går der 10 måneder,

ufatteligt så meget, der kan ske på 10

andre elever på skolen. Men det er okay,

måske kortere eller længere tid. Men det

måneder. Det er næsten skræmmende.

det er okay at føle sig ensom. For når

er det samme system for alle, på et tids-

man så på et tidspunkt bliver træt af at

punkt starter kampen.

Da vi startede var det hele stort og nyt,

sidde på sit værelse at kukkelure og tælle

det var et kæmpeskridt for mig. Det var

sekunderne, kan man hurtigt finde nogle

Tak for et fantastisk år årgang 12/13, tak

stort at komme væk hjemmefra, at skulle

mennesker at snakke med. Det kan godt

fordi I lod mig være mig, tak for alt. I vil

bo et nyt sted, med nye fremmede men-

være, at man ikke kan finde de sædvanli-

aldrig blive glemt.

Et kostbart år Af Sune Geromé Eliassen, 10. kl.

ikke min sorg den sidste dag, men vidste at jeg ville komme her tilbage for at ændre

Ja, jeg ved ikke hvor, jeg skal starte - bare

på de ting jeg ikke fik ændret på før. Og nu

det, at jeg faktisk tør skrive, kræver nogle

sidder jeg her, der er ca. 5 uger tilbage og

nerver, som man er nød til at sætte på spil.

kan ikke løbe fra min sorg. Denne gang

Men det er et helt efterskoleår jo. At prøve

ved jeg, at det er farvel til alt og alle.

ting, som man aldrig havde troet, at man

Mange tog på efterskole for at komme lidt

skulle prøve, eller møde mennesker, som

væk hjemmefra og prøve noget nyt, og

man aldrig kunne forestille sig at kalde

andre med lidt mere personlige grunde.

enten venner eller familie.

Min grund er dog ikke hemmelig. Jeg var

midten skaber man et fællesskab og nye

Efter to år her på Viby har jeg indset, at

ensom, og følte, at jeg ikke kom nogen

eventyr.

livet må fortsætte, lige meget hvor ondt

steder i mit liv. Skolen var ikke det, jeg

Nu sidder vi her med tanken om, at hvert

tingene gør; man kan nogle gange skjule

gad allermest og de såkaldte venner, jeg

minut tæller.

det ved at tage en omvej, men lige meget,

havde, betød heller ikke det store, så jeg

De

hvilken vej du vælger, vil det, du løber fra

fandt Viby.

timer, og ja, jeg kunne fortsætte.

sidste

dansetimer,

altid indhente dig. En af grundene til jeg

I år har jeg følt, at jeg virkelig kunne

tog andet år på Viby var fordi at jeg aldrig

springe ud. Ud med min problemer og vise

har været god til at sige farvel. At sige

hvem jeg er. Menneskerne på skolen har

farvel til gamle venner og levemåder og

hver deres historie og eventyr, som de har

vænne sig til noget nyt. Jeg skjulte dog

oplevet før skolen. Og når man mødes på N y h e d s b r e v

sidste

storekors

Men én ekstra ting, vi går og tænker på, er, at vi altid har hinanden.


Medlem af Skolekredsen? Hvis man ønsker at blive medlem af Viby Efterskoles

Nyhedsbrevet udgives af:

skolekreds - og dermed være med til at udgøre baglandet for skolens virke og udvikling - kan man kontakVibyvej 26A

te os på kontoret: 6442 1241 / viby@viby-efterskole.dk

5580 Nørre Aaby

Et medlemskab koster 100 kr. om året.

Telefon 64 42 12 41 E-mail: viby@viby-efterskole.dk Redaktion: René Holm Hansen Foto: Viby Efterskole

Ud over generalforsamlingen modtager man invitationer til arrangementer og nyhedsbreve. Vel mødt på Viby Efterskole.

Nyhedsbrev nr 21 juni 2013  
Nyhedsbrev nr 21 juni 2013  

Viby Efterskole, musik, dans, teater - nyhedsbrev

Advertisement