Page 1

8

Den fynske Efterskole for Musik, Dans og Teater

Nyhedsbrev Å r g a n g

1 ,

N u m m e r

1

O k t o b e r

2 0 0 6

SE HER: •

Få tilsendt fremtidige nyhedsbreve på mail - send en mail til: viby@vibyefterskole.dk

Elevforeningen har deres egne sider i Nyhedsbrevet. Ring, skriv, mail til os, hvis du har en historie, som ville egne sig til disse sider.

Husk Adventsmødet fredag d. 15/12

Billedtekst, som beskriver billede eller grafik.

I dette nummer: Introugen i elevhøjde Åbent hus og Orienteringsmøde Naturturen Superdagen

2

grupper enige om deres 5

koncentrerede skoleår som

ord, og sidst skal hele holdet

Så er det på mange måder

muligt. Man taler om, at et

blive enige, så der til sidst

igen blevet år 1 på Viby Ef-

efterskoleår

7

kun står 5 ord på tavlen. Det

4

terskole. For det nye elev-

menneskeår. Det er et skole-

er en god øvelse i at lytte og

hold og det nye forstander-

år, hvor man accelerer den

tage stilling. ”Hvad er det

5

par.

personlige udvikling.

vigtigste for mig i det kom-

Kari og jeg har fået en utro-

I introugen prøver vi at for-

mende skoleår” – skal blive

lig dejlig modtagelse på Vi-

berede dem på, hvad det vil

til: ”Hvad er det vigtigste for

by. Hele personalet har væ-

sige at gå på efterskole samt

OS i det kommende skole-

ret meget lydhøre og omstil-

det at være med i et fælles-

år”. Dagen sluttede med at

lingsparate

er

skab. Ud over de mange

vi gik i fakkeloptog rundt om

meget

forskellige systemer, fag og

skolen – hver enkelt fakkel

velfungerende skole, hvor vi

rengøring, som man bliver

blev til sidst til et stort fælles

kan stå på et tog med godt

en del af, handler det også

bål, fyldt med varme og for-

gang i hjulene. Fremtiden på

meget om, at føle sig som

ventning. Ved bålet skrev

Viby bliver derfor i den sam-

medlem af noget større – et

eleverne samtidig under på

me ånd som hidtil, men selv-

fællesskab. I år lavede vi en

deres fælles værdigrundlag.

følgelig med vores personli-

værdidebat,

De valgte følgende 5 ord:

ge præg.

skulle finde de 5 ord, som de

Fællesskab,

Det nye elevhold er også

mener bedst beskriver, hvad

svar,

startet med fuld fart, begej-

der er vigtigst for dem som

Det tegner til at blive et godt

string og glæde.

hold

skoleår – vi glæder os alle

3

5

Unge på Flugt

8

Elevforeningen Fame en musical Forældrevejledning

Af René Hansen

i at få så meget ud af dette

Adventsmødet

Hilsen fra Bestyrelsen

Fakkeloptoget endte på bålpladsen, hvor alle elevernes fakler dannede et stort fælles bål.

9

Viby

10 12 12

Efterskole

Introugen

bød

samtidig en

meget

svarer

hvor

Viby

til

eleverne

Efterskole.

Først vælges der 5 ord i kon-

engagerede elever, der tyde-

taktgruppen

ligvis er meget interesserede

derefter

(8

bliver

elever) 3

kontakt-

udvikling,

respekt

over starten!

og

an-

tryghed.


Side

2

Introugen i elevhøjde spændende

Den første aften blev der grinet

hysterisk, far trøstede og søskende hoppede ivrigt op og

bombet

med blod, sved og tårer, ankom

tiden vise sig fra sin bed-

strand, hvor vi badede og

ste side og ikke gå glip af

hyggede os på bedste vis.

et eneste sekund. Men

Efter det lavede vi navne-

det var rigtig sjovt, og

lege ude på en kæmpe-

der blev leget, snakket og

stor græsplæne, hvor vi

malet med næsen! Selv

også fik lækker, lækker

om ingen af os kendte

mad. Det var for mange

hinanden, var vi alle klar

af os første gang vi virke-

over, at det var menne-

lig stiftede bekendtskab

sker, som vi skulle dele

med alle 95 elever - plus

et helt år af vores liv

navne.

med. Og noget af det

Torsdag havde vi vores

allermest spændende var,

berygtede

hvor man skulle bo og

Det gjaldt om at finde 5

vi

til

Båring

”værdidebat”.

hvem man skulle bo sam-

ord, som skulle beskrive

Af Amalie Højgård 10. kl.

men med.

de værdier, vi vil stræbe

og Ida S Nielsen 10. kl.

Mandag morgen emmede

efter at opnå i løbet af

spisesalen

året. Efter lange diskussi-

Søndag

”Mor græd

og

dag. Man skulle jo hele

d.

13.

august

Skallen

af

var

stilhed.

ikke

rigtig

oner frem og tilbage blev

og

man

alle til sidst - mere eller

2006 ankom 95 spændte,

brudt

nervøse og forventnings-

turde endnu ikke helt at

mindre

fulde unge mennesker til

åbne sig op. Men skallen

Respekt,

Viby

Efterskole.

endnu,

-

enige Ansvar,

om: Tillid,

Trods

blev hurtig brudt. Dagen

Fællesskab og Udvikling.

regn, storm og en masse

gik med praktiske infor-

Med disse ord i mente,

våde tæer var stemnin-

mationer og rundvisning

blev vi alle forelskede i

gen god allerede fra før-

på skolen. Om aftenen

tanken om at nå helt til

ste dag. Vi kom ind, fik et

stod programmet på fol-

stjernerne.

realistisk

kedans til den helt store

stoppe ved månen, når

guldmedalje.

man kan nå endnu læn-

foredrag

og af

fornuftigt det

dejlige

Vi

slap

For

hvorfor

ned af glæde.

forstanderpar og alle de

hæmningerne og dansede

gere?

Og os selv....”

pragtfulde

på livet løs under kyndig

Om aftenen skulle vi så

køkkenmedarbejdere.

vejledning

”døbes”. En utraditionel

Bagefter

Mette

lærere

samt

blev der

sagt

farvel

til

forældre. Mor

Efter mange gode diskussioner, nåede eleverne frem til dette ”Værdigrundlag”

N y h e d s b r e v

af

Oscar

selveste og

Rikke

dåb, hvor man skulle gå i

Bruselius. Det var en før-

fakkeloptog

steklasses

skolen og derefter skrive

fornøjelse.

græd

rundt

om

under på skolens nylave-

hysterisk,

Tirsdag = Kend din by! I

de plakat med de 5 ord.

far trøste-

4 stive timer rendte vi

Fredag vågnede vi op til

de og sø-

rundt for at lære selveste

virkelighedens

s k e n d e

Nørre Åby at kende. Det

Det var første dag, hvor

hoppede

gjorde vi ved, at vi kom

vi skulle prøve at have en

ivrigt

sammen i grupper og fik

almindelig skoledag. Der

og ned af

hver

række

var i den anledning også

glæde. Og

spørgsmål, vi skulle be-

rig mulighed for lærerne

os selv –

svare ved hjælp af sam-

til at give os en bunke

Vi

havde

arbejde og fælles viden.

lektier for. Ja tak, og vel-

en

meget

op

en

lang

kommen til Viby!

mærkelig,

Onsdag var dagen, hvor

men sam-

vi viste os fra den aktive

tidig

side. Efter otte kilometer

verden.


Årgang

1,

Nummer

1

Side

Kalender Oktober

November

December

2/10

Skemafri dag

1/11

Ung til Ung vejledning

1/12

Jule-klippe-klistre-dag

5/10

Koncert - Trio fra Odense MGK

4/11

5 og 10 års Jubilæum

6/12

Vejlederaften

7-8/10 Unge på Flugt

7/11

Intern fest

15/12

Adventsmøde

11/10

RMB fra Århus: Koncert

Uge 46 Projektuge

18/12

Rollefordeling til musical

Schaufuss-balletten i Odense:

19/11

19/12

Juleafslutning Rengøring

12/10

Forældrevejledning v/UU-

”Satisfaction”

center Lillebælt

Uge 42 Efterårsferie

23-24/11 Forældresamtaler

20/12

24/10

28/11

21/12 - 3/1 Juleferie

Lars T. Bjørn - Grundtvig

Foredrag med Peter Bastian

Åbent hus og Orienteringsmødet Rundvisningen er af afgørende betydning for valg af efterskole

og Eftersko-

sikker på, at det lige er sko-

lernes

len for mig”.

dag,

vigtige dage

”Rundvisningen bar tydeligt

for Viby Ef-

præg af elevernes begejstring

terskole. Det

og entusiasme”.

er vigtigt, at

”Demonstrationen af hvad de

vi

gør

os

nuværende

umage,

og

præstere var en fantastisk

viser hvem vi er, og hvad vi

oplevelse. Jeg var helt målløs

kan.

over, at de havde lavet sådan

For alle efterskoler handler

Elevernes virksomhed inden-

et flot show på ikke ret lang

Efterskolernes dag om at vise

for både optræden og rund-

tid. Det var rigtig flot. Både

sig fra deres bedste side,

visning skal allerede 5 uger

mig og mine forældre var

således at man kan sikre

efter skolestart stå sin første

meget imponerede.”

elevtilgangen - grundlaget for

prøve.

At

videre eksistens.

Der er blevet danset, spillet

elever og personale har væ-

På Viby Efterskole er der og-

og sunget – igen og igen –

ret forbilledligt, er der ingen

så mange gæster igennem

indtil

klapper.

tvivl om, men der er alligevel

huset sådan en dag, ca. 600

Derudover

har

elevernes

endnu en faktor, der går igen

mennesker.

rundvisning

af

potentielle

i samtlige tilbagemeldinger.

Der er lagt op til, at de får

kommende elever og deres

En faktor man ikke kan for-

forskellige indtryk med her-

forældre, som regel også en

berede og øve, men som en-

fra, både en rundvisning af et

afgørende

ten er der, eller ikke er der:

par elever og et indtryk af

beslutningen om efterskole-

Stemning!

tydeligt præg

dans,

Af Kari Holm Hansen

det

hele

betydning,

når

elever

forberedelsen

kunne

fra

Der blev danset og spillet for de fremmødte

både

”Rundvisningen bar

valg skal træffes.

Elevernes entusiasme og be-

af elevernes

Dagen inden Efterskolernes

Hvilke indtryk giver Viby Ef-

gejstring både når de optræ-

begejstring og

dag, er orienteringsdag for

terskole så, efter to dage

der, og når de viser deres

kommende elever til næste

med ca. 1000 gæster i huset?

skole

entusiasme”

skoleår, både de 95 der er

Følgende er citater fra både

personalets

optaget, og alle dem der står

mundtlige og skriftlige tilba-

skolens virke, stråler igen-

på venteliste. I år betød det,

gemeldinger:

nem, og skaber tilsammen

musik

og

drama.

”Jeg

er

helt

frem,

sammen

med

stolthed

over

at der også lørdag var ca.

denne udefinerbare størrelse:

500 gæster.

Stemning!

Derfor er både orienterings-

Tak for et par fantastiske

mødet for næste års elever

dage.

Storekor sang bl.a. ”Oh happy day”

”Jeg er helt sikker på, at det lige er skolen for mig”

N y h e d s b r e v

3


Side

4

Naturtur Af Preben Larsson

Sara er i færd med at få styr på bivuakken

”At møde sine grænser - og efterfølgende turde overskride dem - skaber udvikling”

Thabo saver brænde. ”Der skal meget brænde til, når man laver alt mad over bål - rigtig meget brænde!”

N y h e d s b r e v

holdere til madlavningen

aftenen, hvor vi dyrkede

osv. Sikkerhedsnettet er

fællesskabet.

Onsdag d. 6/9 til fredag

ikke spændt ud; hvis ikke

Vores indtryk er, at de

d. 8/9 havde vi vores

gruppen

ma-

fleste syntes, det havde

naturtur til det smukke

den , går de sultne i

været en hård tur, især

naturområde på Enebær-

seng, og hvis bivuakken

p.g.a. alle de sultne myg,

odde ved Odense fjord.

ikke er ordentlig lavet,

der konstant var i nær-

Selve ideen med turen er

bliver gruppen våd om

kontakt med os alle, og

at eleverne skal væk fra

natten i regnvejr.

det at skulle være i natu-

alt det daglige selvfølgeli-

Kort sagt rammerne er

ren, bo primitivt og bade

ge, som at maden er på

brudt op og nu skal ele-

i koldt havvand om mor-

bordet

make-

verne selv fylde de nye

genen.

uppen er på badeværel-

rammer ud og derigen-

På trods af alt dette var

set , fjernsynet og com-

nem lære hinanden rigtig

det mest glade ansigter

puterrum er tilstede osv.

godt at kende.

der

Nu handler det om at

Turen bød også på nogle

opfattelsen af at turen

skulle yde noget i de 5

aktiviteter som lærerne

havde været meget god,

små lejre og planlægge

havde bestemt på for-

oplevelsesrig

madlavning,

kl.

12,

får

lavet

vendte

hjem

og

med

uund-

bivuakind-

hånd. Det var aktiviteter

værlig. Man havde lært

retning, opvask, indrette

ved havet, fjorden, i lej-

hinanden at kende på en

lejren, konstruere gryde-

ren og underholdning om

helt anden måde.


Årgang

1,

Nummer

Side

1

Superdag 2006

hver klasse. I denne plastik-

op i multisalen til en fællesaf-

sæk var der en lang række

slutning. Til denne afslutning

praktiske og teoretiske opga-

var der et specielt inviteret

ver samt quizzer, som elever-

dommerpanel

Af Ole Faber

ne skulle løse i løbet af for-

Annette fra køkkenet, Lene

middagen og eftermiddagen.

vores sekretær og John Car-

Onsdag dem 27.9 blev der til

Nogle af opgaverne skulle der

stens

elevernes store overraskelse

kun bruges 3-4 elever til at

Dommerpanelet

afholdt superdag på Viby Ef-

løse, andre skulle hele klas-

opgave at vurdere nogle af

terskole.

sen deltage i.

de opgaver eleverne havde

For de der ikke ved hvad en

Eleverne skulle herefter for-

udført i løbet af dagen. Der-

superdag er, følger her en

dele sig på de forskellige op-

udover blev der også afholdt

kort forklaring.

gaver, og konkurrencen var

konkurrencer under af-

Superdag er en tradition der

dermed begyndt.

slutningen bl.a. smink en

har kørt i mange år på Viby -

De

oprindeligt

quizzer indeholdt bl.a. inter-

panelet skulle give point

Flemming Deuleran. Eleverne

net

for.

er ikke forberedt på denne

nogle noder, gæt en lærer

Dette års superdag var

dag. Det kommer som en

udfra dennes barndomsbille-

noget af en gyser. Aldrig

overraskelse, hvor de på sel-

de, samt mange andre. I de

har der været så stor

ve dagen til morgensang får

praktiske opgaver skulle man

spænding om udfaldet,

at vide at de normale timer

for eksempel

bage en kage,

og det var først da de

er aflyst, og at de i stedet

lave en collage , stable mæl-

sidste point var blevet

skal være sammen med de-

kekasser, lave et hørespil ,

fordelt

res dansk hold og konkurrere

hente

kåre en vinder.

imod

de

andre

initiativ

fra

danskhold.

teoretiske quiz,

en

gæt

sten

opgaver/ en

fra

melodi,

Båring

lærer

bestående

fra

bestyrel se n.

som

at

havde

klovn,

man

kunne

strand o.m.a.

Årets

Senest 14.45 skulle eleverne

Holms dansk hold, der fik

tigt ud i deres respektive

aflevere de forskellige opga-

134 point, mens taberen

klasselokale og finde nogle

ver og derefter ud til et fælles

fik 128 point.

bogstaver,

vinder

blev

Kari

tilsammen

stafetløb. Imens blev deres

Endnu en superdag var

danner et ord, der kunne lede

besvarelser gennemgået og

hermed

dem videre i konkurrencen.

point blev fordelt(1-5 point

eleverne kunne derefter

Årets ord var vaskekælderen,

pr. opgave)

gøre sig klar til årets

og i denne stod en stor sort

Selve

plastiksæk med opgaver til

med at alle eleverne mødte

superdagen

sluttede

til

som

Eleverne skulle derefter hur-

der

af

overstået

og

første fest på skolen.

Adventsmøde

”Kom og oplev et

Af Jesper Madsen Fredag d. 15. december inviterer Viby Efterskole til det årlige

adventsmøde.

Ad-

ventsmødet er en fast tradition på skolen og har hvert år bragt forældre og søskende til eleverne sammen til et festligt

arrangement,

hvor

eleverne optræder med sang, musik og dans.

Skolens to kor indleder hen-

Hele arrangementet er kædet

forrygende

holdsvis 1. - og anden 2. del.

sammen af to konferencierer.

show med

Musikken er sat sammen ud fra musikundervisningen på de enkelte sammenspilshold og hvert af holdene optræder med to til tre numre. Dansen er ligeledes med udgangspunkt i undervisningsholdenes daglige træning indenfor de forskellige stilarter jazz, funk, street, disco og samba.

I pausen vil der blive serveret kaffe og vi opfordrer til at

musik, dans og teater -

lægge en lille skilling til fordel

fredag d. 15.

for Røde Kors.

december

Vi håber på endnu en stor tilslutning fra forældre, søskende og gamle elever til at gøre denne aften til noget særligt.

N y h e d s b r e v

5


Side

6

”Hverdagen ……. —

Det er dejligt at synge sammen - vi gør det hver dag

”Udfordr livet !” Hver dag er fyldt med udfordringer på Viby Efterskole.

Musik, dans og teater fylder meget i hverdagen heldigvis!

N y h e d s b r e v


Ă…rgang

1,

Nummer

1

Side

jeg holder af hverdagen�

N y h e d s b r e v

7


Side

8

Unge på Flugt Af Mette Oscar

Inden da havde skolens

limer…)

lærere i samarbejde med

FN delegationen ankom-

udfor-

de 22 frivillige instruktø-

mer og giver håb om

tanke-

rer fra URK klaret den

asyl, men i det samme

kræ-

praktiske tilrettelæggelse

bombes lejren og alle må

vende, godt arran-

af forløbet.

flygte ud i natten. Over

geret,

Efter et kort oplæg om

marker og gennem vand

Somalia

eleverne

går flugten nu, man er

spillet følte vi vre-

inddelt i 12 familier. De

skarpt forfulgt af patrul-

de, skuffelse, ner-

fik forskellige roller i fa-

jer til fods og i bil, og det

vøsitet, rastløshed

milien,

skulle

gælder om ikke at blive

og stress.”

indleve sig i de

næste

set og arresteret. Endelig

”Lærerigt, drende, vækkende, gav

menhold,

samunder

blev

som

de

mange timer.

Som flygtning er man i en evig stresssituation kigger sig konstant over skulderen

når man frem til en præ-

Dette er blot nogle

Instruktørerne

havde

stegård i Danmark, hvor

få af de mange ord

omdannet den pæne sko-

venlige mennesker tager

eleverne udtrykte efter at

le til en hovedgade i So-

imod, og man får lidt

have deltaget i Ungdom-

malias hovedstad Moga-

kold te og en tør kiks.

mens Røde Kors (URK)

discio,

hvor

kunne

Man lægger sig til at so-

live rollespil : ”Unge på

købes

for

Hvis

ve, men ½ time efter alle

Flugt” i weekenden d. 7.-

man ville ud af landet

er faldet i søvn, bliver

8. okt.

måtte man have pas, 12

man arresteret og ført til

forskellige

Sandholmlejren.

Inden

spillet

frygtede

alt

penge.

formularer

mange, hvad de skulle

skulle

man

Her får man lidt søvn,

udsættes for, i løbet af

skulle svare på alt, lige

inden man skal gennem

de 24 timer spillet vare-

fra hvor mange tænder

asylansøgningsprocedu-

de, men de vidste, at det

med

ren.

var muligt ”at trække i

hver enkelt familiemed-

Kun 2 familien får asyl –

nødbremsen”, hvis

det

lem havde til at bevise

resten må ud på vandring

blev for meget for dem.

sin viden om Danmark

igen……..

rastløshed og

Det viste sig dog, at det

ved at kunne svare på,

stress.”

kun var i forbindelse med

hvem

konge

Instruktørerne var fanta-

sygdom at denne mulig-

først: Valdemar Sejr eller

stiske - de sprang ud og

hed blev brugt. Alle ville

Harald Blåtand….

ind af deres roller og skif-

gennemføre.

Efter 2-3 timer i kvælen-

tede kostumer i et væk.

Konceptet

de varme lokaler bliver

Til slut samlede de alle

gik ud på,

eleverne nødt til at flyg-

tråde, så alle frustratio-

at de skulle

te, og heldigvis står men-

ner blev bearbejdet. Ele-

prøve, hvad

neskesmuglere klar til at

verne fik forklaringer på,

det vil sige

lede dem over grænsen.

hvorfor

at

være

Spillet fortsætter så med

havde

flygtninge,

møde med uforskamme-

som de gjorde i de for-

der flygtede

de grænseposter, ophold

skellige situationer i løbet

fra et land i

i

af spillet.

krig for at

Hope, hvor der kommer

Mon ikke det er en week-

opnå asyl i

nødforsyninger: en koge-

end, der vil blive husket

Danmark.

pose ris pr. familie + 1

længe….

Spillet star-

cocktailpølse

tede lørdag

(Den kan de desværre

kl. 13.

ikke spise, da de er mus-

”under spillet

følte vi vrede, skuffelse, nervøsitet,

Asylproceduren er også meget krævende. Man bliver forhørt, udfylder skemaer og venter…...

N y h e d s b r e v

udfyldes,

og

uden

der

plomber

var

flygtningelejren

til

”No

hver.

instruktørerne valgt

at

handle


Årgang

1,

Nummer

1

Side

9

Hilsen fra Bestyrelsen Af Henning Mejer Mortensen

ring af badeværelser, vinduer

”must”

m.m., optog skolen et lån i

myndigheder-

Bestyrelsen hilser indførelsen

Nykredit. Af provenuet var

nes side. Men

af nyhedsbreve velkommen.

der

der findes en

Det er et godt initiativ af vort

600.000 kr. tilbage.

nye forstanderpar. Vi får her-

Bestyrelsens

med muligheden for at vide-

dette beløb indebærer at den

dyr

regive oplysninger om vort

længe ønskede ændring af

ning.

arbejde til alle interesserede

gårdhaverne

der vælges afgøres i

parter – hvilket hidtil kun har

her i efteråret.

løbet af oktober må-

været muligt i årsskriftet og

Indledningen til dette projekt

ned. Hvis det er nød-

på generalforsamlingen.

involverede alle omkring sko-

vendigt at vælge den

ved

skolestart

ca.

f ra

billig discount-

prioritering

af

gennemføres

løsning og en totalløsHvilken

len – både elever, lærere og

dyre løsning, vil det

Siden skoleårets start har der

bestyrelse.

betyde at vinduesud-

været afholdt 2 bestyrelses-

Fredag den 1. september om

skiftningen må vente

møder. På det sidste møde

eftermiddagen gik alle i gang

til senere, idet total-

havde vi også indkaldt de 2

med at fjerne den gamle fli-

løsningen

bestyrelsessuppleanter, såle-

sebelægning og opgrave bu-

en

des de kunne få et indblik i

ske og de træer, der ikke

300.000 kr.

bestyrelsens arbejdsområde.

skulle indgå i det nye projekt.

udgift

indebærer på

ca.

I skrivende stund er hele om-

Udover disse meget prakti-

Vi er meget tilfredse med de

rådet planeret og de nye fli-

ske områder, arbejder be-

meldinger vi har fået på mø-

ser er lagt – nu håber vi bare

styrelsen selvfølgelig også

derne – både fra forstander-

på at der kan sås græs inden

med skolens hverdag.

par og lærere – om det nye

vinter.

Vi har vedtaget at skole-

elevholds indstilling til det, at

Projektet forventes at kunne

pengene for 2007/08 fast-

være efterskoleelev. Det teg-

holdes

af

sættes til 1.690 kr. pr. uge.

ner godt for resten af skole-

100.000 kr. , når der bruges

Enkelte medlemmer delta-

året.

egen arbejdskraft.

ger i kurser i november

Der blev afholdt en succesrig

Bestyrelsen har desuden prio-

Opfølgning på at skolens

reception for Kari og René

riteret udskiftning af de sidste

selvevaluering

den 25. september, hvor bl.

oprindelige vinduer fra sko-

res.

a. det nye elevhold optrådte

lens start i 1970. Dette pro-

Opfølgning på de meldin-

med god underholdning.

jekt

ger, der kommer omkring

en

udgift

måned.

vil

koste

ca.

300-

gennemfø-

D. 1. september

400.000 kr.

10. klasses fremtid.

De første bestyrelsesmøder i

Om dette projekt igangsættes

Opfølgning på budgettet for

skoleåret har været præget

vil afhænge af bestyrelsens

2006 (ser OK ud pr. 30. sep-

lærerne og alle

af stillingtagen til praktiske

beslutning omkring nyt ud-

tember).

elever i

områder på skolen. I forbin-

sugningsanlæg

Næste

delse med den store renove-

Kort fortalt er dette projekt et

i

køkkenet.

bestyrelsesmøde

er

aftalt til den 5. december 2006.

var bestyrelsen,

arbejdstøjet. Det blev en mudret omgang

N y h e d s b r e v


Side

10

Elevforeningen - VelfB Nyhedsbrev – VelfB

Christian Vagn Madsen:

på Viby Efterskole over

Som noget nyt, har VelfB

Jubilæums-koordinator

en weekend i sommerfe-

fået tildelt lidt spalteplads

Mathies

rien.

i Viby Efterskoles nyheds-

Web-master

brev. Det er tanken, at

Katrine

pladsen skal bruges til at

Ditte Søndergaard:

berette om VelfB’s aktivi-

Suppleant

deguleaender@hotmail.com ,

teter og nyheder i elev-

Peter Krogsgaard:

så vi ved hvilken opbak-

forenings-regi.

Suppleant

ning

Tang

Larsen:

Er din interesse blevet

Dreyer:

Menig

vakt, bedes du venligst skrive til Siff Stöckel på

vi

kan

kalkulere

med.

Det er dejligt at møde hinanden igen!

Hvad er VelfB?

Kan

med?

I samme åndedrag beder

VelfB er bestyrelsen for

Er du elev eller tidligere

vi jer alle orientere VelfB

Viby Efterskoles elevfor-

elev på Viby Efterskole,

om elever, I tror kunne

ening. VelfB står for at

og

elevfor-

bidrage til diverse work-

organisere diverse elev-

eningen, kan du stille op

shops og aktiviteter. Ken-

arrangementer, som ek-

til optagelse i VelfB ved

der I nogen fra jeres år-

sempelvis gensynsdagen,

generalforsamlingen

i

gang, der har drevet det

musicalfesten og lignen-

anledning

musicalen

til noget, kan en god hi-

de.

d. 3/2 07.

jeg

være

medlem

af

af

storie, er ekspert i Tai Chi eller noget helt syttende,

”En weekend VelfB?

Velf-weekend på Viby

så send en mail til Siff.

VelfB består af tidligere

VelfB er i gang med at

Også hvis I mener I selv

elever, der ved general-

planlægge

har

forsamlingen

for

Hvem

for tidligere elever på Viby Efterskole. Det er tanken, at

er

er

blevet

en

tidligere

weekend elever

noget

at

bidrage

med!

i bestyrelsen

Viby Efterskole. Det er

Vi håber på stærk opbak-

man tilmelder

for elevforeningen. Vi er

tanken, at man tilmelder

ning fra alle jer til dette

sig forskellige

pt 8 personer i VelfB:

sig forskellige workshops

forhåbentligt

workshops og

Siff

og aktiviteter bestaltet af

dende initiativ!

valgt ind

aktiviteter bestaltet af andre tidligere elever”

Stöckel:

Formand

Mikkel Lauridsen:

andre tidligere elever, og

Næstformand

ellers bare får tiden til at

Med Venlig Hilsen

Mikkel Stensgaard:

gå med at hygge sig og

VelfB

Sekretær

få stillet sin nysgerrighed.

Annie Feddersen: Kassér

Arrangementet vil foregå

Gensynsdagen Årgang 05/06 nød at genskabe dans og kor fra tiden der var

N y h e d s b r e v

tilbageven-


Årgang

1,

Nummer

1

Side

Årgang 01/02 afholdte et beachparty, da de var elever på Viby

5 & 10 års Jubilæum Årgang 01/02 og 96/97 Festlighederne afholdes lørdag d. 4. november 2006 på Viby Efterskole. Arrangementet begynder kl. 13.30 og slutter kl. 21.00.

Kom og hyg dig med

Program: 13:30 Velkomst ved René (ny forstander) og fortælletime med Birger, Groa og René

dine gamle

14:30 Rundvisning for interesserede (ved nuværende elever)

kammerater

15:00 Kaffe og kage

- lad de

15:30 Samling for henholdsvis 10 og 5 års jubilarer

gamle

18:00 Festmiddag med mulighed for festlige indslag

historier få

21:00 Dagen på Viby er slut

nyt liv.

For at deltage i disse festligheder skal du tilmelde dig ved at indbetale 100 kr. på denne konto: Reg. nr. 3211 Kontonr. 3211 223 413. Senest mandag d. 30 oktober 2006 VIGTIGT!!! Du skal huske at få skrevet dit navn og årgang ved indbetalingen ellers kan vi ikke registrere din tilmelding. Skulle du alligevel glemme dette eller overskride datoen for tilmeldingen, skal I ikke indbetale pengene, men ringe på 31137714 og vi bliver nødt til at kræve et ekstra gebyr på 20 kr. Da dette vil volde os ekstra besvær. Har du spørgsmål til dagen, så kontakt VelfB-formand Siff Stöckel på tlf. 31137714. Der vil blive arrangeret fest efter jubilæet på skolen. Nærmere information kommer senere, men husk at tage penge med. NB! Husk der ikke må medbringes alkohol på skolen, og at skolen er blevet røgfri. Vi håber at se jer alle. Venlig hilsen Velf-b

N y h e d s b r e v

11


FAME - en musical Af Steffen Rode På Viby Efterskole knokler eleverne mange af døgnets timer med dans, musik og teater. Undervis-

Vibymusicalen 2007 Premiere 1. februar

ningen foregår på et højt fagligt niveau, hvor de fysiske rammer er fortræffelige, disciplinen krævende, og hvor der sjældent gåes på kompromis med mål og midler. Et skoleår er en lang kæde af oplevelser, hvor man skiftevis ikke magter de simpleste ting og præsterer det sublime, fordi eleverne også er gode til at stille krav til sig selv. Der er mange ømme ben på danseholdene, ømme stemmer på musikholdene og ømme egoer

ger

elevernes

som i livet – og såmænd også her

på dramaholdene. Men fælles for

kamp med lærerne, teknikken,

på Viby Efterskole – er det nemlig

det hele er et indædt slid for at

stoffet og ikke mindst sig selv.

ofte sådan, at tingene ikke er så

forstå

Drømmen

svære, som man tror, men svæ-

og

blive

dygtigere.

gennem

fire

år

om

b e r ø mm e l s e

Derfor ligger det snublende nær

(FAME) er altid nærværende, men

rere end man ved.

at vælge FAME som årets musical.

den får efterhånden perspektiv og

Premiere

For den handler netop om dette.

distance, fordi eleverne gradvis

d. 1. februar 2007

Vi er på New York City High

modnes

School of Performing Arts og føl-

menneskeligt.

både

kunstnerisk I

kunsten

FAME

er

torsdag

og

såvel

På gensyn!

Forældrevejledning Nyhedsbrevet udgives af:

Søndag den 19. november er det muligt for forældre at blive opdateret ang. ungdomsuddannelserne. Vi har inviteret en vejleder fra UU-center Lillebælt til at give en kort orientering fortrinsvis om gymnasieuddannelserne og erhvervsuddannelserne. Det foregår fra kl. 19.00 til ca. kl. 20.30.

Vibyvej 26A 5580 Nørre Aaby Telefon 64 42 12 41 E-mail: viby@viby-efterskole.dk Redaktion: René Holm Hansen

Alle interesserede er velkomne. Med venlig hilsen Bjarne og Flemming (skolevejledere)

nyhedsbrev_nr1_okt2006  

10 12 12 Fame - en musical Åbent hus og Orienterings- møde Superdagen Adventsmødet Hilsen fra Bestyrelsen Fakkeloptoget endte på bålpladsen,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you