Grønningens husorden

Page 1

Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

1


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til dig. Når man bor så tæt sammen, som man gør i vores afdeling, er det vigtigt, at der er plads til både unge og gamle, og plads til dem der arbejder om dagen, dem der arbejder om natten og dem, der går hjemme. HUSK at vise hensyn til dine medbeboere. Det er måske ikke alle, som tænker over at deres handlinger kan være til gene for andre. Formålet med reglerne, er at øge trygheden og skabe plads til alle. Vi der bor her, har lavet reglerne. Derfor kan vi også lave dem om. Oplever du, at reglerne i husordenen overtrædes, bør du altid søge en løsning selv – måske den anden har glemt reglerne, eller ikke var klar over de gener du oplevede. Alle beboere og deres gæster skal overholde reglerne i denne - vores fælles husorden.

2


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Indhold: Affald: .......................................................................................................................................................................... 4 Altaner: ........................................................................................................................................................................ 4 Antenner: ..................................................................................................................................................................... 5 Bad og toilet:................................................................................................................................................................ 5 Barne- og indkøbsvogne: ............................................................................................................................................. 5 Flagning:....................................................................................................................................................................... 5 Fodring af vilde dyr: ..................................................................................................................................................... 5 Fyrværkeri:................................................................................................................................................................... 6 Fællesarealer: .............................................................................................................................................................. 6 Fælleshusene: .............................................................................................................................................................. 6 Glas- og kummeforsikring:........................................................................................................................................... 7 Grill: ............................................................................................................................................................................. 7 Haver............................................................................................................................................................................ 8 Husdyr:......................................................................................................................................................................... 8 Hærværk og ødelæggelse: ........................................................................................................................................... 9 Klage: ........................................................................................................................................................................... 9 Kælderrum: .................................................................................................................................................................. 9 Leg og boldspil: ............................................................................................................................................................ 9 Maskiner: ................................................................................................................................................................... 10 Musik: ........................................................................................................................................................................ 10 Nultolerance: ............................................................................................................................................................. 10 Nyttehaver: ................................................................................................................................................................ 10 Overholdelse af husordenen: .................................................................................................................................... 10 Parkering og motorkørsel: ......................................................................................................................................... 11 Postkasse: .................................................................................................................................................................. 11 Skadedyr: ................................................................................................................................................................... 11 Trappearealer: ........................................................................................................................................................... 11 Udluftning: ................................................................................................................................................................. 11 Vaskeri: ...................................................................................................................................................................... 12 Ejendomskontoret ..................................................................................................................................................... 12 Vagtordning ............................................................................................................................................................... 12

3


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Affald: Beboerne bedes hjælpe til med, at alt affald sorteres rigtigt. Det sparer penge og er godt for miljøet. Aviser samt ugeblade, papir og reklamer skal i avis-containerne i cykelskurene. Batterier: Kviksølvsbatterier skal afleveres i beholderen ved indgangen til Ejendomskontoret. Flasker/glas: Afleveres i glas-containeren ved indgangsportalen - eller på containerpladsen. Haveaffald: Skal på containerpladsen bag ved Aspegården. Det er ikke tilladt at smide haveaffald på marken. Husholdningsaffald inklusiv mælke- og juicekartoner, pizzabakker, æggebakker og øvrige kartoner/emballage samt ting, der har været i berøring med madvarer, skal i lukkede poser i affaldscontaineren. Metal: Skal på containerpladsen bag ved Aspegården. Pap: Papkasser skal slås sammen og lægges i gitterburet i cykelskurene. Sparepærer skal afleveres på Ejendomskontoret. Storskrald: Skal afleveres på containerpladsen bag ved Aspegården – f.eks. møbler, tæpper og hvidevarer mv. Se opslag på containerpladsen, om hvad der må modtages her. Tøj: Lægges i tøjcontaineren ved Grønningens hovedindgang på P-pladsen. Andre typer affald: Skal til kommunens miljøcenter i Ventrupparken. Kig i Affaldshåndbogen, hvis du er i tvivl. Trækvogn til storskrald samt til brug ved ind- og udflytning kan lånes. Nøgle fås ved henvendelse på Ejendomskontoret eller Beboerværkstedet.

Altaner: Er der altan til dit lejemål, gælder særlige regler. Luftning af dyner, tæpper o.l. ud af vinduer, på altan- eller reposgelændere: Er tilladt mandag til lørdag indtil kl. 12. Det er ikke tilladt at ophænge tørresnore på altanerne over gelænderhøjde. Flytbare tørrestativer må gerne bruges. Opbevarede ting på altanen må ikke overskride altanens højde. Altankasser: Udvendige altankasser kan opsættes, men man skal tage hensyn til underboen, når der vandes og plantes. Der må ikke hældes vand og lignende ud på altanen, da der ikke findes afløb dertil, og det vil derfor blive takseret som ”skade/hærværk” på ejendommen. Altan-inddækning: Ansøgning herom skal indsendes til BO-VEST administrationen og godkendes før selve udførelsen. Administrationen registrerer godkendelsen.

4


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Antenner: Som udgangspunkt må du ikke opsætte din egen parabol eller anden antenne i afdelingen. Dog er det muligt at søge om tilladelse, hvis en ønsket kanal ikke kan opnås igennem fællesantenneanlægget. Se råderetskataloget. For at få tilladelse til at opsætte en parabol, skal der forinden fremsendes en ansøgning til BO-VEST Administrationen. Ansøgningsblanket fås på Ejendomskontoret. Gives der en tilladelse, anviser Administrationen herefter en plads. Efter godkendelsen og registreringen af parabolen – og før parabolen opsættes – skal der indbetales et depositum på kr. 1.500,00 til Administrationen (iflg. lovgivningen). Ved fraflytning indgår det i flytterapporten

Bad og toilet: Vær opmærksom på hvad du skyller ud i håndvask og toilet, så du undgår at tilstoppe afløbet. Bleer, vat og lignende må ikke komme i toilettet, men skal i affaldsspanden. Opdager du utætte/defekte vvs-installationer, skal du hurtigst muligt meddele det til ejendomskontoret.

Barne- og indkøbsvogne: Beboere skal benytte barnevognsrummet bagved beboerhuset. Indkøbsvogne: Skal snarest efter brug sættes på plads i båsene på P-pladsen ved hovedindgangen.

Flagning: Værkstedsgruppen står for flagning, og man kan aftale med dem, at flaget i Grønningens flagstang hejses på fødselsdage o.l..- Se opslag ved indgangen til værkstedet.

Fodring af vilde dyr: Fodring af vilde dyr må kun ske på foderbræt med en begrænset mængde mad eller ved at ophænge mejsebolde (uden at lave skade på ejendommen). Husk at fjerne alt nedfald, da det tiltrækker ræve, rotter og andre skadedyr. Du er selvfølgelig velkommen til at fodre ænderne i kanalerne - ikke på fliserne, da dette også vil tiltrække vilde dyr. På grund af rotter og ræve må man ikke fodre vilde dyr i gårdene.

5


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Fyrværkeri: Man må ikke afskyde raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter. Check på borger.dk, hvis du vil læse om yderligere forskrifter. Tænk på de husdyr, der bliver skræmt af larmen, og lysglimtene.

Fællesarealer: Ved ophold på fællesarealerne er det dit ansvar at rydde op efter dig selv og dine gæster. Sørg for at der ser pænt ud og pas på miljøet ved fx at fjerne tomme flasker og papir. På steder hvor alle skal kunne færdes, må der ikke henstilles effekter. Det kan hindre flugt eller redning. Ejendomskontoret kan fjerne henstillede effekter uden varsel. Ejeren har en måned til at få afhentet dem på ejendomskontoret - herefter bliver de bortskaffet uden ansvar.

Fælleshusene: Fælleshusene er de steder, hvor alle beboerne har muligheder for at udføre fælles aktiviteter og skabe sociale kontakter. Aktiviteterne må ikke genere de omkringboende. Husdyr må ikke medbringes i nogen af fælleshusene. Beboerhuset: Er for klubber, foreninger, Afdelingsbestyrelsens møder og Beboermøder samt eventuelt til brug ved børnefødselsdage. Kontakt festhusbestyreren i kontortiden. Ønsker en kreds af beboere at benytte huset til nye klubaktiviteter, skal man kontakte Afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Festhuset: Kan kun lejes af Grønningens beboere. Lejeren skal selv være til stede under festen. Der er plads og udstyr til max. 35 personer i henhold til krav fra brandmyndighederne. Kontakt festhusbestyreren i kontortiden.. Værkstedet: Værkstedet må kun benyttes af voksne personer, som bor i Grønningen - se opslag om åbningstider og kontaktpersoner ved indgangen til Værkstedet i Aspegården. Her kan man låne værktøj, eller man kan selv bruge værkstedets muligheder - efter aftale med Værksted-gruppen. Værkstedet benyttes under ansvar, og børn under 18 år skal være sammen med en voksen. Der skal altid være ryddeligt på værkstedet, når man forlader det. Nøgle til trækvogn kan lånes - se opslag på værkstedsdøren. Ønskes flagning: Se opslag på værkstedsdøren.

6


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Glas- og kummeforsikring: Udgangspunkt: Udlejer holder ejendommen og alle indretninger ved lige, herunder wc. mv. Det er således udlejers pligt at afholde vedligeholdelsesog fornyelsesudgifterne i relation hertil. Undtagelse: Hvis lejer gør skade og derfor skal betale, er det en god idé at lejer har en glas- og kummeforsikring.

Grill: Brug af grill må kun ske i overensstemmelse med den lokale brandvedtægt og de retningslinjer, som beboermødet har fastsat. Til optænding skal bruges optændingsblokke, aldrig papir og eksplosive væsker. I haver: Det er tilladt at anvende grill, men det må ikke være til gene for andre beboere med overdreven røg og os, og grillen skal være anbragt på et ikke brandbart underlag. På altaner: I henhold til brandmyndighederne! – se mere på hjemmesiden http://www.groenningen.net Den fælles grillplads: Den store grill kan frit benyttes af alle Grønningens beboere. Brugerne skal rydde op efter sig, og grillen skal være helt slukket, før man forlader pladsen. Engangs-grill: Er ikke tilladt pga. brandfaren, undtagen på Grønningens torv, hvor den skal placeres på den store grill. Al brug af grill ude på græsarealerne omkring Grønningen kan ske under ansvar og skal være helt slukket med vand, før området forlades.

7


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Haver: Hvis der hører have til lejemålet, vil nedenstående som minimum være gældende. Haverne er til ophold og skal altid fremstå vedligeholdt og i pæn stand. 1: Haven betragtes i ordentlig stand såfremt følgende er overholdt: a: Græsset slås jævnligt b: Hæk og evt. plankeværk holdes fri af ukrudt på inder- og yderside c: Ukrudt bekæmpes i haven generelt d: Hækken klippes indvendig, samt på toppen af sidestykkerne senest 1. august. 2: Træer og anden beplantning må ikke overstige tre meter. 3: Slyngplanter og andet må ikke gro op ad muren, da dette kan medføre skade på bygningen. 4: Hegn i forhaverne: Der må etableres låger. Hegnet omkring haven skal vedligeholdes med hvid maling. Maling kan afhentes på Ejendomskontoret. Se vedligeholdelsesreglementet 5: Der må plantes træer og buske i haven, vær dog opmærksom på punkt 2. 6: Brug af plæneklipper og andre redskaber i haven er at sidestille med brug af støjende maskiner, derfor skal tidsfristerne i husordenen vedrørende brug af sådanne maskiner også gælde for havearbejde. Græsslåmaskine og hækklipper kan lånes på værkstedet. 7: Indgangspartiet har lejeren pligt til at holde i pæn og ryddelig stand, herunder at feje og rydde sne. 8: Terrasse-overdækning: Ansøgning herom skal indsendes til Administrationen og godkendes før selve udførelsen. Administrationen registrerer godkendelsen.

Husdyr: Der kan opnås tilladelse til at holde to husdyr i boligen (hunde eller katte). Registrering sker på ejendomskontoret i afdelingen. I Grønningen henholdes til hundeloven vedr. hvilke hunde, der må holdes. Hund: På Grønningens arealer skal alle hunde føres i snor. Hundeekskrementer skal straks fjernes i hunde-poser (poser kan fås på Ejendomskontoret). Poserne smides i affaldsbeholderne, ikke på arealerne. Hunde må ikke genere ved hyppig og langvarig ”tuden” og gøen og må ikke skabe frygt omkring sig ved aggressiv adfærd. Kat: Det er kun tilladt at holde ”indendørs kat”. Alle katte skal være øremærket efter gældende lovgivning. Nye udekatte må ikke anskaffes eller medbringes (vedtaget på Beboermødet i september måned 2003). I modsat fald kan det medføre fjernelse af dyret. Ungdomsboligerne: Det er ikke tilladt at holde husdyr i disse boliger

8


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Hærværk og ødelæggelse: Hærværk og ødelæggelser giver afdelingen udgifter. Dette gælder graffiti på en væg, ødelæggelse af beplantningen i afdelingen og andet. Som lejer er du ansvarlig - herunder erstatningsansvarlig - for din egen, din husstands og dine gæsters adfærd i afdelingen.

Klage:

!!

Inden du klager over en beboer i ejendommen, er det en god idé først at tale med vedkommende om, hvad det er du oplever, og hvorfor du har følt dig generet. Fortsætter generne, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen for råd og vejledning, eller du kan sende en skriftlig klage til ejendomskontoret i Aspegården. Klager kan ikke afleveres til Grønningens afdelingsbestyrelse, da det er ejendomskontorets opgave at behandle alle klager eller eventuelt videresende disse til behandling i BO-VEST. Klager kan i værste tilfælde medføre opsigelse af lejemålet.

Kælderrum: Hører der et kælderrum til lejligheden må du opbevare indbo og andre effekter i det kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen. Du må ikke stille effekter, affald eller andre genstande uden for kælderrummet. Yderdøren låses, når kælderrummet forlades. På den måde sikrer man, at kun beboerne har adgang til kælderrummene.

Leg og boldspil: Boldspil skal ske med hensyntagen til omkringboende og aldrig i gårdene. Brug gerne afdelingens fodboldbane. Leg skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det. Brug af rulleskøjter, skateboard. løbehjul m.m. må af sikkerhedsmæssige grunde, ikke finde sted på reposer og trapper. Det er ikke tilladt at tegne/male på vægge og mure. Voksne skal venligst hjælpe børn med at overholde dette.

9


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Maskiner: Brug af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere i ejendommen. El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må kun bruges i overensstemmelse med de retningslinjer som beboermødet har fastsat. Er tilladt mandag til fredag mellem kl. 8 - 20, weekend og helligdage mellem kl. 10 – 16 Brug af vaskemaskine, tørretumbler, støvsuger og lignende i boligen: Kan bruges i tidsrummet mellem kl. 7 - 22.

Musik: Du må naturligvis gerne høre musik, dog skal du altid tage hensyn til de øvrige beboere i ejendommen. Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter, sangøvelser mv. skal derfor ske med hensyntagen til naboerne, fx ved at vinduerne holdes lukket. Høj og vedvarende musik er uhensigtsmæssigt. Husk, at vi skal alle være her!

Nultolerance: Helt særligt gøres der opmærksomt på, at såfremt ét enkelt medlem af husstanden bliver dømt for en alvorlig, personfarlig kriminel handling, kan hele husstanden udsættes af lejemålet.

Nyttehaver: Afdelingen har udlagt et areal ved containerpladsen til 8 nyttehaver, som kan tildeles Grønningens beboere efter en venteliste. Arealet er oprindeligt udlagt til parkering og kan inddrages igen, såfremt der bliver behov for det. Brugerne underskriver et særligt reglement, som man forpligter sig til at overholde. Afdelingsbestyrelsen administrerer, uddeler samt har opsyn med nyttehaverne. Det årlige gebyr for vand er på kr. 100,- og forfalder 1. april hvert år. Skal indbetales til afdelingsbestyrelsen på deres kontor i åbningstiden Læs mere om disse på vores hjemmeside

Overholdelse af husordenen: Alle beboere skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse at overholde husordenforskrifterne så vi kan bo i trygge og rolige rammer.

10


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Parkering og motorkørsel: Parkering af cykler og knallerter skal ske i cykelstativerne, og ikke til gene for andre beboere. Biler skal parkeres i de afmærkede felter. Campingvogne kan i klargøringsperiode stå på den lille P-plads, så længe at der også er plads til de andre beboeres biler. Ikke indregistrerede køretøjer må ikke parkeres på afdelingens område. Den store P-plads, som er arealet fra indgangsportalen og ned til vejen, er beregnet til beboernes personbiler. Den lille P-plads er arealet over mod Egelykkeparken. Denne plads skal benyttes af alle andre biler som for eksempel gæster, samt til beboernes lastog varebiler. Knallert- og motorcykeltrafik igennem gårdene samt på Grønningens øvrige arealer og stier ER FORBUDT. Færdsel med cykler og el-kørestole skal ske i et tempo, som tager hensyn til børn og gående personer.

Postkasse: Du har pligt til at tømme din postkasse regelmæssigt og fjerne papiraffald.

Skadedyr: Såfremt du ser eller har mistanke om at der er skadedyr på afdelingens område, skal du straks meddele det til ejendomskontoret. Du må derfor ikke smide affald uden for affaldsbeholderne, da det særligt kan tiltrække ræve og rotter

Trappearealer: Det er ikke tilladt at benytte indgangspartier, trappeafsatser og kældergange som lagerrum, da de også er brandveje og Falck skal kunne komme frem med båre.

Udluftning: Et fugtigt indeklima er skadeligt for dit helbred og kan ødelægge bygningen. Du skal derfor lufte grundigt ud flere gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen for at undgå, at der dannes fugt og skimmelsvamp.

11


Husorden for Grønningen Godkendt på beboermødet den 15. 09.2015

Vaskeri: Vaskeriet må kun benyttes af Grønningens beboere. Vaskechip udleveres ved indflytning. Hvis chippen er defekt, ombyttes dette gratis. Erstatningschip koster et gebyr på kr. 100,- og kan bestilles på Ejendomskontoret. Det er ikke tilladt at udlevere vaskechippen til personer, som ikke bor i Grønningen, ligesom det heller ikke er tilladt at udføre tøjvask for andre. De ophængte vejledninger skal overholdes, - i modsat fald kan chippen blive inddraget.

Ejendomskontoret Aspegården 2 2670 Greve Telefon: 43 90 75 11 Email: afd65@BO-VEST.dk (forvent 2-3 dages svartid) Personlig henvendelse Mandag 17.00-18.00 Tirsdag og Torsdag 07.30-08.00 Telefonisk henvendelse Mandag 16.30-17.00 Tirsdag og Torsdag 08.00-08.30 Onsdag og fredag: ingen ekspedition.

Skal du låne boremaskine og bor så aftal dette med ejendomskontoret.

HUSK AT TAGE HENSYN TIL DINE NABOER. Følg husordenens anvisninger på boretider. Har du brug for andet værktøj, så er det en opgave for værkstedet. Opslag med nøgleansvarlige hænger i vinduet /døren på værkstedet

Vagtordning Ved svigt i støre omfang af : vand, varme, el eller brud på kabler, hvor følgeskader må anses for uundgåelige Telefon 70 25 26 32

Ved svigt i TV-forsyning kontaktes YouSee på Telefon 80 80 40 50

Telefon 80 80 40 50 Telefon 80 80 40 50 Følg os på facebook. Brug linket på vores hjemmeside www.groenningen.net

12


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.