Page 1

TILBUD TIL OSLO KOMMUNE


2


TILBUD TIL BYDELER OG ETATER I 2017 I dette heftet, som er spesielt rettet mot bydeler og etater i Oslo kommune, tilbyr vi aktiviteter spesielt beregnet for sykemeldte og/eller overtallige ansatte i Oslo kommune. Tilbudet retter seg også til kommunale arbeidstrenings- og kompetansehevende tiltak for langtidsledige sosialklienter, nyankomne flyktninger, ungdommer med arbeidsplikt eller andre bydelene/NAV-kontorene ønsker søkt inn til et tilbud som skal føre til arbeid (på sikt). Sammen med relevant praksis i eller utenfor bedriften, bidrar vi til at søkere skal få seg lønnet arbeid/komme tilbake til lønnet arbeid igjen så fort det er mulig for den enkelte. Ansatte som kjenner oss i Oslo kommune vet at det må brukes spesielle søknadskjemaer for innsøking (1) for sykmeldte/overtallige ansatte i Oslo kommune og (2) et skjema for innsøking av sosialklienter/andre fra bydelene. Begge skjemaene ligger vedlagt denne katalogen og finnes også på våre nettsider www.spiroslo.no under knappen "Tiltak og tjenester".

Pris er avhengig av antall deltakere pr kurs, eller om det er enkelt/individuelt tilbud. For sykemeldte ansatte/ansatte under omstilling som søkes inn på avtalt skjema fra bydeler og etater er tilbudet gratis (opp til et visst antall). Det er arbeidsgiver som søker inn i avtalt samarbeid med den/de ansatte.

Fagkoordinator (søknader fra Oslo kommune) Anita Medby - tlf. 941 46 465 Øvrige kontaktpersoner: Fagleder Læringsnettverket Andreas Karth Roald - tlf. 415 28 815 Avdelingsleder Spir Karriere Anne Rita Kvernmo - tlf. 924 03 259 Avdelingsleder Spir Kompetanse Kari Janne Stene - tlf. 922 45 185 KiD/KiB-instruktør Monica. Schilvold - tlf. 906 18 933

Våre kurs finner sted i Jerikoveien 14 eller Spireaveien 8, om ikke annet står definert i kursbeskrivelsen.


4


SPIR OSLO LÆRINGSNETTVERKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Opplæring etter PIL-metoden (Praktisk Individuell Læring) . . . . . . . .6 Rådgiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Logos (med full rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kartlegging av digitale ferdigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kartleggeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lese- og skriveopplæring og opplæring i tallforståelse . . . . . . . . . . .8 Yrkesnorskopplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Opplæring mot norskprøve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Oppfølging tilknyttet VGS/fagopplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Grunnleggende dataopplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Innsikt gir utsikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jobbmestringskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 KURS FRA SPIR KARRIERE OG SPIR AKADEMIET . . . . . . . . . . . . 11 Endringsmestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Smart - personlig økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kurs i belastningsmestring (KIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kurs i depresjonsmestring (KID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Karriereveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Arbeidsutprøving/funksjonsvurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kurs i grunnleggende jobbsøkingsaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . 15


Spir Oslo Læringsnettverket

OPPLÆRING ETTER PIL-METODEN (PRAKTISK INDIVIDUELL LÆRING) KURSINNHOLD

I samarbeid med NHO Service har Spir Oslo utviklet PIL-metoden, som kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap slik at kursdeltakerne skal kunne bli kvalifisert for yrkeslivet. Metoden er modulbasert og består av flere hundre leksjoner med korte, lettleste tekster med påfølgende kompetanseprøver. Innholdet er arbeidslivsnorsk, der kursdeltakerne vil kunne utvide ordforrådet og lære basiskompetanseferdigheter (lesing, skriving, muntlig, tallforståelse og digitale ferdigheter) innenfor arbeidslivsdomenet. I tillegg til generell arbeidslivsnorsk gis det opplæring i yrkesnorsk innenfor følgende bransjer: renholdsmedarbeider, kantinemedarbeider, lagerarbeider, butikkmedarbeider, bensinstasjonsmedarbeider, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider. Materialet og metoden er hele tiden under utvikling, og det vil derfor komme flere moduler innenfor andre yrker. Alle fagmodulene har innhold hentet fra læreplanene i de respektive fagene, men på et forenklet nivå. Opplæringen er nettbasert, modulbasert og individuelt rettet. Dette betyr at kursdeltakere kan arbeide med materialet på egen hånd, i eget tempo, og at omfanget og organiseringen av opplæringen kan være svært fleksibelt. Kursdeltakere kan arbeide selvstendig, kombinert med undervisning med pedagog en til tre dager i uken, alt etter deltakers og arbeidsgivers behov.

TIDSBRUK

Vanlig tidsperiode for opplæringen er 12 uker á 5 – 7,5 timer per uke, fordelt på 2 eller 3 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

RÅDGIVEREN KURSINNHOLD

Rådgiveren er et kartleggingsverktøy som kan gi et utgangspunkt for eventuell opplæring, eller videre kartlegging opp mot spesifikke lese- og skrivevansker eller matematikkvansker. Rådgiveren er et helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for å kartlegge fagnivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Etter gjennomført kartlegging vil det bli skrevet en utfyllende rapport med forslag til oppfølgingstiltak for vedkommende.

TIDSBRUK

Ca. 1,5 timer. Kartlegginger gjennomføres fortløpende etter avtale.

6


Spir Oslo Læringsnettverket

LOGOS (MED FULL RAPPORT) KURSINNHOLD

Logos er en datatest som kartlegger leseferdigheten. Testen tas individuelt og administreres av en sertifisert testleder, som også er spesialpedagog. På bakgrunn av testresultatene kan en iverksette tiltak som er individuelt tilpasset, og sette diagnosen dysleksi når det er tilfelle. De høye kravene til skriftlighet i arbeidslivet gjør at noen føler de ikke mestrer arbeidsoppgavene de blir satt til, og individuelt tilpassede tiltak og hjelpemidler kan bety økt effektivitet og mestring for arbeidstaker. Forskning har vist at tiltak som baseres på en nøyaktig, individuell kartlegging er den sikreste veien til «lesesuksess».

TIDSBRUK

Ca. 3 timer. Kartlegginger gjennomføres fortløpende etter avtale.

KARTLEGGING AV DIGITALE FERDIGHETER KURSINNHOLD

Kartlegging av digitale ferdigheter kartlegger i hvilken grad man mestrer oppgaver som er relevante for arbeids- og hverdagslivet. Eksempler på områder som kartlegges er pålogging på PC, bruk av e-post, dokumenthåndtering, søking på internett, fylle ut skjema, osv. Etter gjennomført kartlegging vil det bli skrevet en utfyllende rapport med forslag til oppfølgingstiltak for vedkommende.

TIDSBRUK

Ca. 2,5 timer. Kartlegginger gjennomføres fortløpende etter avtale.

KARTLEGGEREN KURSINNHOLD

Kartleggeren er et kartleggingsverktøy som kan gi et utgangspunkt for eventuell opplæring, eller videre kartlegging opp mot matematikkvansker. Kartleggeren er et nettbasert kartleggingsverktøy som tester elevenes ferdighetsnivå i basisfaget matematikk fra 5. trinn og oppover. Med Kartleggeren får du profiler som viser deltakerens resultater i de ulike delene av faget. Etter gjennomført kartlegging vil det bli skrevet en utfyllende rapport med forslag til oppfølgingstiltak for vedkommende.

TIDSBRUK

Ca. 1,5 timer. Kartlegginger gjennomføres fortløpende etter avtale.

7


Spir Oslo Læringsnettverket

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING OG OPPLÆRING I TALLFORSTÅELSE KURSINNHOLD

Alle aktuelle kursdeltakere kartlegges innen lese- og skriveferdigheter og matematikkunnskaper. Opplæringen er individuelt rettet og foregår i små grupper. Pedagogen lager en individuell opplæringsplan ut ifra kartleggingen og de behov og vansker den enkelte opplever å ha. Det er intensiv opplæring i tre måneder, tre dager i uken. Opplæringen kan kombineres med jobb. Målet er at lesingen skal bli mest mulig flytende og at energien skal brukes på innholdet i det som leses. De øver på regler for rettskriving, blir kjent med enkel grammatikk og bruker digitale hjelpemidler etter behov. For deltakere med matematikkvansker gis det tilrettelagt opplæring i tallbehandling og tallforståelse.

TIDSBRUK

12 uker á 7,5 timer per uke, fordelt på 3 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

YRKESNORSKOPPLÆRING KURSINNHOLD

Alle aktuelle kursdeltakere kartlegges innen norsk og samfunnskunnskap. Kartleggingen følges opp med en samtale, og sammen gir dette grunnlag for opplæring. Innholdet i kurset vil være generell arbeidslivsnorsk. Opplæringen er individuelt rettet, i små grupper, og foregår ute på arbeidsplassen eller i Spir Oslo sine lokaler. Undervisningen er i stor grad nettbasert som kursdeltakere kan arbeide med på egen hånd, i eget tempo. Oppfølging over telefon og e-post vil også være aktuelt. Omfanget er i utgangspunktet tre halve dager i uken, over tre måneder, men det kan avtales færre timer/dager/ måneder. Eksempelvis kan pedagog fra Spir Oslo undervise ute i bedrift en halv dag i uken, med evt. oppfølging over telefon og e-post.

TIDSBRUK

Vanlig tidsperiode for opplæringen er 12 uker á 5 - 7,5 timer per uke, fordelt på 2 eller 3 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

8


Spir Oslo Læringsnettverket

OPPLÆRING MOT NORSKPRØVE KURSINNHOLD

Kursdeltakere som har behov for å bestå norskprøven vil først gjennomføre en kartlegging innen norsk og samfunnskunnskap. Kartleggingen følges opp med en samtale, og sammen gir dette grunnlag for opplæring. Kurset bygger på Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og vi jobber målrettet for at kursdeltakerne skal kunne oppleve en mestring tilknyttet vurderingskriteriene for nivå B1. Opplæringen er individuelt rettet, i små grupper, og foregår ute på arbeidsplassen eller i Spir Oslo sine lokaler. Oppfølging over telefon og e-post vil også være aktuelt. Omfanget er i utgangspunktet tre halve dager i uken, over tre måneder, men det kan avtales færre timer/dager/ måneder. Eksempelvis kan lærer fra Spir Oslo undervise ute i bedrift en halv dag i uken, med evt. oppfølging over telefon og e-post.

TIDSBRUK

Vanlig tidsperiode for opplæringen er 12 uker á 7,5 timer per uke, fordelt på 3 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

OPPFØLGING TILKNYTTET VGS/FAGOPPLÆRING KURSINNHOLD

Denne oppfølgingen benyttes for å gi et tilbud til personer som trenger mer hjelp for å fullføre videregående skole, med studiekompetanse eller fagbrev. Det gis oppfølging og veiledning av elever som gjennomfører læretid for å stille sterkere i arbeidslivet, eller for å beholde eksisterende arbeid i egnet jobb. Spir Oslo vil tilby opplæring med nødvendig digitalt teknisk utstyr og dedikerte veiledere med spesialpedagogisk kompetanse. Veiledere vil hjelpe med studieteknikk og læringsstiler samt å gi en individuell faglig oppfølging. Alle skal i tillegg få tilgang til hjelpemiddelgodkjent programvare.

TIDSBRUK

Vanlig tidsperiode for opplæringen er 12 - 16 uker á 5 timer per uke, fordelt på 2 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

GRUNNLEGGENDE DATAOPPLÆRING KURSINNHOLD

Grunnleggende opplæring i digitale basisferdigheter. Passer alle som har lite eller ingen kompetanse fra før, og skal ta ansvar for sin egen jobbsøkerprosess, skrive CV og søknader, sende søknader på e-post, og må bruke noe PC i jobb. Kursdeltakere arbeider selvstendig på pc, og det legges til rette for individuell læring etter forutsetninger innad i gruppen. Det legges opp til hjemmearbeid utenom kursdagene.

TIDSBRUK

5 uker á 5 timer per uke, fordelt på 2 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

10


Kurs fra Spir Karriere og Spir Akademiet

DEPRESJONSMESTRING FOR UNGDOM (DU) KURSINNHOLD

Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og lære seg mestringsstrategier for å bedre selvfølelsen og redusere graden av nedstemthet og depresjon. Målgruppen er ungdom i alderen 14 – 26 år. Kurset holdes av sertifiserte instruktører.

TIDSBRUK

8 uker á 2,5 timer per uke + 2 oppfølgingsdager med en måneds mellomrom. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

INNSIKT GIR UTSIKT KURSINNHOLD

Målet med kurset er å jobbe fram egne ressurser og mestringsstrategier, og å være i forkant av negative tankemønstre. Temaer på kurset er roller man tar frivillig/ufrivillig, valg man gjør, hvordan skape egenmotivasjon og jobbe med selvtillit/selvfølelse. I tillegg vil det de to siste gangene være fokus på jobbsøk. Kurset holdes av sertifiserte instruktører.

TIDSBRUK

4 uker à 6 timer pr. uke, fordelt på 2 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

JOBBMESTRINGSKURS KURSINNHOLD

Kurset organiseres som en motivasjonsaktivitet i gruppe. Det er utviklet av jobbkonsulenter i Spir Oslo etter erfaringer med at mange sliter med å beholde en praksisplass i ordinært arbeidsliv. Kurset egner seg godt for de som ønsker å se og dele erfaringer med andre, spesielt med tanke på rollen som arbeidstaker, potensielle utfordringer og hvordan takle disse. Kursdeltakere blir forberedt til arbeidspraksis eller jobb, og lærer om regler og kutymer i arbeidslivet. Kurset inneholder også felles bedriftsbesøk. Det jobbes individuelt og i små grupper.

TIDSBRUK

6 ganger à 2 timer. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

11


Kurs fra Spir Karriere og Spir Akademiet

ENDRINGSMESTRING KURSINNHOLD

Målet med kurset er å forstå mekanismer bak varige endringer. Hva skjer når vi blir utsatt for uønskede endringer? I løpet av kurset skal man kunne sette nye mål og jobbe konkret mot dem. Gjennom kurset jobber vi med Tosporsmodellen (vi veksler mellom å fokusere på tapet og å fokusere på framtiden), og vi fokuserer på hva som skjer med den enkelte i situasjonen (Sjokk, sorg, sinne, frykt, handlingslammelse, oppgitthet, skam, lettelse – alt er normalt). I tillegg jobbes det med tolkninger og forventninger med tanke på egen situasjon og betydningen av aksept, og med et fokus på hvordan man skal jobbe for å komme seg videre: Mestringsstrategier, ut av negative tankemønstre – lage ny historie om seg selv (narrativ metodikk). Kurset er utviklet av KIB/KID-instruktører ved Spir Oslo.

TIDSBRUK

8 samlinger à 3 timerOppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

SMART - PERSONLIG ØKONOMI KURSINNHOLD

Dette er et kurs i personlig økonomi som gir kursdeltakere en økonomisk kompetanse som hjelper dem i å forstå egen økonomi. Målet er å få en oversikt over økonomien, og å kunne se hvilke muligheter som finnes. Gjennom kurset vil det oppleves en bevisstgjøring omkring egen økonomi. Kursdeltakere vil kunne få en egen oversikt over egne utgifter og inntekter, og lære å sette opp budsjett. Gjennom kurset vil de tydelig kunne identifisere egne forbruksvaner/uvaner, og få en grunnleggende oversikt over egen økonomi.

TIDSBRUK

5 dager. Oppstart av kurs etter avtale, med forbehold om nok påmeldte.

KURS I BELASTNINGSMESTRING (KIB) KURSINNHOLD

Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og tilegne seg mestringsstrategier for å takle stress og psykiske belastninger i hverdag og jobb. Kurset er basert på kognitiv teori, og gir gode resultater for å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Kurset holdes av sertifiserte instruktører.

TIDSBRUK

8 uker á 2,5 timer per uke + 2 oppfølgingsdager med en måneds mellomrom. Kurset er lagt opp med egenaktiviteter på 1-5 timer mellom kursdagene. Oppstart av nytt kurs 27.04.17, torsdager kl. 12:00 – 14:30. Forbehold om nok påmeldte, minimum 7 deltakere.

12


Kurs fra Spir Karriere og Spir Akademiet

KURS I DEPRESJONSMESTRING (KID) KURSINNHOLD

Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og tilegne seg mestringsstrategier for å kunne takle moderate depresjoner og angst. Kurset er basert på kognitiv teori, og gir gode resultater i henhold til mindre nedstemthet og bedre selvfølelse. Kurset holdes av sertifiserte instruktører.

TIDSBRUK

8 uker á 2,5 timer per uke + 2 oppfølgingsdager med en måneds mellomrom. Kurset er lagt opp med egenaktiviteter på 1-5 timer mellom kursdagene. Oppstart av nytt kurs 21.03.17, tirsdager kl. 12:00 – 14:30. Forbehold om nok påmeldte, minimum 7 deltakere.

KARRIEREVEILEDNING KURSINNHOLD

Karriereveiledning passer for de som har behov for større innsikt i seg selv, sine veivalg og muligheter. Det kan være at man er berørt av omstilling, har fått en endret helse og/eller livssituasjon som gjør at man skal over i et annet arbeid. For å få best utbytte av karriereveiledningen, er det essensielt at den enkelte tar ansvar for egen prosess og utvikling gjennom refleksjon og i egenarbeid. Hva er min karrierehistorie og hva er viktig for meg i min karriere, for å tåle å stå i jobb over tid? Vi jobber med å se bakover i karrierehistorien til den enkelte, for å skape ny mening og se sammenhenger sammen inn i en fremtidig karriere. Våre sertifiserte og profesjonelle karriereveiledere benytter strukturerte verktøy som karriereintervju (SCI), Work interest explorer (WIE) eller Jobpics. • Kjenn deg selv: Økt selvinnsikt, hvem er du, hva du kan og hva du vil. • Kjenn mulighetene dine: Økt kunnskap om hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet. • Foreta valg: Hvilke private el arbeidsmessige faktorer må du ta hensyn til og hvilke yrker sitter du igjen med da? Etter endt karriereveiledning bistår vi med CV, søknad, opplæring i jobbsøkerstrategier, intervjutrening og kartlegging av konkrete jobbmuligheter.

TIDSBRUK

Opptil 5 timer.

13


Kurs fra Spir Karriere og Spir Akademiet

ARBEIDSUTPRØVING/FUNKSJONSVURDERING KURSINNHOLD

For enkelte er det aktuelt å prøve ut et annet arbeid i tråd med resultat fra karriereveiledningen, for andre er det aktuelt å prøve seg ut i egen jobb med oppfølging fra oss. Vi starter med en kartleggingssamtale, der det er aktuelt å ha fokus på hvilke forhold er viktig for deg knyttet til jobb: • Organisering av arbeidet. Arbeidsdeling, tempo, pauser, annen arbeidstid, andre oppgaver, færre oppgaver, behov for bedre opplæring, utviklingsmuligheter, osv. • Psykososiale tiltak. Støtte og oppfølging, samhandling og kommunikasjon, kultur og holdninger, sosialt samspill, kollegastøtte, arbeidsmiljøet generelt, osv. • Fysiske tiltak. Kan det tilbys tekniske hjelpemidler, bedre tilpasning av utstyr/ergonomi (stoler, kontorpult, maskiner, kroppsbevegelser, etc.), inneklima; støy, støv, lys, renhold, osv. Målet er å finne ut om det er mulig med tilrettelegginger og endringer som fører til at deltakeren tilbakeføres til arbeidslivet og/eller øker arbeidsdeltakelse. Hva er prøvd før? Kan problemstillingene belyses på andre måter? Kan det tilrettelegges for en periode, eller er det noe som kan endres permanent? Veileder vil foreta en planmessig observasjon av deltaker på arbeidsplassen. CIP er en systematisk veiledningsmodell vi bruker, som brukes for å få til løsninger i arbeidssammenheng. Utgangspunktet for modellen er å se deltagerens situasjon opp mot ønsket situasjon og hva må til for å komme dit. Deltageren ønsker seg over i en annen situasjon, nemlig å være tilbake i jobben sin. Er ønsket forenlige med de personlige forutsetninger og dagens situasjon?

COACHING KURSINNHOLD

Coaching defineres som en læringsmetode som handler om å frigjøre og utvikle menneskers potensial i tillegg til å være orientert mot konkret handling. • Et frigjort potensial er lite verdt hvis det ikke omsettes i handling. • Deltaker kommer selv med løsninger ut fra coachens reflekterte spørsmål. • Jobber med å sette seg konkrete mål og hvordan man skal nå dem. Coaching anvendes med deltager i de situasjoner deltageren for eksempel har utfordringer på flere arenaer enn på jobben. I en coachingprosess får deltageren hjelp til å sortere og se sin situasjon litt utenfra. Coachingsamtaler kan bli iverksatt etter første kartleggingssamtale, men også underveis når man blir bedre kjent med ansatt og ser behov for dette.

TIDSBRUK Ca. 3-5 timer.

14


Kurs fra Spir Karriere og Spir Akademiet

KURS I GRUNNLEGGENDE JOBBSØKINGSAKTIVITETER KURSINNHOLD

Vi har svært gode kunnskaper om jobbsøkerprosessen. Ved å kartlegge på hvilket nivå deltakerne befinner seg når det kommer til jobbsøkingsaktiviteter, vil opplæringen bli skreddersydd slik at deltakerne opplever nytteverdien av å delta. Spir Oslo vil sørge for at deltaker får opplæring og tett oppfølging i alle faser av jobbsøkerprosessen, herunder; • Stillingsanalyser • Hvordan orientere seg på arbeidsmarkedet • Søknad- og CV-skriving (viktigheten av motivasjons- og kompetanseformidling, nøkkelkvalifikasjoner, åpen søknad, etc.) • Registering av CV elektronisk (hvordan gå frem og hvor) • Språkveiledning • Betydningen av referanser og attester (hvordan innhente og hvordan anvende referanser og attester) • Intervjutrening, muntlig dokumentasjon av kompetanse • Hvordan mestre intervjusituasjonen • Telefonkontakt med arbeidsgiver Spir Oslo vil påser at alle jobbsøkerdokumenter fremstår som profesjonelle og tilpasset arbeidsmarkedet og ønsket stilling, samt sette deltaker i stand til egenaktivitet.

TIDSBRUK

2-4 uker ofte sammen med andre planlagte aktiviteter.

15


16


17


Vi vet at folk er flinke, og vi er flinke til ĂĽ se hvordan.


Tlf: 900 67 777 | E-post: post@spiroslo.no | www.spiroslo.no Adr. Økern: Spireaveien 8, 0580 Oslo | Adr. Lindeberg: Jerikoveien 14, 1067 Oslo Mekanisk Avd: Rosenholmveien 6, 1252 Oslo | Postadresse: PB 106 Økern, 0509 Oslo

Spir Oslo - Kurskatalog 2017  

Tilbud til bydeler og etater i Oslo kommune. Aktiviteter er spesielt beregnet for sykemeldte og/eller overtallige ansatte i Oslo kommune. T...

Advertisement