__MAIN_TEXT__

Page 1

Ã…RSRAPPORT OSLO KOMMUNE 2016

1


1

Om oss

2

Kompetanseutvikling og endringer

3

Noen hovedresultater vedrørende Oslo kommunes bevilgning i 2016


1. OM OSS


Om oss

Spir Oslo leverer fagopplæring og bistår folk med å finne riktig jobb, enten det handler om kompetanseheving, kvalifisering eller å utvikle karriereferdigheter. Vi fokuserer på fremtiden og utdanner fagfolk samfunnet trenger. Vi er heleid av Oslo kommune og godkjent tiltaksleverandør for NAV. Som arbeids- og inkluderingsbedrift er vi er en viktig rekrutteringspartner for næringslivet. Vi vet at folk er flinke og vi er flinke til å se hvordan. Vi leverer konkurransedyktige og profesjonelle tjenester – i tillegg til å ta vare på de som utfører jobben. Ett hvert menneske vi møter er unikt og har krav på individuell tilnærming til sine utfordringer og muligheter.

Vårt hovedmål:

Oslos beste arena for endring og læring slik at våre deltakere får og beholder et arbeid. Vår visjon:

"Sammen om nye muligheter" Verdiord/verdigrunnlag:

Engasjerte Innovative Synlige Profesjonelle 6


Om oss

2016 har vært et spennende og utfordrende år, med store endringer i tiltaksstrukturen til NAV. Dette påvirker vår bransje mye – og for vår del betyr dette nedleggelse og avvikling av i alt fire tiltak, mindre tilskudd fra NAV og reduksjon av staben med ansatte. I tillegg har det betydd et stort arbeid med forberedelse til et nytt tiltak fra NAV som kommer i 2017. Fra Oslo kommune v/ byrådsavdeling EHS fikk vi i 2016 overført i alt kr 14.5 mill. for å videreføre tilbud og igangsatte prosjekter, og samtidig vurdere nye byomfattende tilbud i samarbeid med bydelene og byrådsavdelingen. Vi vil med denne rapporten redegjøre for hvordan midlene ble brukt i 2016 og at de er i tråd med intensjonen bak videreføring av midler. Litt om oss

Vi har flere trenings- og kvalifiseringsarenaer i egen virksomhet. I tillegg har vi et stort nettverk av arbeidsgivere i det ordinære arbeidslivet som benyttes til trening og kvalifisering med oppfølging fra oss. Det er med utgangspunkt i deltakers individuelle plan, det planlegges hvor trening og kvalifisering foregår. Vi samarbeider tett med næringslivet i forhold til praksisplasser og formidling til arbeid. Dette gjelder både for deltaker fra NAV og Oslo kommune. Vi har i 2016 hatt et stort fokus på fagopplæring både eksternt og internt, vi er godkjent for opplæring i 9 fagbrevområder.

6 personer tok fagbrev i bedriften i løp av 2016.

I egen virksomhet har vi følgende treningsområder: • Produktavdeling både i Spireaveien, hvor arbeidssøkere får kjennskap til pakking, montering, trykking, utsendelser av post, nettbutikker, lager, transport, truckkjøring og logistikk. I Produktavdelingen ligger også grafiske tjenester og vi er godkjent lærebedrift i faget mediegrafiker. • Mekanisk avdeling er utvidet og flyttet til Holmlia. Her tilbys varierte oppgaver som sveising, montering og laserskjæring. Vi er godkjent lærebedrift innen fagene sveis, platearbeiderfaget, CNC-maskinering og produksjonsteknikk. • Vi har eget dataverksted i Spireaveien og er i tillegg godkjent lærebedrift for IKT-servicefaget. • Kantiner og catering. Vi har en kantine i Spireaveien, en i Jerikoveien og i tillegg driver vi en kantine for bydel Bjerke. Arbeidsoppgavene er svært varierte, alt fra tilberedning av mat, renhold, ekspedering av kasse til kundebehandling. Vi er godkjent som lærebedrift i faget institusjonskokk. • Bilverksted i Jerikoveien. Godkjent lærebedrift for fagbrev i bilfag lette kjøretøy. Vi har til enhver tid 8-10 lærlinger som er på vei mot fagprøve. • Vi tilbyr også opplæring i kontor- og administrasjonsfaget, og er godkjent som lærebedrift i faget. • Jobbfrukt er en del av VTA i Spireaveien og hvor vi pakker og kjører ut frukt til bedrifter og skoler i Oslo og Akershus. • VTA-avdelingen har også en søm- og tekstilavdeling, som bl.a produserer ”Frejkasputen” til landets sykehus. Frejkasputen er et medisinsk hjelpemiddel for barn som er født med hofteleddsdysplasi. • Andre kvalifiseringsplasser som tilbys er: lager og transport, drift/vedlikehold/vaktmestertjenester og renhold, begge de sistnevnte områdende også med eksterne kunder og jobboppdrag ute. 7


Om oss

Eksternt samarbeider vi blant annet med:

• Vi har avtale med REN (Renovasjonsetaten i Oslo kommune) med 10 faste utprøvingsplasser på ombrukshjørnet som vi drifter. • 4 faste plasser på Europris Lindeberg hvor våre deltakere får arbeidspraksis. Hensikten er at deltaker skal få prøvd ut og vurdert sin arbeidsevne og få opplæring i ekstern bedrift. • Samarbeid med Moltzau, som er trykkeri- og produksjonsbedrift. Vi har inngått en avtale om 6 plasser for arbeidsutprøving innen lager, pakking og produksjon. • Vi samarbeider med Lenas helsepersonell om journalskriving, og har en avtale i forhold til praksis og rekruttering. • Andre aktuelle bransjer vi jobber mot i forhold til å etablere faste praksisplasser er dagligvare, hotell, kantine, helse og omsorg, og lager/logistikk. Dette er bransjer som er relevante for vår målgruppe. Eksempler på bedrifter vi allerede har gode relasjoner til er Radisson Blu Alna, ISS, Sinsen Kolonial, Ullevål sykehus, Rema 1000, Quality hotel 33., Grefsenhjemmet og mange flere. • Vi har også mange hundre bedrifter som vi samarbeider med i forhold til rekruttering og praksis. • I tillegg finner jobbkonsulentene samarbeidsparter ut fra deltakernes ønsker.

8


Organisasjonskart

Administrerende direktør

Elisabeth Erlandsen

Økonomi

Prosjekter

HR og kontoradministrasjon

Marked og salg

Joseph Simmons

Vivian Hagen Ingrid Johanna Mo Merete Bahr

Produkt og kvalitet

Spir Kompetanse

Spir Karriere

Spir VTA og Spir Kantiner

Produksjon og KV leder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Mekanisk Produkt

Læringsnettverket KiA og TiA AdOpus

Anbud og kurs KAT (Oslo kommune) APS AB(Oppfølging

Kantine

Glenn Dehli

Grafisk og print Pakking Nettbutikk

Bilverksted Support

IKT Renhold Drift Vaktmestertjenester

Kari Janne Stene

Kvalitetssikring

Salg av tjenester og prosjekter

Anne Rita Kvernmo

Marianne Solberg

Spireaveien Jerikoveien Bjerke

Frukt Pakking Søm

9


Om oss

For NAV, sosialklienter, KVP-kandidater, langtidssykemeldte og ansatte som har behov for bidrag til å komme i jobbe eller tilbake til jobb etter sykefravær eller skifte jobb, har vi flere relevante tilbud om kurs, veiledning og andre mestringsaktiviteter. Dette er bl.a.:

• Karriereveiledning • Coaching • Motivasjon, selvfølelse og ansvar • Arbeid, helse og livskvalitet • K urs, blant annet: o «Innsikt gir utsikt» o Kurs i depresjonsmestring(KID) o Kurs i belastningsmestring (KIB) o Kurs i endringsmestring o Personlig økonomi- SMART Økonomiprogram • Kosthold og ernæring • Å lage en god individuell plan for tiltak /prosessplan • Innføring og nødvendig opplæring i data • Arbeidslivets spilleregler • Arbeidsmarkedskunnskap • Læringsnettverket vårt (LN) tilbyr i tillegg til kartlegging av basiskompetanse og språkferdigheter, kartlegging for eventuelle lese- og skrivevansker, språktester, muligheter for yrkesnorsk innenfor en rekke yrkesområder kombinert med relevant praksis internt, eller hos ekstern arbeidsgiver, tilrettelagt læring til og med videregående skole- alle studieretninger, og opplæring i basisferdigheter. LN legger også til rette for norskprøve der hvor det er et krav til å få og beholde et arbeid • Jobbsøk og intervjutrening (individuelt eller i gruppe) • Fysisk trening, vi har egne treningslokaler og samarbeider med fysioterapeut og friskliv i bydel Alna. • Mindfulness

10


11


2. KOMPETANSEUTVIKLING OG ENDRINGER


Kompetanseutvikling og endringer

Kompetanseutvikling for ansatte i Spir Oslo De avdelingene som arbeider innenfor tiltak, utvikling, kurs, oppfølging, tilrettelagt teoretisk opplæring og karriereveiledning hadde ved årsskiftet 2017, 42 ansatte som jobber direkte som jobbkonsulenter, veiledere og pedagoger i de ulike tiltaks- og tilbudsområdene våre. I tillegg har også de øvrige ordinært ansatte i bedriften klare «attføringsfaglige» oppgaver. I henhold til avvikling av tiltakene fra NAV har 14 personer sluttet i løpet av året. De aller fleste har sluttet frivillig eller det har vært ansatte som ikke fått fornyet midlertidig arbeidskontrakter. De ansattes kompetanse er helt avgjørende for å sikre verdiskaping og å nå de overordnede målene. Det er derfor av stor betydning at bedriften har en bred kompetanse for å imøtekomme de krav som samfunnet stiller. Ansatte i Spir Oslo har kompetanse som spenner over mange fagfelt, bl.a. fysioterapi, psykiatri, ergo-

14

terapi, spesialpedagogikk, pedagogikk, kaospilot, sosionom, coaching, mindfulness, karriereveiledning, endringsledelse, kosthold og ernæring, fysisk trening, økonomi, samfunnsfag, markedsføring, salg, rus/psykiatri og ledelse. I tillegg har vi fagarbeidere innenfor de ulike avdelingene hvor vi bl.a. tilbyr fagbrev. Spir Oslo satser både på kollektivog individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. Spir Oslo er først og fremst en kompetansebedrift, vi ser hvor stor nytte våre medarbeidere har av å hente inn faglig påfyll som kommer den enkelte bruker av våre tjenester til nytte. Det er stort fokus på kompetanseheving og faglig utvikling i teamene som jobber med deltakere. Gjennom etterutdanning, faglig utvikling, samarbeid med andre fagmiljøer og nytenking utvikles det nye og forbedrede metoder i vårt arbeid med mennesker. I løpet av 2016 har vi blant annet hatt en ansatt som har tatt studiet innen flerkulturell forståelse, to masterstudenter – en i kunst og uttrykksterapi, en i karriereveiledning. Det har ellers vært deltakelse på i overkant av 20 ulike erfaringskonferanser, fagseminarer og kurs.


Kompetanseutvikling og endringer

Endringer i 2016

2016 har vært et spennende og utfordrende år, med store endringer i tiltaksstrukturen til NAV. Dette påvirker vår bransje mye – og for vår del betyr dette nedleggelse av to tiltak i 2016 og forberedelser til et nytt tiltak fra NAV som kommer i 2017. Det nye tiltak har fått navnet AFT (Arbeidsforberedende trening), og vil erstatte både APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og etter hvert KIA (Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift). Spir Oslo må – i likhet med andre tilvarende tiltaksarrangører – godkjennes på nytt for å levere tjenester på AFT. Mye av året 2016 har i tillegg til tjenester for oslo kommune gått med til å avslutte eksisterende tiltak og forberedelser til det nye som kommer. Både AB (arbeid med bistand), AB-Alna aktiv og Avklaring ble lagt ned som forhåndsgodkjente tiltak i 2016. AB i oktober og Avklaring per 21.12. 2016. I alt betyr dette en reduksjon med 175 deltakerplasser, og 14 ansatte. For 2017 budsjettet utgjør dette en reduksjon på ca 13 millioner, sammenlignet med 2016. Det har i tråd med strategisk plan vært stort fokus på lærlinger i Spir Oslo. I byrådssak 126/14 som var grunnlaget for sammenslåingen av KAREA-Oslo KF og AS Varbas ble det nok en gang i saksfremstillingen pekt på de to 12 kulepunktene som både ble behandlet i sak 1042/11 (sentral etatsreform) og i 274/11 (prinsipielle sider ved offentlig eierskap). Kulepunkt to lyder: • Byrådet vil sørge for at lærlingetilbudet utvides, ved at flere virksomheter godkjennes som lærebedrifter, og derved gi flere elever mulighet til å fullføre utdanning som lærlinger i bedriftene. Bedriften er godkjent for 9 lærefagområder og har formelt samarbeid om et 10 område, med ekstern bedrift.

I alt 29 lærlinger og 6 lærekandidater har vært i virksomheten i løp av 2016. I alt 29 lærlinger og 6 lærekandidater har vært i virksomheten i løpet av 2016. Av 9 som har sluttet har 7 bestått fagprøve. 1 i platearbeiderfaget og 6 i bilmekanikerfaget. 1 har valgt å slutte selv for å gjøre seg ferdig hos en annen arbeidsgiver, og 1 klarte ikke fagprøve, men har fått jobb og ønsker å ta fagprøve på et seinere tidspunkt. 6 av de 29 lærlingene er i FUTURE-prosjektet (omtales senere). Det er også levert flere anbud – men det har ikke lyktes bedriften å vinne noen av NAV sine anbud i 2016. Virksomheten har imidlertid vunnet et anbud om levering av tjenester til Oslo kommune, som omhandler skjøtsel av grøntområder for Kulturetaten, og hvor Middelalderparken er et av tjenesteområdene. Dette generer eksterne arbeidsplasser som gir god arbeidstrening i samhandling og å snakke med andre mens du er på jobb, i tillegg er det utearbeid og passe fysisk krevende. Vi er også inne i det andre året som gjelder Læreplasskurs for Utdanningsetaten; et anbud vi vant i 2015 og som nå er avtalt ut 2018. Målgruppa er søkere som ikke hadde fått læreplass etter to år på videregående og som trenger bistand for å få til dette. Det kan også være andre utfordringer hos skoleeleven som gjør det vanskelig å få seg en læreplass i første omgang. Dette anbudet for Utdanningsetaten er nå utvidet til å gjelde samarbeid om et prosjekt som vi har kalt Future. Dette handler om oppfølging av lærlinger som faller ut av læreplassen sin, og vil omtales nærmere i hovedresultater under.

15


3. NOEN HOVEDRESULTATER VEDRØRENDE OSLO KOMMUNES BEVILGNING I 2016


Hovedresultater Oslo kommune

Noen hovedresultater vedrørende Oslo kommunes bevilgning i 2016 Følgende prosjekter har vært aktive i 2016: Drift av kantina for Bydel Bjerke Spir Oslo har i samarbeid med Bydel Bjerke et tilbud til arbeidstrening i bydelens kantine på Økern. Plassene finansieres bl.a. av midlene fra Oslo kommune. I avtalen med bydel Bjerke er det til enhver tid 8-10 plasser for sosialklienter fra bydelen. Vi har all oppfølging av deltakerne, som følges opp av en heltidsansatt fagveileder(kokk) i kantina som sammen med deltakere drifter kantina til bydelen. I tillegg har vi 1 jobbkonsulent som følger opp deltakerne mot NAV. Bydel Bjerke betaler for 50 % av fagveilederstillingen. I alt har det vært 26 deltakere i kantina i løpet av 2016 i kortere eller lengre løp (Jobbsjansen). Av de som ble avsluttet i løpet av året, er 20,4 % formidlet til jobb – og 60,7 % til andre tilpassede aktiviteter på veien mot jobb. Kantinearbeidet er en meget god kartleggingsarena for avklaringer til videre oppfølging, jobb eller andre tiltak. Prosjekt REN Prosjekt som har vært i drift siden 2014. For Renovasjonsetaten i Oslo Kommune driver vi ombrukshjørnet på Haraldrud, hvor det er en fast ansatt fagveileder og plass for deltakere i arbeidsutprøving og opplæring. Også her er det søkere fra de ulike bydelene i Oslo Kommune, eller fra APS-tiltaket vårt. Den heltidsansatte fagveilederen som jobber med daglig oppfølging av deltakerne og som produserer sammen med dem er ansatt i Spir Oslo og finansieres av midlene fra Oslo Kommune. I tillegg har vi markedsansvarlig som følger opp hos REN og jobbkonsulenter som følger opp deltakerne og deres individuelle planer, sammen med fagveileder og prosjektgruppa som jobber i REN. Utdrag fra samarbeidsavtalen: «I forbindelse med Renovasjonsetatens (REN) mål om å øke ombruksandelen av avfallet som leveres på gjenbruksstasjonene, skal REN legge til rette for arbeidspraksis i samarbeid med Spir Oslo. Formålet med arbeidspraksis på gjenbruksstasjonen er å skape et godt utgangspunkt for karriereutvikling. Der er det muligheter for en utprøving i 4 uker. Dersom kandidatene ønsker kompetansebevis og muligheten til å få jobb, er det et løp på 4- 5 måneder hvor du får opplæring på de andre avdelingene i REN, eks. lager, farlig avfall, 18

kundemottak. Alle deltakerne får kompetansebevis dersom de fullfører 4-5 måneder opplæring. I løpet av 2016 har det vært 33 personer innom arbeidstreningsarenaen, 24 av disse er avsluttet – 12 har fullført med fult kompetansebevis, 9 personer jobber der fortsatt. I løpet av 2016 er det også 3 deltakere som har fått fast jobb i REN.

12 har fullført med fullt kompetansebevis. IPS-prosjektet i Groruddalen Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Grorud, DPS Grorud og Spir Oslo, og har pågått siden høsten 2012. Formålet med dette prosjektet er å gi alle deltakere oppfølging etter IPS-metoden (Individual Placment and Support) og støtte til å skaffe seg og beholde ordinært arbeid. IPS-metodikk er utviklet for å gi mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og eller rusavhengighet støtte til å skaffe, beholde og/eller bytte jobb. Det er i første omgang ordinært arbeid som er aktuelt. Det jobbes jobber etter IPS- prinsippene utviklet av Darthmouth Psychiatric Research Center (PRC). Man kan finne det teoretiske grunnlaget for IPS her: http://sites.dartmouth.edu/ips/. Prinsippene er basert på blant annet tung brukermedvirkning, rask formidling til ordinært arbeid, kontinuerlig støtte før, under og etter man får arbeid. Målgruppen for IPS er alle som vil ha arbeid og som også har en psykisk lidelse eller rusavhengighet. IPS-Grorud har i tillegg avgrenset målgruppen til å innebefatte de som tilhører NAV- Grorud og hovedsakelig de som har et behandlingstilbud fra DPS Groruddalen og Avdeling for rus og avhengighet Ahus Grorud (ARA). IPS-prosjektene har som mål å prioritere sosialhjelpsmottakere og ungdom. Flertallet av henvisninger kommer fra DPS/ARA og er ikke pasienter med ytelse fra kommunal side av NAV. IPS-Teamet består av jobbspesialister og metodeveileder; 2 jobbspesialister og metodeveileder / prosjektleder har ansettelse hos NAV- Grorud og to jobbspesialister har ansettelse hos Spir Oslo.


Hovedresultater Oslo kommune Prosjektet er organisert med en styringsgruppe som har ledere fra alle virksomhetene som er representert. I 2016 gikk NAV Grorud over til en enledermodell og midlertidig NAV-leder Ingeborg Isaksen har kommet inn i styringsgruppen. Det har gjennom 2016 vært fokus på å finne gode systemer for dokumentering i forhold til kvalitetsmåling i prosjektet. IPS-metodikk skal evalueres gjennom kvalitetsevaluering, som måler hvordan implementeringsnivået er for en evidensbasert praksis. Forskning viser at det er sammenheng mellom skår på kvalitetsskalaen og gode resultater. For første gang siden prosjektet startet er det oppnådd over 100 poeng. Dette betyr at prosjektet har oppnådd god IPS-kvalitet. Gjennom 2016 har 25 nye jobbsøkere kommet inn i IPS-programmet og 41 jobbsøkere er avsluttet. Det er 28 % av de som følges opp som er i jobb, og det har vært 26 jobbstarter i løpet av året. Av de som er avsluttet i 2016 har 54 % gått til jobb eller skole. IPS-prosjektet gir interessante sammenligninger med andre metoder som benyttes i Spir Oslo, og det er satt i gang arbeid med å implementere deler av metodikken i noen team i bedriften.

Alna Aktiv og Alna Arbeid Selve prosjektet ble avsluttet i 2015 – men samarbeidet om deltakerne gjennom AB Alna-aktiv fortsatte til oktober 2016, da alle AB-tiltak fra NAV ble avsluttet. Jobbkonsulentene som tidligere satt på NAV-Alna ble flyttet til Jerikoveien 14 fra og med januar 2016, og jobbet videre med 24 deltakerne tilhørende prosjektet. Tiltaket hadde egne målsettinger i samarbeidsavtale med NAV – da målgruppen fremdeles var sosialklienter i bydel Alna. I motsetning til vanlig AB hadde disse et mål om 65 % til arbeid eller aktive tiltak.( Et vanlig AB-tiltak hadde nasjonale krav om 65 % formidling til arbeid) Disse deltakerne fikk også andre tilbud som vanligvis ikke tilhører AB-tiltak, blant annet kartlegging og opplæring i basisferdigheter og trening og opplæring på interne arenaer. Det ble oppnådd 73 % til arbeid/ annen aktivitet i 2016. Det har vært et godt samarbeid med bydel Alna i tiltaket, og avviklingen skjedde gjennom gode samarbeidsmøter mellom oss og involverte NAV-konsulenter. I tillegg var det flere innvandrerkvinner som deltok ved Læringssenteret i Gransdalen 29 som ble videreført i Spir Oslo etter at Alna Aktiv var avsluttet, i overkant av 50 % av disse gikk til jobb – mens resten gikk til andre aktive tiltak i bydelen.

19


Hovedresultater Oslo kommune

Lærlingprosjektet (Nye lærefag, struktur og organisering, Future) Spir Oslo har i tråd med forventninger og satsningsområder i Oslo kommune hatt stort fokus på lærling er i 2016. Bedriften er godkjent innenfor 9 læreområder og har samarbeid med en ekstern bedrift som et 10. Vi har et godt samarbeid med Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring (heretter kalt FAG). Spir Oslo har i 2016 hatt en person engasjert som prosjektleder for å se på og forbedre helheten i arbeidet med læringer i bedriften. Det er satt i gang et større forbedringsarbeid og flere mindre prosjekter for å øke fokuset på kvalitet i opplæringen i tråd med bedriftens strategiske plan. Stillingen er finansiert gjennom de kommunale midlene. Prosjekt Future Spir Oslo har høsten 2016 inngått et samarbeid med Utdanningsetaten (FAG) om oppfølging av 10 lærlinger som har ulike utfordringer med å fullføre opplæringen fram til en fagprøve. I dette prosjektet, som har fått navnet Future, inngår også oppfølging og støtte til lærebedriftene som deltar i prosjektet. Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skal følge prosjektet med sine forskere og dokumentere ny kunnskap om oppfølging av lærlinger med ekstra oppfølgings- og tilretteleggingsbehov, og synliggjøre hvilke kompetanse og metoder som bidrar til at lærlingene (og lærebedriftene) lykkes. Det er to personer i halv stilling (en stillingsressurs) som i samarbeid med FAG følger disse lærlingene, disse finansieres av kommunale midler. Målet er at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring – eventuelt etter omvalg hvis dette er riktig for den enkelte.

Spir Oslo skal innen 2018 bli Oslos førstevalg på fagopplæring for lærlinger med behov for ekstra oppfølging. 20

Bedriftens mål og ambisjoner Bedriften skal innen 2018 bli Oslos førstevalg (størst og best) på fagopplæring for de lærlingene som har behov for ekstra oppfølging. Dette er nedfelt i bedriftens strategiplan for perioden 2016 til 2020. Bedriften har også vedtatt at de skal ha minimum 50 lærlinger ved årsskiftet 2017/2018. Nye lærefag Bedriften har som mål å bli godkjent lærebedrift på flere nye lærefag, der det er etterspørsel etter fagutdannet arbeidskraft i Oslo-regionen. Kvalitet i arbeid med opplæring Alle som jobber med opplæring innenfor ulike lærefag eller følger opp lærlinger skal ha god kjennskap til fagopplæringssystemet. Det tilbys kurs og opplæring via tilbud gjennom Utdanningsetaten(FAG), vi deltar på faglige samlinger som tilbys og vi styrker kunnskapen gjennom de fagene hvor vi er tilknyttet opplæringskontor. Prosjektleder har ansvar for struktur og oppbygging av fagopplæringen i Spir Oslo, og hvordan vi implementerer dette til å bli et godt fungerende system som kan vedlikeholdes gjennom kontinuerlig forbedring. Prosjekt Søndre Nordstrand Spir Oslo har i samarbeid med Nav Søndre Nordstrand laget et prosjekt for å få sosialklienter ut i arbeid. Prosjektet omfatter også opplæring av NAV-ansatte som skal fortsette dette arbeidet etter at prosjektet er avsluttet. Samarbeidet ble påbegynt høsten 2016, og skal vare ett år. Hovedmålsetting med tilbudet er at deltaker er i betalt jobb eller i praksis som kan føre til betalt jobb inn 12 uker. Tidsrammene er satt fordi vi vet at en jobbsøkerprosess gjennomsnittlig tar 3 måneder fra man starter å søke til man tiltrer ny stilling. Samarbeidsprosjektet finansieres delvis av Bydel Søndre Nordstrand og delvis av Spir Oslo (ved bruk av midler fra Oslo Kommune). Satsning på ungdom Med fokus på problemene som mange unge har i dag med å fullføre utdanning, ikke få jobb – havne på uførestatistikk, slite med ulike psykiske utfordringer m.m. har Spir Oslo valgt å satse ekstra på denne gruppen gjennom flere tiltak. Prosjektet FUTURE er en del, satsning på lærlinger generelt, IPS-prosjektets prioriteringer viser noen av områdene. I tillegg valgte vi i slutten av 2016 å satse på å ansette en ungdomskoordinator som vi delvis


Hovedresultater Oslo kommune finansier med kommunale midler. Dette fordi vi ser at det er mange ungdommer som kan få god hjelp uten at NAV må kobles på. Flyktninger – forprosjekt og forberedelse Det ble i samråd med byrådsavdelingen laget et større notat med innspill til ulike aktiviteter som Spir Oslo kan bidra med inn i det nye flyktningmottaket i Oslo. Det har vært gjennomført ulike møter og sett på hvilke løsninger som er mest aktuelle. Spir Oslo er klare til å delta i arbeidet. Og i disse dager hvor rapporten for 2016, går i trykken, har vi gjort avtale med Integreringsmottaket om å ta i mot de første 10 som skal ha karriereveiledning og praksis så fort det lar seg gjøre, med formål lønnet arbeid. Ansatte i Oslo kommune – søknader fra bydeler og virksomheter I 2016 har Spir Oslo jobbet med i alt 54 ansatte fra ulike bydeler og virksomheter. Samarbeidet oppleves som svært konstruktivt. 37 % av de ansatte som deltok hos Spir Oslo i 2016 fortsetter i jobben sin, i overkant av 11 % søkte og fikk ny jobb mens 47 % ble avsluttet til andre aktiviteter i samhandling med NAV eller til medisinsk oppfølging. Alle deltakerne har fått individuell oppfølging etter

bestilling fra arbeidsgiver og deltaker. Mange er innsøkt til karriereveiledning og arbeidsutprøving. Det er ofte svært komplekse saker – hvor arbeidsgiver/ ansatt har behov for å få hjelp til å finne andre arbeidsoppgaver eller alternative karriereveier – enten i eller utenfor Oslo kommune. Enhver deltaker har en individuell prosessplan som vurderes jevnlig sammen med veileder /arbeidsgiver mens de er i tilbud hos oss. Karriereveiledning brukes aktivt gjennom hele løpet. Noen av tilbudene som gis til søkerne er kortvarige, andre varer over noe tid. Fellesnevneren er at de fleste søkerne går tilbake til aktive løsninger, det kan være i forhold til å få en ny jobb, bli delvis/helt friskmeldt å gå tilbake til jobb, starte på et nytt karriereløp eller gå over i andre aktive løsninger (tiltak/tilbud hos oss, eller andre leverandører). I tillegg til nevnte enkeltsaker har det vært 2 kurs for sykmeldte ansatte i bydel Østensjø. Dette har vært større prosjekter hvor både NAV Arbeidsrådgiving og bydelen har delt på finansieringen. 2 kursholdere fra Spir Oslo har gjennomført 2 kurs i belastningsmestring (KIB)for ca 25 sykmeldte arbeidstakere. Det var gode resultater av begge kurene – og svært ønskelig å utvikle dette konseptet videre, og et ønske om å tilby dette til flere bydeler, gjerne i samarbeid med NAV arbeidsrådgiving.

• O fte ser vi behov for eksempel KID kurs (depresjonsmestring), Motivasjonskurs (Innsikt gir utsikt) eller et Jobbsøkerkurs i tillegg. Arbeidsgiver synes å verdsette de ekstra tilbudene. • D et oppleves at Karriereveiledning er et godt verktøy for å åpne opp for å fortelle sin karrierehistorie, hvor fokuset er på mestring og hva de har likt. Ofte er det historier som kommer fram vi kan utforske videre og finne ut hvordan de kan bruke det i en annen jobb. Interesseutforskning er også nyttig. Det åpner ofte opp for interesser de har glemt eller ikke nyttiggjort seg men som de ser kan skape en sammenheng i en jobb. Dette blir formidlet til arbeidsgiver og ofte kan dette føre til nye muligheter i kommunen. • Individuelle samtaler og en god kartlegging er viktig, spesielt det å ha en fast person utenfor jobben synes viktig for deltakeren. I tillegg ser vi at deltakere har god nytte av å være i gruppe. Mange sitter litt fast i sitt «spor» og de trenger å få korrigert sine oppfatninger, da er en gruppeprosess spesielt egnet. • D et erfares at vi får til nye gode løsninger for den enkelte ansatt, ofte i samarbeid med fastlegen, for eksempel som resulterer i henvisning til psykolog. I enkelte tilfeller samarbeider vi med Læringsnettverket, det kan være aktuelt å gi undervisning slik at man kan gjennomføre norskprøve. Det er stadig flere steder hvor det er stilles krav til norskkunnskapene. 21


Vi vet at folk er flinke, og vi er flinke til ĂĽ se hvordan.


23


24

Tlf: 900 67 777 | Epost: post@spiroslo.no | www.spiroslo.no Adr. Økern: Spireaveien 8, 0580 Oslo | Adr. Lindeberg: Jerikoveien 14, 1067 Oslo Mekanisk Avd: Rosenholmveien 6, 1252 Oslo | Postadresse: PB 106 Økern, 0509 Oslo

Profile for Renate Krajewska

Spir Oslo - årsrapport 2016 Oslo kommune  

Spir Oslo leverer fagopplæring og bistår folk med å finne riktig jobb, enten det handler om kompetanseheving, kvalifisering eller å utvikle...

Spir Oslo - årsrapport 2016 Oslo kommune  

Spir Oslo leverer fagopplæring og bistår folk med å finne riktig jobb, enten det handler om kompetanseheving, kvalifisering eller å utvikle...

Advertisement