Page 1

aoa

KSER OWANE

P I S MO

KU L TU RA L N E


Tematem trzeciego numeru PACZKI jest słowo.

Tematem trzeciego numeru PACZKI jest przestrzeń.

Tematem trzeciego numeru PACZKI jest forma.

Tematem trzeciego numeru PACZKI jest tworzywo.

Tematem trzeciego numeru PACZKI

jest czas.

PACZKIjest numeru trzeciego Tematem

|{L U

€ Łfu

totalna. Literatura


źę-óvto: ,, LiseraŁura

TE t< ś T' |

] cz,al; Llwotua

Arv.€ tcd (. B,.l",tEMK"! T\.P rła.Ił-} ' Zo-tu K,*Ł;*

/r>

z

L,


X)

\-/

Liberatura to taki rodzaj literatury, w ktÓrym tekst i rnaterialna forma ksi4żki twotz4 organiczn4 caŁośĆ, a wszelkie elemenŁy,w tym rÓwniez niewerbalne/ mog4 byĆ nośnikamiznaczenia. W utworze liberackitnznacz4ca jest więc nie tylko warstwa stowna, e tL ikonstrukcjaksiążĘjejkształ|,format, e s t t z aletakzefizyczna p r z krÓl układ ł'Pograficzny. Istotnemog4 być wielkośe, i j.'.liill'pisma,a|eteż niezadrukowana

powierzchnia kartki, zintegrowany z tekstem rysunek

czy fotografia, wreszcie rcdza1papieru lub innego materiału. Nie bez zrtaczertia s4 wszelkie wartości numeryczne: iik{ł lÓil')wiĄ j' Czytelnik wymiary tomu czy Iiczba strory słÓw, a nawet pojedynczych zi.i in1.'.:iai dowolny wygląd, totalnym ma do czynienia z dzietern , które mLożeprzybtaĆ

co w praktyce oznacza niekiedy radykalne oclejścieod tradycyjnej budowy księzki.

}estto zatazemdzieto w pełrriautorskie, kontrolowanePr'zezpisarza na kazdym etapie powstawania.


A po co to wszystko?

rosomak,

*

G

... bo pneeież

rosomak,

ffi

rosomak, ROSON{AK,

J o s o ueł ' r o s o

r o s o mak,

noso,rnnai[<.,

Ę

8,

e

*_t

# -Ę # Ł

,

tlt

a k , roSO

mak,

czyteż

to nie to samo...


z = @ (t

o\

ft


N (D .D

oc x('p

Ĺ&#x201E;

N Y I

{


l

Fa re

{ rE

* ś .5 H:{.R Ę :

(=.

lP

O

" N X SE: T 6 Y

H

IŁ:Jr f

oF z h' oNśp

6 ':t

ŁE *. Y'pS . 4ts.N

Ac

ź 9.

T8 óf x'x ĘD K!

s

ę

YH. X-

x'

! iq.E - < ! 1 F " rJiiri.% O

i

9 5

N .Ń.? tĘ.o E-K E:;t r8

ą

9 . ?. 5 €

g

E ^3 E:

Ę s ś B. ś s "^ & f :.

6.xĘB Ę"TB-{ N .p.

s.Ł.Ł Ó N

s) N

I

CD

g

oc

"* Ł

.?

3 <. )

CD N

N Y

fD :J

-?- Ł

h Ńs; ś8s .E: -ssóKś.rjF [ sB' . qE T

ś. ooĘ.H la.{FF Fq5.%'$s -or' -H

N

\-

{

ź

E

s

x

s


''r b

...

,.!i,,, q-łr^( -

Y

(--.-l

=

F\tb -NĘ -{J t* \

s-

.A \

a xa

a\ ^\--f /'ct

ęJ"

A"

,r'q,

' a yJ

C,-

i


Q,,. }G

:

qrC

--&

Ś'. lrt- \; ź.ll{...

Ń I

:- &

"T &* qi

-P

{ Bł ś o

il

F

śf BS E$ XB

o J. o

!

ó P

z

o! o

g.

aE 7\-ts Ia o r'..1 5J

DT (D9.

gd D -' i.t ar *F

E:ś xc

Ed

6'

EO ON

!o

D6.

N

N

SE tt Łt oĘ fo

ąg q r) x5

N Y

{

a-

Ę

\ł dl

oc d

qg

ś


ffi&ffiffie€& Ł$€ffiffi&ffi*{&

proce nogrodzonew drugiejedycjihonhursu

Ratunek

tułaczki Po ki|kulatachodosobnionej zgliszczystaregoświata Pośrod Zna|azł się ratunek. maĘ niezniszczonągałĘ tartaveznalazłam W bezkresnym Mojądrogę ucieczki' mamością okażesięzwapniałą Terazniewiemczy mojekołoratunkowe I prędzejczy pÓżniejrozsypiesięw pył. dotyksprawił, Wiemjedno'jejde|ikatny żywych. do świata o powrocie maruenia ie odzyskałam gałązka, Gdyjuzsiętamznajdęmojama|utka powodszczęścia zniknie, Symbolocalenia, w mojejpamięci A|ena zawszepozostanie mido ucha,,żyj''| szeptające wybawienie Jakodelikatne BarbaraKurowska


Całopa|enie

iskrę wznieciło JednoTwesłowo wogniu Mesercestanęło dokoła pożar wszystko niszczył A sza|ejący kłamshł naołtazu samąsiebie Gdyskładatam całopalenia. Będąc ofiarąwłasnego ządz własnych Spalitam sięogniuswoich płomienie podsycaĘ Twoje słowa mÓjrczsądek ogieństrawił A bez|itosny mocyżywiołu' KtÓryniemÓgłpowstrzymac popiołÓw pomniegarśtka Pozostała pzez poruane wiatr KtÓrezostały feniks Zanim niczym sięnanowo. odrodzic Zdołałam mi|czenia murami Uniosły sięoneponad naobojętnąziemię Byw ciszyopaść l nazawszezginąÓzdeptane Podstopami$sięcy. CÓrkaNocy


LITERACKAPACZKA c

E

R

D

A

c

V

{

Ee

(D a

3

.<- o_ :o

a* ź

.x.i N

\= '

< :o :il

łD gq

:o

..Jr

:l

i

ą :f =

śo( D

E i= s i lĘ = ź 8Eń ę E a JDś o

;iE

oó = 9

N

T 5 E * xu--

{='Ęt EąaE ddb+

E1EĘ !! Ę

N=

n -.x= (D:-'' :-

'i. ńoJ

='='

g.f'

o' 1)

r '€

=.{ u) N) Oui

13 15 OJ OJ OJ OJ NNJ PP TJ N) 5-

oo

:3JP. 3: a=

{ E: 34 H, o ź 9 J

6'ii

A

g

6x "H Ę =

ŁFx;q g .iDłc j ę FH : = * E i *i 3s s .{D1.: ;. iP5

FH .o " 6 ; *[ $ " s 5ś as ą^

=:-

€ę

ń

Ć:3

ei

Bs ł#t s :

-*:Ł-

3H.

q

id

:

CI ! :.

*. a:

ęĘ

d

0

3=o

*

o.

ś : oJ r

o

g * s < cł. s & Et.j R

* *; e. *9 : E€ F ę ; . tI s € a I * e== |i t iąt€ B= * q*qH; 3: n:Ę ó j

cjx*ojt

..

BiE 3iĘ F*** * *l dó [ń, [n *3ąt ó - 3ł xd . E 1: H H .9fiE $ ł *3 1 s3 ;s dł ;= łó q K . ilź o ' Pę. ć$ = . i1 ó*= e E -P i l = HH.ó.Ę &* 3tąH* ń d8=rłs+F3 ł++ ś=s p-.d j-a:.bd€'H. P=Ptig P =<P l =Ę


Ę;''.'# {,

'**i.,łW stol


T,rehtorem Śniailanie jak jedenz wielurozdającychkanapki. W tychdniachrektorwyg|ądał się,a|ejego byłyz sa|amii pieprzem'Więcjednak, Nie wyroŻniał wyrózniałgo zasięg rog i znoszonysweterw szkockąkratkę. Żadenstudentnie miałtakiego.Rektormógłbyćnawetdumny, piosenki,a chlebnie za czerstwy, ze mu studenciśpiewają w zgłoski:daj' a twarzewykrzywione

Rektornie czutsię jak AudreyHepburni daIekobyłomu do mistrzów uśmiechem kubkiz przyk|ejonym z ksiązkiVonneguta.Rozdawałpamiątkowe małejgwiazdy,ktorai tak nie wzejdzieponadPudelkai gronoplotek. Rektornie będziena koszu|kachi w TVN24,ani na ustachrodaków. Przepadnieznowuna rokza muramiuczelni.


:,


2012 PACZKAKserowanePismoKulturalne numertrzeci. wzesień/paŹdziemik egzemplafz bezpłatny PiO|.iTĄF'iTpaczka.pismo@gmail.com www.facebook. com/pismopaczka ,EYlhi'iiF f i".IKrRCl'.j ICZNE issuu.comlpismopaczka :i i ; Vl i i itli/1 RenataŁukaszewska '\ 1iif 4rl*3iil!ac:r.'ć;r.v ui.Paniartc'v,;skiego Rf:ilA i-.Ti: R l.i/tCILNY RenataŁukaszewska reÓala.lukaszewskai&r.l2.ti REDĄi(:CJA Arkadiusz Gaczyński MariaŁukaszewska RenataŁukaszewska I\'"Y':..$t!!:'l

;'' r l'.'Jl- l^ .

ł .l ś .J i i'^:hl t'.'jr ' r .l i -' l '

lt

|i / ]

;'

t i\ .|/' i ..: ł ' .!' -ł ł i ' j

:. 1 . ' ] . i : |

|']Ąi{ł-ii'i,] Óii ttiz.

1 . 'i ] | ( ' l 1 \ .: : ''ń i ! ł ć

PACZKA Kserowane Pismo Kulturalne nr 3  
PACZKA Kserowane Pismo Kulturalne nr 3  

Trzeci numer paczkowskiego dwumiesięcznika (wersja zeskanowana)

Advertisement