Page 1

SANITÁRNÍ ZA IZOVACÍ P EDM T DO KOUPELNY S U ITÍM MATERIÁLU HI-MACS

Renata Pokorníková eské vysoké u ení technické v Praze Fakulta architektury Ústav pr myslového designu vedoucí ateliéru: prof. akad. arch. Jan Fi er odborná asistentka: M.A. Henrieta Nezp váková akademický rok: 2012 / 2013


OBSAH

Úvod Re er e - inspirace Vývoj návrhu - prototypy - skicy - vizualizace Proces výroby modelu Zkou ka funk nosti Finální podoba - vizualizace Barevné varianty Prostorové varianty Fotografie reálného modelu Technické výkresy 1:5

2 3-4 5 6 7 8 - 12 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 22 23 - 24


ÚVOD

Pro svou práci jsem si zvolila téma Sanitární za ízení do koupelny . Toto téma jsem si vybrala proto, e je mi velice blízké. Ji d íve jsem, takté v ateliéru prof. Jana Fi era, navrhovala interiér koupelny do sout e AXOR H2O Story . Prost ednictvím této sout e jsem se dostala blí e do kontaktu s touto firmou a za ala jsem se o sanitární za ízení a koupelny jako takové hloub ji zajímat. Mým cílem bylo navrhnout umyvadlo s ohledem na novodobé trendy a sou asné hygienické návyky. Navrhnout sanitární za izovací prvek spojující estetickou stránku s funk ností. Aby výsledkem byl elegantní, jednoduchý, istý design interiérového prvku, který nebude dominovat na úkor funkce, av ak nebude ur en k jiným ú el m, ne pouze k pln ní základních hygienických postup ka dého lov ka. Umyvadlo proto nelze za puntovat a slou í k okam itému pr toku vody. Z d vodu mírného spádu umyvadla jsou vhodné pouze n které typy vodovodních baterií. Vnit ek umyvadla je opat en mírnou probrou enou prohlubní, která ur uje st edový spádový sm r vody, odvádí ji do odtoku a zabra uje jejímu úniku mimo umyvadlo. Inspirací mi bylo nejen nespo et ji existujících návrh od sv tových designér , které jsou uvedeny na dal í stran , v kategorii Re er e - inspirace, ale p edev ím vlastnosti a poddajnost samotného materiálu HI-MACS. V po átcích vývoje mého návrhu byla jen deska z kartonu, kterou jsem v r zných pom rech a tvarech zkou ela pro íznout, protla it, ohnout (stejn tak, jako lze po zah átí ohýbat desku z um lého kamene) a do té doby, ne jsem byla s tvarem spokojena. Ten jsem dále rozpracovávala a poupravovala, se zohledn ním technického provedení odtoku a dal ích detail , a do finální sou asné podoby umyvadla. Vzhledem k iroké palet barevných odstín , kterou LG HI-MACS disponuje, je mo né umyvadlo vyrobit tém v jakékoliv barevné kombinaci, dle p ání a vkusu ka dého jedince. Já jsem si pro svou práci zvolila neutrální kombinaci bílé a edé, která dokonale padne do tém jakéhokoliv moderního prostoru.

PRO HI-MACS? Pro zhotovení sanitárního za ízení jsem se rozhodla pou ít materiál HI-MACS z toho d vodu, e mi umo ní se tvarov neomezovat. Materiál HI-MACS je um lý kámen, který je velice poddajný a nabízí neomezené mo nosti designu. Je vysoce neporézní, kompaktní, odolný proti obrusu, b né teplot a ka dodenním skvrnám a namáhání. Jeho povrch nenaru í nárazy, chemické prost edky ani UV zá ení. Um lý kámen LG HI-MACS m e být ezán, vrtán a tvarován stejn snadno jako d evo za pomocí stejných nástroj . Dal í výhodou je jeho mo nost bezesparého spojování a neviditelných oprav v p ípad po kození i po krábání, co p ispívá k jeho hygieni nosti i estetickému vyzn ní. Pomocí tvarování za tepla nabývá nejr zn j ích podob.

2


RE ER E - INSPIRACE

Ronan a Erwan Boroullec

Stefano Giovannoni

Catalano

I

Burgbad

Agape

3


RE ER E - INSPIRACE

Agape

Agape

Agape

4


VÝVOJ NÁVRHU - PROTOTYPY

5


VÝVOJ NÁVRHU- SKICY

6


VÝVOJ NÁVRHU - VIZUALIZACE

7


PROCES VÝROBY MODELU 1/5

1) ohýbání p edního rádiusu p ed spádem umyvadla + vy íznutí tvaru umyvadla do horní desky

2) nastavení horní desky do po adovaných rozm r + zkou ka spoje horní desky se samotným spádem umyvadla

8


PROCES VÝROBY MODELU 2/5

3) zfrézování okraje desky do po adované tlou ky (8mm) + ohyb zadního bílého lemu umyvadla

4) kompletní nalepení zadního bílého lemu umyvadla + jeho zbrou ení + pro íznutí odtokové t rbiny a p epadové drá ky

9


PROCES VÝROBY MODELU 3/5

5) spoj zadního bílého lemu s vrchní edou deskou + polep

6) kompletní polepení a zbrou ení celé horní desky

10


PROCES VÝROBY MODELU 4/5

7) p ilepení dolní bílé ásti se zabudovanou odpadní trubkou se závitem a t sn ním

8) hrubé vybrou ení umyvadla

11


PROCES VÝROBY MODELU 5/5

9) vy ezání otvor pro konzole + finální vybrou ení a vyle t ní

10) uprost ed je mírn probrou ena prohlube , aby voda m la st edový spádový sm r

12


ZKOU KA FUNK NOSTI

13


FINÁLNÍ PODOBA - VIZUALIZACE

14


FINÁLNÍ PODOBA - VIZUALIZACE

15


BAREVNÉ VARIANTY

Um lý kámen LG HI-MACS je materiál, který disponuje irokou paletou barevných odstín , proto není problém nakombinovat barvy umyvadla dle p ání a vkusu ka dého jedince.

16


BAREVNÉ VARIANTY

17


PROSTOROVÉ VARIANTY

S odkladnou plochou na jedné stran a v

ákem na ru níky na druhé stran

Se zv t enými odkladnými plochami na obou stranách, bez v

áku na ru níky

18


PROSTOROVÉ VARIANTY

Dvojité umyvadlo s vodovodními bateriemi ze st ny

Dvojité umyvadlo se stojacími vodovodními bateriemi

19


FOTOGRAFIE REÁLNÉHO MODELU

20


FOTOGRAFIE REÁLNÉHO MODELU

21


FOTOGRAFIE REÁLNÉHO MODELU

22


TECHNICKÝ VÝKRES 1:5 P DORYS

BOKORYS

NÁRYS

23


TECHNICKÝ VÝKRES - KONZOLE 1:5

24

Portfoliostuddes  
Portfoliostuddes  
Advertisement