Page 1

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach


I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach działa w oparciu o art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

2.

Samorząd Szkolny zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

3.

Samorząd Szkolny jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

4.

Władze Samorządu Szkolnego są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracach Samorządu.

5.

Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak: ·

prawo do zapoznania się z programem nauczania , jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

· ·

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

·

prawo

do

organizowania

działalności

kulturalnej,

oświatowej,

sportowej

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

II.

·

prawo do organizowania zajęć dodatkowych np. udział w projektach edukacyjnych,

·

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

ORGANY SAMORZĄDU SZKOLNEGO. 1.

Władzami Samorządu Szkolnego są: ·

w klasach: Samorządy Klasowe,

·

w szkole: Samorząd Szkolny.

2.

Samorząd Klasowy składa się z: ·

przewodniczącego,

·

zastępcy przewodniczącego,


· 3.

Samorządy Klasowe klas są reprezentantami uczniów.

4.

Do zadań Samorządu Klasowego należy przede wszystkim: ·

ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;

·

reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;

·

reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;

·

występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;

·

udział w pracach organizowanych przez Samorząd Szkolny;

·

informowanie klasy o postanowieniach i pracach Samorządu Szkolnego;

·

inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Szkolny.

5.

III. 1.

skarbnika.

Samorząd Szkolny składa się z: ·

przewodniczącego

·

zastępcy przewodniczącego

·

członków.

ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO Do zadań Samorządu Szkolnego należy przede wszystkim: ·

dbanie o dobre imię i honor szkoły,

·

przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,

·

angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,

·

udział w akcjach charytatywnych (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

·

rozstrzyganie sporów miedzy uczniami,

·

informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach ( informacje na tablicy ogłoszeniowej Samorządu Szkolnego, gazetka szkolna, godziny wychowawcze),

·

pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

·

dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,


·

organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

·

organizowanie i pomoc w imprezach kulturalnych np. dyskoteki, wieczór wróżb andrzejkowych, zabawa karnawałowa, ślubowanie klas pierwszych.

2.

Samorząd Szkolny na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.

3.

Samorząd Szkolny działa kolegialnie.

4.

Zebrania zwoływane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeby na wniosek przewodniczącego

lub opiekunów Samorządu Szkolnego. 5.

Opiekuni Samorządu Szkolnego zwołują posiedzenia i prowadzą je.

6.

Opiekuni pełnią funkcję doradczą Samorządu Szkolnego.

7.

W zebraniach Samorządu Szkolnego mogą brać udział:

IV. 1.

·

Dyrektor Szkoły,

·

Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły,

·

Rodzice ( przedstawiciele Rady Rodziców ),

·

Przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły,

·

Goście zaproszeni na wniosek uczniów.

WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO. Wybory Samorządu Szkolnego przeprowadza się w miesiącu wrześniu w dwóch etapach: ·

wybory Samorządów Klasowych, w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzają wychowawcy klas,

·

wybory Samorządu Szkolnego, do końca września przeprowadzają opiekunowie Samorządu Szkolnego.

2.

Uczniowie klas wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym, w obecności co

najmniej 2/3 uczniów klas i przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Uczeń, który uzyskał największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Dwóch następnych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, otrzymają stanowiska: zastępcy i skarbnika. 3. Kandydaci do Samorządu Szkolnego są wybierani z poszczególnych klas – po jednej osobie – z Samorządu Klasowego. Wyboru tego dokonuje zespół klasowy w głosowaniu tajnym lub jawnym podczas wyborów zarządu Samorządu Klasowego. Imię i nazwisko wybranej osoby wychowawca


klasy jest obowiązany dostarczyć opiekunom Samorządu Szkolnego do końca drugiego lub trzeciego tygodnia nauki w nowym roku szkolnym. 4.

Wybory do Samorządu Szkolnego mają charakter tajny.

5.

Kandydatami na stanowisko przewodniczącego Samorządu Szkolnego są uczniowie z klas IV-

VI. 6.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego rozdają karty do głosowania, wspólnie z wybranymi

uczniami przeliczają głosy. (Karty do głosowania przygotowują opiekunowie Samorządu Szkolnego). 7.

Każdy uczeń biorący udział w wyborach zaznacza swój głos znakiem X obok jednego

nazwiska (postawienie więcej niż jednego znaku X oraz nie postawienie znaku X będzie uważane za głos nieważny). Dla jednego ucznia jest przeznaczona tylko jedna karta. 8.

Przewodniczącym Samorządu Szkolnego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę

głosów. 9.

Jeżeli dwie lub więcej osób zdobyły tę samą ilość głosów, odbywa się druga tura wyborów.

10. Zastępcą przewodniczącego Samorządu Szkolnego zostaje osoba, która jako druga uzyskała największą liczbę głosów 11. Pozostali kandydaci, którzy uzyskali mniejszą liczbę głosów zostają członkami Rady Samorządu Szkolnego.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.

Kadencja władz Samorządu Szkolnego trwa 1 rok.

2.

Samorząd Szkolny wraz z opiekunami opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.

3.

Decyzje podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

4.

Zmiany w składzie Samorządu Szkolnego mogą być dokonywane tylko wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach na zebraniu samorządu.

5.

W przypadku niekompetencji członka Samorządu Szkolnego pozostali członkowie wraz z opiekunami mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.

6.

Członek Samorządu Szkolnego może sam zrezygnować z działalności w Samorządzie.

7.

Przewodniczący Samorządu Szkolnego reprezentuje Samorząd wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.


8.

Zebrania Samorządu Szkolnego są protokólowane.

9.

Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Szkolnego.

Profile for Renata

Samorzadpdf  

Samorzadpdf  

Profile for renata86
Advertisement