Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: ZVOKI V RAZREDU – razločujoče poslušanje Cilji: • Zaznavajo in prepoznavajo zvoke v razredu. • Poimenujejo povzročitelje zvokov oz. predmete, s katerimi povzročamo zvoke. • Poimenujejo zvoke (zahtevnejše). Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 27; rute, predmeti za povzročanje zvokov IZVEDBA UČNE URE ZVOKI IZ OKOLJA Dejavnosti Učence pozovemo, naj pripovedujejo, kaj vse slišijo doma, v šoli, v  pred  trgovini, na cesti… poslušanjem  Pozovemo jih, naj predstavijo svoje razumevanje pojma poslušati, zlasti v  primerjavi z glagolom slišati.  Pojasnilo: Poslušati pomeni zavestno dejanje, hote, s ciljem; slišati pa  pomeni nezavestno dejanje, nehote. Učencem povemo, da bodo poslušali zvoke iz okolja. Z učenci oblikujemo  pravila poslušanja, npr.:  Se umirimo.  Zapremo oči.  Poslušamo zvoke.  Povemo, kaj slišimo.  Poimenujemo povzročitelje zvokov.  Poimenujemo zvoke. Dejavnosti Opazujemo dejavnosti učencev. med poslušanjem  Učenci poslušajo z zaprtimi/zavezanimi očmi približno eno minuto.

1


Dejavnosti po  poslušanju 

Učence pozovemo, naj povedo, katere zvoke iz okolja so slišali.  Poimenujemo povzročitelje zvokov. Poimenujemo zvoke. ZVOKI V RAZREDU

Dejavnosti pred poslušanjem 

Učencem povemo, da bodo poslušali zvoke, ki jih bomo ustvarjali s  predmeti, zato naj pripravijo DZ in barvice. Vzpodbudimo jih, naj v DZ poiščejo list z naslovom ZVOKI V RAZREDU  (lahko napišemo na tablo). Pokažemo jim stran v DZ, katero iščejo  (stran 27). Ogledamo si stran 27 v DZ in poimenujemo sličice. Opozorimo jih, naj dobro poslušajo, ker bodo po poslušanju reševali naloge  v DZ. Dejavnosti Vedno izberemo tri predmete in z njimi zaporedno ustvarjamo zvoke; med  med poslušanjem  njimi mora biti zvok enega izmed predmetov, ki so na strani 27 v DZ  narisani v prvi, drugi, tretji, četrti, peti vrsti. Izberemo predmete, katerih  zvoke učenci prepoznajo, npr.: 1. vrsta – škarje, 2. vrsta – voda iz pipe; 3. vrsta – žoga; 4. vrsta – vrata; 5.  vrsta – čevlji; te predmete učenci obkrožijo.  Dejavnosti po  Učence usmerjamo pri reševanju nalog v DZ na strani 27; izrečemo  poslušanju  navodilo: »V prvi vrsti obkrožite predmete, s katerimi sem ustvarjal­a  zvoke.« Reševanje nalog  Opazujemo delo učencev in jim svetujemo. v DZ Vodimo vrednotenje dejavnosti. Učence spodbujamo, da poimenujejo povzročitelja zvokov in zvoke  poimenujejo. Opomba: Dejavnosti med in po poslušanju se ponovijo petkrat, da učenci  postopoma obkrožajo po en predmet v vsaki od petih vrst na strani 27 v  DZ. Nasveti

Učence opozarjamo, da ne slišimo predmetov, temveč zvoke, ki jih povzročajo predmeti  ali pa jih s predmeti povzroča človek. Ne slišimo torej vrat, ampak škripanje/cviljenje vrat;  ne slišimo cerkvenih zvonov, ampak zvonjenje cerkvenih zvonov; ne slišimo krede,  ampak cviljenje/škripanje krede; ne slišimo knjige, ampak šelestenje listov …

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zv  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zvoki_v_razredu.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you