Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: ZVOKI V OKOLJU – razločujoče poslušanje Cilji: • Zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki jih slišijo v določenem okolju. • Poimenujejo prostore. • Poimenujejo zvoke. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 38; posneti zvoki od številke 50 do 56, predvajalnik  zgoščenk IZVEDBA UČNE URE Prvo poslušanje Učencem naročimo naj pripravijo DZ. Vzpodbudimo jih, naj v DZ poiščejo  list z naslovom ZVOKI V OKOLJU (lahko napišemo na tablo), pripravijo  naj tudi barvice. Pokažemo jim stran v DZ, katero iščejo (stran 38). Ogledamo si stran 38 v DZ in poimenujemo   dejavnosti na sličicah.  prostore, v katerih se izvajajo narisane dejavnosti.  naprave/predmete, ki so v prostorih (tudi tiste, ki niso narisani). Učence spodbujamo, naj pripovedujejo o svojih doživetjih, povezanih z  dejavnostmi, prostori, predmeti/napravami. Učencem povemo, da bomo poslušali posnetek. Dejavnosti Predvajamo po en posnetek zvokov (zvok sesalca, električnega mešalnika,  med poslušanjem  cviljenje gum, razbitje stekla, karambol, žvenketa kozarcev, ropotanja  loncev). Dejavnosti po  Po vsakem predvajanem zvoku pozovemo učence, naj povedo, kaj je  poslušanju  povzročalo predvajani zvok. Opomba: Opisane dejavnosti med poslušanjem in po njem se ponovijo  sedemkrat – za posnetek vsakega zvoka posebej. Dejavnosti pred  poslušanjem 

1


Drugo poslušanje Dejavnosti pred  poslušanjem  Dejavnosti med poslušanjem  Dejavnosti po  poslušanju 

Nasveti

Učencem povemo, da bomo posnetek poslušali še enkrat, in sicer brez  premora. Opozorimo jih, naj poslušajo natančno in zbrano, ker bodo po  poslušanju reševali naloge v DZ. Iste posnetke kot prvič predvajamo brez premora. Damo navodila za reševanje 1. naloge na strani 30.  Prečrtajte, česar niste slišali. (Učenci izločajo predmete.)  Z modro barvico obkrožite okence, v katerem so predmeti, katerih  zvok lahko slišimo v kuhinji. (Povežejo predmete z zvokom v  prostoru.)   Z oranžno barvico obkrožite okenca s predmeti, katerih zvok  slišimo na cesti. (Povežejo predmete z zvokom v prostoru.)   Povejte, v katerem prostoru lahko slišimo zvok, ki ga ustvarja oseba  na prvi sličici. (Odgovorijo ustno.)  Ali ste slišali zvok, ki ga slišimo, če se razbije šipa? (Odgovorijo  ustno.) Damo navodila za reševanje 2. naloge na strani 30.  Z rumeno barvico pobarvajte toliko nasmejanih obrazov, kolikor  poslušanih zvokov lahko slišimo v kuhinji. (Določijo število  slišanih zvokov.) Preverjanje pravilnosti rešitev in vrednotenje dela učencev izvajamo po  vsaki izvedeni nalogi. Razpredelnica – poimenovanje zvokov Št. posnetka

Naslov zvoka

Kaj slišimo?

50. Sesalec Brnenje 51. Električni mešalnik Brnenje, ropotanje 52. Cviljenje gum Cviljenje 53. Razbito steklo Žvenketanje 54. Karambol Pokanje 55. Kozarci Žvenketanje 56. Lonci Ropotanje Učenci poznajo navodili: »Prečrtajte.«, »Pobarvajte.«.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zv  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zv  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zvoki_v_okolju.doc

Advertisement