Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: ZVOKI PREDMETOV IZ RAZLIČNIH SNOVI – razločujoče poslušanje Cilji: • Zaznavajo in prepoznavajo zvoke , ki jih povzročamo s predmeti iz iste snovi. • Ločijo zvoke predmetov iz raznih snovi. • Poimenujejo povzročitelje zvokov oz. predmete, s katerimi ustvarjamo zvoke. • Poimenujejo zvoke (zahtevnejše). Čas za izvedbo: Večkrat – krajši čas (po 25 minut) Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Predmeti iz raznih snovi (stekla, kovine, plastike, lesa, kartona,  papirja …), in sicer po dve kovinski žlici, kuhalnici, steklena kozarca, lončka iz emajla,  plastična kozarca, liste papirja, kartonske tulce … Učenci pripravijo brezčrtne zvezke in  pisala. IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred  poslušanjem 

Učence pozovemo, da poimenujejo prinesene predmete in povedo, iz katere  snovi so narejeni (npr. kozarec je iz stekla, žlica je iz kovine …). Pri tem  jih vodimo in usmerjamo. Učenci predmete tudi otipajo. Učence  pozovemo, naj pripovedujejo o svojih izkušnjah s temi predmeti in naj  iščejo podobnosti in razlike med njimi (npr. velikost, oblika, barva …). Med pogovorom in predstavitvijo s predmeti povzročamo zvoke.  Učencem povemo, da bomo poslušali zvoke, ki jih povzročamo s temi  predmeti.  Določimo pravila poslušanja, npr.:  Se umirimo.  Zapremo oči.  Poslušamo zvoke.  Počakamo, da nas učitelj pokliče.  Povemo, kaj slišimo.  Poimenujemo povzročitelje zvokov.

1


Povemo, iz katere snovi so predmeti, s katerimi smo povzročali  zvoke.  Poimenujemo zvoke. Dejavnosti a) Povzročamo zvok s prinesenima predmetoma iz iste snovi (npr. tolčemo  med poslušanjem  žlico ob žlico); zvok izvajamo najmanj 10 sekund. b) Povzročamo zvok s prinesenima predmetoma iz različnih snovi (npr.  tolčemo z žlico ob stekleni kozarec); zvok izvajamo najmanj 10 sekund. Opomba: Najprej delamo vaje s predmeti iz iste snovi in nato iz različnih  snovi. Ne nujno v isti uri. Dejavnosti po  Po desetih sekundah povabimo učence, naj  poslušanju   povedo, kaj slišijo.  poimenujejo povzročitelje zvokov.  povedo, iz katere snovi so predmeti, s katerimi smo povzročali  zvoke.  poimenujejo zvoke. Opomba: Dejavnosti med in po poslušanju ponovimo tolikokrat, kolikor je  dvojic predmetov iz iste snovi/iz različnih snovi. 

Nasveti

Pazimo, da prinesene predmete učenci poznajo. Preverimo, ali znajo poimenovati snovi, iz katerih so narejeni predmeti.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zv  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zv  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zvoki_predmetov_iz_razlicnih_snovi.doc