Page 1

Živim v mestu

“Družba smo mi 4” Založba Rokus-Klett d.o.o. Mojca Pozvek, prof.


Eva si prepriÄ?ana, da je banka v tej ogromni stavbi?

Ja, ta stavba je pravo malo mesto – v mestu. Mojca Pozvek, prof.


Mesto, kaj je to? • Mesto je naselje, ki ima pomembno gospodarsko, kulturno in izobraževalno vlogo. • Mesto je veliko večje od vasi. V Sloveniji je mesto tisto urbano naselje, ki ima najmanj 3000 prebivalcev (po svetu so mesta z več milijoni prebivalcev). • Vsaka država določi eno mesto, ki je najpomembnejše – to je glavno mesto. mesto

Ljubljana

New York Mojca Pozvek, prof.


In kaj je občinsko središče? Občina je sestavljena iz enega ali več naselij, kjer imajo prebivalci enake interese. Predstavnik občine je župan. župan

• Večja mesta so tudi občinska središča. središča • Župan in občinski uradniki skrbijo za komunalno urejenost občine, šole, urejenost okolja … • V občinski stavbi lahko uredimo osebne dokumente. dokumente

Mojca Pozvek, prof.


Mestno središče

Večina slovenskih mest ima starejši mestni del. Okoli njega se širijo nove poslovne in stanovanjske stavbe. V mestnem središču so: • kulturne in upravne ustanove, • banke, • trgovine. Mojca Pozvek, prof.

Soseska

Del mesta, kjer so: • stolpnice, • stanovanjski bloki, • hiše, • šola, • igrišče za otroke, • zelene površine.


Dopolni legendo: A – stanovanjski bloki B – tovarna C – stanovanjske hiše Č – obrtne delavnice ali trgovski center Mojca Pozvek, prof.


Ponovimo 1. Kaj je značilno za sosesko? 2. Naštej nekaj kulturnih ustanov. 3. Kaj pomeni stavek “Mesto je izobraževalno središče”? 4. Zakaj je pomembno, da imajo mesta tudi zelene površine? 5. Primerjaj stolpnico in stanovanjski blok. Poišči razlike in podobnosti. Mojca Pozvek, prof.


Opomba : •

Fotografije, slike in določeni deli besedila so intelektualna last avtorjev. Moja vloga je bila v zbiranju in oblikovanju gradiva za osnovnošolsko uporabo. Mojca Pozvek Ljubljana, 20. 09. 2009 • -

Viri: Učbenik: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, 2009. Družba smo mi 4. Ljubljana, Rokus Klett. Internetna gradiva ( Slovenija v preseznikih )

© Založba Rokus Klett, (leto prve izdaje). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe Rokus Klett je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.

Mojca Pozvek, prof.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Zivim_v_mes  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Zivim_v_mestu.ppt

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Zivim_v_mes  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Zivim_v_mestu.ppt

Advertisement