Page 1

Zgodovina za 6. razred: učna priprava  PRIPRAVA ZA UČNO URO 3 Razred: _____________________________ Datum: _____________________________ Učna tema: Ostanki preteklosti: spoznavajmo  zgodovino

Učna enota: Kje hranimo zgodovinske vire 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda  slikovne demonstracije, metoda dela z  zgodovinskim besedilom, metoda dela s  slikovnim gradivom, metoda slikovno­ grafičnih izdelkov  Učna sredstva: ­ delovni zvezek ­ učbenik 

Vzgojno­izobraževalni cilji: Glavni: ­ učenec pozna pomen ohranjanja in  varovanja virov.

Delni: Učenec: ­ pozna, kje vse lahko najdemo zgodovinske  vire, - pozna, kako jih zavarujemo pred uničenjem, - našteje ustanove, ki hranijo zgodovinske  vire, - navede, katere zgodovinske vire hranijo  posamezne ustanove, - pozna pomen posameznih ustanov za  razumevanje zgodovine.

Delovni: ­ Učenci komunicirajo in odgovarjajo na  vprašanja,  ­ rešujejo različne tipe nalog,  ­ razvijejo sposobnost uporabljanja različnih  virov in razbiranja informacij v njih.

Domače delo: Učenci   doma   poiščejo   najstarejšo   knjigo   in  najstarejši   predmet.   Zapišejo   čas   njunega  nastanka in opišejo njuni namembnost.  Literatura: H. Verdev, Raziskujem preteklost 6: učbenik za 6. razred, Rokus­Klett, Ljubljana, 2008. H. Verdev, Raziskujem preteklost 6: delovni zvezek za 6. razred, Rokus­Klett, Ljubljana,  2008.


Zgodovina za 6. razred: učna priprava 

Potek vzgojno­izobraževalne ure 1. UVODNI DEL (10 minut) Učitelj UVODNA MOTIVACIJA: metoda razgovora ­ predstavi učencem najbližje najdišče  ­ postavi vprašanja: ●   Ali   lahko   s   pomočjo   ostankov   potrdimo  kateri del zgodbe? ● Kaj lahko vidimo danes? ● Ali je najdišče urejeno in zavarovano? ● Ali je obnovljeno/restavrirano? … 2. GLAVNI DEL (30 minut) Učitelj ­ ob slikovnem gradivu in tabelski sliki poda  razlago: A. KJE IN KAKO NAJDEMO  ZGODOVINSKE VIRE B. KAKO ZGODOVINSKE VIRE  ZAVARUJEMO PRED UNIČENJEM

Učenci ­ odgovarjajo na učiteljeva vprašanja ­ sodelujejo v pogovoru

Učenci ­ sodelujejo v razgovoru ­ razlagajo besedila in slikovno gradivo

­ vpisujejo rešitve v delovni zvezek

­ vodi učence skozi reševanje nalog v  delovnem zvezku, preverja in popravlja  njihove odgovore ­ preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne  rešitve 3. ZAKLJUČNI DEL (10 minut) Učitelj Učenci Postavlja vprašanja za ponovitev: ­ odgovarjajo na vprašanja učitelja  • Katere vire hranijo v muzejih? • Katere vire hranijo v arhivih? • Katere   zgodovinske   vire   hranijo   v  knjižnicah? • Katere   zgodovinske   vire   najdemo   v  galerijah? • V   katerih   primerih   ostanejo  zgodovinski viri tam kjer so nastali?

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Prirocniki_priprave/zgod  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Prirocniki_priprave/zgodovina6-dnevne-3.doc