Page 1

Zgodovina za 6. razred: učna priprava  PRIPRAVA ZA UČNO URO 15 Razred: _____________________________ Datum: _____________________________ Učna tema: Človek ustvarja: gradbeni dosežki 

Vzgojno­izobraževalni cilji: Glavni: ­ učenec opiše značilnosti gradnje danes

Učna enota: Gradbeništvo danes 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda  slikovne demonstracije, metoda dela s  slikovnim gradivom, metoda dela z  zgodovinskim besedilom, metoda slikovno­ grafičnih izdelkov, metoda dela z  informacijsko­komunikacijsko tehnologijo    Učna sredstva: ­ delovni zvezek ­ učbenik  ­ video posnetek  Domače delo:

Delni: Učenec: ­ opiše, kako so novi gradbeni materiali in  novi stroji vplivali na moderno gradnjo, ­ navede nekaj tipičnih modernih zgradb.  Delovni: ­ Učenci komunicirajo in odgovarjajo na  vprašanja,  ­ rešujejo različne tipe nalog,  ­ razvijajo sposobnost uporabljanja različnih  virov in razbiranja informacij v njih.

Literatura: H. Verdev, Raziskujem preteklost 6: učbenik za 6. razred, Rokus­Klett, Ljubljana, 2008. H. Verdev, Raziskujem preteklost 6: delovni zvezek za 6. razred, Rokus­Klett, Ljubljana,  2008.


Zgodovina za 6. razred: učna priprava 

Potek vzgojno­izobraževalne ure 1. UVODNI DEL (15 minut) Učitelj UVODNA MOTIVACIJA:  metoda dela z informacijsko­komunikacijsko  tehnologijo Učencem predvaja kratek posnetek enega od  velemest (npr. New York …). Nato učence pozove k analizi:  • Kakšno je danes velemesto? • Kakšne so zgradbe v takšnem mestu? 2. GLAVNI DEL (25 minut) Učitelj ­ ob slikovnem gradivu in tabelski sliki poda  razlago:

Učenci ­ ­ ­

si ogledajo posnetek  sodelujejo v razgovoru  odgovarjajo na učiteljeva vprašanja

Učenci ­ sodelujejo v razgovoru ­ razlagajo besedila in slikovno gradivo

A. NASTAJAJO SODOBNA MESTA  B. GRADIMO VEČJE IN VIŠJE  ­ vodi učence skozi reševanje nalog v  delovnem zvezku, preverja in popravlja  njihove odgovore ­ preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne  rešitve 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj ­  učencem   pokaže sliko viadukta (npr. Črni  kal …) ali predora …  ­ učencem postavi vprašanje: Kako   danes   premagujemo   naravne   ovire   v  prometu?

­ vpisujejo rešitve v delovni zvezek

Učenci ­ si ogledajo slike ­ sodelujejo v razgovoru in odgovarjajo na  vprašanja učitelja 

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Prirocniki_priprave/zgod  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Prirocniki_priprave/zgod  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Prirocniki_priprave/zgodovina6-dnevne-15.doc

Advertisement