Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: ŽE BEREM – branje in prepis slikopisov Cilji: • Glasno berejo slikopise. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo nekaj slikopisov. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, str. 16, 17; različni slikopisi IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem Najava besedila Branje besedila Dejavnosti po drugem branju

Učencem predstavimo značilnosti slikopisa. Pojasnimo jim, da sličico poimenujejo, besede pa preberejo. Pokažemo jim različne slikopise. V učbeniku na strani 16 in 17 so napisane povedi, ki imajo namesto besed sličice. Oglejmo si jih. Poimenujemo sličice v posamezni povedi. Učenci glasno berejo slikopise. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. (Odgovarjajo v povedih.) Kaj dela kača? Kdo leti? In kdo teče? Kaj cveti? Kaj gori? Kaj dela deklica? Kdo skače? Katera žival brunda? In kaj tiktaka? Kdo telovadi? Kdo spi? In kdo plava?


b) Učenci prepišejo slikopis. Učencem povemo, da bodo prepisali slikopise na 16. strani. Pozorni morajo biti na pravilen zapis sličic (ustrezna slovnična oblika, pravopis). Pazijo naj na obliko zapisa, ločila, čistost zapisa. Nove naloge

Učenci lahko  sestavijo povedi – slikopise.  doma poiščejo slikopise.


Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: ŽE BEREM – branje in prepis slikopisov Cilji: • Glasno berejo slikopise. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo nekaj slikopisov. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, str. 18, 19; IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Pregledamo domače delo. Učenci, ki so opravili dodatne naloge, naj jih predstavijo.

Najava besedila

V učbeniku na strani 18 in 19 so napisane povedi, ki imajo namesto besed sličice. Oglejmo si jih. Poimenujemo sličice v posamezni povedi.

Branje besedila Dejavnosti po drugem branju

Učenci glasno berejo slikopise. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. (Odgovarjajo v povedih.) Kakšne barve je tabla? Kdo išče sir? Kaj dela ovca? Kakšen je dežnik? Kakšna je torba? Kje je lonec? Katere barve je cvetica? Kaj je v torbi? Kje je zvonček? Kdo ima račko? Kdo sedi na veji? Kdo ima novo kolo?


b) Učenci prepišejo slikopis. Učencem povemo, da bodo prepisali slikopise na 19. strani. Pozorni morajo biti na pravilen zapis sličic (ustrezna slovnična oblika, pravopis). Pazijo naj na obliko zapisa, ločila, čistost zapisa.


Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: BIVALIŠČA ŽIVALI – branje in prepis slikopisa Cilji: • Glasno berejo slikopis. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo slikopis. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 20. IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Učitelj vzpodbuja učence, naj povedo, kje imajo bivališča posamezne živali in kako se le - ta imenujejo. (Npr.: Polž ima bivališče v polžji hišici./Bivališče polža je polžja hišica.)

Najava besedila

V besedilu, ki ga bomo brali, so poimenovana nekatera bivališča živali.

Branje besedila Dejavnosti po drugem branju

Dvakrat glasno berejo besedilo. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Pojasnite mi besedo bivališče. Kje ima bivališče riba? Kaj dela v vodi? Kje pa še lahko domuje riba? Kje gnezdi ptica? Kdo biva v panju? Kam se skrije polž? Kateri živali predremljeta zimo? Kje veverica predremlje zimo? Katera žival predremlje zimo v brlogu? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu. Kaj ste izvedeli novega?


c) Učenci pripovedujejo o svojih občutkih ob besedilu. Katera bivališča živali ste že videli? Kje ste jih videli? Ali so bile v njih živali? Kje pa so bile živali? Ali bi ravnali prav, če bi uničili živalska bivališča? Zakaj ne? č) Učenci prepišejo slikopis. Naročimo, naj prepišejo slikopis. Pri prepisu naj pazijo na  pravilen zapis sličic;  pravilen prepis besed;  uporabo ločila na koncu povedi;  čitljivost zapisa;  estetskost zapisa (lepo pisavo);  čistost prepisa. Učencem naročimo, naj preverijo pravilnost prepisa.


Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: DEKLICA IN DEŽ – branje in prepis slikopisa Cilji: • Glasno berejo slikopis. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo slikopis. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 21 IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Vodimo pogovor o vremenu. Učenci povedo, kako se počutijo, kadar dežuje. Opišejo svoja oblačila (pripomočke) za deževne dni.

Najava besedila

Preberite, kaj je počela deklica Maja na deževen dan.

Branje besedila Dejavnosti po drugem branju

Učenci glasno berejo besedilo. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Koliko oseb nastopa v besedilu? Katere? Kolikokrat se v besedilu ponovi beseda čevlji? Zakaj vzame deklica dežnik? Zakaj si obleče palerino? Kaj si obuje? Kam odide? Zakaj si zmoči čevlje? Ali ima mokre tudi nogavice? Zakaj? Kakšna se vrne domov? Katero pijačo ji skuha mamica? Zakaj? Kaj da v čaj?


b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu. Se vam je zdelo besedilo zanimivo? Zakaj? Ali je deklica ravnala prav, ko je skakala po lužah? Utemeljite odgovor. Je mamica ravnala prav? Zakaj? c) Učenci pripovedujejo o svojih občutkih ob besedilu. Vas je zamikalo, da bi tudi vi skakali po lužah? Zakaj? Ste že kdaj ravnali tako kot deklica? Kaj se je zgodilo? So bili starši hudi? Zakaj? Česa so se ustrašili starši? So tudi vaši starši ravnali tako kot dekličini? č) Učenci prepišejo slikopis. Naročimo, naj prepišejo slikopis. Pri prepisu naj pazijo na  pravilen zapis sličic;  pravilen prepis besed;  uporabo ločila na koncu povedi;  čitljivost zapisa;  estetskost zapisa (lepo pisavo);  čistost prepisa. Učencem naročimo, naj preverijo pravilnost prepisa. Nove naloge

Učenci lahko v obliki slikopisa napišejo svoj dogodek.


Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: MAČKA IN PTICA – branje in prepis slikopisa Cilji: • Glasno berejo slikopis. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo slikopis. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 20. IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Pozovemo učence, naj odprejo učbenik na strani 20, 21. Ogledamo si slikopise. Učenci povedo, v čem so drugačni od že branih slikopisov. Preberejo naslove slikopisov na strani 20 in 21.

Najava besedila

Kaj se zgodi, če se na dvorišču srečata ptica in mačka?

Branje besedila Dejavnosti po drugem branju

Dvakrat glasno berejo besedilo. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Kdo je spal na strehi? Kje sedela ptica? Kaj je naredila mačka? Kaj je naredila ptica? Zakaj je odletela ptica? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu. Ste že kdaj videli podoben prizor, kot je opisani? Kje ste ga videli? Kako se je končalo srečanje med mačko in ptico?


c) b) Učenci prepišejo slikopis. Naročimo, naj prepišejo slikopis. Pri prepisu naj pazijo na • pravilen zapis sličic; • pravilen prepis besed; • uporabo ločila na koncu povedi; • čitljivost zapisa; • estetskost zapisa (lepo pisavo); • čistost prepisa. Preverimo prepise.


Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: V TELOVADNICI – branje in prepis slikopisa Cilji: • Tiho berejo slikopis. • Glasno berejo slikopis. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo slikopis. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 21 IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Vodimo pogovor o dejavnostih v telovadnici; o oblačilih za telesno vzgojo; o higieni.

Najava besedila

V učbeniku poiščite slikopis z naslovom V telovadnici. Oglejte si sličice in jih poimenujte.

Branje besedila

Dejavnosti po drugem branju

Učenci tiho berejo besedilo. Po tihem branju povedo podatke, ki so si jih zapomnili. Sledi glasno branje. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Kam so odšli dečki? V kaj so bili oblečeni? Kako je bilo ime dečkom, ki so metali žogo na koš? Koliko dečkov je kotalilo obroče? Povejte njihova imena. Kdo je preskakoval kolebnico? Kaj so delale deklice? Kje so delale prevale? Ali so bile deklice primerno oblečene za uro telesne vzgoje? Zakaj ne? V kaj bi morale biti oblečene?


Kaj pa dečki? So imeli primerna oblačila? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu. Ali so deklice ravnale prav, ker niso imele ustreznih oblačil? Kaj mislite, so lahko telovadile? Utemeljite odgovor. Zakaj moramo imeti za telesno vzgojo posebna oblačila? Kaj se zgodi, če nimate ustreznih oblačil za telesno vzgojo? Se vam je že kdaj zgodilo? Pripovedujte. c) Učenci prepišejo slikopis. Naročimo, naj prepišejo slikopis. Pri prepisu naj pazijo na  pravilen zapis sličic;  pravilen prepis besed;  uporabo ločila na koncu povedi;  čitljivost zapisa;  estetskost zapisa (lepo pisavo);  čistost prepisa. Učencem naročimo, naj preverijo pravilnost prepisa in popravijo napake. Nove naloge

Učenci lahko  tvorijo in napišejo besedilo o športi dejavnosti.  napišejo pravila pri telesni vzgoji.  pripravijo govorno vajo o izbranem športu.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ze  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ze  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ze_berem.doc

Advertisement