Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: ZAKLAD V STARI HIŠI – poslušanje (gledanje) posnetega  neumetnostnega besedila – Tomažev svet Cilji:

• Poslušajo (gledajo) posneto neumetnostno besedilo. • Prepoznavajo sogovorce in njihovo družbeno razmerje; sklepajo o njihovem 

čustvenem stanju, čustvenem razmerju, družbeni vlogi, pokrajinski pripadnosti … • Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. • Razumejo in pomnijo besedilo. • Prepoznavajo nebesedne spremljevalce govorjenja ter določajo njihove vloge. • Vrednotijo besedilo ter utemeljujejo mnenja. • Se pogovarjajo./Sodelujejo v pogovoru. • Govorno nastopajo.    Čas za izvedbo: 45 minut Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  Učne oblike: frontalna, individualna,  poslušanje, poročanje, razlaga,  skupinska, delo v dvojicah demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje Učni pripomočki/sredstva: Pripravimo posnetek Zaklad v stari hiši in slikovno gradivo o  starih predmetih (ali stare predmete). Učenci bodo potrebovali DZ, str. 67, 68, 69 in pisala.  IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred poslušanjem  (gledanjem)

Dejavnosti med poslušanjem  (gledanjem) Dejavnosti po  poslušanju  (gledanju)

Prvo poslušanje (gledanje) Učencem predstavimo nekaj starih predmetov. Spodbujamo   pogovor o uporabi predstavljenih predmetov.  opisovanje starih predmetov.   da starim predmetom glede na namen in uporabo določijo sodobne  predmete, npr. petrolejka – lestenec. Učencem povemo, da si bodo ogledali posnetek. Opozorimo jih, da morajo pozorno poslušati (gledati).  Pozorno spremljamo posnetek skupaj z učenci.

a) Postavljamo vprašanja o podatkih iz besedila, npr.: ­ Koliko oseb je nastopalo na posnetku? ­ Kako je ime deklici, ki je obiskala Tomaža?


­ Kako je ime stricu, ki je bil na obisku? ­ Katero igro sta igrala stric Janez in dedek? Kaj sta delala med igro? ­ Zakaj sta se prepirala? Kdo je imel skrit zaklad? ­ Ali sta dedek in stric našla zaklad? Zakaj ne? ­ Kaj sta Tomaž in Marjetka delala v sobi? ­ Kako je naslov igrice, ki sta jo igrala? ­ Kdo ju je motil pri igri? Zakaj? ­ Kdo je želel poiskati zaklad? ­ Kaj sta stavila dedek in Tomaž? ­ Kam so odšli dedek, stric in otroka? Je bila Marjetka že kdaj v stari hiši? ­ Čigava je bila hiša? Kakšna je bila njena zunanjost? ­ Zakaj je dedek zadel z glavo ob podboje vrat? ­ Zakaj so bila vrata nizka? ­ Kako se je imenoval prostor, kjer se je zbirala vsa družina? ­ Kaj sta delala dedek in Marjetka v stari hiši? ­ Kaj sta rabila, da sta zakurila v peči? ­ Kaj je delal medtem Tomaž? Kje je iskal zaklad? ­ Kje sta otroka iskala zaklad? ­ Katere predmete sta videla, ko sta iskala po spalnici? ­ Kakšne roke je imela Marjetka? ­ Ali jih je lahko umila v kopalnici? Zakaj ne? ­ Kdaj so hodili ljudje spat v starih časih? ­ Kaj so se igrali otroci? Ali so gledali televizijo? ­ Kdo je našel zaklad? Kje je bil skrit? ­ Poimenujte predmet, ki je bil skrit. ­ Kdo je skril fračo v star lonec (pisker)? ­ Zakaj so bili sosedje jezni na dedka in strica, ko sta bila otroka? ­ Komu je Tomaž sporočal novice po prenosnem telefonu? ­ Ali je očka vedel, da je dedek streljal s fračo? ­ Kaj je Tomaž vprašal očka pred zaključkom pogovora? b) Spodbujamo učence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in naj  pripovedujejo o svojih izkušnjah, povezanih s temo posnetka, npr.: ­ Kako sta dedek in stric Janez rešila prepir? Sta ravnala prav? ­ Se tudi vi kdaj prepirate? Zakaj? ­ Kako rešujete prepire (probleme)? ­ Kako se počutite, če prepira ne rešite mirno? ­ Kaj je bilo narobe pri igri Tomaža in Marjetke? ­ Zakaj je bila Marjetka huda? Je Tomaž ravnal prav? Zakaj ne? ­ Kako bi isto lahko prijazneje povedal Marjetki? ­ Se tudi vi igrate s prijatelji? Kaj? Kdaj? ­ So se včasih otroci igrali tako, kot se danes vi? ­ Vam je že kdo pripovedoval o otroških igrah v starih časih? Kdo? ­ Pripovedujte o tem, kar ste izvedeli. ­ Ste si že kdaj ogledali kakšno staro hišo? Kje? ­ Kakšna je bila njena zunanjost? Kaj je bilo notri? ­ Imate doma stare predmete? Če jih imate, kje so shranjeni? ­ Ali se lahko igrate z njimi? Zakaj ne?


­ Kaj vam je bilo na posnetku posebno všeč? Zakaj? ­ Ali ste že pred ogledom posnetka vedeli, kaj je frača? ­ Ali vedeli, da se prostor, v katerem se je zbirala vsa družina, imenuje hiša  in da v starih časih ljudje niso imeli kopalnic? ­ Kje bi si lahko ogledali staro hišo? ­ Kje bi lahko dobili več podatkov o življenju nekoč? Drugo poslušanje (gledanje) Dejavnosti pred  poslušanjem  (gledanjem) Dejavnosti med poslušanjem  (gledanjem)

Učencem povemo, da bodo še enkrat poslušali (gledali) posnetek.  Opozorimo jih, naj bodo pozorni na dogajanje v stanovanju in stari hiši.

Dejavnosti po  poslušanju  (gledanju)

Učencem naročimo, naj vzamejo DZ in ga odprejo na strani 67. Potrebovali  bodo tudi barvice in svinčnik. Beremo navodila za posamezno nalogo. Vodimo preverjanje rešitev in se o njih pogovarjamo. Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovimo ob vsaki nalogi. Prosimo učence, da sami nadaljujejo besedilo: »Besedilo se zaključi tako,  da Tomaž vpraša očeta, ali je tudi on streljal s fračo. Tudi vi zastavite očetu  isto vprašanje. Jutri boste o tem pripovedovali v šoli.«

Nasveti

Medtem ko učenci zbrano sledijo posnetku, opazujemo učence.

• • •

Učencem lahko naročimo, da sami poiščejo stare predmete in slikovno gradivo.  (Zbrano lahko tudi razstavijo.) Pred poslušanjem učencem razložimo pojme, ki so povezani z razumevanjem  poslušanega (gledanega) posnetka (hiša, pisker, frača, črna kuhinja, zaklad …). Učenci, ki obvladajo branje navodil, lahko naloge v DZ rešujejo samostojno.  Posnetek daje možnost, da izpeljemo še naslednje dejavnosti: ­ raziskovanje starih hiš v šolski okolici, ­ poimenovanje prostorov, pohištva, oblačil,  pripomočkov nekdaj in danes,  ­ primerjanje iger otrok nekoč in danes,  ­ iskanje zaklada z navodili za orientacijo, ­ selitev učencev iz sedanjosti v preteklost  – igra vlog (npr. Živimo v stari hiši …). Možna je korelacija s SPO ­ Bilo je nekoč

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/za  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/za  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/zaklad_v_stari_hisi.doc

Advertisement