Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: ZAČETNI GLAS V BESEDI – razčlenjujoče poslušanje Cilj: • Zaznavajo in prepoznavajo začetni glas v besedi. Čas za izvedbo: največ 20 minut – večkrat; vaja je razdeljena na dva dela Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 52 in 53, slikovno gradivo, lutka IZVEDBA UČNE URE Prvi del vaje ­ s pomočjo »lutke« poiščemo prvi glas v besedi Učence pozovemo, naj si ogledajo slikovno gradivo in poimenujejo  predmete/bitja na slikah. »Lutka ponavlja za njimi, in sicer tako, da vleče  prvi glas v besedi. Učenci poimenujejo predmete/bitja na sliki; poslušajo lutko in ponovijo  prvi glas. Dejavnosti »Lutka« izgovarja besedo z rahlo podaljšanim prvim glasom. Učence  med poslušanjem  spodbujamo, da ponavljajo besede za »lutko«. Po vsaki besedi jih  pozovemo, da določijo/povedo prvi glas v besedi. Učence prosimo, naj poiščejo še več besed, ki imajo na začetku slišani glas. Dejavnosti po  Učencem naročimo, naj nadaljujejo besede na določen glas, npr. š ­, h ­, r ­,  poslušanju  t ­, k ­… Drugi del vaje – DZ, stran 52 do 53 Opomba: Strani v DZ rešujemo postopno – po eno stran Dejavnosti Učencem naročimo, naj pripravijo DZ. Vzpodbudimo jih, naj v DZ  pred  poiščejo list z naslovom ZAČETNI GLAS V BESEDI (lahko napišemo na  poslušanjem  tablo), pripravijo naj tudi barvice. Pokažemo jim stran v DZ, katero iščejo  (stran 52). Ogledamo si strani 52 in 53 v DZ in poimenujemo narisane predmete/bitja. Učencem naročimo, naj se umirijo in pripravijo na poslušanje. Dejavnosti pred  poslušanjem 

1


Dejavnosti med poslušanjem 

Damo navodilo za reševanje naloge na posamezni strani v DZ. Stran v DZ DZ, stran 52

Dejavnosti po  poslušanju 

Navodila za reševanje vaj/nalog Potiho poimenuj, kaj je na sliki. Poslušaj se in obkroži  sličico, katere ime se začne na glas  g – z zeleno barvico,  r – z rdečo barvico,  ž – z modro barvico,  b – z vijolično barvico,  c – z rumeno barvico,  č – z rjavo barvico,  j – z oranžno barvico,  k – s sivo barvico,  p – s svinčnikom,  d – s svetlo modro barvico. DZ, stran 53 Sami tiho izgovorite besede na sličicah na levi strani, ter  jih povežite s tistimi sličicami v desnem stolpcu, ki imajo  enak začetni glas. Opomba: Pred reševanjem preverimo razumevanje besed  levo, desno, stolpec. Vodimo vrednotenje rešitev in dela. Učence spodbujamo, da poiščejo čim več besed z istim začetnim glasom.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/za  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/zacetni_glas_v_besedi.doc