Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: VABILO – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila NAČRT PRAZNOVANJA – ustno razčlenjevanje neumetnostnega besedila;  iskanje podatkov VOŠČILO – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila  Cilji: • Berejo besedilo. • Povedo svoje mnenje o besedilu. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Pisno odgovarjajo na vprašanja. Čas za izvedbo: 2 uri Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 28, 29, 30 in 31; različna vabila in voščilnice IZVEDBA UČNE URE Uvod v  dejavnosti

Učence pozovemo, naj si ogledajo, preberejo različna besedila (vabila,  voščila), ki smo jih dali na mizice. Učenci si ogledajo in preberejo vabila ter voščila. Naročimo jim, naj  besedila razvrstijo na dva kupčka. Pozovemo jih, naj razmislijo po katerih  kriterijih bi jih lahko razvrstili. Dogovorimo se (za kriterij ­ vrsta besedila),  da bomo na en kupček dali vabila, na drugega pa voščila. Pozovemo jih, naj primerjajo besedili in povedo razlike, ki so jih opazili. Učenci naštevajo opažene razlike. Predstavimo značilnosti obeh besedil (Lahko napišemo na tablo.). Vabilo – DZ, stran 28 in 29

Najava besedila

Naročimo jim, naj poiščejo v kazalu DZ Vabilo. Preberejo naj tudi besedili  v oblačkih in jih komentirajo.

Branje besedila

Učenci pozovemo, naj preberejo navodilo za 1. nalogo.

1


Vabilo dvakrat preberejo.

Dejavnosti po drugem  branju

a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Postavljamo vprašanja o podatkih iz besedila, npr.: Kaj je Nadja napisala na začetku besedila? Koga je povabila na  praznovanje? Kaj bo praznovala? Kdaj bo praznovala rojstni dan? Kje bo  praznovala? Povejte naslov njenega doma. Kdaj se bo začela zabava? Kaj  morajo povabljenci prinesti s seboj? Zakaj? Kaj bodo delali na zabavi? Kaj  čaka povabljene? Kdaj se bo zaključilo praznovanje Nadjinega rojstnega  dne? Kako to veš? Kdo vabi sošolce na praznovanje? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu.  Spodbujamo učence, naj povedo svoje mnenje o besedilu in pripovedujejo   o svojih izkušnjah, povezanih s temo besedila.  Ali ti je všeč oblika vabila? Zakaj? Kaj bi še lahko narisali namesto  klovna? Kako imenujemo tisti del vabila, ki ima podatke o praznovanju?  Kako pa tisti del, kjer je sličica? Ali je pomembno, da je na vabilu napisan  datum praznovanja? Zakaj? Ali je nujno, da je napisan kraj, kjer bo  zabava? Zakaj? Kaj pa pričetek in konec praznovanja? Zakaj? Ali tudi vi povabite sošolce na praznovanje rojstnega dne? Kako jih  povabite – ustno ali pisno? Kdo vam pomaga napisati vabilo? Ali tudi vi dobite vabilo na praznovanje? Ali ste vabila veseli? Zakaj? Učencem naročimo, naj rešijo 2. nalogo.  Pred izvajanjem naloge jih opozorimo, naj   pišejo med črte.  ne izpuščajo vrstic.  odgovarjajo na kratko.  pazijo na pisavo in  na pravilnost zapisa. Po opravljeni nalogi preverimo rešitve. Popravimo napake. Načrt praznovanja – DZ, stran 30

Najava besedila

Učence prosimo, naj povedo, kako se pripravljajo na praznovanje rojstnega  dne. Učenci povedo svoje izkušnje.

Branje besedila  iskanje podatkov

Naročimo jim, naj odprejo DZ na strani 30 in si ogledajo napisano  besedilo. Povedo naj,   kaj je posebnost v zapisu besedila (Napisano je v preglednici.).  kje so napisani datumi.  kaj je napisano na rjavih poljih. Preberejo naj besedilo v oblačku in ga komentirajo.

2


Učencem povemo, da bodo na naslednja vprašanja odgovarjali ustno.  Kateri dan v tednu, bo deklica praznovala rojstni dan?  Povejte datum praznovanja.  Ali je v preglednici isti datum, kot ga je napisala Nadja na vabilo?  Ali je načrt praznovanja sestavila Nadja? Zakaj ne?  Kaj potrebuje deklica, da bo naredila okraske za okrasitev prostora?  S čim bo okrasila prostor?  Ali je v načrt praznovanja vključila igranje v peskovniku?  Katere družabne igre je pripravila za sošolce?  Kaj mora narediti v četrtek, 11.3.2008? Učencem naročimo, naj vzamejo rdečo barvico. Povemo jim, da bodo  poiskali podatke in jih podčrtali z rdečo barvico. Postavljamo vprašanja/navodila za iskanje podatkov, učenci podčrtajo  podatke z rdečo barvico.  Kaj je delala deklica v torek, 9.3.2008?  Podčrtaj material, ki ga je deklica pripravila za oblikovanje živalske  figure.  Podčrtaj izdelek, ki ga je naredila deklica iz barvnega papirja.  Obkroži hrano, ki jo je kupila v soboto, 13.3.2008.  Podčrtaj uro, ko je deklica pričela krasiti prostor za praznovanje.  Podčrtaj podatek, od katere ure bo praznovanje.  Obkroži uro, ko se bo praznovanje zaključilo.  Obkroži, kaj potrebuje deklica za nakup hrane in pijače. Opomba: Pravilnost rešitev preverjamo sproti. Voščilo – DZ, stran 31 Dejavnosti pred  branjem

Učencem naročimo, naj tvorijo ustno voščilo za rojstni dan, novo leto,  božič … Učenci izvedejo nalogo. Pozorni smo na:  besedilo,  rokovanje,  stik z očmi in  neverbalno komunikacijo telesa.

Pozovemo jih, naj povedo, ali so že prejeli pisno voščilo. Povedo naj, kaj je  bilo v njem napisano. Spomnimo jih na voščila, ki so jih brali v šoli (uvod  v dejavnosti). Napoved besedila Danes bomo brali besedilo v DZ na strani 31. Preberite naslov in besedilo v  oblačku. Branje besedila

Učence pozovemo, naj besedilo dvakrat preberejo.

3


Dejavnosti po  drugem branju

a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Postavljamo vprašanja o podatkih iz besedila, npr.: Kdo napisal voščilo? Komu ga je napisal? Zakaj mu ga je napisal? Koliko je star Mitja? Kje je bilo napisano voščilo? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu.  Spodbujamo učence, naj povedo svoje mnenje o besedilu in pripovedujejo   o svojih izkušnjah, povezanih s temo besedila.  Ali vam je voščilo všeč? Zakaj? Ali sta Mitja in Metka sorodnika? Kako to  veš? Kako sta si v sorodu? Ali ste vi že kdaj prejeli pisno voščilo? Ali ste ga bili veseli? Kdo vam ga  je poslal? Za kaj ste prejeli voščilo?  Pozovemo učence, naj rešijo 2. nalogo v DZ. Spremljamo njihovo delo. Preverimo rešitve in popravimo napake.

4

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/va  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/va  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/vabilo,_nacrt_praznovanja,_voscilo.doc

Advertisement