Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: TINA GRE V KNJIŽNICO – razčlenjevanje neumetnostnega besedila Cilji: • Ustno »opišejo« pot do knjižnice. • Glasno berejo besedilo. • Povedo svoje mnenje o besedilu. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Izberejo pravilno trditev med danimi pisnimi trditvami. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, str. 26; DZ, str. 25. IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Najava besedila Branje besedila glasno

Dejavnosti po drugem branju

Učence pozovemo, naj razložijo besedi KNJIGARNA in KNJIŽNICA. Vodimo razgovor o dejavnostih v knjigarni in knjižnici. Vzpodbudimo učence, da pripovedujejo o lastnih izkušnjah v obeh; povedo naj bistvene razlike med njima. Vprašamo: Ali je v našem kraju knjižnica? Kje? Ali jo obiskujete? Kolikokrat? Kdo gre z vami v knjižnico? Kako greste v knjižnico? Opišite pot od doma do knjižnice. V učbeniku imate besedilo z naslovom Tina gre v knjižnico. Ali lahko iz naslova sklepate, o čem bo govorilo besedilo? Predstavite svoje ideje. Učence razdelimo v pare (boljši – slabši bralec) in jim naročimo, da odprejo učbenik na strani 26. Besedilo naj preberejo v parih. Vsak član v paru prebere drugemu besedilo. Opomba: V primeru, da imamo v paru bralca, ki ima velike težave, naj le - ta prebere nekaj vrstic, nato pa naj branje nadaljuje boljši bralec. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Kaj je potrebovala Tina? Kje jo je iskala? Ali jo je našla? Kam se je odpravila? Kje je hodila?


Nove naloge

Zakaj so vozniki v križišču ustavili vozila? Kako je Tina prečkala cesto? Koga je srečala na prehodu za pešce? Kje sta bila Jure in Gal? Ali so skupno nadaljevali pot do knjižnice? Ali je Tina varno prišla do knjižnice? Zakaj je bila njena pot varna? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu. Ste izvedeli kaj novega? Je Tina upoštevala prometna pravila obnašanja pešcev v prometu? Katera? Sta tudi Gal in Jure upoštevala prometne predpise? c) Učenci pripovedujejo o svojih občutkih ob besedilu. Kako ste se počutili, ko ste brali besedilo? Vas je bilo kdaj strah za Tino? Kdaj? Zakaj? Kako bi vi ravnali, če doma ne bi imeli knjige, ki jo potrebujete? č) S pomočjo nalog v DZ na str. 25 bosdo preverili, kaj so si zapomnili. Natančno preberite navodilo za reševanje naloge. Rešite naloge. (Pred reševanjem preverimo, ali učenci poznajo strategijo reševanja nalog.) d) Vaše rešitve bomo skupno preverili. (Učenec prebere pravilno trditev, npr.: Tina je potrebovala knjigo o živalih.) Učenci lahko ustno/pisno tvorijo podobno besedilo (Grem v šolo; Obiskal sem prijatelja …). Učenci lahko berejo ilustracijo (Pozorni so na piktograme).

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ti  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/tina_gre_v_knjiznico.pdf

Advertisement