Page 1

Recenzija u nega gradiva:

SLOVEN

I NA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 9

Recenzent/-ka:

mag. Mateja Ho evar Gregori

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega rokopisa u nega gradiva: U benik Sloven ina za vsakdan in vsak dan 9 avtoric N. Drusany, N. Cajhen, D. Kapko, M. Kri aj Ortar in M. Be ter Turk bodo pri pouku sloven ine uporabljali u enci 9. razreda devetletne osnovne ole. U benik je nastal s predelavo starega samostojnega delovnega zvezka z istim naslovom, ki se je v na ih olah e dodobra uveljavil in ga tako u itelji kot u enci zelo radi uporabljajo.

U benik je sestavljen iz 12 enot. Skoraj vse izhajajo iz neumetnostnih besedil, ki so tesno povezana z u en evim vsakdanom. To so telefonski pogovor, ivljenjepis, oznaka, opis naprave, ocena dela, potopis, opis poti, pro nja, so alje ter obrazci, kot npr. naro ilnica, pla ilni nalog, polo nica. Ker je pred u enci zadnje leto olanja na osnovni oli, je tudi slovni ni oz. jezikoslovni del te ji: tako se podrobneje lotevajo glasov slovenskega jezika, spoznavajo lenke in medmete, tvornik in trpnik, klju ni del olskega leta pa posvetijo skladnji, konkretno ve stav nim povedim, v katerih se nau ijo dolo ati stav na razmerja. Avtoricam je samostojni delovni zvezek na ravni razlag in novih spoznanj uspelo zelo dobro predelati v u benik. Velik padec uporabnosti pa se ka e prav pri obse nem zalogaju jezikoslovnih znanj, ki so vezana na veliko tevilo vaj, e elimo, da u enci snov res usvojijo. Tu pa se seveda zatakne. Naloge v u beniku u ence vztrajno po iljajo k zvezku (nalogo prepi i v zvezek in jo re i, preglednico preri i v zvezek in jo dopolni ipd.), to pa pomeni v zadnjem letu olanja, ko si elimo v otroke »nasuti« e im ve znanja, popolno izgubo asa. U ence smo namre navadili (in razvadili), da so naloge re evali z dopolnjevanjem, kratkimi odgovori, obkro evanjem, skratka z vsem tistim, kar je vodilo do znanja hitro, a zanesljivo. Pot, ki jo ponuja novi u benik, je sicer zagotovo zanesljiva (ob prepisovanju si stvari zapomni za ve no), vendar prepo asna, da bi bila u inkovita. Bojim se, da bo veliko snovi ob takem delu ostalo nepredelane, kar pa verjetno ni cilj pouka sloven ine, e najmanj v 9. razredu. Deveto olci so hkrati e toliko spretni, da znajo marsikaj re iti ali se dokopati do novega spoznanja brez u itelja; na to smo jih navajali ob uporabi samostojnih delovnih zvezkov, zdaj pa jih bomo spet spustili na neko ni jo stopnjo, kjer bodo »prepisovali«, »prerisovali« ipd.


Kljub vsemu je u benik, tak, kot je, e vedno prilagojen starostni stopnji u encev, ki jim je namenjen, didakti no ustrezen ( e izpustimo vse zgoraj povedano

u benika pa ni mogo e

napisati druga e!), sledi spoznanjem stroke. Enakovredno so zastopane vse tiri sporazumevalne dejavnosti, tudi nebesedilni del u benika je privla en. U beniku je dodana videokaseta z nekaj posnetki besedil, ki bodo popestrili olske ure.

Skratka: avtorice so se s predelavo zelo potrudile, o primernosti uporabe u benika namesto samostojnih delovnih zvezkov pa bo spregovorila praksa. Ker gre za deveto olce, bodo o tem morda kaj rekli tudi srednje olski profesorji, ki jih bodo morda nove generacije (z manj znanja) presene ale ...

mag. Mateja Ho evar Gregori


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/szvd_9_hocevar_gregoric  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/szvd_9_hocevar_gregoric  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/szvd_9_hocevar_gregoric.pdf

Advertisement