Page 1

Recenzija u nega gradiva:

SVET IZ BESED 9

Recenzent/-ka:

Nata a polad Manfreda

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega rokopisa u nega gradiva: Moja naloga je ugotoviti metodi no-didakti no ustreznost berila Svet iz besed avtorjev Milene Bla i , Blanke Bo njak, Jakoba J. Kende, Petra Svetine in Marice vegli , ki je namenjeno uporabi pri pouku knji evnosti v devetem razredu osnovne ole.

Berilo Svet iz besed 9, ki je zasnovano kot u benik, je razdeljeno na tri sklope: Sodobna knji evnost (po letu 1975), Knji evnost 19. in 20. stoletja (do 1975) ter Starej a knji evnost (do 19. stoletja). S tem je u iteljem pri pouku olaj ano razvr anje besedil po obdobjih in smereh, ki je zna ilno za pouk knji evnosti v devetem razredu. Izbor knji evnih besedil v berilu Svet iz besed 9 ustreza tudi literarni kakovosti in primernosti besedil u en evi stopnji osebnostnega in bralnega razvoja.

Berilo vsebuje vsa kanonska besedila (in avtorje), ki jih predpisuje u ni na rt, nekatera druga v u nem na rtu predlagana besedila, del besedil pa je po na elu aktualnosti, zanimivosti in estetske vrednosti izbran e dodatno. Zastopana so dela klasikov in besedila iz sodobne knji evnosti, zastopani so doma i in tuji avtorji, vklju ene so vse tri knji evne zvrsti, opazna pa je tudi velika tematska in motivna raznolikost besedil. Pomembno je, da imajo v nekaterih besedilih u enci tudi prilo nost iskati prehode in povezave med visoko in trivialno knji evnostjo. Dobrodo la popestritev pouka knji evnosti so tudi misli in anekdote, ki so pogosto tako aktualne in hkrati domiselne, da bralca ne morejo pustiti ravnodu nega. Hkrati pa so besedila na robu berila (del ki biografij, izseki predvsem iz literarne zgodovine in mitologije) zelo pomembna tudi kot sredstvo za irjenje u en evega obzorja ter dopolnitev in podkrepitev olske interpretacije. Doseganje izobra evalnih ciljev pri pouku knji evnosti lahko zelo olaj ajo ob besedilih navedene literarnoteoreti ne definicije. Zaklju im lahko, da berilo Svet iz besed 9 vsebinsko ustreza sporazumevalnim in spoznavnim/ domi ljijskim zmo nostim, izku njam, zanimanju in starosti u encev v devetem razredu devetletke.

K dejavnemu stiku z leposlovjem zelo pripomorejo tudi knji evnim besedilom dodane naloge za dejavnosti pred branjem in po njem, ki se mi zdijo dovolj privla ne, da u ence devetega razreda spodbudijo k razumevanju besedila, k razmi ljanju o njem in o temah, obravnavanih


v besedilu, k vrednotenju ... e na prvi pogled je vidno, da berilo spodbuja vse tiri sporazumevalne dejavnosti

poslu anje in govorjenje ter branje in pisanje, kar predvideva

tudi u ni na rt. Naloge v berilu Svet iz besed 9 omogo ajo diferenciacijo pri pouku knji evnosti, temeljijo pa na komunikacijskem modelu pouka. Tri zahtevnostne stopnje nalog so ozna ene tudi z razli nimi barvami, kar u iteljem in u encem e olaj uje delo. Pohvalno dobri so predlogi medijskih predelav

avtorji so predvideli pogovarjanje, uprizarjanje

besedil, pisanje reklamnih in enitvenih oglasov, izdelovanje multimedijskih reklam, pisanje in snemanje vremenske napovedi, prirejanje razrednega koncerta mirovni kih skladb, pisanje receptov ... Nekatere naloge spodbujajo tudi sposobnost ustvarjalnega pisanja. Avtorji so se potrudili, da so naloge v berilu res raznolike in bi morale zadovoljiti irok razpon okusov, tudi najzahtevnej e u ence. Ker je berilo zasnovano kot u benik, so temu prilagojene tudi naloge, ki zahtevajo pisanje v zvezek, ustno odgovarjanje ali pa kak no drugo aktivnost, ki ni povezana s pisanjem v berilo. Za razvijanje sposobnosti literarnega branja, v asih pa tudi e za interpretacijo, primerjanje, sklepanje in vrednotenje besedil pa so pomembna tudi dodatna gradiva, tj. npr. videokaseta, na katero se naloge v berilu pogosto navezujejo. Berilo se poleg tega navezuje tudi na spletno stran www.svetizbesed.com, kjer so dodatne naloge za u ence, povezane z obravnavanimi besedili, video- in avdioposnetki, klepetalnica in nate aji, ki tudi spodbujajo branje in pisanje umetnostnih besedil.

Ugotavljam, da je berilo metodi no-didakti no ustrezno za pouk knji evnosti v devetem razredu osnovne ole, saj spodbuja temeljni cilj pouka knji evnosti, tj. dejaven stik u encev z leposlovjem, u encem pomaga razvijati njihove knji evne sposobnosti, pridobivati knji evno znanje in knji evno kulturo, spodbuja pa tudi doseganje ir ih vzgojnih ciljev. Berilo uvaja v pouk razli ne metode, izkustvene in neizkustvene, ter zelo dobro izbrana knji evna dela, ki jih spremljajo tudi besedila, ki irijo u en evo knji evnovedno znanje.

Berilo Svet iz besed 9 je zelo dobra popotnica u encem ob prehodu iz osnovne v srednjo olo, saj poleg tega, da omogo a doseganje vseh v u nem na rtu predvidenih funkcionalnih in izobra evalnih ciljev, spodbuja tudi k poglabljanju knji evne kulture ter prispeva k splo ni kulturni razgledanosti u encev, k sooblikovanju moralnih, socialnih in drugih vrednot pri u encih ter k oblikovanju odnosa do tradicije. In kar je najpomembnej e

ta popotnica je

u encem izro ena na zabaven in privla en na in, zato jo bodo zagotovo sprejeli odprtih rok.

Nata a polad Manfreda


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/svet_iz_besed_9_spolad_manfreda  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/svet_iz_besed_9_spolad_manfreda.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you