Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: ŠTEVILO BESED V POVEDI Cilji: • Prepoznavajo število besed v povedi. Čas za izvedbo: 10 minut (Vaje izvajamo večkrat.) Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva/priprava: Pripravimo povedi z različnim številom besed, nekaj  sličic predmetov/oseb/živali in prosojnico. Učenci potrebujejo različne pripomočke za  označevanje števila besed (krožce, zrnca, ploščice, barvice …), brezčrtni list (zvezek),  merilca in barvice. IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred  poslušanjem

1. Motiviramo učence, da ob dani sličici tvorijo različne povedi.  Vzpodbujamo učence, da povedo, katera poved jim je predmet (osebo,  žival) predstavila bolj natančno – daljša ali krajša. Učenci tvorijo povedi. Povedo svoja opažanja. Učencem povemo, da bodo poslušali povedi in da bodo za vsako besedo v  povedi postavili na mizico dogovorjeni znak – npr. krožec. Nato bodo  prešteli krožce in povedali, iz koliko besed je bila sestavljena poved.  2. Naročimo jim, naj pripravijo brezčrtni zvezek.  Povemo, da bodo za posamezne besede v povedi narisali ustrezno število  znakov, npr. trikotnikov, pravokotnikov, krogov ali kvadratov. Poslušajo povedi. Določijo število besed v povedi in narišejo ustrezno  število znakov. 3. Povemo, da bodo posamezne besede v povedi označevali s črticami.  Predlagamo, naj poskušajo dolžino črtice na brezčrtnem listu prilagoditi  dolžini besede. Na primeru predstavimo zapis povedi s črticami.


Dejavnosti med  poslušanjem Dejavnosti  po poslušanju

Razločno izgovarjamo poved (velja za vse tri vaje). Učenci besede v povedi zaznamujejo z dogovorjenim znamenjem. Z učenci se pogovarjamo o rešitvah (velja za vse tri vaje). Učenci preštejejo znamenja/besede v povedi. Predstavijo rešitev. Uskladijo  svojo rešitev z rešitvami sošolcev. Se pogovarjajo in vrednotijo svoje delo.

Nasveti

Vaje ponovimo večkrat.

Drugo nalogo otežimo tako, da v navodilo dodamo še barvo, npr.: »Nariši toliko  trikotnikov, kolikor besed boš slišal. To opravi z zeleno barvo.« Pri označevanju slišanih besed naj učitelj pazi, da za začetek izbira povedi, ki nimajo  predlogov, veznikov, členkov; glagoli naj bodo v sedanjiku. Te besede naj vključuje  kasneje (čisto nazadnje tudi nezložne predloge v, z/s in k/h – te naj izgovarja skupaj z  naslednjo besedo). Povedi naj imajo največ do pet besed (npr. Pišem. Metka riše. Marko peče kostanj.  Matej ima rumen pulover. Teta Jelka plete zelene nogavice.).

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/st  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/stevilo_besed_v_povedi.doc