Page 1

DZ 1 in 2 del 09

4/11/07

3:25 PM

Page 161

RE©ITVE 13.

ROK SE ©ESTI» PREVERI b)

c)

14. a) 170

petkotnik 5

osemkotnik 8

desetkotnik 10

petkotnik 5

0

2

5

7

2

0

2

5

7

2

0

5

20

35

5

b) 135

15. a) πestkotnik 3. a) nesklenjena in neenostavna; 3 daljice b) sklenjena in enostavna; 3 daljice; trikotnik c) sklenjena in neenostavna; 5 daljic Ë) sklenjena in enostavna; 5 daljic; petkotnik d) nesklenjena in enostavna; 5 daljic e) sklenjena in enostavna; 6 daljic; vdrti πestkotnik 4. a)

trikotnik 3

πtevilo nesosednjih ogliπË πtevilo diagonal iz enega ogliπËa πtevilo vseh diagonal

1. b, d, f in g 2. a)

Ime veËkotnika πtevilo ogliπË

c) 35

Ë) 27

b) sedemkotnik

c) trinajstkotnik

16. Vseh odigranih tekem je bilo 36. 17. Vsak uËenec je dobil 20 telefonskih πtevilk. Vseh napisanih listkov je bilo 420.

b)

18. a) 2 · 180o = 360o

b) 3 · 180o = 540o

c) 6 · 180o = 1080o

19. a) n. k. = 900o z. k. = 360o

b) n. k. = 1620o z. k. = 360o

c) n. k. = 5400o z. k. = 360o

20. a) 140o

b) 144o

c) 150o

Ë) 170o 21. α = 150o c)

22. Peti notranji kot meri 129o.

Ë)

23. β = 100o; γ = 95o in δ = 105o 24. Ne, ker je vsota kotov 890o, vsota notranjih kotov sedemkotnika pa je 900o. 25. a) dvanajstkotnik c) dvajsetkotnik

Moæne so tudi druge reπitve. 5. a)

b)

b) devetkotnik Ë) triindvajsetkotnik

26. VeËkotnik je desetkotnik, vsota notranjih kotov pa je 1440o. c)

Ë)

27. VeËkotnik je trinajstkotnik, vsota notranjih kotov pa je 1980o. 28. VeËkotnik je sedemnajstkotnik, πtevilo diagonal pa je 119. 29.

Moæne so tudi druge reπitve. 6. kvadrat (mali in veliki), pravokotnik, dva petkotnika, dva πestkotnika, osemkotnik 7. a)

b)

c)

Ë)

πtevilo ogliπË

7

14

9

21

n

πtevilo nesosednjih ogliπË

4

11

6

18

n—3

πtevilo diagonal

14

77

27

189

vsota notranjih kotov

900o

2160o

1260o

3420o

(n — 2) · 180o

vsota zunanjih kotov

360o

360o

360o

360o

360o

30. a)

b)

1 cm

2

D

1 cm

D

n $ (n - 3)

C C

E

Moæne so tudi druge reπitve. 8. a) Lomljenka je Ërta, ki je sestavljena iz dveh ali veË daljic. b) Lomljenke so lahko enostavne ali neenostavne, sklenjene ali nesklenjene. c) Diagonala je daljica, ki povezuje dve nesosednji ogliπËi. Ë) VeËkotnik je lik, ki ga sestavljata enostavna in sklenjena lomljenka. d) VeËkotnik je vdrt ali konkaven, Ëe obstajata v njegovi notranjosti dve toËki tako, da daljica, ki ju povezuje, ne leæi v celoti v notranjosti.

B

A

A c)

Ë) 1 cm

1 cm

E

F

11. a) 12-kotnik

b) 17-kotnik

c) 19-kotnik

12. a) 5 diagonal

b) 9 diagonal

c) 20 diagonal

F

E

D

9. DA, DA, DA, DA, NE 10. a) 4 ogliπËa, 1 diagonala b) 5 ogliπË, 2 diagonali c) 6 ogliπË, 3 diagonale

B

G

D

H

C

C

A

B A

B

161


DZ 1 in 2 del 09

4/11/07

3:25 PM

Page 162

R

RE©ITVE

31. a) 720o

b) 1080o

32. a) 60o

b) 45o

33. a)

c) 2880o

ROK SE SEDMI» PREVERI

c) 40o b)

1 cm

Ë) 36o

1 cm

d) 20o D

C

D

E

C

1. a) 1,9 cm Ë) 112o

b) 3,7 cm d) 1,9 cm

c) 45˚ e) 2,5 cm

2. a) 12,56 cm Ë) 1,57 cm

b) 12,56 cm2

c) 5,8 cm

3. a) 100,48 cm; 803,84 cm2 b) 26,4 cm; 55,4 cm2 c) 2 m; 7/22 m2 Ë) 32 km; 81 5/11 km2 A c)

B

F

B Ë)

F G

A G

H

E

E

D

H

J

D

K B

J

C L

A 34. a) C

5. a) 97,14 cm2

b) 37,68 cm

2654 krat

7. a) 14 cm c) 9,6 cm

b) 400 dm Ë) 10,5 cm

8. a) 6 cm c) 3,5 cm

b) 10,6 dm Ë) 22 dm

9. r = 0,7 cm

C

I

b) 1193,2 m Ë) 2813,4 m2

6. 1,884 m;

F

I

4. a) 942 m c) 2826 m2

b)

10. 5,2 dm;

12. a) 4,71 cm;

c)

C

F

b) 18 cm;

81,2 cm2

14. 23,55 cm; 58,87cm; 11,78cm

D

15. 150˚

B

C H

B

21,2 cm2

13. 523 cm2; 732,7 cm2

E

G D

84,9 dm

11. 21,5 %

B

A

o = 4,6 cm 2

I A

B A

16. 125,6 cm;

628 cm2

17. 37,68 cm; 53,68cm2 18. 10 cm 19. 3 · 2 · (2 + 3π) 3π 20. a) 3πa; a 2( +2)

A

4

b) 2πa;

a2

π 8

35. Pri devet ali veËkotniku (n > 8).

ROK SE OSMI» PREVERI

36. a) o = 12,3 cm; p = 8,74 cm2 b) o = 10,2 cm; p = 6,17 cm2 c) o = 14 cm; p = 13,57 cm2 37. a) o = 10 cm p = 6,25 cm2 c) o = 15 cm p = 16,22 cm2

1. a) s = r 2 + t 2 t =s —r 2

b) o = 12,5 cm p = 10,86 cm2cm2 Ë) o = 20 cm p = 29,45 cm2

2

n= m -l p= l$n 2

o=r+s+t

2

u2 = v2 — z2 v2 = u2 + z2

b) a

38. Posestvo meri 425000 m2.

c) s

k

39. a) Da. Vsi, ki imajo sodo πtevilo stranic. b) Ne. c) Ne. 40. Posejejo lahko 9461,6 m2 trave.

2

2. a)

c) z = v 2 - u 2

b) m 2 = n 2 + l 2

2

m

v

r

z

u

t

3. a) c = 10 cm

b) b = 12 cm

c) a = 5,6 cm

4. a, c in e 5.

162

a

10 cm

15 cm

6 dm

7,2 dm

5 cm

1m

b

24 cm

20 cm

8 dm

6,5 dm

10 cm

2m

5 cm

c

26 cm

25 cm

10 dm

9,7 dm

o

60 cm

60 cm

24 dm

23,4 dm

15 + 9 ·

p

120 cm2

150 cm2

24 dm2

23,4 dm2

5 cm

25 cm2

5m 3+

5m

1 m2


DZ 1 in 2 del 09

4/11/07

3:25 PM

Page 163

R

RE©ITVE 6.

18. p = 660 cm2

1 cm

19. Dolæina tetive je 15,4 cm. 20

4

20. o = 12 cm; p = 9 cm2

5

3

21. o = 40,8 cm; p = 132, 67 cm2

19

6 7

22. a) o = 34,26 cm; p = 71,325 cm2 b) o = 32,7 cm; p = 38,2 cm2 c) o = 25,13 cm; p = 21,53 cm2

8

23. a) d(A, B) = 5e

2

18 17 16

9 15

y

10 14

11

12

13

A

7

7. a)

b) 2

c) 5

1

3

7

1

1

B

1 0

6

2 5

x 0 1 2

5

1 b) d(K, L) = 13e 2 8. c = 10,6 cm; o = 29,2 cm; p = 50,4 cm2

y

9. 2r =130 cm; r = 65 cm; o = 408,2 cm; p = 13266,5 cm

2

10.

a

4 cm

d

11.

8 dm

5m

2 cm 11,28 dm

11 dm

7,05 m

7 cm

2 dm 7·

11·

2 dm

2 cm

o

16 cm

32 dm

20 m

44 dm

28 cm

p

16 cm2

64 dm2

25 m2

121 dm2

49 cm2

12 cm 2·

6 cm

12 · 2 dm 8 ·

3 cm

6 dm 18 dm2

12 cm2

a

17 cm

29 dm

5,3 m

25 cm

6,5 dm

c

30 cm

40 dm

5,6 m

14 cm

6,6 dm

24 cm

vc

8 cm

21 dm

4,5 m

24 cm

5,6 dm

35 cm

L

6

37 cm

o

64 cm

98 dm

16,2 m

64 cm

19,6 dm

98 cm

p

120 cm2

420 dm2

12,6 m2

168 cm2

18,48 dm2

420 cm2

a

5 cm

9 dm

14 m

2 dm

4m

1 0

K x 0 1

-3

9

c) d(P, R) = 10e 12.

18 cm

v

4,325 cm

7,785 dm

12,11 m

3,7 cm

1,73 dm

2· 3 m

o

15 cm

27 dm

42 m

9· 2 cm

6 dm

12 m

p

10,81 cm2

35 dm2

84,8 m2

7,78 cm2

3 dm2

13. d(S1, S2) = 6,92 cm = 4 ·

4· 3 m2

3 cm

14. a) o = 59,68 cm 0 60 cm

b) o = 21,08 cm

15.

25 m

3,7 dm

4 cm

29 m

14 m

2,4 dm

4 cm

40 m

a

13 cm

e

10 cm

6,5 dm

f

24 cm

o

52 cm

1 dm 5 3 6 dm 5 26 dm

p

120 cm2

36,96 dm2

336 m2

8,4 dm2

3 cm2

840 m2

v

9,2 cm

5,7 dm

13,4 m

2,3 dm

3 cm

28,96 m

11

16. o = 24 cm; p = 18 17.

·

48 m

7 dm

100 m

14,8 dm

3 cm

16 cm

30 cm

6,8 m

43 dm

48 cm

27 m

b

25 cm

3,7 m

17 dm

29 cm

10 m

c

16 cm

4,4 m

27 dm

8 cm

15 m

v

24 cm

3,5 m

15 dm

21 cm

8m

o

96 cm

18,6 m

104 dm

114 cm

62 m

p

552 cm

19,6 m

525 dm

588 cm

168 m

2

2

P

x

R

-4 -1 0

7

24. d(A, B) = 10,3e d(B, C) = 4,2e d(A, C) = 10e o = 24,5e p = 21e2

3 cm2 = 31,14 cm2

2

2 1 0

42 m 116 m

a

2

y

25. N, P, N, P, P, N, P, P 2

26. a) d = 13a

b) d = 25a

c) d = 5 · 2 · a

163


DZ 1 in 2 del 09

4/11/07

3:25 PM

Page 164

R

RE©ITVE

ROK SE DEVETI» PREVERI 1. a) kocka c) stranska ploskev d) osnovni rob f) ploskovna diagonala h) D 2. a) 2uz + 2zv c) v 2 d) _v 2 + z 2 i f) uz + vz + vz 3. a) P = 44 dm2; b) P = 42 dm2; 4. a) a = 6 cm b = 2 cm c = 1,5 cm P = 48 cm2 V = 18 cm3 b) a = 3 cm b = 5,5 cm c = 1 cm P = 50 cm2 V = 16,5 cm3

b) Ë) e) g)

b) osnovna ploskev Ë) 8 ogljiπË, 12 robov, 6 ploskev e) stranski rob g) telesna diagonala

vz _u 2 + z 2 i _u 2 + v 2 + z 2 i uv

V = 13 dm3 V = 14 dm3

7. a) P = 28 cm2 V = 8 cm3 b) 5 cm 2 5 cm 17 cm c) pl = 24 cm2 Ë) O = 2 cm2 8. a) P = 13,5 cm2 V = 3,375 cm3 b) d = 2,1 cm c) pl = 9 cm2 Ë) O = 2,25 cm3 9. a) pl = 36 cm2; b) D = 32,6 cm 10. a) D = 77,85 cm; b) p = 1296 cm2 11. D = 55,36 cm 12. razlika P = 192 cm2 13. Tram tehta 216 kg 14. V bazenu je 1280 m3 vode. Doliti bi morali 256000 litrov vode 15. a = 9 cm p = 114,21 cm2 d

5. a) a = 2 cm P = 24 cm2 V = 8 cm3 b) a = 1,5 cm P = 13,5 cm2 V = 3,375 cm3 6. a) a = 1,2 cm D = 2,076 cm

16. pl = 414 cm2 17. O = 196 cm2

b) a = 3,3 cm b = 2,5 cm c = 1,2 cm D = 4,3 cm

18. Telesna diagonala je veËja od ploskovne za 22,5 %. 19. P = 26 m2

V = 6 m3 3 7 z 20. P = 6z 2 ; V = 8 21. a) Povrπina se poveËa za 44 % b) Prostornina se poveËa za 72,8 % 22. Prostornina kvadra je manjπa za 3,2 %.

164

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/8.%20razred/Ucenci/Resitve/SSIO_8_D  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/8.%20razred/Ucenci/Resitve/SSIO_8_DZ_2_del_Resitve.pdf

Advertisement