Page 9

MAREC SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, dopolnijo besedilo z lastnimi izkušnjami ƒ bogatijo besedni zaklad ƒ iščejo protipomenke in sopomenke ƒ tvorijo manjšalnice oz. ljubkovalnice

BRANJE PISANJE

ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko ƒ sledijo počasnemu nareku besed in enostavčnih povedi ƒ s table ali iz knjige prepisujejo krajše besedilo, tudi z dopolnjevanjem ƒ pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa ƒ vadijo tekoče in pravilno branje tiskanih besedil ƒ vadijo tiho oz. šepetajoče branje kratkih preprostih besedil

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ zaznavajo, razumejo in podoživijo pesemsko sliko ƒ razvijajo sposobnost zaznavanja vzročnoposledične povezanosti literarnih motivov ƒ zaznavajo in razumejo književno dogajanje ƒ zaznavajo in razumejo dve skupini motivov za ravnanje književnih oseb

ZAKLAD V STARI HIŠI KAKO RASTE DRUŽINA VIOLINE MOJSTRA DEMŠARJA

ƒ po poslušanju in gledanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti ƒ govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

PROTIPOMENKE SOPOMENKE MANJŠALNICE ČRKA Z ČRKA Ž ČRKA F NAREK PREPIS SKRITE ŽIVALI ŽABA VREMENARKA

ƒ najde protipomenke in sopomenke

LESTEV IN SIRČEK SOVICA OKA TEŽAVE IN SPOROČILA PSIČKA PAFIJA (branje v nadaljevanjih)

ƒ tiho in poltiho bere neznano krajše umetnostno besedilo (pesem) ƒ sodeluje v skupinski dramatizaciji besedila in izdeluje lutke

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ s table ali iz knjige prepiše krajše besedilo ƒ sledi počasnemu nareku enostavčnih povedi ƒ pazi na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa

UMETNOSTNA BESEDILA ustno

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/slovenscina_2.pdf

Advertisement