Page 8

FEBRUAR SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, dopolnijo besedilo z lastnimi izkušnjami ƒ govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo pred razredom – moj delovni dan ali delovni dan mojih staršev ƒ nizajo asociacije na izbrano besedo

SAŠO DOBER TEK

ƒ po poslušanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti, govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

GOVORNO NASTOPANJE ASOCIACIJE

ustno

ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano črko ƒ vadijo temelje pravopisa: raba velike začetnice v osebnih lastnih imenih ƒ berejo z razumevanjem ƒ razvijajo govorno komunikacijo z elementi domišljije

ČRKA B ČRKA H ČRKA G BERI in NARIŠI BESEDE IN POVEDI

ƒ govorno nastopi z vnaprej pripravljeno stvarno temo – moj delovni dan ali delovni dan mojih staršev ƒ govori čim bolj razločno, zborno in naravno ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ obvlada rabo velike začetnice v osebnih lastnih imenih ƒ označi književno osebo s posebej oblikovanim govorom ƒ pripoveduje znane pravljice in si izmišlja svoje ƒ izraža zaznavanje zvočnosti in ritma, igra se s črkami, išče besede, ki se rimajo

ustno

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ oblikuje svojo domišljijsko podobo književne osebe ƒ odkrivajo vrata za identifikacijo ƒ opazujejo besedilno stvarnost s svojega zornega kota ƒ poslušajo in doživljajo novo besedilo ƒ zaznavajo in razumejo književno dogajanje ƒ zaznavajo in razumejo dve skupini motivov za ravnanje književnih oseb – dobra in slaba oseba

JEŽ VEVERICA PEKARICA MIŠKA SPI – branje v nadaljevanjih POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/slovenscina_2.pdf

Advertisement