Page 3

SEPTEMBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

ƒ poslušajo različne zvoke, navajajo njihov izvor oz. pomen in jih gibalno, ritmično, likovno ter glasovno izražajo ƒ zaznavajo prvi glas v besedi na sličici in spoznajo njegovo črko

GOVORJENJE

ƒ ƒ ƒ ƒ

ZVOKI IZ OKOLJA ZVOKI RAZLIČNIH PREDMETOV SLIKOVNO ČRKOVNA STAVNICA ugotavljajo položaj predmetov ali bitij glede na ORIENTACIJA V sebe in druge predmete PROSTORU ustno sestavljajo preprosta navodila za orientacijo ORIENTACIJA NA upoštevajo preprosta navodila za orientacijo na LISTU listu POGOVOR pogovarjajo se s sošolci, z učiteljem in drugimi MOJA DRUŽINA sogovorci, pogovor začnejo oz. se smiselno

ƒ govorno nastopi z vnaprej pripravljeno stvarno temo – člani družine

odzovejo na govorjenje drugega ƒ govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo: predstavijo, opišejo in označijo člane svoje družine

BRANJE PISANJE

ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko

ČRKA I ČRKA A

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami

TRI LUŽE POLETNA NOVA PRAVILA VELIKA ŽLICA MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB

ƒ zapominja si in deklamira pesmi ƒ besedilo povezuje s svojim izkušenjskim in čustvenim svetom ƒ o stvarnosti govori drugače kot o domišljijskih svetovih ƒ loči realni in domišljijski svet

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ prepoznavajo komunikacijske situacije ponovnega branja literarnega besedila ƒ uzaveščajo subjektivne miselne sheme ƒ odkrivajo vrata za identifikacijo ƒ zapominjajo si besedilo ƒ zaznavajo razliko med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu

ustno

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/slovenscina_2.pdf

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/slovenscina_2.pdf

Advertisement