Page 1

slovenščina


SPLOŠNI CILJI ƒ

Učenci si pridobivajo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika; začenjajo se zavedati, da je slovenščina kot njihov materni jezik zanje najbolj naravna socializacijska danost, saj se z njo vseskozi, najlažje in najuspešneje izražajo. Pridobivajo si tudi pozitivno razmerje do slovenske književnosti, saj jim branje umetnostnih besedil pomeni stik z izkušenjskimi vzorci kulture in možnost za estetsko uživanje ter preseganje spoznavnih omejitev stvarnosti.

ƒ

Učenci se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji; tako si oblikujejo narodno in državljansko zavest, ob tem pa tudi spoštovanje in strpnost do drugih jezikov in narodov.

ƒ

Učenci postopno in načrtno obvladujejo in uporabljajo poleg neknjižnih zvrsti (narečja/pokrajinskega pogovornega jezika) tudi knjižni jezik (pogovorni in zborni); pridobivajo si zavest o rabi knjižnega in neknjižnega jezika v raznih govornih položajih,

ƒ

Učenci so motivirani za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje in govorjenje ter branje in pisanje), saj jim te dejavnosti omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljujejo osnovne čustvene in družbene potrebe. Ob izkušnjah spoznavajo, da obvladovanje teh dejavnosti povečuje njihovo zmožnost delovanja v lastnem okolju in spoznavanja ter izražanja predmetnega, duhovnega in domišljijskega sveta.

ƒ

Učenci razvijajo pripravljenost za govorjenje – pridobivanje samozaupanja in pogum za izražanje svojih misli, čustev, želja, izkušenj, domišljije ter ustvarjalnosti. Z govorno dejavnostjo miroljubno rešujejo napetost in spore v raznih življenjskih položajih; s tem si krepijo samozavest in zmožnost spoštovanja drugačnega mnenja.

ƒ

Učenci sprva spontano prek igre, nato pa tudi vodeno in sistematično vstopajo v samostojno branje in pisanje. Z lastno dejavnostjo odkrivajo in preizkušajo pisni jezik za sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, učenje in zabavo. Razvijajo procese tvorjenja pomena in pravilno rabo ustaljenih grafičnih sistemov.

ƒ

Učenci razmišljajoče sprejemajo (poslušajo, berejo) različna neumetnostna in umetnostna besedila, ki so predstavljena neposredno ali posredno (medijsko); iz besedil izluščijo temeljne vrednote (npr: resnično/neresnično, prav/narobe, pošteno/nepošteno) in se tako učijo presojati tuja ter svoja besedila


SEPTEMBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

ƒ poslušajo različne zvoke, navajajo njihov izvor oz. pomen in jih gibalno, ritmično, likovno ter glasovno izražajo ƒ zaznavajo prvi glas v besedi na sličici in spoznajo njegovo črko

GOVORJENJE

ƒ ƒ ƒ ƒ

ZVOKI IZ OKOLJA ZVOKI RAZLIČNIH PREDMETOV SLIKOVNO ČRKOVNA STAVNICA ugotavljajo položaj predmetov ali bitij glede na ORIENTACIJA V sebe in druge predmete PROSTORU ustno sestavljajo preprosta navodila za orientacijo ORIENTACIJA NA upoštevajo preprosta navodila za orientacijo na LISTU listu POGOVOR pogovarjajo se s sošolci, z učiteljem in drugimi MOJA DRUŽINA sogovorci, pogovor začnejo oz. se smiselno

ƒ govorno nastopi z vnaprej pripravljeno stvarno temo – člani družine

odzovejo na govorjenje drugega ƒ govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo: predstavijo, opišejo in označijo člane svoje družine

BRANJE PISANJE

ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko

ČRKA I ČRKA A

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami

TRI LUŽE POLETNA NOVA PRAVILA VELIKA ŽLICA MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB

ƒ zapominja si in deklamira pesmi ƒ besedilo povezuje s svojim izkušenjskim in čustvenim svetom ƒ o stvarnosti govori drugače kot o domišljijskih svetovih ƒ loči realni in domišljijski svet

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ prepoznavajo komunikacijske situacije ponovnega branja literarnega besedila ƒ uzaveščajo subjektivne miselne sheme ƒ odkrivajo vrata za identifikacijo ƒ zapominjajo si besedilo ƒ zaznavajo razliko med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu

ustno

OPOMBE


OKTOBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

ƒ poslušajo različne zvoke, navajajo njihov izvor/ pomen in jih gibalno, ritmično, likovno ter glasovno izražajo ƒ poslušajo posamezne besede in v besedah prepoznajo zloge, njihovo zaporedje, začetni in končni zlog ter navajajo besede na isti začetni ali končni zlog ƒ spoznavajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo ƒ spoznavajo spoštljive ogovore oseb in v pogovorih uporabljajo ustrezne ogovore ƒ spoznavajo tikanje in vikanje ter okoliščine za tikanje oz. vikanje ter ju v pogovoru uporabljajo ƒ spoznavajo, kdaj in kako se koga kaj prosi in se komu zahvali ter v pogovorih uporabljajo vljudnostne izraze ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko

ZVOKI OSEB ZLOGI V BESEDI ZAČETNI ZLOG KONČNI ZLOG

ƒ v izgovorjenih besedah prepozna začetni in končni zlog ter število zlogov

OGOVARJANJE – GOSPA, GOSPOD VIKANJE IN TIKANJE PROSIM HVALA

ƒ upošteva načelo vljudnosti, prepozna nevljudne izraze in jih zamenja z vljudnejšimi

ČRKA N ČRKA T ČRKA M ČRKA E

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše preproste besede z velikimi in malimi tiskanimi črkami

SLADKOSNED DVOJČKA DVANAJST SLONOV MAJA PRINCESKA PIKA NOGAVIČKA (branje v nadaljevanjih)

ƒ niza asociacije ob tematski besedi ƒ poimenuje in označi književne osebe ƒ pripoveduje znane pravljice ƒ prehaja iz realnega v fantastični svet

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

uzaveščajo subjektivne miselne sheme »rad bi« odkrivajo vrata za identifikacijo zapominjajo si besedilo zaznavajo razliko med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu ƒ poslušajo, berejo, razumejo in vrednotijo pesem ƒ razvijajo domišljijske sposobnosti ƒ ƒ ƒ ƒ

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


NOVEMBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

ƒ poslušajo posamezne besede, v besedah ZAČETNI GLAS prepoznajo in ponavljajo začetni in končni glas ter KONČNI GLAS navajajo besede na določen glas POVED IN BESEDE ƒ prepoznavajo število besed v povedi

GOVORJENJE

ƒ spoznavajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo ƒ spoznavajo, kdaj in kako se koga pozdravi ter v pogovorih uporabljajo ustrezne pozdrave ƒ spoznavajo, kdaj in kako se komu za kaj opraviči in v pogovorih uporabljajo vljudnostni izraz oprosti ƒ vadijo pogovarjanje z različnimi sogovorci ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko ƒ razvijajo smiselno branje in pripovedovanje ter domišljijo ƒ razvijajo govorno komunikacijo

BRANJE PISANJE

ƒ v izgovorjenih besedah prepozna število in zaporedje glasov ƒ prepozna začetni in končni glas

POZDRAVLJANJE OPRAVIČILO POGOVOR S SOGOVORCI

ƒ smiselno sodeluje v pogovoru z raznimi sogovorci ƒ govori čim bolj zborno, razločno in naravno ƒ upošteva načelo vljudnosti, prepozna nevljudne izraze in jih zamenja z vljudnejšimi

ČRKA J ČRKA V ČRKA O ČRKA K ŠPANA PREMIKALNICA V PRAVOKOTNIKU PUNČKA IZ CUNJ

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše preproste besede z velikimi in malimi tiskanimi črkami

KAJ SEM PRISLUŽIL, KATARINA BARBARA, MAJHNA SEM BILA IZIDOR OVČICE PASEL IZŠTEVANKE ŠIVILIJA IN ŠKARJICE KAJ JE MAJHNO IN KAJ VELIKO ŠALICA (ali MALA ŠALA) ZZZBUDILKA

ƒ izraža zaznavanje zvočnosti in ritma; sestavlja ritmična besedila, se igra s črkami in besedami, išče besede, ki se rimajo ƒ prepozna in opiše dogajalni čas ƒ doživlja zvočnost pesmi ƒ identificira se z lirskim subjektom

ustno

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ zaznavajo in doživljajo zvočnost pesmi ƒ prepoznajo in ustrezno reagirajo na čustvene sestavine besedila ƒ postajajo del slovenske kulture in tradicije prek literarno- in glasbenoestetskega doživljanja ƒ razvijajo zmožnost zaznavanja rime

ustno

OPOMBE


DECEMBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

ƒ razvijajo logično mišljenje ƒ bogatijo besedni zaklad ƒ razvijajo slovnične zmožnosti

GOVORJENJE

ƒ navedejo čim več povedi za dano zapoved, prepoved ali opozorilo ƒ navedeni povedi določijo tvorca in naslovnika ter predvidijo naslovnikov odziv ƒ zamenjajo izbrane povedi v velelniku s sopomenskimi povedmi ƒ glasno in tiho berejo enopovedne tiskane zapovedi, prepovedi in opozorila iz svojega okolja ƒ napišejo zapovedi, prepovedi in opozorila, ki jih vidijo ali slišijo v svojem okolju ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko ƒ vadijo temelje pravopisa: raba velike začetnice na začetku povedi ƒ berejo in razčlenjujejo zapisano neumetnostno besedilo ƒ bogatijo besedni zaklad

BRANJE PISANJE

POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM NAVODILA POVEDI ZAPOVED PREPOVED OPOZORILO

ƒ prepozna vrsto končne intonacije

ƒ samostojno napiše zapovedi, prepovedi in opozorila iz svojega okolja

ČRKA L ČRKA R ČRKA U ČRKA D ZAČETEK POVEDI DEŽELA BELEGA MEDVEDA

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ obvlada rabo velike začetnice na začetku povedi

BELI MEDVEDEK, KAM GREŠ? TRNULJČICA OSTRŽEK (branje v nadaljevanjih)

ƒ ilustrira besedilo, izrazi svojo domišljijsko čutno predstavo dogajalnega prostora ƒ posluša in gleda umetnostno besedilo

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ razvijajo sposobnost odkrivanja vrat za identifikacijo ƒ identificirajo se z osebami, ki so vpletene v književno dogajanje ƒ razvijajo zmožnost zaznavanja rime ƒ razvijajo sposobnost doživljanja in razumevanja besedilne stvarnosti ƒ razvijajo zmožnost izražanja besedilne stvarnosti v domišljijskem svetu

ustno in pisno

OPOMBE


JANUAR SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, dopolnijo besedilo z lastnimi izkušnjami

ROJSTNI DAN MED DVEMA OGNJEMA

ƒ po poslušanju in gledanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja; pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti ƒ govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

GOVORJENJE

ƒ vadijo pogovarjanje po telefonu, pri tem upoštevajo posebnosti pogovarjanja po telefonu – igra vlog ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko ƒ vadijo temelje pravopisa: raba velike začetnice v osebnih lastnih imenih ƒ sledijo počasnemu nareku besed in enostavčnih povedi

TELEFONSKI POGOVOR

ƒ smiselno sodeluje v pogovoru z raznimi sogovorci

ČRKA C ČRKA Č ČRKA S ČRKA Š ČRKA P VELIKA ZAČETNICA NAREK

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ sledi počasnemu nareku posameznih besed in enostavčnih povedi ƒ obvlada rabo velike začetnice v osebnih lastnih imenih

HUDA MRAVLJICA MAČJI SEJEM ŽABECEDA PRIGODE KOZE KUNIGUNDE (branje v nadaljevanjih)

ƒ nariše svojo domišljijskočutno predstavo domišljijskega in realističnega dogajalnega prostora ƒ prepozna in opiše dogajalni prostor in čas ter označi književne osebe

BRANJE PISANJE

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ oblikujejo domišljijskočutno sliko dogajalnega prostora ƒ zaznavajo motive v pesmi ƒ poslušajo in doživijo novo besedilo ƒ povežejo literarna svetova mačka Murija

ustno

OPOMBE


FEBRUAR SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, dopolnijo besedilo z lastnimi izkušnjami ƒ govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo pred razredom – moj delovni dan ali delovni dan mojih staršev ƒ nizajo asociacije na izbrano besedo

SAŠO DOBER TEK

ƒ po poslušanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti, govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

GOVORNO NASTOPANJE ASOCIACIJE

ustno

ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano črko ƒ vadijo temelje pravopisa: raba velike začetnice v osebnih lastnih imenih ƒ berejo z razumevanjem ƒ razvijajo govorno komunikacijo z elementi domišljije

ČRKA B ČRKA H ČRKA G BERI in NARIŠI BESEDE IN POVEDI

ƒ govorno nastopi z vnaprej pripravljeno stvarno temo – moj delovni dan ali delovni dan mojih staršev ƒ govori čim bolj razločno, zborno in naravno ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ obvlada rabo velike začetnice v osebnih lastnih imenih ƒ označi književno osebo s posebej oblikovanim govorom ƒ pripoveduje znane pravljice in si izmišlja svoje ƒ izraža zaznavanje zvočnosti in ritma, igra se s črkami, išče besede, ki se rimajo

ustno

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ oblikuje svojo domišljijsko podobo književne osebe ƒ odkrivajo vrata za identifikacijo ƒ opazujejo besedilno stvarnost s svojega zornega kota ƒ poslušajo in doživljajo novo besedilo ƒ zaznavajo in razumejo književno dogajanje ƒ zaznavajo in razumejo dve skupini motivov za ravnanje književnih oseb – dobra in slaba oseba

JEŽ VEVERICA PEKARICA MIŠKA SPI – branje v nadaljevanjih POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

OPOMBE


MAREC SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, dopolnijo besedilo z lastnimi izkušnjami ƒ bogatijo besedni zaklad ƒ iščejo protipomenke in sopomenke ƒ tvorijo manjšalnice oz. ljubkovalnice

BRANJE PISANJE

ƒ vadijo začetno pisanje ƒ zapisujejo glasove z ustrezno veliko in malo tiskano črko ƒ sledijo počasnemu nareku besed in enostavčnih povedi ƒ s table ali iz knjige prepisujejo krajše besedilo, tudi z dopolnjevanjem ƒ pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa ƒ vadijo tekoče in pravilno branje tiskanih besedil ƒ vadijo tiho oz. šepetajoče branje kratkih preprostih besedil

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ zaznavajo, razumejo in podoživijo pesemsko sliko ƒ razvijajo sposobnost zaznavanja vzročnoposledične povezanosti literarnih motivov ƒ zaznavajo in razumejo književno dogajanje ƒ zaznavajo in razumejo dve skupini motivov za ravnanje književnih oseb

ZAKLAD V STARI HIŠI KAKO RASTE DRUŽINA VIOLINE MOJSTRA DEMŠARJA

ƒ po poslušanju in gledanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti ƒ govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

PROTIPOMENKE SOPOMENKE MANJŠALNICE ČRKA Z ČRKA Ž ČRKA F NAREK PREPIS SKRITE ŽIVALI ŽABA VREMENARKA

ƒ najde protipomenke in sopomenke

LESTEV IN SIRČEK SOVICA OKA TEŽAVE IN SPOROČILA PSIČKA PAFIJA (branje v nadaljevanjih)

ƒ tiho in poltiho bere neznano krajše umetnostno besedilo (pesem) ƒ sodeluje v skupinski dramatizaciji besedila in izdeluje lutke

ƒ zapiše glasove z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ zapiše enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami ƒ s table ali iz knjige prepiše krajše besedilo ƒ sledi počasnemu nareku enostavčnih povedi ƒ pazi na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa

UMETNOSTNA BESEDILA ustno

OPOMBE


APRIL SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, dopolnijo besedilo z lastnimi izkušnjami ƒ tvorijo pridevniške izpeljanke iz samostalnika (po analogiji) in ugotavljajo njihov pomen v besednih zvezah ƒ opazujejo bitja in predmete ter ugotavljajo njihovo količino – število ƒ vadijo pravilno rabo vrstilnih števnikov ƒ govorno nastopajo pred razredom – opis stavbe ali prostora ƒ vadijo tekoče in pravilno branje tiskanih besedil ƒ vadijo tiho oz. šepetajoče branje zelo kratkih preprostih besedil ƒ seznanijo se z računalniško tipkovnico

PRESENEČENJE ZA BABICO DOGOVOR Z ZOBOZDRAVNICO

ƒ po poslušanju in gledanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti ƒ govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

PRIDEVNIŠKE IZPELJANKE SKLONSKE OBLIKE STOPNJEVANJE ŠTEVNIKI OPIS STAVBE ALI PROSTORA ŽIVALSKE ZANIMIVKE OGROŽENE ŽIVALI BREZDOMČKI OPIS ŽIVALI RAČUNALNIŠKA TIPKOVNICA

ƒ izraža svojino s svojilnim pridevnikom ƒ zna določiti zaporedje dejanj ƒ govorno nastopa pred razredom – opis zgradbe ali prostora

ƒ glasno bere krajša preprosta tiskana neumetnostna besedila ƒ po branju ustno in pisno odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje

ustno

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ ƒ ƒ ƒ

dopolnijo pravljično književno dogajanje z dialogi oblikujejo dogajalne prostore prepoznavajo pravljico po treh prvinah prepoznavajo književne osebe

ƒ poimenuje in označi književne ZGODBA O osebe FERDINANDU ƒ po poprejšnji pripravi glasno KRALJIČNA NA ZRNU bere krajše umetnostno GRAHA besedilo POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO ŽOGICA NOGICA

ustno

OPOMBE


MAJ SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, dopolnijo besedilo z lastnimi izkušnjami ƒ opazujejo gibanje oz. premikanje bitij in predmetov ƒ opazujejo konkretni dogodek ali slike dejanj dogodka ƒ določijo zaporedje dejanj in ga izrekajo s časovnimi prislovi

DOGOVOR Z ZOBOZDRAVNICO SMETI V PRAVO VREČO

ƒ po poslušanju in gledanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti ƒ govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

VPRAŠALNI PRISLOVI ZDAJ, PREJ, POTEM, DANES, VČERAJ, JUTRI

ƒ pravilno uporablja časovne prislove in glagolske časovne oblike ƒ zna določiti zaporedje dejanj

ƒ vadijo tekoče in pravilno branje tiskanih besedil ƒ vadijo tiho oz. šepetajoče branje kratkih preprostih besedil ƒ odgovarjajo na vprašanja (pisno) ƒ pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa

ƒ glasno bere krajša preprosta MLEKO tiskana neumetnostna besedila MLEKO JE ZDRAVO ƒ po branju ustno in pisno RAZVOJ ZOB odgovarja na učiteljeva SLADOLED vprašanja, pove svoje mnenje o PAPIRNATI DENAR besedilu, ga zna utemeljiti, govori o svojih izkušnjah in PISANI SVET občutkih ob besedilu ZAKAJ IMAMO RAZLIČNE BARVE KOŽO NASILJE BOLI MOJE, TVOJE, NAJINO ODGOVORI NA VPRAŠANJA

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

prepoznavajo pravljico po treh prvinah prepoznavajo književne osebe ogledajo si gledališko in lutkovno predstavo primerjajo prebrano pravljico in predstavo po isti predlogi ƒ v bogatejše domišljijske podobe povezujejo vsebino govora, način govora in zvočno opremo v radijski igri ƒ ƒ ƒ ƒ

ZVEZDICA ZASPANKA PLAŠČEK ZA BARBARO HIŠICA IZ KOCK

ƒ tiho in poltiho bere neznano krajše umetnostno besedilo (znane pravljice) ƒ napoveduje nadaljevanje zgodbe, tvori narobe pravljico z nizanjem sličic, pripoveduje realistično zgodbo

ustno in pisno

OPOMBE


JUNIJ SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, sami dopolnijo besedilo ƒ pogovarjajo se o svojem jezikovnem okolju z učiteljem ali s sošolci ƒ vadijo tekoče in pravilno branje tiskanih besedil ƒ vadijo tiho oz. šepetajoče branje kratkih preprostih besedil ƒ napišejo krajše besedilo po prebranem zgledu in slikovnem gradivu ƒ sledijo počasnemu nareku enostavčnih povedi ƒ pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa

ƒ NA KMETIJI ƒ MAMI, OČI, OGLASITA SE

ƒ po poslušanju in gledanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti ƒ govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

ƒ KNJIŽNI IN NEKNJIŽNI JEZIK ƒ VABILO V LUTKOVNO GLEDALIŠČE ƒ VABILO ƒ MICIN NAČRT ZA ZABAVO ƒ ČOKOLADNE KROGLICE ƒ TALJENJE ČOKOLADE ƒ GAZIRANE PIJAČE ƒ NEVIDNO ČRNILO ƒ NAREK

ƒ po samostojnem branju krajših besedil govorno povzame vsebino besedila (skrčena obnova književnega dogajanja) ƒ sledi počasnemu nareku posameznih besed in enostavčnih povedi ƒ pazi na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa ƒ obvlada rabo velike začetnice na začetku povedi ter v osebnih lastnih imenih; obvlada rabo končnih ločil

ƒ PRAVLJIČNO DREVO

ƒ pripoveduje nadaljevanje pravljice

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ prepoznavajo pravljico po treh prvinah ƒ prepoznavajo književne osebe

pisno

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/slovenscina_2.pdf

Advertisement