Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: SLIKOVNI NAREK – poslušanje navodil Cilji: • Sledijo natančnim navodilom. • Razvijajo prostorsko orientacijo. Čas za izvedbo: Večkrat – kratek čas Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Slikovno gradivo povezano s SO, magnetna tabla, brezčrtni  zvezek, barvice in svinčnik IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred  poslušanjem 

Preverimo, ali učenci razumejo izraze spodaj, zgoraj, nad, pred, pod, za,  med, v, na, ob …in razlike med oblikami besed v različnih številih (npr.  stol, stola, stoli ipd.) Učence povabimo, da poslušajo navodila in konkretno s predmeti izvedejo  navodila. PRIMERI NAVODIL – konkretno

 Postavi knjigo na okensko polico.  Med mizi postavi levo nogo. … Učence pozovemo, naj pripravijo brezčrtne zvezke in barvice. Povemo jim,  da bodo risali po nareku. Pozovemo jih, naj natančno poslušajo.  Dejavnosti Učencem narekujemo navodila natančno in razločno. Narekujemo poved za  med poslušanjem  povedjo. Če učenci česa ne razumejo, lahko vmes vprašajo. Slikovni narek

PRIMERI NAVODIL – slikovni narek

     

Na sredino lista narišite rjavo mizo. Na sredini mize stoji modra vaza. V vazi so tri rdeče rože. Pod mizo leži siva muca. Nad mizo visi slika. Ob mizi na levi strani lista je rjav stol.

1


    

Na sredino lista nariši mešani gozd. Pod smreko nariši tri gobe. Nad gozdom v levem kotu nariši sonce. Na travniku pred gozdom stoji deklica, ki ima v roki rumeno  košarico. Ob deklici na levi strani lista sedi črn pes.

 Nariši hiši.  Pred hišo, ki je na levi strani lista, stoji traktor.  Ob hiši, ki je na desni strani, nariši ograjo.  Na ograji sedi ptica.  Med hišama stoji visoko listnato drevo.  V krošnji drevesa je veverica.  Po deblu pleza maček.  Metulja sta sedla na streho leve hiše. Opomba: Navodila za nareke prilagajamo sposobnostim učencev. Pazimo  na postopnost. Dejavnosti po  poslušanju 

Učencem naročimo, naj v dvojicah primerjajo svoje slike, poiščejo razlike in ugotovijo,  zakaj so nastale. Z učenci se pogovarjamo o pomenu natančnega poslušanja.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/slikovni_narek1.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you