Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: PRESENEČENJE ZA BABICO – poslušanje (gledanje) posnetega  neumetnostnega besedila – Tomažev svet

Cilji:

• Poslušajo (gledajo) posneto neumetnostno besedilo. • Prepoznavajo sogovorce in njihovo družbeno razmerje; sklepajo o njihovem  • • • • • •

čustvenem stanju, čustvenem razmerju, družbeni vlogi, pokrajinski pripadnosti … Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. Razumejo in pomnijo besedilo. Prepoznavajo nebesedne spremljevalce govorjenja ter določajo njihove vloge. Vrednotijo besedilo ter utemeljujejo mnenja. Se pogovarjajo./Sodelujejo v pogovoru. Govorno nastopajo.   

Čas za izvedbo: 45 minut Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: pripravimo škatlo s predmetom presenečenja in posnetek  Presenečenje za babico. Učenci potrebujejo DZ, str. 74, 75, in pisala.

IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred poslušanjem  (gledanjem) Dejavnosti med poslušanjem  (gledanjem)

Prvo poslušanje (gledanje) Na mizo postavimo škatlo in povemo, da je v njej skrito presenečenje.  Učence razdelimo v skupine in jim naročimo, naj z vprašanji ugibajo,  kateri predmet je skrit v škatli. (Skupine ponavljajo dejavnost toliko časa,  da odkrijejo presenečenje.)  Povemo, da si bodo ogledali posnetek. Pozorno spremljamo posnetek skupaj z učenci.

1


Dejavnosti po  poslušanju  (gledanju)

a) Postavljamo vprašanja o podatkih s posnetka, npr.: ­ Kaj je delal Tomaž na začetku posnetka? ­ O čem je govoril posnetek? Kdo je nastopal na posnetku? ­ Kdaj se je to zgodilo? Je bila babica vesela Tomaževe pomoči? ­ Kaj je delal dedek? Kaj pa babica? Kam se je odpravila babica? ­ Sta bila Tomaž in dedek vesela, ko je odšla? Zakaj? ­ Kaj je delal Tomaž v svoji sobi? Kateri material je uporabljal? ­ Kako je izdeloval izdelek? Ali je dovolil dedku, da pogleda izdelek? ­ Kaj je delal dedek v dnevni sobi?  ­ Iz katerega materiala je izdeloval izdelek?  ­ S čim si je pomagal pri izdelavi? ­ Ali mu je uspelo izdelati izdelek? Zakaj ne? ­ Kaj je naredil dedek, ker mu izdelek ni uspel? ­ Kako je Tomaž odprl vrata svoje sobe, ko je končal? Zakaj? ­ Kje si je Tomaž želel umiti roke? Zakaj mu dedek ni dovolil? ­ Kako sta se oblekla pred prihodom babice? Zakaj? ­ Ali sta ji pripravila vsak svoje darilo? Katero darilo je čakalo na babico? ­ Kje sta jo čakala Tomaž in dedek? ­ Kaj je vprašala babica pred vrati, ko se je vrnila od frizerja? ­ Kdo je poklical Tomaža po prenosnem telefonu? ­ Zakaj je Tomaž pozabil poklicati mamico? ­ Zakaj je mamica pohvalila Tomaža in dedka? b) Spodbujamo učence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in  pripovedujejo o svojih izkušnjah, povezanih s temo na posnetku, npr:. ­ Zakaj sta Tomaž in dedek hotela presenetiti babico?  ­ Ali sta jo presenetila? Ali ste tudi vi že koga presenetili? ­ Pripovedujte, kako. ­ Se vam zdi prav, da sta in Tomaž in dedek sama izdelala darilo za babico?  Zakaj? ­ Ali ste tudi vi že naredili darilo za koga? Za koga? ­ Povejte, kako ste ga izdelovali. Kako je bilo darilo sprejeto? ­ Ali je prav, da je dedek okrasil škatlico z rožami iz vaze? ­ Kako bi ravnali vi, če vam ne bi uspelo narediti darila? ­ Kaj vam je bilo na posnetku všeč? ­ Ste pred gledanjem posnetka vedeli, da je potrebno znati brati načrt, če  želiš izdelati izdelek? Ali ga vi znate? ­ Poiščite knjige z načrti. Izdelajte kakšen izdelek po načrtu. Drugo poslušanje (gledanje)

Dejavnosti pred poslušanjem  (gledanjem) Dejavnosti med poslušanjem  (gledanjem)

Povemo učencem, da bomo še enkrat poslušali (gledali) posnetek.  Naročimo jim, naj posebej pozorno spremljajo izdelovanje izdelkov. Medtem, ko učenci zbrano sledijo posnetku, opazujemo učence.

2


Dejavnosti po  poslušanju  (gledanju)

Učencem naročimo, naj pripravijo DZ, str. 74, 75, in pisala. Beremo navodila za reševanje posameznih nalog. Z učenci se pogovarjamo o rešitvah posamezne naloge. Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovimo ob vsaki nalogi. Učence prosimo, naj nadaljujejo besedilo, nato pa naj ga predstavijo v  obliki igre vlog.

Nasveti

• • • •

Učence opozorimo, naj pri odkrivanju skritega predmeta sprašujejo po snovi, iz katere  je narejen predmet, po uporabnosti, obliki, barvi … Pred poimenovanjem predmeta  morajo skupine zastaviti najmanj pet vprašanj, na katere odgovarjajo z DA/NE. Pazimo, da učenci postavljajo pravilno oblikovana vprašanja. V škatlo skrijemo »presenečenje«, kot so: bonboni, lističi s prijaznimi besedami,  orehe, pesem … Skupina, ki odkrije skrivnost, naj presenečenje deli z vsemi učenci v  razredu. Posnetek daje možnost, da izpeljemo še naslednje dejavnosti:  ­ pogovor o medsebojni pomoči družinskih članov;  ­ izrekanje pohvale;  ­ pogovor o urejanju delovnega prostora;  ­ izdelovanje izdelka po načrtu.

3

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/pr  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/presenecenje_za_babico1.doc

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/pr  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/presenecenje_za_babico1.doc

Advertisement