Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: PONOČI SIJE SONCE – poslušanje krajših nepravilnih povedi Cilji:

• Prepoznajo nepravilne povedi in odpravljajo napake. • Razvijajo logično mišljenje. • Razvijajo slovarske in slovnične zmožnosti. Čas za izvedbo: Krajši čas – večkrat Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Mehka žogica, nepravilne povedi IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred  poslušanjem 

Dejavnosti med poslušanjem  Dejavnosti po  poslušanju  Nasveti

Učence pozovemo, naj povedo, kaj se jim zdi smešno. Učenci pripovedujejo. Povemo smešno poved, npr. Sosedovo kolo je sedelo na Janezu in  Vprašamo učence, ali se jim zdi smešna in zakaj. Učencem povemo, da bomo poslušali »narobe« povedi in jih nato  popravljali. Naročimo jim, naj natančno poslušajo. Pozovemo jih, naj se umirijo in pripravijo na poslušanje. Počasi in razločno izgovarjamo napačno poved. Z metanjem žogice določimo učenca, ki naj popravi poved. Vodimo vrednotenje učenčeve rešitve. Pazimo na postopnost pri nepravilnih povedih. Prve povedi naj bodo preproste, nato pa  povečujemo zahtevnost. Izbiramo različne besede, da bogatimo besedni zaklad. Povedi prilagodimo učenčevemu okolju, izkušnjam, sposobnostim in temami pri SO. Povedi uredimo na kartotečni način.

Opomba: Dejavnosti med poslušanjem in po poslušanju se ponovijo tolikokrat, kolikor je  povedi.

1


PRIMERI NEPRAVILNIH POVEDI

 Sosedov psiček pelje Metko na sprehod. Rešitev: Metka pelje na sprehod sosedovega                         

psička. Petra ima na glavi nove nogavice. Stric Miha ima v hlevu leva. V gozdu lahko pozimi vidimo kačo. Ježek ima telo pokrito s perjem. Mladič kobile je teliček. Po cesti vozijo letala. Krava pije mleko in daje vodo. Moja mamica je mlajša od moje sestrice. Ponoči sije sonce. Podnevi vidim na nebu zvezde. Morska voda je sladka. V morju živi postrv. Popoldan pozdravljamo dobro jutro. Moj oče je moj bratec. Avto vozi šoferja. Miza dela mizarja. Zvezek piše v Majo. Juha kuha mamo. Dojenček nese očeta. Avto je kupil strica. V trgovini s čevlji sem kupil kruh. Pri prodajalcu zelenjave sem kupil salamo. Urar popravlja štedilnike. V potoku živi srna.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/po  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/po  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/ponoci_sije_sonce.doc

Advertisement