Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: POIŠČI SKRITI ZAKLAD – poslušanje posnetega neumetnostnega besedila  (opis poti) Cilji: • Pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo. • Prepoznavajo okoliščine nastanka besedila in namena besedila. • Razumejo besedilo in si zapomnijo podatke. • Vrednotijo besedilo ter utemeljujejo mnenja. • Sodelujejo v pogovoru. • Tvorijo besedilo – govorno nastopanje.  Čas za izvedbo: 2 uri (1. ura poslušanje besedila; 2. ura govorni nastopi učencev) Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Posnetka, številka 10 in 11; DZ, stran113, 114 in 115;  fotokopija strani 113 na prosojnici. IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred  poslušanjem

Dejavnosti med  poslušanjem

Prva ura Prvo poslušanje Motiviramo učence, npr. »Ste že kam potovali? Kako ste potovali? Kateri  pripomoček bi uporabili, če ne bi poznali poti do določenega kraja? Ali  nam lahko pomagajo samo zemljevidi? Kaj še? Ste že kdaj obiskali  turistično agencijo? Kaj imajo razstavljeno na policah? V reklamah,  prospektih so opisi poti in narisane so skice. Bi znali potovati s pomočjo  skice in opisa?  Danes bomo poslušali opis poti. Še prej pa povejte, kaj pomenijo naslednje  besede: tabornik, taborjenje, taborniške veščine, zaklad, skica, mešani  gozd, hrast, potok, prečkati.« Učenci se umirijo in pripravijo na poslušanje. Zbrano poslušamo posnetek. 

1


Dejavnosti po  poslušanju

Vodimo pogovor o posnetem besedilu, npr. Koliko različnih glasov ste slišali v oddaji? Zakaj toliko? Čigav glas je napovedal oddajo? O čem je govoril deček? Ali je prebral tudi opis poti? Pojasnite odgovor. Drugo poslušanje

Dejavnosti pred  poslušanjem

Napovemo drugo poslušanje, npr. »Ponovno bomo poslušali tisti del  posnetka, ki opisuje pot do skritega zaklada. Med poslušanjem bom večkrat  ustavil/a posnetek. Na skici v DZ na strani 113 pri 1. nalogi boste z rdečo  barvico označili del poti, ki bo opisan na posnetku. Nato boste ponovno  poslušali posnetek in vrisali naslednji del poti. Tako bomo potovali toliko  časa, da bomo prišli do skritega zaklada.« Predvajamo posnetek po delih. Učenci zbrano sledijo posameznim delom posnetka in vrišejo opisani del  poti v skico.

Dejavnosti med  poslušanjem Reševanje naloge  v DZ, stran 113 Dejavnosti po  poslušanju Reševanje 2.  naloge v DZ,  stran 114 Predstavitev  domačega dela

Ob prosojnici vodimo preverjanje rešitve naloge. Učencem naročimo, naj rešijo 2. nalogo v DZ, stran 114. Vodimo preverjanje rešitev. Damo navodila za domače delo – tokrat je to 3. naloga v DZ. Druga ura Naročimo učencem, naj se pripravijo na govorni nastop. Obnovimo pravila, ki jih upoštevamo pri dobrem nastopu. Vodimo vrednotenje govornega nastopa.

Opomba: Skico 1. naloge fotokopiramo na folijo in jo uporabimo pri preverjanju.

2


Besedilo, ki ga predvajamo po delih. Bere moški Pred vami sta dve poti. Odpravite se po poti, ki pelje proti vzhodu in se vije skozi mešani  gozd. Po poti hodite toliko časa, da pridete na travnik. Premor Na njem boste zagledali visok hrast in leseno hišico. Pojdite do hrasta in nato zavijte levo. Premor Pred seboj boste zagledali potok. Poiščite mostiček in ga prečkajte. Premor Ko pridete na drugo stran potoka, ste na križišču treh poti. Potovanje nadaljujte po srednji  poti. Premor Pripeljala vas je do gradu. Postavite se pred grajska vrata, nato pa zavijte desno v grajski park. Premor Poiščite štiri table. Na tablah so risbice psa, kralja, mačke in kokoši. Premor Zaklad se skriva pod tablo, na kateri je risba, ki je vsiljivec, torej ne spada k ostalim trem  besedam.

3

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/po  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/poisci_skriti_zaklad.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you