Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: OPROSTI! – izrekanje opravičila Cilji: •  Spoznavajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. •  Spoznavajo pomen, okoliščine in načine izrekanja opravičila. •  Vadijo načine izrekanja opravičila. •  V pogovorih uporabljajo ustrezne izraze za izrekanje opravičila. Čas za izvedbo:  Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska,  delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 8 IZVEDBA UČNE URE Uvod v  dejavnosti –  poslušanje  zgodbe

Učence povabimo k poslušanju zgodbe. Povemo zgodbo. »Ano so zjutraj prebudile velike dežne kaplje, ki so padale na okensko polico.  Zaspano si je pomela oči. »Joj, pouk bom zamudila,« je zastokala, ko je  pogledala na uro. Hitro se je umila, oblekla, pograbila torbo in dežnik ter   stekla. Na ulici se je skoraj zaletela v gospoda Novaka, ki je stal pred  trgovino. »Oprostite, gospod Novak, ker imam dežnik, vas nisem videla,« se je  opravičila. Vsa zadihana je pritekla v učilnico in rekla: »Dobro jutro, gospa  učiteljic. Oprostite, ker sem zamudila. Nisem slišala budilke in sem zaspala.« »Lepo, da si se opravičila,«  je rekla učiteljica. Pri športni vzgoji so si učenci podajali žogo. Ana je vrgla žogo tako nerodno,  da je zadela sošolca Petra v glavo. Stekla je k njemu in se opravičila:   »Oprosti, Peter, nisem nalašč«.  Ko se je Ana vrnila iz šole domov, je bilo kosilo že pripravljeno. Očetu je  pomagala pripraviti mizo. Razbila je krožnik. »Oči, oprosti, danes sem tako  nerodna. Zjutraj sem se zaletela v gospoda Novaka, nato sem zamudila pouk,  pri športni vzgoji sem z žogo zadela Petra, zdaj sem  pa še razbila krožnik.« Oče jo je objel in rekel: »Drugič bodi bolj pazljiva. Vendar mislim, da bo  jutrišnji dan gotovo srečnejši.«

1


Najava

Ustno razčlenjevanje  besedila

Učencem povemo, da si bomo ogledali sličice v učbeniku na strani 8 in  odgovarjali na vprašanja. Učence vzpodbudimo, naj poiščejo v učbeniku naslov Oprosti!   Ogledamo si sličice v učbeniku. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Postavljamo vprašanja o podatkih iz besedila in s sličic, npr:.  Kakšno je bilo vreme, ko se je Ana prebudila? Česa se je ustrašila? V koga se je zaletela? Kaj mu je rekla? Kaj je rekla učiteljici, ko je vstopila v razred? Kaj ji je odgovorila učiteljica?  Kaj se  je zgodilo pri športni vzgoji? Kaj  je Ana rekla Petru? Komu se je opravičila, ko je razbila krožnik? Kaj mu je rekla? Kaj ji je rekel oče? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o izrekanju opravičila. Spodbujamo jih z vprašanji, npr.:  Komu rečemo oprosti, komu pa rečemo oprostite? Zakaj tako rečemo? Ali je bila Ana vljudna? Zakaj? Ali so bili odrasli vljudni? Zakaj? Ali so uporabljali ustrezne izraze za izrekanje opravičila? c) Učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah in občutkih.  Spodbujamo jih z vprašanji, npr.:  Komu se opravičite? Kako se opravičite? Kdaj se opravičite? Ali se vam kdo  opraviči? Kako se počutite, kadar se komu opravičite? Kako se počutite, kadar  se vam opravičijo? Kako se počutite, kadar se vam ne opravičijo?

Izrekanje opravičila

Učence povabimo k igri. Vzpodbudimo jih, naj uporabljajo ustrezne izraze za  izrekanje opravičila.  Igra: Oprosti, oprostite! Učence razdelimo v dvojice. Vsak par v igri vlog prikaže izrekanje opravičila. Primeri tem in okoliščin: ­ neznani ženski na avtobusu stopiš na nogo, ­ doma zamudiš kosilo, ­ doma razbiješ kozarec, ­ zavrtiš napačno telefonsko številko, ­ sošolcu po nesreči zmečkaš risbico, ­ na ulici se zaletiš v moškega, ­ v šolo prideš brez puščice.

Nove naloge

Učencem predstavimo »neprimerno« opravičilo: Poznam Tončka, ki se je sošolcu opravičil takole. Učitelj gleda v tla, se  prestopa z noge na nogo, ima roke v žepu, govori pretiho in nerazločno.  Učenci vrednotijo opravičevanje in utemeljujejo svoje mnenje. Eden od  učencev pokaže ustrezno opravičevanje.

Opomba: Pozorni smo, da učenci v različnih življenjskih situacijah uporabljajo ustrezne  izraze za izrekanje opravičila.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/op  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/oprosti.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you