Page 1

spoznavanje okolja


SPLOŠNI CILJI ƒ

razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja - spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, kar vodi v znanje in razumevanje ter v uporabo znanja o naravnem in družbenem okolju,

ƒ

organizacija pouka – ustvarjanje pogojev in priložnosti, ki bi omogočal razvijanje sposobnosti (spretnosti) in postopkov: primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja, eksperimentiranja ter sporočanja,

ƒ

razvijanje odnosa do dejstev in tolerantnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za dogajanje v naravnem ter družbenem okolju,

ƒ

ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim,

ƒ

spoznavanje samega sebe in drugih; svojega mikro- in makrookolja; kompleksnost odnosov med ljudmi,

ƒ

razvijanje spoštljivega in strpnega odnosa do drugačnih ter spoštovanje načela enakosti spolov,

ƒ

razvijanje spoštljivega odnosa do naravnega, kulturnega in družbenega okolja,

ƒ

ugotavljanje obstoja in dojemanje pomena pravil družbenega življenja, človekovih pravic in dolžnosti,

ƒ

pridobivanje spoznanja, da se ljudje in družba skozi čas spreminjajo,

ƒ

pridobivanje občutka, da smo del zgodovine, ki jo tudi oblikujemo in zapuščamo prihodnjim generacijam,

ƒ

spoznavanje različnih pisnih in ustnih virov informacij, prek katerih si pridobivamo in širimo znanje o preteklosti,

ƒ

seznanjanje z lokalno skupnostjo,

ƒ

seznanjanje s pomembnejšimi dogodki v preteklosti,

ƒ

odkrivanje in spoznavanje žive in nežive narave, njenih raznolikosti, povezanosti ter spremenljivosti,

ƒ

oblikovanje pozitivnega odnosa do živih bitij in narave kot celote,

ƒ

razvijanje odgovornega odnosa do okolja in spodbujanje interesa za varovanje narave,

ƒ

spoznavanje živih bitij in njihovih življenjskih okolij,

ƒ

spoznavanje človeka kot sestavnega dela narave,

ƒ

spoznavanje lastnega telesa in prepoznavanje osnovnih delov človeškega telesa,

ƒ

seznanjanje s pomenom zdravja za človeka in z načini ohranjanja zdravja,

ƒ

odkrivanje in spoznavanje značilnosti domače pokrajine in življenja človeka v tej pokrajini


SEPTEMBER TEMATSKI SKLOP in TEMA

KDO SMO IN KAJ DELAMO

CILJI

ƒ spoznajo pomen znanja za kakovost življenja

PREDLAGANE VSEBINE

UČENJE JE ZABAVNO

ƒ vedo, da se največ lahko naučijo v šoli ter iz lastne dejavnosti, od drugih ljudi, iz knjig, občil

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

• ve, zakaj je znanje potrebno in da je temu treba posvetiti čas

ƒ spoznajo, da si moramo za uspešno učenje nujno razporediti čas ƒ spoznavajo pomen znanja za razvoj človeštva ƒ spoznajo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi

POVEZUJEJO NAS SKUPNA NAGNJENJA

ƒ pozna ustanove in dejavnosti v kraju, ki pomagajo ljudem

ƒ vedo, da vsak živi v kaki skupnosti in da ne more živeti sam ƒ razumejo, kaj je solidarnost ƒ razvijajo čut solidarnosti ƒ spoznavajo, da moramo ljudje v življenju nekatere SPOZNAVAM POKLICE dejavnosti opravljati nujno, za druge pa se odločimo sami

ƒ razlikuje med delom in prostočasnimi dejavnostmi

ƒ znajo razlikovati med delom kot nujno dejavnostjo in prostočasno aktivnostjo ƒ vedo, kaj je poklic in kaj konjiček ƒ vedo, kaj delajo sorodniki in katere poklice opravljajo njihovi starši, sorodniki, sosedje, družinski prijatelji

JAZ IN NARAVA

ƒ dopolnjujejo in oblikujejo predstavo o sadovnjaku (živalih in rastlinah v njem) ƒ spoznavajo ponavljajoče se spremembe (vreme, letni časi) in spremembe, ki jih povzroča človek (škropljenje) ƒ spoznajo, kako so živali, rastline in ljudje povezani med seboj in okoljem

HODIM PO SADOVNJAKU

ƒ na primeru iz okolja (sadovnjak) pojasni povezanost živih bitij med seboj in z okoljem

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


OKTOBER TEMATSKI SKLOP in TEMA

POGLEDAM NAOKROG

CILJI

ƒ znajo opisati kmetijo in delo na kmetiji po slikovni predlogi in po lastnih izkušnjah

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

KMETIJE SO RAZLIČNE

ƒ zna opisati dela na kmetiji in različnost med njimi

ŽIVLJENJE NA VASI IN V MESTU

ƒ opiše mestno in vaško življenje

TRŽNICA JE SVET V MALEM

ƒ zna opisati tržnico in ve, kaj na njej prodajajo.

ƒ razlikujejo vrste kmetij in spoznajo njihov glavni vir dohodka ƒ primerjajo hribovsko kmetijo s kmetijo na ravnem delu ƒ prepoznajo različne obdelovalne površine

ƒ spoznajo različne tipe naselij ƒ spoznajo razlike med vasjo in mestom ƒ ponovijo o življenju in delu na kmetiji ƒ primerjajo življenje v mestu nekoč in danes

ƒ poznajo tržnico in ponudbo na njej ƒ spoznajo, da mnogih stvari nismo pridelali v domačem kraju ali v Sloveniji ƒ spoznajo, da smo ljudje, države, celine med seboj povezani in soodvisni ƒ pripovedujejo, kaj ljudje pospravljajo v ozimnico in kako jo pripravijo

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


NOVEMBER TEMATSKI SKLOP in TEMA

JAZ IN NARAVA

CILJI

ƒ spoznajo, kako posamezniki pomagajo varovati okolje in kako lahko sami pripomorejo k urejenemu okolju

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

RAD ŽIVIM V UREJENEM OKOLJU

ƒ zaveda se pomena urejenega okolja in ve, kaj lahko prispevajo ljudje k varovanju in ohranjanju naravnega okolja

TUDI JAZ VARUJEM OKOLJE

• pozna posledice onesnaženosti in išče načine, kako bi lahko sam pripomogel k varovanju okolja

SPOZNAVAM SLOVENIJO

• ve, da je Slovenija država in jo prepoznava zemljevidu; prepoznava tudi nekatere simbole slovenske države

ƒ spoznajo podjetje v kraju, ki se ukvarja z odvažanjem odpadkov ƒ spoznajo vrste odpadkov in njihovo nevarnost za okolje ƒ izvedejo anketo o odpadkih doma

ƒ spoznajo najpomembnejše okoljske probleme in načine reševanja nekaterih okoljskih problemov ƒ iščejo načine, kako sami varujejo okolje in kaj bi naj storili drugi ƒ zavedajo se pomena podtalnice in pomembnosti pitne vode za ljudi in živali ter rastline

KJE ŽIVIMO

ƒ spoznajo, da živimo v državi Sloveniji ƒ spoznajo, da Slovenija leži v Evropi in meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško ƒ vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in govorijo slovenski jezik ƒ vedo, da v Sloveniji živijo tudi drugi narodi (Italijani, Madžari, Hrvati …) ƒ spoznajo nekatere simbole slovenske države in jih znajo opisati

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


DECEMBER TEMATSKI SKLOP in TEMA

JAZ IN ZDRAVJE

CILJI

ƒ spoznajo preprečevanje bolezni, pogoste bolezni, zdravljenje, nego in okrevanje

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

DA BOMO ZDRAVI

• opiše, kako skrbimo za svoje zdravje, in ve, da nekatere bolezni preprečujemo s cepljenjem

KUPIM, KAR POTREBUJEM

• pozna slovensko denarno enoto in ve, da obstajajo tudi druge; pozna pomen denarja

POTUJEM IN SPOZNAVAM

• poveže posledice prometa z onesnaženostjo in zna razvrstiti prometna sredstva glede na prijaznost okolju

ƒ spoznajo, da nekatere bolezni povzročajo zelo majhna bitja (mikrobi), ki jih lahko razširjajo tudi ljudje in živali ƒ spoznajo, da obstajajo bolezni, ki jih lahko dobimo le enkrat v življenju, in da mnoge bolezni lahko preprečimo z zaščitnim cepljenjem

KDO SMO IN KAJ DELAMO

ƒ spoznavajo pomen denarja ƒ zavedajo se nekaterih pasti potrošništva (razprodaje, odpadki) ƒ razlikujejo med osnovnimi vrednostmi denarja ƒ spoznajo denar nekaterih tujih držav

POGLEDAM NAOKROG

ƒ spoznajo vzroke za potovanje ƒ spoznavajo različna prometna sredstva in objekte ter njihovo vlogo v prometu (kolo, motor, avtomobil, avtobus, tovorno vozilo, vlak, letalo, ladja) in v okolju ƒ spoznajo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst (če lahko za pot izberemo sredstvo, ki manj onesnažuje, gremo peš, s kolesom, z vlakom …) ƒ seznanijo se z različnimi cilji in nameni potovanja ter z vplivom letnih časov nanje

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


JANUAR TEMATSKI SKLOP in TEMA

KAJ ZMOREM NAREDITI

CILJI

ƒ spoznavajo izhlapevanje vode iz različnih snovi in površin ƒ spoznavajo spreminjanje snovi pri segrevanju

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

SEGREVAM IN OPAZUJEM SPREMEMBE

ƒ opiše lastnosti in napove spremembe snovi pred segrevanjem in po njem

VSE SE SPREMINJA

• na osnovi poskusov poroča, da se snovi v zraku, soncu ali vodi spremenijo

VODA OD IZVIRA DO MORJA

• zna opisati kroženje vode v naravi in našteti več funkcij vode

KOLIKO JE URA

• uporablja časovne enote

ƒ opisujejo lastnosti snovi pred segrevanjem in po njem ƒ napovedujejo spremembo lastnosti po segrevanju in ponovnem ohlajanju

ƒ vedo, da je voda lahko onesnažena, čeprav tega ne vidijo ƒ spoznavajo spreminjanje snovi na zraku, sončni svetlobi in v vodi ƒ vedo, da se nekatere snovi na zraku, soncu ali v vodi spremenijo

ƒ seznanijo se s kroženjem vode v naravi ƒ spoznavajo agregatna stanja vode v vseh letnih časih ƒ s pomočjo aplikacije in slike opazujejo reko od izvira do izliva ƒ seznanijo se še z drugimi pomembnimi funkcijami vode (oddih in rekreacija, hidroelektrarna, soline, človeško telo) ƒ spoznajo časovni potek pojavov, merjenje časa ƒ delijo dan na ure, ure na minute

ƒ merijo kratkotrajne dogodke ƒ spoznajo vrste ur, jih opazujejo in naredijo razredno razstavo

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


FEBRUAR TEMATSKI SKLOP in TEMA

KAJ ZMOREM NAREDITI

CILJI

ƒ spoznavajo lastnosti zraka

PREDLAGANE VSEBINE

DIHAJMO ČIST ZRAK

ƒ vedo, da je zrak povsod okrog nas, da je lahko onesnažen in škoduje zdravju; znajo povedati, kdo onesnažuje zrak ƒ iščejo rešitve za zmanjšanje onesnaženosti zraka

ƒ spoznavajo gibanje teles v vodi in zraku ƒ povezujejo hitrost gibanja in velikost ter obliko teles

BILO JE NEKOČ

ƒ seznanijo se z različnimi vrstami pustnega karnevala v Sloveniji in po svetu ƒ seznanijo se s pustovanjem nekoč in ga primerjajo s pustovanjem danes ƒ spoznajo nekaj pustnih šem, značilnih za različna področja Slovenije

GIBANJE V ZRAKU IN VODI

PUSTNI KARNEVAL

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

ƒ pozna lastnosti zraka in ve, kje je, ter zna opisati vzroke onesnaženosti zraka

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


MAREC TEMATSKI SKLOP in TEMA

KAJ ZMOREM NAREDITI

CILJI

ƒ spoznavajo lastnosti svetlobe

PREDLAGANE VSEBINE

SVETLOBA IN SENCA

ƒ vedo, da svetlobo zaznamo z vidom in da je čutilo za vid oko

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

ƒ opiše, kako človek zaznava svetlobo in kaj daje Sonce

ƒ opazujejo svetila med seboj in primerjajo moč svetlobe

ƒ spoznajo izvore zvoka in čutilo za sprejemanje PRISLUHNEM ZVOKU zvoka ƒ vedo, da zvok nastaja, ko se telesa tresejo

ƒ zna pojasniti vzroke za različne jakosti zvoka in ve, da je čut za zvok uho

ƒ vedo, da je uho čutilo za sluh ƒ vedo, da se zvok širi po snoveh

JAZ IN NARAVA

ƒ spoznavajo, kako otrok nastane, se razvija v materi, IZ MALEGA ZRASTE se rodi, raste, in odkrivajo, kako se razmnožujejo VELIKO druga bitja ƒ spoznavajo sebe ter si oblikujejo predstavo o tem, kako ljudje živijo, rastejo, se hranijo, premikajo in uporabljajo svoja čutila

• ve, da se otrok spočne v materi; razume skrb zanj, ko se rodi; ve tudi, da se vsa živa bitja razmnožujejo

ƒ vedo, da hrana oskrbuje telo z energijo in snovmi za rast telesnih delov, neprebavljive sestavine hrane se izločijo

ƒ spoznavajo živa bitja ter okolja, v katerih žive

Z RASTLINAMI IN ƒ spoznajo, kako so živali, rastline in ljudje povezani ŽIVALMI SMO POVEZANI med seboj in z neživo naravo ƒ spoznavajo, da imajo rastline, živali in človek lastnosti, ki jim pomagajo živeti v njihovih okoljih

ƒ ve, da so živali, rastline in ljudje med seboj povezani

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


APRIL TEMATSKI SKLOP in TEMA

JAZ IN NARAVA

CILJI

ƒ spoznavajo, da živa bitja potrebujejo za življenje hrano, vodo in zrak, da morajo izločati ter da potrebujejo okolje, v katerem lahko živijo

PREDLAGANE VSEBINE

ŽIVLJENJE RASTLIN IN ŽIVALI

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

ƒ pozna potrebe živali in rastlin za rast in razvoj in ve, da morajo vsa živa bitja umreti

ƒ spoznavajo, kako ljudje vplivajo na naravo in življenjsko okolje živali in kako lahko prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ƒ spoznajo, da morajo vsa živa bitja umreti

KAJ ZMOREM NAREDITI

JAZ IN NARAVA

ƒ spoznajo vremenske pojave, veter in padavine. ZA DEŽJEM POSIJE ƒ merijo temperaturo in količino padavin ter določajo SONCE smer in hitrost vetra ƒ spoznavajo vremensko napoved

• zna opisati spremembe v naravi v letnih časih ter določiti smer vetra in poimenovati padavine

ƒ spoznavajo, da potrebujejo rastline tudi svetlobo ter NA VRTU snovi, ki so v prsti ali v vodi ƒ prepoznavajo vrsto zelenjave in poimenujejo dele, ki jih uživamo; opisujejo delo na vrtu v vseh letnih časih; spoznavajo živali, ki živijo na in v vrtu

ƒ zna poimenovati zelenjavo in dele, ki jih uživa človek

ƒ spoznajo prednosti vožnje s kolesom S KOLESOM NA POT ƒ spoznajo kolo v preteklosti in ugotavljajo njegov pomen v času, ko še ni bilo toliko avtomobilov ƒ spoznajo vrste koles ƒ ogledajo si obvezno opremo kolesa ƒ spoznajo nekaj pravil varne vožnje

ƒ zna predstaviti prednosti vožnje s kolesom

ustno

OPOMBE


MAJ TEMATSKI SKLOP in TEMA

KDO SMO IN KAJ DELAMO

CILJI

ƒ spoznajo, da so za skupno življenje ljudi v določenem kraju potrebne nekatere ustanove

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

USTANOVE

ƒ zna našteti ustanove, potrebne za življenje v kraju

PRETEKLOST KRAJA

• ve, da so nekatere stvari zapustili predniki; pozna kulturnozgodovinske značilnosti in znane osebe svojega kraja

ALI POZNAŠ STRANI NEBA

• poveže čas dneva, dan in noč s položajem Sonca in Lune in se zna orientirati v svojem kraju

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

ƒ obiščejo kar se da veliko takšnih ustanov (pošta, banka, lekarna, knjižnica, muzej …)

BILO JE NEKOČ

ƒ spoznavajo pomen naše dediščine ƒ spoznavajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju ƒ vedo, da so s krajem povezane nekatere znane osebnosti

KAJ ZMOREM NAREDITI

ƒ spoznajo nebo, obzorje ter glavne smeri neba ƒ spoznavajo navidezno dnevno gibanje Sonca ƒ znajo opisati pot Sonca na nebu, povezujejo gibanje Sonca z dnevom in nočjo ƒ v svojem kraju znajo določiti vzhod in zahod ƒ v svojem kraju znajo določiti sever in jug

ustno

OPOMBE


JUNIJ TEMATSKI SKLOP in TEMA

KDO SMO IN KAJ DELAMO

CILJI

ƒ spoznavajo različne vrste skic in zemljevidov

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

BEREMO ZEMLJEVID

ƒ zna prebrati in narisati preprost zemljevid

ustno

ŽIVLJENJE V PARKU

ƒ ve, da se park spreminja skozi letne čase, in ga zna opisati

PREDLAGANE VSEBINE

ƒ znajo povedati, čemu so zemljevidi namenjeni ƒ rišejo preproste skice obiskane kmetije, vasi in oblikujejo legende

BILO JE NEKOČ

ƒ spoznavajo bitja ter okolja, v katerih živijo ƒ opisujejo park skozi letne čase ƒ spoznajo pomen parka za kraj ƒ poimenujejo rastline in živali v parku ter ljudi, ki skrbijo za urejenost parka

ƒ spoznajo različna življenjska okolja ter živalstvo in rastlinstvo na njih

ŽIVLJENJSKA OKOLJA ƒ zna našteti naravne lepote Slovenije

ƒ spoznajo Slovenijo kot zelo raznoliko deželo, ki ima ogromno naravnih lepot

KAJ ZMOREM NAREDITI

ƒ spoznajo različne načine prenosa in obdelave informacij ƒ znajo prebrati podatke iz tabel in histogramov in jih vanje vnesti ƒ iz podatkov znajo oblikovati tabelo ƒ iz tabele znajo oblikovati graf ƒ iščejo odnos med spremenljivkami

ALI MORDA VEŠ …

ƒ zna oblikovati tabele in grafe

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_spoznavanje_okolja/3.%20razred/Prirocniki_prip  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_spoznavanje_okolja/3.%20razred/Prirocniki_prip  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_spoznavanje_okolja/3.%20razred/Prirocniki_priprave/okolje_3.pdf

Advertisement