Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: OGLAŠANJE GOZDNIH ŽIVALI – razločujoče poslušanje Cilji: • Zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki jih med oglašanjem ustvarjajo gozdne živali. • Poimenujejo povzročitelje zvokov . • Poimenujejo zvoke (zahtevnejše). • Navajajo število zvokov. Čas za izvedbo: 25 minut Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Slikovno gradivo (npr. slike s koledarjev, knjige, fotografije …) gozdnih živali, DZ, stran 32; posnetki na zgoščenki od številke 18 do 22 in posnetki na zgoščenki od številke 23 do 27, predvajalnik zgoščenk IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred poslušanjem Dejavnosti med poslušanjem Dejavnosti po poslušanju

Prvo poslušanje Učence motiviramo za delo tako, da si ogledajo slikovno gradivo (gozdne živali), oponašajo gibanje in oglašanje izbranih gozdnih živali. Učence pozovemo, naj se umirijo in pripravijo na poslušanje posnetka. Predvajamo posnetke na zgoščenki od številke 18 do 22 brez premora. Po vsakem predvajanem posnetku učenci povedo,  katero žival so poslušali.  kako se imenuje njeno oglašanje. Drugo poslušanje

Dejavnosti pred poslušanjem

Učencem povemo, da bodo poslušali posnetek še enkrat in reševali naloge v DZ. Vzpodbudimo jih, naj v DZ poiščejo list z naslovom OGLAŠANJE GOZDNIH ŽIVALI (lahko napišemo na tablo), pripravijo naj tudi barvice. Pokažemo jim stran v DZ, katero iščejo (stran 32). Ogledamo si stran 32 v DZ in poimenujemo sličice gozdnih živali. Preverimo razumevanje navodil »Obkroži.«. »Poveži.« Opozorimo jih, naj dobro poslušajo, ker bodo po poslušanju vseh šestih zvokov oglašanja gozdnih živali reševali naloge.

1


Dejavnosti med poslušanjem

Brez premora predvajamo iste posnetke kot pri prvem poslušanju (od 18 do 22). Učenci tiho poslušajo.

Dejavnosti po poslušanju

Učencem povemo navodilo za reševanje naloge: »Z rdečo barvico obkrožite živali, katerih zvoke ste poslušali.«

Opomba: Po enakem postopku, kot smo poslušali zvoke od številke 18 do 22 in reševali nalogo, poslušamo posnete zvoke od številke 23 do 27. Po poslušanju damo učencem navodilo za reševanje naloge (ista stran – 32). Navodilo: »Z modro črto povežite slike živali, ki jim pripadajo poslušani zvoki.« Po preverjanju rešitev učence vprašamo, ali so vsi poslušani zvoki pripadali gozdnim živalim. Učenci naj bi izločili vsiljivca – delfina. Naloga je zahtevnejša.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/og  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/oglasanje_gozdnih_zivali.pdf

Advertisement