Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: NAVADNI JAGODNJAK – poslušanje posnetega neumetnostnega besedila  (opis rastline) Cilji: • Pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo. • Prepoznavajo okoliščine nastanka besedila in namena besedila. • Razumejo besedilo in si zapomnijo podatke. • Vrednotijo besedilo ter utemeljujejo mnenja. • Sodelujejo v pogovoru. • Tvorijo besedilo – govorno nastopanje.  Čas za izvedbo: 2 uri (1. ura poslušanje besedila; 2. ura govorni nastopi učencev) Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Posnetek, številka 5; DZ, stran 100 in 101; knjige o rastlinah  (podatki za opis) IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred  poslušanjem

Prva ura Prvo poslušanje Učencem pokažemo knjigo o rastlinah. Vodimo pogovor o izbrani rastlini, npr. o jablani. Na tablo zapisujemo vprašanja v obliki miselnega vzorca (glej tabelsko  sliko). Povemo uganko o jagodah, npr. »Najprej je bela, nato zelena, na koncu  rdeča in lepo dišeča. Kaj je to?« Vodimo pogovor o gozdnih jagodah, npr. »Ali imate radi gozdne jagode?« »Kdaj in kje jih nabiramo?« »Kako imenujemo rastlino, na kateri rastejo?« »Kaj veste o tej rastlini?« Napovemo, da bomo poslušali besedilo, npr.  1


Dejavnosti med  poslušanjem Dejavnosti po  poslušanju

Dejavnosti pred  poslušanjem

Dejavnosti med  poslušanjem Dejavnosti po  poslušanju Reševanje nalog  v DZ, strani 100  in 101

Predstavitev domačega dela

»Zdaj bomo poslušali besedilo o jagodnjaku. Še prej pa mi povejte, kaj  pomenijo naslednje besede: gozdna jasa, bližnji, korenika, steblo/stebelce,  nazobčan rob, požene, plod, žuželka, oprašiti, cvetni listi, zeleni listi.« Učenci se umirijo in pripravijo na poslušanje. Poslušamo posnetek. Vodimo pogovor o posnetem besedilu, npr. Povejte naslov oddaje, ki ste jo poslušali. Koliko oseb je govorilo? Kdo je napovedal oddajo? Kdo je opisal navadni jagodnjak? Kaj smo izvedeli o navadnem jagodnjaku? Pomagajte si z miselnim  vzorcem na tabli. Drugo poslušanje Napovemo ponovno poslušanje posnetka, npr. »Še enkrat poslušajmo  besedilo. Pozorni bomo na poimenovanje delov, iz katerih je sestavljena  rastlina.« Učenci se umirijo. Zbrano poslušamo posnetek. Učencem naročimo, naj rešijo naloge v DZ na straneh 100 in 101. Pomagajo naj si z miselnim vzorcem. Vodimo preverjanje rešitev. Damo navodilo za domače delo: »Opišite rastlino. Pomagajte si z revijami, enciklopedijami. Pripravite  plakat, ob katerem boste govorno nastopili.« Druga ura Naročimo učencem, naj se pripravijo na govorni nastop. Obnovimo pravila, ki jih upoštevamo pri dobrem nastopu. Vodimo vrednotenje govornega nastopa.

2


Tabelska slika

Kakšna je?                                                  

               Kje raste?

RASTLINA (OPIS)

                Kdaj cveti? Za kaj jo gojimo ali uporabljamo?

3


4

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/na  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/navadni_jagodnjak.doc