Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: NAREK BESED – splošna priprava Cilji: • Seznanijo se s pomenom, z namenom in vsebino nareka. • Pozorno poslušajo.  • Sledijo počasnemu nareku besed in jih napišejo. • Pazijo na pravilnost, čitljivost in estetskost zapisa. Čas za izvedbo:  Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva:  IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred  pisanjem

Z učenci se pogovarjamo o pomenu besede narek. Učenci pripovedujejo. Učence seznanimo z namenom nareka. Učence seznanimo s postopkom pisanja nareka besed: • pozorno poslušajte besedo; • besedo ponovite; • tiho si narekujte besedo in jo napišite.

Najava

Pisali boste narek besed v zvezek. Pri pisanju bodite pozorni na: • pravilni zapis besed; • presledek med besedami; • čitljivost zapisa; • estetskost zapisa (lepa pisava); • čistost zapisa. Pripravijo se na pisanje po nareku. Preberemo narek v celoti. Počasi in razločno narekujemo vsako besedo (vsako besedo povemo  dvakrat). Učenci samostojno napišejo slišane besede. Celoten narek še enkrat počasi preberemo.

Pisanje


Učenci preverijo pravilnost zapisa. Dejavnosti po  pisanju

Z učenci se pogovorimo o nalogi, ki so jo opravili. Preverimo pravilnost zapisanih besed. Z učenci se pogovorimo o napakah in odpravljanju le teh. 

Opomba: Učenci večkrat pišejo narek. Glede na obravnavane črke sami sestavimo vsebino in določimo črke, s  katerimi bodo pisali. 

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/na  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/na  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/narek_besed.doc

Advertisement