Page 1

Učna priprava: NARAVNE ZNAČILNOSTI POKRAJINE

IME IN PRIIMEK _______________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus Klett, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus Klett, Ljubljana, 2009.


OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: DRUŽBA DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: LJUDJE V PROSTORU Učna enota: Naravne značilnosti pokrajine Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna, v dvojicah Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda grafičnih izdelkov, metoda z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Učne tehnike: risanje, uganka Motivacijske tehnike: slikovna demonstracija Učna sredstva: računalnik ali grafoskop, platno, tabla, učbenik, delovni zvezek, fotografije domače pokrajine, različni materiali za izdelavo makete, literatura Medpredmetne povezave: slovenščina, likovna vzgoja, geografija, naravoslovje in tehnika Novi pojmi: • domača pokrajina • občina • naselje • naravne značilnosti • naravna dediščina Domače delo:  Literatura: •

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus, Ljubljana,

2


Družba smo mi 4: učna priprava 2009. • Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus, Ljubljana, 2009. • Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: • Učenec zna našteti in opisati naravne značilnosti domače pokrajine ter naravno dediščino. Vsebinski: Učenec: • navede in opiše naravne značilnosti domače pokrajine, • spozna različne oblike naselij v Sloveniji, • navede nekaj primerov naravna dediščine v domači pokrajini. Delovni (procesni): Učenci: • komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, • poslušajo, opazujejo, barvajo, rišejo in pišejo, • izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, • uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, • rešujejo različne tipe nalog. Vzgojni: Učenci: • se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, • se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih skupnosti, • pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, • se pripravljajo na demokratično sodelovanje, • • • •

pridobivajo in razvijajo navade, ki nam pomagajo živeti v skupnosti, spretnosti obvladovanja čustev, odločanja, sodelovanja, učenja v skupini, reševanja sporov, vrednotenja, izražanja stališč in mnenj, občutek odgovornosti do sebe in drugih, kritičen odnos do potrošništva, empatijo.

3


POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESA: 2 uri 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj • UVODNA MOTIVACIJA

Učenci

učitelj pomaga učencem pri reševanju • učenci rešijo 1. nalogo v delovnem zvezku (str. 68) naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore • učitelj ob nalogi vodi razgovor 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci • DOMAČO POKRAJINO DOBRO POZNAMO •

• • • • • • •

• učitelj vodi razgovor: Kje leži tvoj domači kraj (ravnina, dolina, • kotlina…)? Kateri večji kraj leži blizu tvojega domačega kraja? Katere reke, potoki tečejo v bližini tvojega doma? Kako se imenujejo okoliški hribi?

učenci s pomočjo svojih fotografij domače pokrajine opišejo njen izgled odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo v pogovoru

učitelj pomaga učencem pri reševanju • naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore učitelj ob nalogi vodi razgovor

učenci rešijo 2. nalogo v delovnem zvezku (str. 68)

RAZLIČNA NASELJA V DOMAČI POKRAJINI

• • • •

učitelj vodi razgovor: V kateri občini leži tvoj domači kraj? Ali v občini leži samo tvoj domači kraj? Kdo je na čelu občine?

učitelj da učencem navodila za delo in jim • pomaga

učenci izdelajo osebno izkaznico domače občine (narišejo grb ter poiščejo njene osnovne podatke)

učitelj pomaga učencem pri reševanju • naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore učitelj ob vsaki nalogi vodi razgovor

učenci rešijo 5. nalogo v delovnem zvezku (str. 70)

učitelj, da učencem navodila za delo in • jim pomaga

učenci naj s pomočjo majhnih škatlic ali iz papirja naredijo maketo svojega

• •

učenci odgovarjajo na sodelujejo v pogovoru

vprašanja

in

4


Družba smo mi 4: učna priprava

naselja, kamor vrišejo tudi ceste, reke oz. potoke učenci razstavijo makete po razredu

NARAVNE ZNAČILNOSTI DOMAČE POKRAJINE

učitelj s pomočjo slikovnega gradiva v • učbeniku (str. 41) vodi razgovor o naravnih značilnostih pokrajine

učenci rešujejo nalogo 3 v delovnem zvezku (str. 69)

učitelj pomaga učencem pri reševanju • naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore učitelj ob vsaki nalogi vodi razgovor

učenci rešijo 4. nalogo v delovnem zvezku (str. 70)

učitelj s pomočjo slikovnega gradiva vodi • razgovor o naravni dediščini ter naravnih spomenikih •

učenci odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo v pogovoru učenci naštejejo naravno dediščino ali naravni spomenik v domačem kraju

učitelj da učencem navodila za delo in jim • pomaga

učenci si v dvojicah izberejo en naravni spomenik iz domačega kraja in ga s pomočjo različnih virov, spleta predstavijo

izdelajo turistično razglednico kraja, na kateri morajo biti prikazane naravne značilnosti ali naravni spomenik domače pokrajine

• •

TERENSKO DELO: učenci si ogledajo naravno dediščino v bližini šole učenci si ogledajo vremensko hišico v bližini šole ali avtomatsko merilno postajo v kraju

3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci • učitelj pomaga učencem pri • učenci ponovijo snov ure, tako da s dopolnjevanju besedila in preverja, ali so pomočjo učitelja ter besedila v učbeniku vsi učenci zapisali pravilne rešitve (str. 40-41) dopolnijo besedilo v rdečih okvirčkih v delovnem zvezku (str. 68-70) • • • •

učitelj jim zastavi nekaj vprašanj za • ponovitev: Kaj je domača pokrajina? Kaj so naselja? Naštej naravne značilnosti pokrajine?

učenci odgovarjajo na vprašanja

5


Opiši svojo domačo pokrajino. Pri tem uporabi znanje pridobljeno pri tej uri.

O katerem naravnem pojavu govori • uganka?

na koncu preberejo uganko v delovnem zvezku (str. 70) in prilepijo pripadajočo nalepko

6

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Prirocniki_priprave/Naravne  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Prirocniki_priprave/Naravne%20znacilnosti%20pokrajine.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you