Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: NA KMEČKEM DVORIŠČU – razločujoče poslušanje Cilji: • Zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki so značilni za določeno življenjsko okolje. • Poimenujejo okolja. • Poimenujejo predmete/živali, ki povzročajo te zvoke. • Poimenujejo osebe, ki povzročajo glasove. Čas za izvedbo:  Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 43 in 44; posnetek številka 64 – Kmečko popoldne,  predvajalnik zgoščenk IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred poslušanjem 

Dejavnosti med poslušanjem 

Prvo poslušanje Usmerimo razgovor na okolje, katerega zvočni posnetek bomo poslušali. Učence spodbujamo, da drug drugega poslušajo in med seboj dopolnjujejo  svoje vedenje (znanje). Učencem naročimo naj pripravijo DZ. Vzpodbudimo jih, naj v DZ poiščejo  list z naslovom NA KMEČKEM DVORIŠČU (lahko napišemo na tablo),  pripravijo naj tudi barvice. Pokažemo jim stran v DZ, katero iščejo  (stran 44). Ogledamo si stran 44 v DZ in prosimo učence, naj »opišejo« dogajanje na  sliki. Učence spodbujamo, naj pripovedujejo o svojih doživetjih, povezanih s  prostorom na sliki. Učencem povemo, da bomo poslušali posnetek. Predvajamo posnetek številka 64 – Kmečko popoldne.

1


Dejavnosti po  poslušanju 

Učence sprašujemo, kje bi lahko posnete zvoke/glasove slišali in kaj vse so  slišali. Drugo poslušanje

Dejavnosti pred poslušanjem  Dejavnosti med poslušanjem 

Povemo, da bomo posnetek poslušali še enkrat. Poslušajo naj pozorno, ker  bodo po poslušanju reševali naloge v DZ.

Dejavnosti po  poslušanju 

Damo navodilo za reševanje naloge na strani 43. 1. Obkrožite živali, ki so se oglašale na kmečkem dvorišču. 2. Na kmečkem dvorišču narišite osebo, ki se je jokala. 3. Z rdečo barvico prečrtajte žival, ki je prestrašila otroka. 4. Z rjavo barvico prečrtajte predmet, ki je škripal. Damo navodilo za delo na strani 43. Narišite dogodek, ki se vam je zgodil na enem izmed življenjskih okolij.  Pripravite se za govorni nastop. (Nalogo učenci opravijo doma.)

Nasveti

Cilji, ki jih uresničujemo z nalogo na strani 43. 1. Obkrožite živali, ki so se oglašale na kmečkem dvorišču. (Prepoznavanje živali, katere  zvok so učenci slišali.)  2. Na kmečkem dvorišču narišite osebo, ki se je jokala. (Preverjanje prostorske orientacije  učencev in sposobnosti prenosa slišanih zvokov v celoten prostor. Otroka in psa morajo  narisati blizu drug drugega.) 3. Z rdečo barvico prečrtajte žival, ki je prestrašila otroka. (Preverjanje sposobnosti  povezovanja več slišanih zvokov/glasov; smeh otroka – renčanje psa ­ jok otroka.)  4. Z rjavo barvico prečrtajte predmet, ki je škripal. (Prepoznavanje spremljevalnega zvoka  na posnetku.)

Predvajamo isti posnetek kot prvič.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/na  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/na_kmeckem_dvoriscu.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you