Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: MOJE POČITNICE – pogovor Cilji: • Pogovarjajo se med seboj, z učiteljem in drugimi sogovorci. • Upoštevajo načela vljudnega pogovarjanja. • Upoštevajo posebnosti pogovarjanja po telefonu. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Predmeti, fotografije, spominki, ki jih prinesejo učenci v šolo,  mikrofon, telefon IZVEDBA UČNE URE Uvod v dejavnost

Pogovor

Vrednotenje

Učence povabimo, naj pripravijo materiale, ki so jih prinesli v šolo. Povemo jim, da se bomo pogovarjali o počitnicah in počitniških doživetjih. Razložimo jim potek dela: »Najprej boste razmislili, kaj se vam je zgodilo zanimivega med  počitnicami in se pripravili na pogovor v studiu. Oddajo Počitnice bom  vodila tako, da boste predstavili svoje doživetje, nato pa se boste še  pogovarjali med seboj. Naenkrat vas bo sodelovalo po pet. Odprli bomo  tudi telefon in sošolci vam bodo zastavljali vprašanja. Bodite pozorni na:  govor, uporabo vljudnostnih izrazov v pogovoru in na nebesedno govorico.  Poslušalci pa pazite na posebnosti pogovarjanja po telefonu – pozdrav,  predstavitev, uporaba vljudnostnih izrazov. Ne pozabite povedati, kateri  osebi zastavljate vprašanje.«  Pozovemo prvo skupino petih učencev v studio in vodimo oddajo. Učenci pripovedujejo, sodelujejo v pogovoru v studiu in po telefonu. Učence povabimo, da sodelujejo pri vrednotenju opravljenega pogovora.  Vodimo analizo dela in upoštevamo kriterije.

1


Glede na upoštevanje pravil vrednotimo vajo pogovarjanja, npr.: Pogovarjanje po telefonu: • Dvignemo telefonsko slušalko. • Odtipkamo telefonsko številko (Če imamo telefonske številke v spominu pritisnemo  ustrezno tipko.). • Počakamo, da na drugi strani oseba dvigne slušalko in reče »Halo.« • Lepo pozdravimo in izrazimo željo, s kom bi radi govorili. • Pogovarjamo se vljudno. • Pogovor po telefonu naj ne traja predolgo. • Ob zaključku pogovora se lepo poslovimo/zahvalimo/izrečemo vljudnostno frazo. • Če nam je oseba blizu in jo poznamo, jo tikamo; če ne jo vikamo in uporabimo  ustrezni ogovor gospa/gospod.

Verbalna in neverbalna komunikacija pogovarjanja: • Sogovorca moramo gledati v oči. • Ne smemo govoriti predolgo. • Sogovorcu moramo omogočiti, da tudi on kaj pove. • Sogovorca ne prekinjamo, temveč počakamo, da pridemo na vrsto. • Smiselno se odzovemo na sogovorca. • Do sogovovorca smo vljudni in ne žaljivi. • Neznane, starejše in uradne osebe ogovorimo drugače kot znance, sorodnike,  prijatelje. • V javnosti (avtobusu, čakalnici, trgovini …) se pogovarjamo tiho. Pogovor primerno zaključimo. (K

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/mo  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/moje_pocitnice.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you