Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: MALI OGLASI – poslušanje posnetega neumetnostnega besedila Cilji: • Pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo. • Prepoznavajo okoliščine nastanka besedila in namena besedila. • Razumejo besedilo in si zapomnijo podatke. • Vrednotijo besedilo ter utemeljujejo mnenja. • Sodelujejo v pogovoru. • Tvorijo besedilo – govorno nastopanje.  Čas za izvedbo: 2 uri (1. ura poslušanje besedila; 2. ura govorni nastopi učencev) Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Posnetek, številka 19; DZ, stran 125; časopis z malimi oglasi IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred  poslušanjem

Dejavnosti med  poslušanjem

Prva ura Prvo poslušanje Pozovemo učence, naj povedo, kje in kako starši kupijo (prodajo,  zamenjajo, podarijo …) razne predmete, živali, rastline …  Pokažemo časopise in v njih »Male oglase«.  Učence sprašujemo po posebnostih in se pogovarjamo o vsebini malih  oglasov.   Na tablo zapišemo miselni vzorec (glej tabelsko sliko). Nato jim povemo, da bomo poslušali posnetek, npr. »Poslušali bomo male oglase. Še prej pa povejte, kaj pomenijo sledeče  besede: kupimo, prodamo, zamenjamo, podarimo.«   Učenci se umirijo in pripravijo na poslušanje. Zbrano poslušamo posnetek.

1


Dejavnosti po  poslušanju

a) Postavljamo vprašanja o podatkih s posnetka, npr. Ali ljudje z malimi oglasi, ki ste jih poslušali, samo prodajajo? Kaj prodajajo? Kaj zamenjajo? Kaj pa delajo z zlatimi ribicami? b) Spodbujamo učence, naj pripovedujejo o svojih izkušnjah,  povezanih s posnetkom, npr, Ste že kdaj slišali podobna besedila? Kje ste jih slišali? Ali ste si zapomnili vse, kar ste slišali? Zakaj ne? Kdo posluša male oglase? Kaj ljudje ponujajo preko malih oglasov? Ste vedeli, da ljudje tudi podarijo predmete, živali …?  Kaj menite o tem? Drugo poslušanje

Dejavnosti pred  poslušanjem

Napovemo drugo poslušanje, npr. »Ponovno bomo poslušali male oglase. Pozorno poslušajmo.« Učenci se umirijo. Poslušamo posnetek.

Dejavnosti med  poslušanjem Dejavnosti po  poslušanju Reševanje nalog  v DZ, stran 125

Predstavitev domačega dela

Učencem naročimo, naj rešijo naloge v DZ na 125. strani. Vodimo preverjanje rešitev. Damo navodilo za domače delo: »V časopisu poiščite male oglase in jih nalepite v zvezek.« Druga ura Učence pozovemo, naj predstavijo male oglase, ki so jih nalepili. To storijo  tako, da jih preberejo. Tabelska slika Kdo?

MALI OGLASI

Kaj dela? (kupi, proda, zamenja …)

2


Kaj?

Za koliko?

3

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/ma  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/mali_oglasi.doc