Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: MAČKA IN PTICA – branje in prepis slikopisa

Cilji: • Glasno berejo slikopis. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo slikopis. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 20.

IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Pozovemo učence, naj odprejo učbenik na strani 20, 21. Ogledamo si slikopise. Učenci povedo, v čem so drugačni od že branih slikopisov. Preberejo naslove slikopisov na strani 20 in 21.

Najava besedila

Kaj se zgodi, če se na dvorišču srečata ptica in mačka?

Branje besedila Dejavnosti po drugem branju

Dvakrat glasno berejo besedilo. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Kdo je spal na strehi? Kje sedela ptica? Kaj je naredila mačka? Kaj je naredila ptica? Zakaj je odletela ptica? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu. Ste že kdaj videli podoben prizor, kot je opisani? Kje ste ga videli? Kako se je končalo srečanje med mačko in ptico?


c) b) Učenci prepišejo slikopis. Naročimo, naj prepišejo slikopis. Pri prepisu naj pazijo na  pravilen zapis sličic;  pravilen prepis besed;  uporabo ločila na koncu povedi;  čitljivost zapisa;  estetskost zapisa (lepo pisavo);  čistost prepisa. Preverimo prepise.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ma  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/macka_in_ptica.pdf

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ma  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/macka_in_ptica.pdf

Advertisement