Page 1

likovna vzgoja


SPLOŠNI CILJI ƒ

razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo

ƒ

razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti

ƒ

bogate in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje

ƒ

usvajajo elementarna znanja likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote

ƒ

se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo

ƒ

ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost

ƒ

z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora

ƒ

se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom

ƒ

razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost

ƒ

ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete

ƒ

ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo

ƒ

spoznavajo vlogo in pomen vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju

ƒ

razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah

ƒ

razvijajo odnos za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine

ƒ

razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov

ƒ

razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju


SEPTEMBER LIKOVNO PODROČJE

CILJI

RISANJE

ƒ s pomočjo učnega sredstva pojasnijo različnost linij ƒ naštejejo primere različnih linij v naravi in okolju ƒ pridobivajo občutek za različnost linij ƒ navajajo se iskati primere linij v naravi in okolju ƒ razlikujejo sklenjeno in nesklenjeno linijo ƒ opišejo posebnosti sklenjene in nesklenjene linije ƒ pojasnijo pojem risba ob umetniškem delu ƒ navajajo se na sproščeno linearno izražanje ƒ navajajo se na samostojno izpolnjevanje narisanih ploskev

SLIKANJE

• loči najosnovnejše lastnosti črt (linij)

LINIJA

• našteje zglede različnih črt v okolju in naravi

SPROŠČENA LINIJA RAZLIČNOST LINIJ

NESKLENJENA LINIJA

ƒ naštejejo osnovne slikarske materiale in pripomočke

BARVNA LINIJA

ƒ ugotovijo značilnosti kipa ƒ razložijo pojem kipar ƒ naštejejo kiparske materiale, orodja in pripomočke

• narisane površine obogati s črtami

SKLENJENA LINIJA

BARVA

ƒ pridobivajo spretnost za pravilno uporabo barvnih materialov in njihovih pripomočkov

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

TOČKA

ƒ poimenujejo barve

ƒ opišejo posebnosti barvne linije

KIPARSTVO

PREDLAGANE VSEBINE

• poimenuje barve ob opazovanju likovnih stvaritev in predmetov v okolju in naravi

BARVNA PLOSKEV

KIP KIPAR KIPARSKI MATERIAL KIPARSKI MATERIAL IN PRIPOMOČKI

• razlikuje najosnovnejše kiparske pojme

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


OKTOBER LIKOVNO PODROČJE RISANJE

CILJI ƒ spoznajo pojme risalna ploskev, velikost risalne ploskve, posamezni deli risalne ploskve, linijsko neizpolnjena in izpolnjena ploskev

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

RISALNA PLOSKEV

ƒ izbrani motiv upodobi na podlage različnih velikosti, barv in kvalitet LINIJSKO IZPOLNJENA

PLOSKEV NEIZPOLNJENA PLOSKEV SLIKANJE

ƒ pojasnijo nastanek barvne ploskve

PALETA

ƒ ugotovijo način izražanja z barvno linijo in ploskvijo na umetniškem delu

• pojasni nastanek barvne ploskve

SLIKA, SLIKAR

• poimenuje umetniške ustvarjalce, njihova dela

ƒ privzgajajo si odgovornost za oblikovanje slike ƒ razvijajo skrb za čistost delovne površine in smiselno uporabo materialov

KIPARSTVO

ƒ opišejo material umetniškega kipa ƒ razvijajo zmožnost dojemanja posebnosti kipa ƒ pridobivajo občutljivost za ravnanje z mehkimi materiali

GRAFIKA

UMETNIŠKO DELO

DODAJANJE MATERIALA

ƒ pozna osnovne kiparske materiale in orodja glede na njihove lastnosti

ODVZEMANJE MATERIALA

ƒ razložijo pojme tiskarstvo, tiskanje in odtis

TISKARSTVO

ƒ spoznajo postopke za izvedbo najpreprostejših grafičnih tehnik

TISKANJE ODTIS

• pojasni pojma tiskanja in odtis

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


NOVEMBER LIKOVNO PODROČJE SLIKANJE

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

ƒ spoznajo postopke mešanja barv

NEMEŠANA BARVA

ƒ pojasnijo razliko med mešanimi in nemešanimi barvami

• prepozna nemešano in mešano barvo

MEŠANA BARVA

• spontano meša barve

ƒ opišejo barve na umetniških delih ƒ navajajo se na opazovanje različic ene barve na predmetih v okolju ter rastlinah in živalih v naravi

POSTOPNO MEŠANJE BARV

ƒ razvijajo občutek za postopno mešanje barv in doslednost pri mešanju

PROSTORSKO OBLIKOVANJE

ƒ ločijo zunanji prostor od bivalnega prostora ƒ orientirajo se v zunanjem in bivalnem prostoru ƒ spoznavajo delo načrtovalca prostorov – arhitekta

BIVALNI PROSTOR ZUNANJI PROSTOR

ƒ navajajo se na usvajanje zahtevnejših likovnih pojmov

NOTRANJI PROSTOR

ƒ privzgajajo si smisel za izražanje lastnih zamisli

GIBANJE V PROSTORU

ƒ razvijajo zmožnost samostojnega interpretiranja

OBLIKA IN VELIKOST ZGRADBE ARHITEKT

ƒ pojasni osnovne značilnosti zunanjega in bivalnega prostora • zgradi različne oblike prostorov s sestavljankami, z embalažnimi škatlicami in s peskom v peskovniku

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


DECEMBER LIKOVNO PODROČJE RISANJE

CILJI ƒ opredelijo posebnosti razporeditve narisanih podob na risalni ploskvi ƒ spoznajo način risanja risbe od celote k posameznosti ƒ razvijajo likovno domišljijo

PREDLAGANE VSEBINE RAZPOREDITEV PODOB RISANJE OD CELOTE K POSAMEZNOSTI

ƒ razvijajo zmožnost različnega razporejanja izpolnjenih ploskev

PROSTORSKO OBLIKOVANJE

ƒ pojasnijo pomen okrasnih predmetov v bivalnem prostoru ƒ razvijajo estetski čut s smiselnim nameščanjem okrasnih predmetov in izbiro barv

OKRASNI PREDMETI V OKOLJU

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA ƒ pojasni razporeditev upodobljenih podob na risalni površini

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


JANUAR LIKOVNO PODROČJE

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

RISANJE

ƒ opišejo posebnosti trdih materialov in orodij ƒ razvijajo občutek za različnost sledi trdih materialov

SLIKANJE

ƒ spoznajo osnovne postopke slikanja slike SLIKA ƒ razvijajo samostojnost pri izbiri podlag in kombinaciji ustreznih materialov in orodij

KIPARSTVO

GRAFIKA

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

TRDI RISARSKI MATERIALI • naslika sliko z barvnimi ploskvami z uporabo različnih slikarskih materialov

ƒ pridobivajo občutek za ravnanje z upogibnimi materiali

UPOGIBNI KIPARSKI MATERIAL

ƒ naniza kiparske oblike iz ploskovitega upogibnega materiala

ƒ spoznajo postopke za izvedbo najpreprostejših grafičnih tehnik – tisk s pečatniki

PEČATNIK

• ritmično odtiskuje oblike v različnih velikostih in barvah

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


FEBRUAR LIKOVNO PODROČJE RISANJE

CILJI ƒ prepoznajo risalo po značilnostih trdih materialov

PREDLAGANE VSEBINE NIZANJE ČRT

ƒ opišejo značilnosti linij, narisanih s trdimi materiali in SVETLA LINEARNA orodji na umetniških delih ƒ privzgajajo si vztrajnost

SLIKANJE

PLOSKE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA ƒ pojasni nastanek svetlejše in temnejše črtne ploskve ƒ z različnimi risarskimi materiali nariše risbo brez podrisavanja

ƒ navajajo se na risanje velikih podob

TEMNA LINEARNA PLOSKEV

ƒ spoznajo posebnosti uporabe enovitega materiala za slikanje slike

RAZPOREJANJE BARVNIH PLOSKEV

• prepozna različne materiale in orodja po likovnih področjih

TRD KIPARSKI MATERIAL

ƒ sestavi kiparsko obliko iz trdega materiala

ƒ razložijo posebnosti razporejanja naslikanih podob po slikovni ploskvi

KIPARSTVO

ƒ pridobivajo občutek za ravnanje s trdimi materiali in naravnimi materiali

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


MAREC LIKOVNO PODROČJE RISANJE

CILJI ƒ razvijajo občutek za različnost sledi tekočih materialov

TEKOČI MATERIALI

ƒ razvijajo zmožnost uporabe različnih vrst in debelin pripomočkov

PRIPOMOČKI ZA TEKOČE MATERIALE

ƒ razvijajo smisel za različno nizanje linij

SLIKANJE

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA ƒ prepozna tekoče materiale in orodja

DEBELINA PRIPOMOČKA

ƒ privzgajajo si smisel za izbiro raznovrstnih trdih slikarskih materialov in smisel za njihovo različno izbiro

TRDI SLIKARSKI MATERIALI

ƒ privzgajajo si občutek za povezavo slikarskega materiala in podlage

SLIKARSKA PODLAGA

ƒ navajajo se na doslednost in vztrajnost

TRGANKA IZREZANKA

PROSTORSKO OBLIKOVANJE

ƒ razvijajo domiselnost pri oblikovanju opreme ƒ pojasnijo različnost barv v prostoru

OPREMA BIVALNEGA PROSTORA BARVA V PROSTORU

ƒ opiše sestavne dele prostorov • likovno uredi notranji prostor

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


APRIL LIKOVNO PODROČJE KIPARSTVO

GRAFIKA

PREDLAGANE VSEBINE

CILJI ƒ razvijajo občutek za tretjo dimenzijo ƒ navajajo se na oblikovanje stabilne in razgibane figure ƒ razvijajo ročno spretnost pri ravnanju z različnimi materiali in orodji

KIP

ƒ razvijajo tipne zmožnosti ƒ navajajo se na izvajanje postopkov za izvedbo grafične tehnike ƒ razvijajo občutek za red in čistost izdelka

ŠABLONA

TRDNOST KIPA

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA ƒ opiše posebnosti postopka oblikovanja razgibanega obhodnega kipa • izoblikuje statično in razgibano figuro iz enovitega kosa mehkega materiala

TISKARSKI PRIPOMOČKI

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


MAJ LIKOVNO PODROČJE RISANJE

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

ƒ navajajo se na različno kombiniranje trdih in tekočih materialov

BOGATITEV NARISANEGA MOTIVA

ƒ navajajo se na sproščeno risanje podob

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA ƒ prepozna lastnosti tekočih in trdih risarskih materialov

ILUSTRATOR ILUSTRACIJA DEBELINA PRIPOMOČKA

SLIKANJE

ƒ navajajo se na spontano izražanje in posredovanje individualnih značilnosti izraza ƒ razvijajo občutek za mešanje barv

TEKOČI SLIKARSKI MATERIAL GOSTOTA IN REDKOST BARVE SLIKARSKA PODLAGA

KIPARSTVO

ƒ razvijajo smisel za enakomerno nizanje oblik

RAVEN – KRIV

ƒ navajajo se na samostojno reševanje likovnega problema

VELIK – MAJHEN

ƒ razvijajo domiselnost pri nizanju in oblikovanju različnih oblik

VISOK – NIZEK NIZANJE VTISNJEN IZDOLBEN

ƒ prepozna nekatere posebnosti kiparskih oblik (nizek, visok, vbočen, izbočen)

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE


JUNIJ LIKOVNO PODROČJE SLIKANJE

CILJI ƒ razvijajo zmožnost svetlitve in temnitve barve ƒ navajajo se na doslednost

PREDLAGANE VSEBINE SVETLA BARVA

• razvrsti barve po svetlosti

TEMNA BARVA

• barve svetli z belo in temni s črno barvo

SVETLITEV IN TEMNITEV BARVE PROSTORSKO OBLIKOVANJE

ƒ razvijajo domiselnost pri oblikovanju opreme

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

OPREMA PROSTOROV BARVA PROSTOROV

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_likovna_vzgoja/2.%20razred/Prirocniki_priprave  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_likovna_vzgoja/2.%20razred/Prirocniki_priprave/likovni_2.pdf

Advertisement