Page 1

LETNA PRIPRAVA

SLOVENŠČINA 3. razred 245 ur

BESEDE GRADIJO SVET 3 – učbenik BESEDE GRADIJO SVET 3 – delovni zvezek BESEDE GRADIJO SVET – delovni zvezek za opismenjevanje JAZ PA BEREM 3 – berilo JAZ PA BEREM 3 – delovni zvezek k berilu

1


UVOD 1. Letna priprava za slovenščino vsebuje: • razporeditev vsebin za - Besede gradijo svet 3– učbenik - Besede gradijo svet 3– delovni zvezek - Besede gradijo svet – delovni zvezek za opismenjevanje - Jaz pa berem 3– berilo - Jaz pa berem 3– delovni zvezek k berilu • predlog razporeditve ocenjevanja ciljev oz. standardov znanja jezikovnega in književnega pouka. 2. Letna priprava za slovenščino je načrtovana po mesecih. Cilji in vsebine so razdeljeni na jezikovni pouk in književni pouk. 3. Cilji in vsebine jezikovnega pouka so načrtovani po sporazumevalnih dejavnostih: • poslušanje, govorjenje • branje, pisanje 3.1. V rubriki sporazumevalna dejavnost branje, pisanje je poleg vsebin za branje in pisanje neumetnostnih besedil načrtovano tudi opismenjevanje za pisane črke in vsebine za razvijanje jezikovnih zmožnosti. 4. Iz predloga razporeditve ocenjevanja ciljev oz. standardov znanja si učitelj v letni pripravi v rubriko ocenjevanje sam določi čas ocenjevanja. 5. Dnevne priprave za jezikovni pouk so razvrščene po mapah: • poslušanje, govorjenje • branje, pisanje neumetnostnih besedil • razvijanje jezikovnih zmožnosti • opismenjevanje – male in velike pisane črke Avtorice Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

2


SEPTEMBER – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

• • •

BRANJE PISANJE

• • • • • •

• •

pogovarjajo se med seboj, z učiteljem in drugimi sogovorci; upoštevajo načela vljudnega pogovarjanja pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo; tvorijo čimbolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; govorijo čimbolj razločno, naravno in zborno vadijo pisanje tiskanih črk razvrščajo besede po abecednem redu s tiskanimi črkami prepišejo krajše besedilo napišejo podatke o sebi in šoli v kazalu iščejo zahtevane podatke berejo besedilo, pisno odgovarjajo na vprašanja

z gibalno-grafičnimi vajami utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi glasove zapisujejo z malimi in velikimi pisanimi črkami, po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti

MOJE POČITNICE - pogovor

PRI KOVAČEVIH – poslušanje posnetega neumetnostnega besedila, DZ/89 – 91 GOVORNI NASTOP

• • • • • •

VELIKE IN MALE TISKANE ČRKE - ponovitev ABECEDA - ponovitev PREPIS PODATKI O UČENCU IN ŠOLI – zapis podatkov, DZ/5 BRANJE KAZALA – iskanje podatkov, DZ/6 HIŠNI LJUBLJENCI – U/6 MAČKE – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila, U/7 – 9; DZ/8, 9

PREDVAJE ZA PISANE ČRKE – opismenjevanje, DZ/77 – 81 MALE IN VELIKE PISANE ČRKE – I, U – opismenjevanje, DZ/82, 83

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • • • • • •

v mislih oblikujejo domišljijskočutno predstavo dogajalnega prostora razvijajo sposobnost poustvarjanja besedila razvijajo sposobnost povezovanja domišljijskega sveta z realnimi/življenjskimi situacijami spoznajo dvodelno zgradbo pravljice identificirajo se s književno osebo ponovijo značilnosti pravljice prepoznajo čas dogajanja in dogajalni prostor prepoznajo književne osebe in njihove lastnosti

• • • • •

Pesem: REKLAMA – B/10, 11; DZ/10, 11 Zgodba: PRAVLJICE ZA DEDIJA – B/12, 13; DZ/12, 13 Zgodba: PRAVLJICE ZA OČETA – B/14, 15; DZ/14, 15 Pesem: ENKRAT, KO BO OČKA MAJHEN – B/16, 17; DZ/16, 17 Pravljica: MIZICA POGRNI SE – B/52, 53; DZ/46, 47

3


OKTOBER – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo; tvorijo čimbolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; govorijo čimbolj razločno, naravno in zborno

GOVORNI NASTOP – govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo

glasove zapisujejo z malimi in velikimi pisanimi črkami, po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno • razvijajo pravopisno zmožnost tako, da pravilno rabijo končno ločilo piko in vprašaj • s tiskanimi črkami pišejo po nareku

MALE IN VELIKE PISANE ČRKE – N, M, A, O, C, Č, E – opismenjevanje, DZ/str. 82 – 87

• •

berejo preglednico in poiščejo zahtevane podatke vadijo stopnjevanje pridevnika

berejo besedilo, pisno odgovarjajo na vprašanja; povedi razvrstijo v pravilni vrstni red dogajanja • berejo in razčlenjujejo besedilo

• •

PRIPOVEDNA POVED IN KONČNO LOČILO PIKA VPRAŠALNA POVED IN KONČNO LOČILO VPRAŠAJ • NAREK •

URNIK INTERESNIH DEJAVNOST – branje preglednice, DZ/7 • ZLATI PRINAŠALEC IN PES SV. HUBERTA – iskanje podatkov; branje preglednice; stopnjevanje pridevnika, U/10, 11; DZ/10 – 12 • • -

BRATOVA PAPAGAJA – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/12; DZ/13, 14 ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH ČEMU IMAJO ZAJCI DOLGE UHLJE? – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/13 ČEMU IMAJO SLONI DOLGE RILCE? – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/14 ČEMU IMAJO ŽIRAFE DOLG VRAT IN DOLGE NOGE? – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/15

4


KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • • •

zaznavajo ritem pesmi in njegovo vlogo pri oblikovanju razpoloženja pesmi zaznavajo in doživljajo preprosto primero razvijajo sposobnost gledanja risanega filma razvijajo sposobnost primerjanja literarne podlage z risanim filmom utemeljujejo povezanost značaja književne osebe in pravljičnega dogajanja

• • •

Pesem: ŠPANSKA VAS – B/18, 19; DZ/18, 19 Pesem: RESNI LJUDJE – B/20, 21; DZ/20, 21 Pesem: HITRA PESEM – B/24, 25; DZ/24, 25

• •

Pravljica: PEPELKA – B/54, 55; DZ/48 – 51 Pravljica: ZLATA PTICA – B/56, 57; DZ/52, 53

5


NOVEMBER – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu • govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo; tvorijo čimbolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; govorijo čimbolj razločno, naravno in zborno

glasove zapisujejo z malimi in velikimi pisanimi črkami, po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno • razvijajo pravopisno zmožnost tako, da pravilno rabijo končno ločilo piko, vprašaj in klicaj • razvijajo pravopisno zmožnost tako, da pravilno rabijo veliko začetnico v lastnih imenih bitij in v svojilnih pridevnikih, izpeljanih iz lastnih imen bitij • vadijo temelje pravopisa

OBVESTILA – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/123, 124 • GOVORNI NASTOP – govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo

MALE IN VELIKE PISANE ČRKE – R, V, Z, Ž, S, Š, L, T, K – opismenjevanje, DZ/88 – 95

• • •

VZKLIČNA POVED IN KONČNO LOČILO KLICAJ PIKA, VPRAŠAJ, KLICAJ – utrjevanje, DZ/53, 54 MANCA DOBI MUCO – velika začetnica v lastnih imenih bitij; svojilnih pridevnikih izpeljanih iz lastnih imen, DZ/65, 66 • METULJ – pravopisne vaje (besede z lj), DZ/55, 56 • KOSTANJ – pravopisne vaje (besede z nj), DZ/57, 58 • NAGAJIVE BESEDE – odpravljanje pravopisnih napak, DZ/62 – 64 •

berejo besedilo, pisno odgovarjajo na vprašanja; povedo svoje mnenje o besedilu ter ga utemeljijo; pripovedujejo o svojih izkušnjah • v besedilu iščejo podatke • berejo poljudnoznanstvena besedila in jih ustno razčlenjujejo

VAROVANJE NARAVE - ODPADKI – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/21, 23; DZ/19, 20 - DAN ZEMLJE – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/24 • ZANIMIVOSTI IZ NARAVE - PUŠČAVA - branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/25 – 27 - DEŽELI VEČNEGA LEDU - branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/28, 29

6


KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• razumejo sporočilnost oziroma temo besedila • razvijajo asociativno sposobnost tako, da nizajo asociacije ob tematski osrednji besedi • ustrezno reagirajo na čustvene sestavine besedila • ustvarjajo domišljijskočutno predstavo dogajalnega prostora in dogajanja • ločijo dobre in slabe književne osebe • spoznavajo ključna besedila nacionalnega in civilizacijskega kanona (spoznavajo tudi besedila drugih narodov) • poiščejo vrata za identifikacijo z besedilom in pravljičnimi osebami • poslušajo radijsko igro in spoznavajo prvine in značilnosti medija

• • •

Pesem: SMEHASTA PESEM – B/26; DZ/26 Pesem: VEČER – B/27; DZ/27 Pesem: ŠKRAT DOBROŠIN – B/28

Pravljica: JANKO IN METKA – B/60, 61; DZ/56, 57 • Radijska igra: KRALJ MATJAŽ IN ALENČICA - B/64, 65; DZ/60, 61

7


DECEMBER – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

• pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu • govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo; tvorijo čimbolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; govorijo čimbolj razločno, naravno in zborno

MALE IN VELIKE PISANE ČRKE – H, B, D, G, J, P, F – opismenjevanje, DZ/96 – 101

• •

NAREK SREČANJE SORODNIKOV – velika začetnica v zemljepisnih lastnih imenih, DZ/67 – 69 S SOSEDOM NA SPREHOD – pravopisne vaje, DZ/59, 60 VOŠČILO – členjenje in tvorjenje povezovalnega besedila, DZ/43 ČARAJTE Z LILI – branje reklamnega letaka, DZ/30, 31 TELEVIZIJSKI SPORED – iskanje podatkov, DZ/32 RISANKA BONČI, KUŽA Z OČALI – iskanje podatkov, DZ/33

• • • • •

glasove zapisujejo z ustreznimi velikimi tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti s tiskanimi črkami pišejo po nareku razvijajo pravopisno zmožnost tako, da pravilno rabijo veliko začetnico na začetku povedi, v lastnih imenih bitij, v zemljepisnih lastnih imenih razvijajo pravopisno zmožnost tako, da pravilno zapisujejo nezvočnike na koncu in sredi besede berejo voščilo; odgovarjajo na vprašanja o tvorcu, naslovniku in bistvenih podatkih; po zgledu tvorijo voščilo berejo besedilo, iščejo zahtevane podatke

VOŠČILA, ČESTITKE – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/126, 127 • GOVORNI NASTOP – govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo

• • • •

• •

berejo poljudnoznanstveno besedilo; pisno odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu in ga utemeljijo; pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih • ob nizu sličic napišejo zgodbo; tvorijo čim bolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno

ZANIMIVOSTI IZ NARAVE - ZEMLJA IN SONCE - branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/30 • PTICE POZIMI –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/16; DZ/15 • VODA – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/18 - ZMRZOVANJE –- branje in iskanje podatkov, U/19; DZ/17 - ČEMU MORAMO PITI VODO –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/20; DZ/18

8


• ZGODBA OB NIZU SLIČIC – tvorjenje besedila

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • • • • • • •

zaznavajo rimo in razumejo sporočilnost pesmi usvojijo termin rima preko metode igre iščejo rime in si s tem urijo ¨posluh za rimo¨ pripravijo svoj horizont pričakovanja, se identificirajo z lirskim subjektom usvojijo pesniško formo naštevanka, kar pokažejo tako, da spesnijo svojo naštevanko napišejo/narišejo likovno pesem na temo radijski valovi opazujejo pravljično dogajalno zgradbo (ponavljanje), ko ista književna oseba ponavlja svoje iskanje v treh različnih a vendar v nadvse enakih poskusih zaznavajo začetno in končno pravljično frazo zaznavajo čustva književnih oseb

• Pesem – KRIŽIŠČE – B/30, 31; DZ/28, 29 • Pesem: LJUBEZENSKA ZA DEČKE; LJUBEZENSKA ZA DEKLICE – B/32, 33; DZ/ 30, 31 • Pesem: RADIJSKI VALOVI – B/38, 39; DZ/ 32, 33 • Pravljica: SNEŽENI MOŽ – B/58, 59; DZ/54, 55 • Pravljica: PUNČKA V TRAVI – B/62, 63; DZ/58, 59 • Pravljica: ČARODEJEV KLOBUK – B/104, 105; DZ/96, 97

9


JANUAR – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

• pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu • govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo; tvorijo čimbolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; govorijo čimbolj razločno, naravno in zborno

• •

• • • • •

s pisanimi črkami prepisujejo s table/knjige; upoštevajo prva pravopisna pravila; pazijo na čitljivost in estetskost zapisa s pisanimi črkami ob sličici napišejo povedi opisujejo bitja/predmete na sliki; ugotavljajo njihov položaj in premikanje ter pri tem vadijo rabo pravilnih predlogov in pravilne oblike samostalnika za predlogom vadijo izražanje količine z glavnimi števniki oz. prislovi mere ter rabo pravilne oblike samostalnika in povedka ob količinskih izrazih vadijo pravilno tvorbo in rabo vrstilnih števnikov

berejo besedilo; pisno odgovarjajo na vprašanja; povedo svoje mnenje o besedilu in ga utemeljijo; pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih • berejo besedilo, iščejo zahtevane podatke • po analogiji tvorijo pridevniške izpeljanke iz samostalnika

MEDVEDEK – SLAVNA ZVEZDA – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/121, 122 • GOVORNI NASTOP - govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo

PREPIS PISANJE POVEDI – opismenjevanje, DZ/101, 102

• •

V TELOVADNICI – raba predlogov, DZ/74, 75 VZPON NA STORŽIČ – raba predlogov (na s/z, v – iz), DZ/76, 77 • RAZREDNO TEKMOVANJE – raba vrstilnih števnikov, DZ/78 • NA ŠPORTNEM TABORU – raba glavnih števnikov, DZ/79 • • • • •

SKRB ZA ZDRAVJE – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/32 – 34; DZ/ 21 ZDRAVILNE RASTLINE –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/35, 36; DZ/ 22 ŠOLSKI JEDILNIK – iskanje podatkov, branje preglednice, DZ/23 ČOKOLADNE KROGLICE – branje recepta, iskanje podatkov, DZ/24 OTROŠKI JEDILNI LIST – pridevniške izpeljanke iz samostalnika, DZ/25

10


KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ob poslušanju branja in recitacije pesmi zaznavajo rimo in ritem ter razumejo sporočilnost pesmi • poslušajo radijsko igro • oblikujejo domišljijsko predstavo književnih oseb • zaznavajo in prepoznavajo domišljijski in realni dogajalni prostor

• •

Pesem: MALI PRODAJALCI ZIJAL – B/34, 35 Pesem: NOVI MOŽ – B/36, 37

Radijska igra: KROJAČEK HLAČEK – B/68, 69; DZ/62, 63 • KLJUKEC S STREHE – branje v nadaljevanjih, B/106, 107; DZ/98, 99

11


FEBRUAR – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo - opis osebe; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu • govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo in sicer tako, da po zgledu opišejo osebo

IZGUBLJENA DEKLICA – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/92 – 94 GOVORNI NASTOP - govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo

• • •

PREPIS ZGODBA OB NIZU SLIČIC – tvorjenje besedila MRAVLJICA – tvorjenje manjšalnic, DZ/85

s pisanimi črkami prepisujejo s table/knjige; upoštevajo prva pravopisna pravila; pazijo na čitljivost in estetskost zapisa • ob nizu sličic napišejo zgodbo; tvorijo čim bolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno • po analogiji tvorijo manjšalnice/ljubkovalnice • • • • • • • •

berejo besedilo; sodelujejo v pogovoru o besedilu in ga razčlenjujejo berejo opis osebe; po zgledu napišejo opis osebe berejo besedilo; pisno odgovarjajo na vprašanja; povedo svoje mnenje o besedilu in ga utemeljijo; pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih iščejo ženski par moškemu v besedilu poiščejo zahtevane podatke berejo vabilo in čestitko; odgovarjajo na vprašanja o tvorcu, naslovniku in bistvenih podatkih; po zgledu tvorijo vabilo in čestitko tvorijo nebesedna sporočila berejo navodila; izdelajo izdelek

• • • • • • • • • •

BILO JE NEKOČ –- branje in razčlenjevanje neum. bes., U/65 – 68 MOJA BABICA – branje in razčlenjevanje neum. bes., U/70; DZ/46 POGOVOR Z ILUSTRATORKO - branje in razčlenjevanje neum. bes., U/46, 47 KAKO SE OBNAŠAMO V GLEDALIŠČU – branje in razčlenjevanje neum. bes., U/48; DZ/36 LUTKOVNO GLEDALIŠČE – iskanje podatkov, DZ/34, 35 OBISKALI SMO GLEDALIŠČE – ženski par moškemu, DZ/37 VABILO – razčlenjevanje in tvorjenje neum. bes., D/Z38 POROČILO O LUTKOVNI PREDSTAVI – branje in razčlenjevanje neum. bes., DZ/ 39 ČESTITKA – razčlenjevanje in tvorjenje neum. bes., DZ/40, 41 LUTKA NA KUHALNICI – branje navodil, postopek izdelave, DZ/42

12


KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• zaznavajo temo besedila in pesem primerjajo z drugimi besedili na isto temo • zaznavajo razpoloženje pesmi in ustrezno reagirajo na čustvene sestavine besedila • razvijajo asociativno sposobnost; iščejo tematsko osrednjo besedo ter nizajo asociacije ob tematski besedi • odkrijejo vrata za identifikacijo in se identificirajo s književno osebo • zaznavajo fantastični dogajalni prostor in ga razlikujejo od realističnega

• • • •

Pesem: DOMIŠLJIJA – B/42; DZ/66 Pesem: ZLATA LADJA – B/43; DZ/37 Pesem: KAJ JE TO ŠKODA – B/44, 45; DZ/38, 39 Pesem: O INDIJI KOROMANDIJI – B/46, 47; DZ/40, 41 • Pesem: KAJ JE ČENČARIJA – B/48, 49; DZ/42, 43 • MALI POVODNI MOŽ – branje v nadaljevanjih, B/108, 109; DZ/100 – 103

13


MAREC – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo – opis živali, opis delovnega dne osebe, zgradbe; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo in sicer tako, da po zgledu opišejo žival/delovni dan poljubno izbrane osebe

• • • •

BRANJE PISANJE

• •

s pisanimi črkami pišejo po nareku k danim besedam dodajajo besede istega tematskega polja, besede z nasprotnim, enakim/podobnim, ožjim ali širšim pomenom

• • • •

• • •

berejo besedilo; pisno odgovarjajo na vprašanja; povedo svoje mnenje o besedilu in ga utemeljijo; pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih berejo besedilo; iščejo zahtevane podatke berejo opis živali; pisno odgovarjajo na vprašanja; po zgledu napišejo opis živali

• • • • • •

DOMAČA RACA – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/95 – 98 DELOVNI DAN MOJE BABICE – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/108 – 112 OPIS ZGRADBE – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/106, 107 GOVORNI NASTOP - govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo NAREK BESEDE Z ENAKIM POMENOM (sopomenke) – bogatenje besednega zaklada, DZ/80, 81 BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM (protipomenke) – bogatenje besednega zaklada, DZ/82 BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM (nadpomenke) – bogatenje besednega zaklada, DZ/83, 84 MATEJINA POT V ŠOLO –- branje in razčlenjevanje neum. bes., U/38; DZ/26 Z VLAKOM V LJUBLJANO –- branje in razčlenjevanje neum. bes., U/39; DZ/27 STAVBA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI – branje in razčlenjevanje neum. bes., U/40; DZ/28 ŽABE NE PRIDEJO DO CILJA – branje in razčlenjevanje neum. bes., U/17; DZ/16 HRČEK –- branje in razčlenjevanje neum. bes., U/71; DZ/47 BELA ŠTORKLJA –- branje in razčlenjevanje neum. bes., U/72; DZ/48

14


KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • • • • • •

pripravijo svoj horizont pričakovanj – palček, trol, škrat in ga prekrijejo s pomenskim poljem besedila ločijo glavne in stranske ter »dobre« in »slabe« književne osebe oblikujejo domišljijsko predstavo književnih oseb se identificirajo z eno izmed književnih oseb primerjajo stvarni svet s pravljičnim razvijajo sposobnost domišljijskega sooblikovanja elementov notranje zgradbe pesemskega besedila zaznavajo zvočno slikanje v pesemskem besedilu in doživljajo besedno igro berejo zgodbo v nadaljevanju; prepoznajo zbirko pravljic o igračah

• Pravljica: MALI TROL – B/72, 73; DZ/66, 67 • Pravljica: PALČICA – B/74, 75; DZ/68, 69 • Pravljica: ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO – B/76, 77; DZ/70, 71 • Pesem: KOKOSENZACIJA – B/88, 89; DZ/82, 83 • Pesem: SLON – B/90, 91; DZ/84, 85 • MEDVED PU – branje v nadaljevanjih, B/110, 113; DZ/104 - 106

15


APRIL – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo – opis rastline in predmeta; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu • govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo in sicer tako, da po zgledu opišejo rastlino/predmet

• ob nizu sličic napišejo zgodbo; tvorijo čim bolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno • vadijo rabo pravilnih časovnih prislovov • vadijo rabo pravilnih krajevnih vprašalnih prislovov

• ZGODBA OB NIZU SLIČIC – tvorjenje besedila • VČERAJ, DANES, JUTRI – raba časovnih prislovov, DZ/86 • OD KOD? KJE? KAM? – raba krajevnih vprašalnih prislovov, DZ/87, 88

• berejo besedilo; iščejo podatke • berejo poljudnoznanstveno besedilo in besedilo o zanimivem dogodku; sodelujejo v pogovoru o besedilu in ga razčlenjujejo • berejo opis rastline in predmeta; ustno in pisno odgovarjajo na vprašanja

• RAZVOJ KOLESA – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/41, 42; DZ/29 • ZAČETEK AVTOMOBILIZMA –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/43 • Z AVTOMOBILOM NA IZLET – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/44 • NARCISA –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/73; DZ/49 • ELEKTRIČNI ŠTEDILNIH –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/74; DZ/50

NAVADNI JAGODNJAK – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/100, 101 • STENSKA URA – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/102, 103 • GOVORNI NASTOP - govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo

16


KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• pripravijo svoj horizont pričakovanj – palček, škrat in ga prekrijejo s pomenskim poljem besedila • razvijajo domišljijskočutne predstave književne osebe, dogajalnega prostora in dogajanja • zaznavajo temo besedila in pesem primerjajo z drugimi besedili na isto temo • zaznavajo razpoloženje pesmi • razvijajo asociativno sposobnost; poiščejo tematsko osrednjo besedo ter nizajo asociacije ob tematski besedi • določijo glavne in stranske književne osebe • zaznavajo, razumejo in vrednotijo književno dogajanje • prepoznajo temo besedila • berejo pustolovsko-fantastično zgodbo

Pravljica: ZVEDAVČEK Z VELIKIM KLOBUKOM – B/78, 79; DZ/72, 73 • Pesem: VEČERNI ŠKRATI – B/80, 81; DZ/74, 75 • Pesem: PRAVLJICA – B/82, 83; DZ/76, 77 • Pravljica: MIŠKA SI KUJE SREČO – B/86, 87; DZ/80, 81 •

DOKTOR JOJBOLI – branje v nadaljevanjih, B/114, 115; DZ/108, 109

17


MAJ – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo – opis prostora in poti; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu • pozorno poslušajo posneto poljudnoznanstveno besedilo

• ZGODBA OB NIZU SLIČIC – tvorjenje besedila • NEBO, NE BO – ločeno pisanje nikalnice ne, DZ/61

• • • • • •

ob nizu sličic napišejo zgodbo; tvorijo čim bolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno vadijo ločeno pisanje nikalnice ne ob glagolu berejo besedila; sodelujejo v pogovoru o besedilih in jih razčlenjujejo ob razčlenjevanju besedil spoznavajo jezikovne izraze: prvi/materni in tuji jezik, knjižni in neknjižni jezik, državni jezik sodelujejo v igri vlog (telefonski pogovor); upoštevajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja berejo pozdrav na razglednici; odgovarjajo na vprašanja o tvorcu, naslovniku in bistvenih podatkih; po zgledu napišejo pozdrav na razglednici berejo opis prostora in poti; v besedilu iščejo podatke

MOJA SOBA – poslušanje posnetega neu. besedila, DZ/104, 105 • POIŠČI SKRITI ZAKLAD – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/113 – 115 • KRESNICA – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/99

• MOJA DOMOVINA SLOVENIJA –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/50 – 58 - RAZGLEDNICA – branje, razčlenjevanje in tvorjenje, DZ/45 • UČILNICA TRETJEGA RAZREDA – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/75; DZ/51 • NA EKSKURZIJI –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/76; DZ/52

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• ogledajo si lutkovno predstavo • izdelajo slikanico in z njo prikažejo književno dogajanje • ustvarijo si domišljijskočutno predstavo domišljijskih književnih oseb • poiščejo vrata za identifikacijo • zaznavajo, razumejo in vrednotijo književno dogajanje

• Lutkovna predstava: KROKI, VELIKI KROKODIL – B/92, - 95; DZ/86, 87 • Pravljica: ZGODBA O LEVIH IN LEVČKIH – B/96, 97; DZ/88, 89 • MARY POPPINS – branje v nadaljevanjih, B/116, 117; DZ/110, 111

18


• zaznavajo domišljijski in realni dogajalni prostor

JUNIJ – 3. razred SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

OCENJEVANJE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

• pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo; odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih; povedo svoje mnenje o besedilu • pripovedujejo o dogodku, ki so ga doživeli/videli/slišali

• ob nizu sličic napišejo zgodbo; tvorijo čim bolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno • napišejo pripoved o dogodku, ki so ga doživeli; tvorijo čim bolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo; pišejo čitljivo, estetsko in pravilno • vadijo rabo vejice pri naštevanju • pri pisanju pravilno rabijo veliko začetnico, končna ločila in vejico pri naštevanju • berejo besedila; sodelujejo v pogovoru o besedilih in jih razčlenjujejo

• ZGODBA OB NIZU SLIČIC – tvorjenje besedila • PRIPOVED O …- pripoved o enkratnem dogodku • V ŽIVALSKEM VRTU – vejica pri naštevanju, DZ/70, 71 • NA SPREHODU – utrjevanje pravopisnih zmožnosti, DZ/72, 73

POROČILO – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/119, 120 • MALI OGLASI – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/125 • ŠOPEK – poslušanje posnetega neum. besedila, DZ/116 – 118 • GOVORNI NASTOP - govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo

• PO SVETU - NEJC IZ MEDNARODNE ŠOLE – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/ 58 - OTROCI PO SVETU – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/59 - DEKLICA IZ VIETNAMA –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/60, 61 - DEKLICA IZ BRAZILIJE –- branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/62, 63 - OBLAČILA IN POKRIVALA – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/64 - IGRE Z ŽOGO – branje in razčlenjevanje neum. besedila, U/77

19


KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • •

poiščejo vrata za identifikacijo in se identificirajo z izbrano književno osebo zaznavajo, razumejo in vrednotijo književno dogajanje ogledajo si lutkovno predstavo in poslušajo radijsko igro primerjajo medije med seboj

• Zgodba: EMA PIPIFILIPI – U/98, 99; DZ/90, 91 • Lutkovna predstava: STOTISOČNOGA – U/100, 101; DZ/92, 93

20


SLOVENŠČINA 3. razred PREDLOG RAZPOREDITVE OCENJEVANJA CILJEV OZ. STANDARDOV ZNANJA JEZIKOVNEGA POUKA

Cilji oz. standardi znanja

1. ocenjevalno obdobje

2. ocenjevalno obdobje

Obvlada temeljna načela pogovarjanja.

Ustno preverjanje in ocenjevanje skozi celo leto.

Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo – tvori smiselno, povezano in zaokroženo besedilo.

Ustno preverjanje in ocenjevanje skozi celo leto.

Pozorno posluša neumetnostna besedila (poljudnoznanstvena besedila, novice o aktualnih/zanimivih dogodkih) – v besedilih prepozna namen in temo, bistvene podatke in razmerja med njimi. Glasno in tiho bere neumetnostna besedila (poljudnoznanstvena besedila, novice o aktualnih/zanimivih dogodkih, seznam) – v besedilih prepozna namen in temo, bistvene podatke in razmerja med njimi. Glasno in tiho bere neumetnostna besedila (povezovalna in pozivna) – v besedilih prepozna namen in temo, bistvene podatke in razmerja med njimi.

• (seznam) •

(poljudnoznanstveno besedilo) •

Glasno bere neumetnostna besedila (tehnika branja). Ustno preverjanje in ocenjevanje skozi celo leto. Napiše krajše neumetnostno besedilo (povezovalna besedila) in obvlada osnovna pravopisna pravila. Napiše krajše neumetnostno besedilo (opis ali pripoved) in obvlada osnovna pravopisna pravila.

• •

21


Pazi na čitljivost in estetskost zapisanih besedil.

Preverjanje in ocenjevanje skozi celo leto pri vseh oblikah pisanja.

Sledi počasnemu nareku povedi in upošteva osnovna pravopisna pravila.

SLOVENŠČINA 3. razred PREDLOG RAZPOREDITVE OCENJEVANJA CILJEV OZ. STANDARDOV ZNANJA KNJIŽEVNEGA POUKA

Cilji oz. standardi znanja

1. ocenjevalno obdobje

Loči umetnostno besedilo od neumetnostnega. Posluša umetnostno besedilo in ga razume. (pravljica)

2. ocenjevalno obdobje

Prebere umetnostno besedilo in ga razume. • Prepozna in doživi pravljico.

Prepozna glavne in stranske književne osebe in se identificira z eno od književnih oseb.

Loči domišljijski svet od realnega.

Prepozna in doživi realistično pripoved.

Zazna in doživlja zvočnost pesmi. Spozna prvine in značilnosti posameznega medija, pozna razlike med risanko in filmom.

• •

22

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/le  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/letna_priprava_za_slovenscino_3_razred.doc

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/le  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/letna_priprava_za_slovenscino_3_razred.doc

Advertisement