Page 1

Osnovna šola Majšperk PREDMET:

RAZRED:

SLOVENŠČINA

UČNI SKLOP: UČNA ENOTA:

URA:

5. b 84., 85., 86.

UČITELJICA:

Barbara Rajh

Deljenje besed Samoglasniki in soglasniki Samoglasniki in soglasniki - ponavljanje Deljenje besed

CILJI Učenci: • ločujejo samoglasnike in soglasnike v besedi; ločujejo glasove in črke; knjižno izgovarjajo samoglasnike v besedi; v konkretnem primeru utemeljujejo zapis glasov v besedi; • pravilno rabijo vzročni in posledični veznik, vzročni in namerni veznik ter vzročno in namerno vprašalnico; pravilno rabijo vejice med stavki; prepoznavajo zloge in glasove v besedi; ločujejo soglasnike in samoglasnike; • zlogujejo besede; pravilno delijo domače besede – obvladujejo pravila za deljenje besed; • razumevajo in rabijo večpomenske besed; • pravilno rabijo predloge s/z, h,k. • prepoznavajo zloge in glasove v besedi; razčlenjujoče poslušajo; ločujejo samoglasnike od soglasnikov; knjižno izgovarjajo samoglasnike v besedi; prepoznavajo meje besed v zapisanem besedilu in obvladujejo osnovna pravila za pisanje besed skupaj oz. narazen; poslušajo in gledajo posneto besedilo (tj. predstavitve osnovnih pravil za deljenje domačih besed); razumejo in pomnijo posneto besedilo; pravilno delijo domače besede; obvladujejo pravila za deljenje besed. PRIPOMOČKI:  SDZ, 97–99  SDZ, 100–101  DZ, 102–104, videokaseta OBLIKE DELA x x x

frontalna individualna delo v dvojicah skupinska

TIP UČNE URE:  nova snov, ponavljanje, nova snov,

UČNE METODE pogovor, razlaga, pripovedovanje, m. branja in dela s tekstom, izkušenjsko učenje, praktično delo, raziskovanje, prikaz, opazovanje, sodelovalno učenje, problemski pouk, ogled videoposnetka, preverjanje, ocenjevanje

POTEK URE Dejavnosti učitelja

1. ura

Samoglasniki in soglasniki Dejavnosti učenca

I. UVOD Z MOTIVACIJO • Enopomenke – večpomenke

Ponovijo, kar že vedo o enopomenkah in večpomenkah.

• Delovni zvezek, 97, nal. 1

Preberejo nepopolno poved in jo na podlagi svojih izkušenj dopolnijo s podatkom.

Pogovor o besedah, zlogih in glasovih – preverjanje predznanja.

II. GLAVNI DEL: •

Berejo zloge in jih povezujejo v besede. Povedo, kaj te besede pomenijo.

Zlogovanje in glaskovanje Poimenujejo narisane predmete. Besede zlogujejo in povedo, iz koliko zlogov besed Frontalno povezovanje zlogov v so; vsak zlog zaznamujejo s križcem. Besede še glaskujejo in povedo, iz koliko glasov so; vsak glas zaznamujejo s krožcem. Ob vsaki besedi besedo, DZ, 97, nal. 2,3. primerjajo število zlogov s številom glasov ter povedo, ali je v besedi več zlogov ali glasov. Nato razložijo, zakaj je tako.


• Samoglasniki in soglasniki Izgovorjava besed – glaskovanje, razločujoče poslušanje – ugotavljanje, kateri glasovi so samoglasniki in kateri soglasniki. • Izgovorjava besed Ozki in široki e, ter polglasnik, široki in ozki o,

Glasno izgovorijo dana glasova in se poslušajo; nato odgovorijo na vprašanje. Nepopolno poved dopolnijo z manjkajočima podatkoma (izberejo ju izmed ponujenih možnosti). Na glas berejo besede, jih glaskujejo in se pozorno poslušajo. Povedo, kateri glas je samoglasnik in kateri soglasnik. V besedah pobarvajo črke za samoglasnike. Na glas preberejo besede. Nato naštejejo samoglasnike v njih. (Prej lahko pobarvajo črke za samoglasnike.). Ob ponujenih možnostih razmišljajo, koliko samoglasnikov je v slovenščini; obkrožijo črko pred pravilnim odgovorom. Nato dopolnijo nepopolni povedi. (Pri tem naj si pomagajo s primeri in svojim odgovorom v prvem delu te naloge.)

III. ZAKLJUČNI DEL: • Samostojno delo

Nasvet: Učencem, ki imajo težave pri reševanju naloge, pomagam tako, da razločno ponovim določeno besedo. Če so učenci z območja, na katerem se ozki in široki o ne ločita, temu posvetim posebno pozornost; učence pri pouku spodbujam, naj govorijo knjižno.

Samostojno rešujejo naloge 7–9. Na glas preberejo besede. Povedo, ali je v njih ozki ali široki o. Nato prepišejo besede na ustrezno mesto v preglednici. Na glas preberejo obe povedi in so pozorni na izgovor in pomen podčrtanih besed. Nato odgovorijo na vprašanje. Na glas preberejo besede in se poslušajo. Povedo, ali je v njih ozki e, široki e ali polglasnik. Nato prepišejo besede na ustrezno mesto v preglednici.

Zapis v zvezke: Opombe: individualna pomoč


POTEK URE Dejavnosti učitelja

2. ura

Samoglasniki in soglasniki - ponavljanje Dejavnosti učenca

I. UVOD Z MOTIVACIJO • Samoglasniki - soglasniki

Ponovijo, kar že vedo o samoglasnikih in soglasnikih.

II. GLAVNI DEL •

Prepoznavanje soglasnikov in samoglasnikov

Nasvet: Učencem, ki imajo težave pri reševanju naloge, pomagam tako, da razločno ponovim določeno besedo. Če so učenci z območja, na katerem se ozki in široki o ne ločita, temu posvetim posebno pozornost; učence pri pouku spodbujam, naj govorijo knjižno. • Zlogovanje besed Nasvet: opozarjam učence na korekturni znamenji na lističu s priponko – z njima naj odpravljajo napake v tej nalogi. Pravilne povedi naj tudi napišejo.

Na glas preberejo besede in se poslušajo. Povedo, ali je v njih ozki e, široki e ali polglasnik. Nato prepišejo besede na ustrezno mesto v preglednici. Preberejo nepopolni povedi, nato vpišejo manjkajoči besedi. Na glas preberejo napisane besede, preštejejo samoglasnike v njih (in tako določijo število zlogov). Nato za vsako besedo izberejo eno od ponujenih rešitev in jo napišejo. Preberejo nepopolni povedi, nato vpišejo manjkajoča podatka. Povedo slovensko abecedo. Če poznajo še katero drugo abecedo, jo primerjajo s slovensko ter povedo, katerih črk ni v slovenski abecedi in katerih ni v tuji abecedi. Ob ponujenih rešitvah razmišljajo o tem, kako pišemo črke iste besede; nato obkrožijo pravilno rešitev. Preberejo povedi, prepoznavajo napake v zapisu meje besed ter jih odpravljajo. Preberejo napisane trditve in presojajo njihovo resničnost – obkrožijo DA ali NE.

III. ZAKLJUČNI DEL • Zapis v zvezke

Zapišejo povzetek.

Zapis v zvezke: Opombe: individualna pomoč

Ura izvedena kot ura nivojskega pouka.


POTEK URE Dejavnosti učitelja

3. ura

Deljenje besed Dejavnosti učenca

I. UVOD Z MOTIVACIJO • Kaj storiti… DZ, 101, nal. 17

Ob ponujenih možnostih razmišljajo o svojem ravnanju pri pisanju; obkrožijo črko pred ustreznim odgovorom.

Nasvet: spodbujam učence k predstavitvi svojih rešitev (ne gre za odgovore "prav – narobe", temveč za "jaz tako – ti drugače"), k pogovarjanju o razlogih za izbiro takega ravnanja ter o tem, zakaj se izogibajo deljenju in kako povečati prakso deljenja.

Preberejo besedilo in opazujejo popravke v njem. Povedo, katero vrsto popravkov so prepoznali.

• Simon deli besede DZ, 102, nal. 18, 19 Učiteljica je ugotovila, da učenci ne poznajo pravil o deljenju besed. Zato jim je ta pravila povedala še enkrat.

Preberejo odgovora na vprašanje, kako delimo besede. Nato povedo, kateri je pravilen. Na koncu preberejo nepopolno poved in jo dopolnijo.

II. GLAVNI DEL •

Pravila deljena - posnetek

Nasvet: posnetek ustavim po tem, ko igralka v vlogi učiteljice naroči učencem, naj rešijo 21. nalogo.

Reševanje naloge 21. Nasvet: preverim vse rešitve in se o njih pogovorim z učenci.

Nadaljevanje posnetka

Reševanje nalog

Nasvet: posnetek ustavim po tem, ko igralka v vlogi učiteljice naroči učencem, naj rešijo 23. nalogo.

Nasvet: Učenci naj ob vsakem popravku navedejo pravilo za deljenje.

Ogledajo si prvi del pripravljenega posnetka. Če želijo, si ta del posnetka ogledajo še enkrat. Pisno delijo navedene besede.

Ogledajo si naslednji del videoposnetka. Če želijo, si ta del posnetka ogledajo še enkrat. Pisno delijo besede, in sicer tako, kot je prav (torej po navodilu učiteljice na posnetku), pa tudi tako, kot jih ne smemo deliti. Tako si uzavestijo pravila za deljenje. Preberejo besede in razmišljajo, kako jih delimo. Nato obkrožijo tiste besede, ki se lahko delijo. Na koncu jih pisno delijo. Ogledajo si še naslednji, tj. zadnji del videoposnetka. Če želijo, si ga ogledajo še enkrat. Pisno delijo besede na vse dovoljene načine. Nato predstavijo svoje rešitve in jih utemeljijo (tako obnavljajo pravilo za deljenje besed z vmesnimi soglasniškimi sklopi). Opazujejo že deljene besede in presojajo, ali so deljene pravilno ali ne. Kjer je potrebno, odpravijo napake. Svoje popravke utemeljijo. Nepopolne povedi dopolnijo z ustreznimi podatki – tako povzamejo osnovna pravila o deljenju. Nepravilno deljene besede iz besedila v 18. nalogi prepišejo, in sicer tako, da jih pravilno delijo. Pojasnijo svoje rešitve.


III. ZAKLJUČNI DEL • Zapis v zvezke Zapis v zvezke: Opombe: individualna pomoč

Prepišejo nalogo 28 kot povzetek.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/5.%20razred/Prirocniki_priprave/ko  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/5.%20razred/Prirocniki_priprave/ko_govorimo_in_ko_pisemo.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you