Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: KAKO SEM UJEL POSTRV – poslušanje posnetega besedila                       PRIPOVED O DOGODKU – govorno nastopanje Cilji:

• Razvijajo zmožnost za poslušanje posnetega besedila.

• Zapomnijo si podatke iz besedila. • Razumejo razmerja v besedilu. • Razvijajo zmožnost samostojnega govornega nastopanja. Čas za izvedbo: 2 uri (1. ura poslušanje, 2. ura govorno nastopanje) Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 21 in 22; zgoščenka, posnetek 75 – Utrinek s počitnic,  predvajalnik zgoščenk, barvice, knjige, v katerih so ribe (postrv, klen…) IZVEDBA UČNE URE

Učna enota: KAKO SEM UJEL POSTRV – poslušanje posnetega besedila

Dejavnosti pred poslušanjem 

Dejavnosti med poslušanjem 

Prvo poslušanje Učence povabimo, da si ogledamo knjige. Vzpodbujamo jih, naj  poimenujejo ribe, ki jih poznajo. Slike rib, ki jih učenci ne poznajo, poimenujemo im pojasnjujemo.  Učence vzpodbujamo, naj pojasnijo pomen besed: stara mama, plovec,  ribič, ribiška palica, klan, postrv, dovolilnica, bratranec, vaba, večerja. Učenci lahko pojasnjujejo besede s sopomenkami, risanjem, opisovanjem,  razlaganjem … Učencem povemo, da bomo poslušali posneto besedilo, ki govori o  doživljaju na počitnicah. Naročimo jim, naj se umirijo in si izberejo najljubši položaj za poslušanje.  Zaprejo naj oči. Tiho poslušamo predvajano besedilo.

1


Dejavnosti po  poslušanju 

Vodimo pogovor o tem, kaj vse so izvedeli o doživljaju. Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Postavljamo vprašanja o podatkih iz poslušanega besedila, npr.: Pri kom je bil Ladko na obisku? Kdaj je bil tam?  Kdo mu je kupil ribiško dovolilnico? S kom je odšel na ribolov?  Ali je že kdaj prej lovil ribe?  Kaj je dal na trnek? Katero ribo je ujel? Ali je bil vesel?  Kaj je z ribo naredila stara mama?  Ali mu je oče verjel, da je ujel ribo? Kaj je storil oče? Drugo poslušanje

Razčlenjevanje besedila

Dejavnosti pred poslušanjem 

Dejavnosti med poslušanjem  Dejavnosti po  poslušanju 

Učence pozovemo, naj pripravijo DZ, svinčnik in barvice. Vzpodbudimo jih, naj v DZ poiščejo besedilo z naslovom KAKO SEM  UJEL POSTRV (lahko napišemo na tablo). Pokažemo jim stran v DZ, ki jo  iščejo (stran, 21 in 22). Preverimo razumevanje navodil »Obkrožite.« »Narišite.« Naročimo jim, naj se udobno namestijo in se pripravijo na ponovno  poslušanje posnetka.  Tiho poslušamo predvajano besedilo. Učence pozovemo k reševanju nalog v DZ na straneh 21in 22. Dajemo navodila za reševanje posamezne. NALOGA

NAVODILO ZA REŠEVANJE NALOGE

Reševanje nalog  v DZ, stran 21 in  22

Obkrožite osebo, h kateri je šel Ladko na počitnice. Obkrožite sličico, ki pove, kaj je Ladko delal pri stari mami. Obkrožite krožnik, na katerem je hrana, ki sta jo večerjala  Ladko in stara mama. 4. naloga Narišite toliko rib, kolikor oseb je nastopalo v poslušanem  besedilu. Opazujemo učence pri delu, rešitve nalog preverjamo po 4. nalogi.

Nasveti

Poiščemo slikovno gradivo, ki bo dovolj jasno predstavilo različne vrste  rib.

1. naloga 2. naloga 3. naloga

Učna enota: PRIPOVED O DOGODKU – govorno nastopanje

Cilji: • Pridobivajo si zaupanje do novega okolja. •  Razvijajo pripravljenost za govorno nastopanje pred skupino/razredom. •  Pripovedujejo o dogodku, ki so ga doživeli. • Med govorjenjem pazijo, da govorijo glasno in razločno. • Utemeljijo svojo izbiro. • Povedo svoje mnenje, opišejo svoje občutke.

2


Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje Uvod v  dejavnosti

Najava Govorno nastopanje

Dejavnosti po  govornem  nastopu

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Pozovemo učence, naj sedejo v krog in se pripravijo na poslušanje. Učitelj pripoveduje o dogodku, ki ga je doživel, npr.: Na poti v šolo…  Videl sem… Povabimo učence, naj na kratko povedo, kaj zanimivega se jim je zgodilo  (zjutraj/včeraj/med počitnicami, v trgovini ...). Povedo naj, kdaj se je to  zgodilo, kje se je zgodilo, kdo je bil z njimi, kaj se je zgodilo in kako se je  končalo.  Učence pozovemo, naj se spomnijo, kako je svoje doživetje na ribolovu  opisal deček v besedilu, ki smo ga poslušali. Učencem povemo, da bodo tudi oni predstavili svoj dogodek. Povabimo posamezne učence, naj pripovedujejo dogodek, ki so ga doživeli.  Naročimo jim, naj govorijo dovolj glasno in razločno. Učencem lahko pomagamo z vprašanji, npr.: Kje si doživel nekaj posebnega?  Kdaj je bilo to?  Povej, kaj je bilo posebno doživetje? Zakaj se ti zdi, da je bilo tvoje doživetje nekaj posebnega?  Kdo je bil s teboj? (Vprašanja razvijamo glede na pripoved učencev.) Opomba: O dogodkih učenci lahko pripovedujejo večkrat (jutranji krog). a)  Učence spodbudimo, naj utemeljijo svojo izbiro; povedo naj, zakaj so  opisali prav ta dogodek. b) Učenci povedo svoje mnenje o govornem nastopu. Spodbujamo jih z vprašanji, npr.:  Ali smo izvedeli, kdaj se je zgodilo? Ali smo izvedeli, kje se je zgodilo?  Ali smo izvedeli kaj se je zgodilo? Kaj novega smo izvedeli?  Ali je govoril­a razločno? Ali je govoril­a naravno? Ali je uporabljal­a  narečne besede? Ali je govoril­a zborno?  Ali mu/ji je bilo med nastopanjem nerodno? Ali nas je med nastopom pogledal­a?  Kaj je počel­a z rokami? .. c) Učenci pripovedujejo o svojih občutkih.  Spodbujamo jih z vprašanji, npr.:  Ali je bilo pripovedovanje zanimivo? Zakaj? Kaj bi še posebej lahko pohvalili? Kako ste se počutili med pripovedovanjem?

3

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/ka  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/kako_sem_ujel_postrv_pripoved_o_dogodku.do...

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/ka  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/kako_sem_ujel_postrv_pripoved_o_dogodku.do...

Advertisement