Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: KAKO RASTE DRUŽINA – poslušanje (gledanje) posnetega  neumetnostnega besedila – Tomažev svet Cilji:

• Poslušajo (gledajo) posneto neumetnostno besedilo. • Prepoznavajo sogovorce in njihovo družbeno razmerje; sklepajo o njihovem 

čustvenem stanju, čustvenem razmerju, družbeni vlogi, pokrajinski pripadnosti … • Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. • Razumejo in pomnijo besedilo. • Prepoznavajo nebesedne spremljevalce govorjenja ter določajo njihove vloge. • Vrednotijo besedilo ter utemeljujejo mnenja. • Se pogovarjajo./Sodelujejo v pogovoru. • Govorno nastopajo.    Čas za izvedbo: 45 minut Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  Učne oblike: frontalna, individualna,  poslušanje, poročanje, razlaga,  skupinska, delo v dvojicah demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje Učni pripomočki/sredstva: Pripravimo posnetek Kako raste družina. Učenci rabijo  fotografije družinskih članov, DZ, str. 73, in pisala. IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred poslušanjem  (gledanjem)

Dejavnosti med poslušanjem  (gledanjem) Dejavnosti po  poslušanju  (gledanju)

Prvo poslušanje (gledanje) Učence razdelimo v skupine in jim predlagamo, da ob fotografijah  pripovedujejo o družinskih članih. Preverimo, ali učenci razumejo besede, ki se bodo pojavile na posnetku. Povemo naslov posnetka in prosimo učence, da povedo svoja  predvidevanja o vsebini, ki jo bodo poslušali (gledali). Učence umirimo. Pozorno spremljamo posnetek skupaj z učenci.

a) Postavljamo vprašanja o podatkih s posnetka, npr.: ­ O čem je govoril posnetek? ­ S čim se je začel in s čim končal? ­ Kdo je Tomaža spomnil na domačo nalogo? 


­ Zakaj je Tomaž pozabil nanjo? ­ Kaj je moral narisati? Kaj je družinsko drevo? ­ Ali sta dedek in babica pomagala Tomažu pri nalogi? Če sta, kako? ­ Kateri pregovor so omenjali? Kaj pomeni? ­ Kdaj je Tomaž videl življenjski krog človeka? Kje je bil narisan? ­ V katerem kraju stoji? ­ Kaj je vseboval življenjski krog?  ­ Razložite pomen sličice otroka s kolesom. ­ Ali je Tomaž pokazal pravo starostno stopničko za dedka in babico? ­ Zakaj bi morala stati Tomaževa očka in mamica stopničko niže? ­ Kaj je bilo narisano na sredini starostnega znamenja? ­ Katera stavba je stala nasproti znamenja? ­ Ali je Tomaž rabil dedkovo pomoč, ko je pisal plakat? ­ Komu je Tomaž sporočil, da je naredil nalogo? ­ Kolikokrat sta se Tomaž in očka pogovarjala po prenosnem telefonu? b) Spodbujamo učence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in  pripovedujejo o svojih izkušnjah, npr.: ­ Se tudi vi kdaj pogovarjate s starimi starši? O čem? ­ Zakaj se radi pogovarjate z njimi? ­ Greste radi z njimi na izlet? Zakaj? ­ Kdo vam pomaga pri pisanju domačih nalog? Kako vam pomaga? ­ Se vam je zdela dedkova in babičina pomoč Tomažu primerna? ­ Kaj bi naredili vi, če bi pozabili napisati nalogo? ­ Bi ravnali enako kot Tomaž? ­ Se vam je že kdaj zgodilo, da vas je sošolec spomnil na nalogo? ­ Pripovedujte o svojih izkušnjah. ­ Ali ste pred gledanjem posnetka že kdaj videli starostno znamenje? Kje? ­ Ali je bil posnetek za vas zanimiv? Zakaj? Drugo poslušanje (gledanje) Dejavnosti pred  poslušanjem  (gledanjem) Dejavnosti med poslušanjem  (gledanjem)

Učence pozovemo, da ponovno poslušajo (gledajo) posnetek. Opozorimo jih, naj še posebej pozorno spremljajo:  slikovni del na starostnem znamenju,  pogovor med udeleženci v stanovanju,  kako sta bila na izletu oblečena dedek in Tomaž. Medtem, ko učenci zbrano sledijo posnetku, opazujemo učence.

Dejavnosti po  poslušanju  (gledanju)

Učence prosimo, naj pripravijo DZ, str. 73 in pisala. Beremo navodila pri posamezni nalogi. Pogovarjamo se o rešitvah in preverjamo pravilnost rešitev posamezne  naloge. Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovimo ob vsaki nalogi.

Nasveti

• •

Pred predvajanjem posnetka preverimo razumevanje pojmov: družina, rodbina,  življenje, življenjski krog, družinsko drevo …  Posnetek daje možnosti, da izpeljemo še naslednje dejavnosti: ­ govorno nastopanje učencev z vnaprej pripravljeno temo (opis predmeta, opis  osebe);


­ pogovor o pomenu izletov, izrabi prostega časa, pomenu družine, rodbine v  človekovem življenju;  ­ risanje družinskega drevesa, ­ opis planinske/pohodne opreme.

Možna je korelacija s SPO ­ Kdo smo in kako živimo.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ka  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/kako_raste_druzina.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you