Page 4

Raziskujem preteklost 7: učna priprava POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj UVODNA MOTIVACIJA: fotografije

Učenci

-

učitelj učencem pokaže nekaj fotografij s - učenci sodelujejo v krščansko simboliko (križ, Jezus, cerkev, odgovarjajo na vprašanja biblija). Ob tem jim zastavi vprašanja: - Katera religija uporablja te simbole? - Kdo velja za njenega začetnika? - Katere praznike praznujejo kristjani? 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci 1. poudarek: ŽIVLJENJE JEZUSA KRISTUSA

pogovoru

in

-

učitelj razdeli delovne liste z miselnim vzorcem (iztočnice: rojstvo, javno delovanje, nauk, smrt)

učenci preberejo poglavje Življenje Jezusa Kristusa v učbeniku (str. 78). Izpolnijo miselni vzorec, ki jim ga učitelj pripravi na delovni list.

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo naloge v delovnem zvezki (str. 62)

učitelj jim pripravi tabelo na delovnem listu in jim pomaga pri delu

učenci v obliki tabele (glej prilogo) primerjajo značilnosti krščanstva z značilnostmi veroizpovedi, ki so jih doslej spoznali.

-

2. poudarek: KRŠČANSTVO SE JE RAZŠIRILO PO RIMSKEM IMPERIJU -

učitelj da učencem navodila za delo

-

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 79) izdelajo kronološko tabelo o širjenju krščanstva po rimskem imperiju

-

učitelj pripravi učencem besedilo na delovnih listih

Učenci preberejo Jezusove besede iz Svetega pisma in odgovorijo na vprašanje: Katere značilnost krščanskega nauka je mogoče razbrati iz virov?

-

»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubite svoje sovražnike, dobro delajte tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo 4

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako%20se%20je%20sirilo%20krscanstvo.doc

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako%20se%20je%20sirilo%20krscanstvo.doc

Advertisement