Page 1

Učna priprava:

KAKO SE JE ŠIRILO KRŠČANSTVO

IME IN PRIIMEK ________________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Priročnik za učitelje: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2007.


Raziskujem preteklost 7: učna priprava OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: Zgodovina DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: RIMSKO IMPERIJ: mogočna vojaška moč in tehnika Učna enota: Kako se je širilo krščanstvo Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda grafičnih izdelkov, metoda izkustvenega učenja, metoda dela z zgodovinskimi besedili, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Učne tehnike: Motivacijske tehnike: miselni vzorec, slikovna demonstracija, besedna demonstracija Učna sredstva: TV ali računalnik, platno, tabla, učbenik, delovni zvezek, zgodovinski viri, učni listi, slike, prosojnice Učna načela: nazornost, postopnost, sistematičnost, aktualizacija, vzgojnost, ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost Medpredmetne povezave: slovenski jezik, državljanska vzgoja in etika Novi pojmi: ► Jezus Kristus ► apostoli ► biblija/sveto pismo ► krščanska cerkev Domače delo: ► dopolni časovni trak. 2


Raziskujem preteklost 7: učna priprava  Literatura: ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: učbenik, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: priročnik za učitelje, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: ► Tabela UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: ► Učenec pozna značilnosti krščanstva, njegovo širjenje in organizacijo. Vsebinski: Učenec: ► opiše pomen Jezusa Kristusa za pojav krščanstva, ► opiše nauk krščanstva, ► navede dejavnike, ki so omogočili širjenje krščanstva po rimskem imperiju, ► opiše cerkveno organizacijo. Delovni (procesni): Učenci: ► komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, ► aktivno poslušajo, opazujejo in pišejo, ► izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ► rešujejo različne tipe nalog, ► uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ► razvijejo sposobnost uporabljanja različnih virov in razbiranja informacij v njih. Vzgojni: Učenci: ► se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, ► se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti, ► znajo vrednotiti kulturno dediščino in preteklost, ► pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, države in narodov, ► se pripravljajo na demokratično sodelovanje in državljanstvo.

3


Raziskujem preteklost 7: učna priprava POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj UVODNA MOTIVACIJA: fotografije

Učenci

-

učitelj učencem pokaže nekaj fotografij s - učenci sodelujejo v krščansko simboliko (križ, Jezus, cerkev, odgovarjajo na vprašanja biblija). Ob tem jim zastavi vprašanja: - Katera religija uporablja te simbole? - Kdo velja za njenega začetnika? - Katere praznike praznujejo kristjani? 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci 1. poudarek: ŽIVLJENJE JEZUSA KRISTUSA

pogovoru

in

-

učitelj razdeli delovne liste z miselnim vzorcem (iztočnice: rojstvo, javno delovanje, nauk, smrt)

učenci preberejo poglavje Življenje Jezusa Kristusa v učbeniku (str. 78). Izpolnijo miselni vzorec, ki jim ga učitelj pripravi na delovni list.

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo naloge v delovnem zvezki (str. 62)

učitelj jim pripravi tabelo na delovnem listu in jim pomaga pri delu

učenci v obliki tabele (glej prilogo) primerjajo značilnosti krščanstva z značilnostmi veroizpovedi, ki so jih doslej spoznali.

-

2. poudarek: KRŠČANSTVO SE JE RAZŠIRILO PO RIMSKEM IMPERIJU -

učitelj da učencem navodila za delo

-

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 79) izdelajo kronološko tabelo o širjenju krščanstva po rimskem imperiju

-

učitelj pripravi učencem besedilo na delovnih listih

Učenci preberejo Jezusove besede iz Svetega pisma in odgovorijo na vprašanje: Katere značilnost krščanskega nauka je mogoče razbrati iz virov?

-

»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubite svoje sovražnike, dobro delajte tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo 4


Raziskujem preteklost 7: učna priprava ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani.« (Lukov evangelij 6, 27–29) -

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

»Ne bodite torej v skrbeh in ne sprašujte: 'Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?' Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj ve vaš nebeški Oče, da vsega tega potrebujete. Iščite najprej božje kraljestvo in njegovo pravico in vse drugo vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel svojo skrb. Zadosti je dnevu njegova lastna teža« (Matejev evangelij 6, 31–34) rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 63)

3. poudarek: VPLIV KRŠANSTVA NA RIMSKO KULTURO -

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 80) rešijo nalogo v delovnem zvezku (str. 63)

-

učitelj s pomočjo vprašanj vodi razgovor: Kaj so delali kristjani, ko so se zbrali? Za koga vse so prosili svojega boga? Ali današnje prošnje kristjanov podobne antičnim?

učenci preberejo pisni vir in ga analizirajo: »Shajamo se na skupnih sestankih, da oblegamo Boga z našimi priprošnjami. Taka sila je Bogu všečna. Toda molimo tudi za cesarje, za cesarjeve uslužbence, za blaginjo sveta, za mir držav in odlog konca sveta. /.../ Tam tudi opominjamo, kaznujemo in dajemo božjo grajo.« (Tertulijan, Apologeticum, 2. stol.)

-

učitelj jih vodi pri delu

učenci na spletni strani www.rkc.si poiščejo podatke o slovenskih misijonarjih po svetu: V katerih deželah se nahajajo? Kakšno je njihovo delo? Kdo so laični misijonarji? Primerjajo delo misijonarjev pred 2000 leti in danes.

-

-

5


Raziskujem preteklost 7: učna priprava -

učitelj na tablo napiše letnici 313 in 395 - sodelujejo v pogovoru ter jih vzpodbudi k razmišljanju o njihovem velikem pomenu za krščanstvo 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci Učitelj jim zastavi vprašanja za ponovitev: - odgovarjajo na vprašanja - Katere praznike, ki so povezani z življenjem Jezusa Kristusa, danes praznujejo kristjani? - Katere so značilnosti krščanskega nauka? - Kdo so bili apostoli? - V kolikšni meri je preganjanje kristjanov spodbujalo ali zaviralo uveljavitev krščanstva? - Kdo so bili mučenci? - Kako so se organizirali kristjani? - Kdaj je bilo krščanstvo priznano? PRILOGA: Tabela krščanstvo

judovstvo

budizem

Monoteizem/politeizem Prostor čaščenja boga Najpomembnejša oseba

6

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako%20se%20je%20sirilo%20krscanstvo.doc

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kako%20se%20je%20sirilo%20krscanstvo.doc

Advertisement