Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: KAJ JE V RESNIČNOSTI NAJVEČJE? – stopnjevanje pridevnika

Cilji: • Učenci opazujejo bitja/predmete na sliki in jih poimenujejo. • Primerjajo velikost bitij/predmetov na sliki in v resničnosti. • Vadijo stopnjevanje pridevnika, in sicer tako, da tvorijo presežnik. Čas za izvedbo: Učne metode: pogovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, razlaga, demonstracija, grafično delo, branje, pisanje, didaktična igra, sodelovalno učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Delovni zvezek, str. 10, 11; slike bitij/predmetov

IZVEDBA UČNE URE Uvod v dejavnosti

Pripravimo enako velike slike bitij/predmetov, npr.: slika drevesa, hiše, avtomobila, … Ogledamo si predmete/bitja na sliki in jih poimenujemo. Opazujemo drevo, hišo, …v resničnosti. Učencem pokažemo slike drevesa, hiše, avta,…Vprašamo jih, kaj je v resničnosti največje.

Najava

1. Učencem naročimo, naj odprejo delovni zvezek na strani 10 in pripravijo barvice. Preberemo naslov Kaj je v resničnosti največje?.

Reševanje nalog v delovnem zvezku, str. 10

a) Opazujemo sličice. Poimenujemo predmete/bitja na njih. Poimenujemo predmete v prvi vrsti. Učencem naročimo, naj poiščejo predmet, ki je v resničnosti največji in ga obkrožijo. b) Naročimo jim, naj pozorno poslušajo navodila, ker bodo samostojno reševali nalogo do konca. Navodilo: »Oglejte si predmet/bitje v vsaki vrstici. Ugotovite, kateri predmet/bitje je v resničnosti največji. Obkrožite ga.« Učenci samostojno rešujejo nalogo. Pri delu jih opazujemo in jim pomagamo. Pregledamo opravljeno delo. Preverimo rešitve, učenci popravijo napake. c) Učence vzpodbudimo, naj povedo, kako so se počutili pri delu.

1


Reševanje nalog V DZ, str. 11

2. Učencem naročimo, naj pripravijo modro barvico. a) V delovnem zvezku na strani 11 opazujemo sličice in poimenujemo bitja/predmete na njih. b) Učencem naročimo, naj v vsakem okencu z modro barvico obkrožijo predmet/bitje, ki je v resničnosti največje. Učenci samostojno rešujejo nalogo. Pri delu jih opazujemo in jim pomagamo. Pregledamo opravljeno delo. Preverimo rešitve, učenci popravijo napake. c) Učence vzpodbudimo, naj povedo, kako so se počutili pri delu.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/ka  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/kaj_je_v_resnicnosti_najvecje.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you